Spis treśCI


Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Agroekologia i ochrona roślinPobieranie 3.1 Mb.
Strona31/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Agroekologia i ochrona roślin


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Zapoznanie z podstawowymi chorobami przechowywanych owoców, warzyw korzeniowych, bulw ziemniaka i ozdobnego materiału rozmnożeniowego.

Tematyka: Omówienie najważniejszych chorób w przechowalniach. Sposoby wykrywania i metody ich zwalczania.

Kryteria oceny: sprawdziany cykliczne

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Choroby owoców ziarnkowych.

4

Choroby przechowywanych warzyw korzeniowych.

3

Choroby bulw ziemniaka występujące w trakcie przechowywania.

3

Choroby cebuli i kapustnych występujące w trakcie przechowywania.

2

Choroby przechowywanego materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych (cebule, bulwy, kłącza).

3

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Identyfikacja chorób owoców ziarnkowych.

4

Identyfikacja chorób warzyw korzeniowych.

3

Identyfikacja chorób występujących na bulwach ziemniaka.

3

Identyfikacja chorób występujących na cebuli i kapuście.

2

Identyfikacja chorób materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych.

3

RAZEM

15

Literatura: 1. Borecki Z. 1990. Diagnostyka chorób roślin. Choroby drzew owocowych i roślin jagodowych. Wyd. SGGW AR Warszawa.

 2. Chochriakow M., Dobrozrakowa T., Stiepanow K., Letowa M. 1973. Klucz do oznaczania chorób roślin. PWRiL Warszawa.

 3. Fiedorow Z., Weber Z. 1994. Diagnostyka chorób roślin. Choroby buraka i ziemniaka. Wyd. AR Poznań.

 4. Filipowicz A., Łacic B., Machowicz-Stefaniak Z. 1993. Diagnostyka chorób roślin warzywnych. Wyd. AR Lublin.

 5. Grabowski M. 1999. Choroby drzew owocowych. Plantpress, Kraków.

 6. Kochman J., Węgorek W. 1997. Ochrona roślin. Plantpress, Kraków.

 7. Robak J., Wiech K., 1998. Choroby i szkodniki warzyw. Plantpress, Kraków.

Tytuł przedmiotu: Szkodniki produktów w przechowalniach(Insects of products in storage)

Prowadzący: dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Agroekologia i ochrona roślinSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:20/10

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Zapoznanie ze szkodnikami produktów spożywczych, tkanin, skóry, wełny oraz konstrukcji drewnianych.

Tematyka: Omówienie morfologii, biologii i szkodliwości najważniejszych gatunków owadów, roztoczy, ssaków niszczących produkty w magazynach, przechowalniach i pod osłonami. Sposoby wykrywania, progi szkodliwości i metody zwalczania istotnych gospodarczo gatunków.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Szkodniki produktów spożywczych

4

Organizmy uszkadzające tkaniny, skórę i wełnę

3

Szkodniki pomieszczeń i urządzeń przechowalnianych

3

Owady niszczące konstrukcje drewniane

2

Szkodniki sanitarne w przechowalniach – zagrożenie i możliwości ich zwalczania

3

Gryzonie występujące w przechowalniach

2

Sposoby wykrywania i metody zwalczania szkodników w magazynach i przechowalniach

3

RAZEM__20'>RAZEM

20
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Identyfikacja uszkodzeń powodowanych przez szkodniki produktów spożywczych

2

Identyfikacja uszkodzeń pomieszczeń przechowalnianych i konstrukcji drewnianych powodowanych przez owady

2

Szkodniki produktów mącznych i ich identyfikacja (wycieczka do młynów przy ul. Wieczystej)

3

Identyfikacja szkodników sanitarnych – wycieczka do Sanepidu

3

RAZEM

10

Literatura: 1. Boczek J. 1980. Zarys akarologii rolniczej. PWN Warszawa.

 2. Boczek J., Brzeski M., Kropczyńska - Linkiewicz D. 1978. Wybrane działy zoologii. PWN Warszawa.

 3. Kochman J., Węgorek W. 1997. Ochrona roślin. Plantpress, Kraków.

 4. Nawrot J., Winiecki Z. 1993. Ochrona produktów magazynowych przed szkodnikami. IOR Poznań.

 5. Robak J., Wiech K. 1998. Choroby i szkodniki warzyw. Plantpress, Kraków.

 6. Wnuk A. 1987. Entomologia dla rolników cz. II Szczegółowa. Wyd. AR Kraków

Tytuł przedmiotu: Wprowadzenie do ekotoksykologii (Introduction to ecotoxicology)

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Mazur, prof. dr hab. Zbigniew Burgieł

dr Adam Świderski

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin, Zakład Biochemii

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Agroekologia i Ochrona Roślin oraz Bioinżynieria w ogrodnictwie


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:20/10

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Zapoznanie się z klasyfikacją, budową chemiczna i oddziaływaniem biochemicznym toksyn obecnych w środowisku, oraz drogami detoksykacji.

Tematyka: Klasyfikacja toksyn ze względu na budowę chemiczną i sposoby przedostawania się do środowiska oraz rodzaj i poziom zagrożenia. Biochemiczne szlaki detoksykacji u człowieka, zwierząt i roślin. zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne, pestycydy, dioksyny, sole metali, ksenobiotyki. Skażenie lądu, wody i atmosfery. Czynniki wpływajace na toksyczność, kancerogeneza i mutageneza. Toksyczne mikroorganizmy w budynkach. Sposoby bioremediacji i biodegradacji.

Kryteria oceny: końcowysprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenieuwaga: 10 godz. zajęć prowadzi Katedra Ochrony Roślin, 20 godzin prowadzi Zakład Biochemii
Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Zanieczyszczenie powietrza i gleby (przemysłowe i komunikacyjne) a zdrowie człowieka

2

Zagrożenie skażeniem metalami ciężkimi i związkami organicznymi wód gruntowych, zbiorników wody i ujęć wody pitnej

2

Toksyczne mikroorganizmy w budynkach, magazynach i żywności

2

Skażenie roślin w trakcie wegetacji i pozostałości toksyn w pożywieniu ludzi i zwierząt

2

Znaczenie ekologiczne toksyn, procesy mutagenezy w środowisku

4

Pestycydy w środowisku i ich biochemiczne przemiany

2

Dioksyny i ksenobiotyki w środowisku oraz ich biochemiczne przemiany

2

Bioremediacja metali ciężkich

2

Kancerogeneza a zanieczyszczenie środowiska

2

RAZEM__24'>RAZEM

20
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Objawy zatruć toksynami, pierwsza pomoc przy zatruciach

2

Bioremediacja chromu na przykładzie akumulacji chromu w tkankach roślin – analiza EPR

2

Analiza chromatograficzna GC pozostałości pestycydów w owocach

2

Kluczowe związki biochemicznych szlaków detoksykacji u człowieka

2

Analiza wybranych dioksyn metodą HPLC

2

RAZEM

10

Literatura: 1. Banaszkiewicz T. 2003. Chemiczne środki ochrony roślin – zagadnienia ogólne. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

 2. Nikonorow W. (red.).1979. Pestycydy w świetle toksykologii środowiska, PWRiL Warszawa.

 3. Sadowska A., Obidowska G., Rumowska M. 2000. Ekotoksykologia. Toksyczne czynniki środowiskowe i metody ich wykrywania. Wyd. SGGW Warszawa.

 4. Walker C., Hopkin S., Sibly R., Peakall D. 2002. Podstawy ekotoksykologii. PWN Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Ekologia lasu (Forest ecology)

Prowadzący: dr inż. Józef Barszcz

Katedra, zakład: Katedra Ekologii Lasu (WL)

Wymiar godzin: 24 w./6 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślinSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:24/6

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Poznanie istoty lasu i jego zróżnicowania z ekologicznego punktu widzenia oraz wymagań ekologicznych drzew leśnych Polski. Charakterystyka drzewostanów. Znaczenie czynników siedliskowych w środowisku leśnym i metody oceny siedlisk. Regionalizacja warunków produkcji leśnej w Polsce. Funkcje lasu i antropopresja.

Tematyka: Przypomnienie podstawowych pojęć, praw i zasad ekologicznych na przykładach leśnych. Las i jego granice naturalne, zróżnicowanie strefowe i różnorodność biologiczna. Funkcje lasu a zrównoważony rozwój. Zasięgi i wymagania ekologiczne rodzimych drzew leśnych. Cechy, budowa, struktura, dynamika i fazy rozwojowe drzewostanów. Czynniki siedliskowe oraz ich znaczenie dla drzew i lasu. Kryteria wyróżniania i oceny siedlisk. Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski. Wpływ antropopresji na lasy.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Przypomnienie podstawowych pojęć i praw ekologicznych. Las i jego budowa. Biocenozy i ekosystemy leśne oraz ich dynamika. Powiązania pokarmowe i chorologiczne, cykle biogeochemiczne i przepływ energii oraz produktywność lasów.

2

Las jako kompleks bioekologioczny i zjawisko geograficzne. Ogólne prawidłowości limitujące istnienie lasu i kształtowanie się jego granic naturalnych.

2

Ogólny podział, rozmieszczenie i charakter głównych formacji leśnych (biomów) na Ziemi. Pionowe rozmieszczenie lasów ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Podział i funkcje lasów.

2

Drzewostany naturalne i gospodarcze. Cechy drzewostanu. Fazy i okresy rozwojowe drzewostanu w powiązaniu z zabiegami hodowlanymi.

2

Budowa, struktura i dynamika rozwoju drzewostanu.

2

Bioróżnorodność w ekosystemie leśnym. Znaczenie martwych drzew w lesie dla jego różnorodności. Ekologizacja gospodarki leśnej w Polsce. Siedlisko i środowisko leśne oraz znaczenie drzewostanu w ich kształtowaniu.

4

Znaczenie położenia ogólnego i lokalnego i czynników klimatycznych jako części składowych siedliska i ich rola w życiu drzew i lasu.

2

Glebowe czynniki siedliska i ich znaczenie w życiu drzew i lasu. Kompleksowość działania czynników siedliskowych w środowisku leśnym.

2

Zależność między siedliskiem a składem gatunkowym drzewostanu, zabiegami hodowlanymi i celami produkcyjnymi oraz pozaprodukcyjnymi. Wpływ jakości siedliska na cechy drzew i drzewostanu. Ogólne kryteria podziału siedlisk leśnych.

2

Położenie Polski i ogólny rys jej rzeźby, budowy geologicznej oraz zróżnicowania gleb i warunków klimatycznych w aspekcie ich wpływu na charakter szaty leśnej. Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski.

2

Przyczyny i skutki zmian zachodzących w środowisku naturalnym Polski pod wpływem czynników antropogenicznych i ich wpływ na lasy. Zagrożenia lokalne, regionalne i globalne ekosystemów leśnych. Monitoring ekologiczny lasów.

2

RAZEM

24
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Metody oceny żyzności siedlisk leśnych i zastosowanie pomiarów biometrycznych drzew do przybliżonej oceny trofizmu gleb.

2

Ocena intensywności obiegu biologicznego w lesie na podstawie analizy ilościowej składu opadu organicznego i ektopróchnicy.

2

Ocena drzew i drzewostanu pod względem wybranych cech na przykładzie danych z powierzchni badawczych.

2

RAZEM

6

Literatura: 1. Białobok S. Monografie gatunków. PAN, Instytut Dendrologii, Warszawa-Poznań.

 2. Dengler A., v.: Bonnenmann A., Rőhring E. 1971. Der Wald als Vegationstyp und seine Dedeutung fűr den Menschen. Paul, Parey, Hamburg-Berlin.

 3. Dengler A.1971. Waldbau auf Ökologischer Grundlage. Paul, Parey, Hamburg-Berlin.

 4. Jaworski A. 1995. Hodowla Lasu – Charakterystyka hodowlana drzew leśnych, Kraków.

 5. Jaworski A. 2004. Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów. PWRiL, Warszawa.

 6. Puchalski T., Prusinkiewicz Z. 1975. Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego, PWRiL, Warszawa.

 7. Szymański S. 2000. Ekologiczne podstawy hodowli lasu, PWRiL, Warszawa.

 8. Włoczewski T.1968. Ogólna hodowla Lasu PWRiL, Warszawa.

 9. Zasady Hodowli Lasu, 2003. Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu, 2004 załącznik do Zasad Hodowli Lasu.

Tytuł przedmiotu: Dendrologia szczegółowa cz. I (Detailed Dendrology I)

Prowadzący: dr inż. Małgorzata Frazik-Adamczyk

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: Studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów wszystkich specjalności


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/15Punkty ECTS:

2Cel kursu: przedmiot ma za zadanie przygotowanie studentów do rozpoznawania i świadomego stosowania roślin drzewiastych. Studenci zapoznają się głównie z roślinami drzewiastymi iglastymi i bezpłatkowymi roślinami liściastymi przystosowanymi do uprawy w Polsce oraz asortymentem odmian dostępnych w krajowej produkcji szkółkarskiej.

Tematyka: zrejonizowany dobór drzew i krzewów do uprawy w Polsce, zasięgi naturalnego występowania gatunków krajowych, zasady taksonomii roślin uprawnych wg Międzynarodowego Kodeksu. Przegląd wybranych odmian roślin drzewiastych

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne, rozpoznawanie roślin z kart zielnikowych i okazów żywych, opracowanie 15 kart zielnikowych

Forma zakończenia: egzaminPobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna