Spis treśCI


Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjnePobieranie 3.1 Mb.
Strona30/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Agroekologia i ochrona roślin


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/15Punkty ECTS:

2Cel kursu: Zapoznanie z programami ochrony zielnych roślin ozdobnych

Tematyka: Zapoznanie z programami ochrony przed szkodnikami zielnych roślin ozdobnych. Sposoby zapobiegania występowaniu i zwalczania szkodliwych stawonogów oraz innych fitofagów roślin ozdobnych.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Szkodniki pnączy i ozdobnych roślin wodnych.

1

Szkodniki roślin ozdobnych uprawianych na kwiat cięty pod osłonami.

3

Szkodniki roślin ozdobnych doniczkowych w uprawie pod osłonami.

3

Szkodniki roślin ozdobnych cebulowych uprawianych w gruncie.

2

Szkodniki roślin ozdobnych jednorocznych i dwuletnich uprawianych w gruncie.

2

Szkodniki bylin uprawianych w ogrodach.

2

Szkodniki róż.

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Konwencjonalne metody ochrony roślin ozdobnych przed szkodnikami, uprawianych w szklarniach i tunelach foliowych na skalę przemysłową.

3,5

Możliwości zastosowania niechemicznych metod zwalczania szkodników w produkcyjnej uprawie roślin ozdobnych w szklarniach. 1,5 godz.

3

Sposoby ochrony roślin ozdobnych przed szkodnikami, uprawianych w obiektach zamkniętych i kolekcjach roślin ozdobnych (hotele, restauracje, oranżerie, ogrody botaniczne itp.)

3

Sposoby ochrony roślin gruntowych uprawianych na rabatach, balkonach, tarasach przed szkodnikami.

3,5

Inne stawonogi związane z założeniami kwitnących roślin ozdobnych

2

RAZEM

15

Literatura:

 1. Gabarkiewicz R., Łabanowski G., Orlikowski L., Saniewska A., Skrzypczak C., Soika G. 1995. Ochrona ozdobnych roślin cebulowych. Plantpress, Kraków.

 2. Gabarkiewicz R., Łabanowski G., Orlikowski L., Wojdyła A. 1995. Ochrona róż. Plantpress, Kraków.

 3. Kamińska M., Łabanowski G., Orlikowski L., Strojny Z., Wojdyła A. 1995. Ochrona chryzantem. Plantpress, Kraków.

 4. Łabanowski G., Orlikowski L., Skrzypczak C., Soika G., Wojdyła A. 2005. Ochrona bylin. Plantpress, Kraków.

 5. Łabanowski G., Orlikowski L., Soika G., Wojdyła A. 2000. Ochrona ozdobnych pnączy. Plantpress, Kraków.

 6. Łabanowski G., Orlikowski L., Wojdyła A. 2000. Pielęgnowanie roślin doniczkowych. Choroby i szkodniki. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

 7. Łabanowski G., Wojdyła A. 2003. Ochrona roślin ozdobnych (Rośliny jednoroczne i dwuletnie). Działkowiec, Warszawa

Tytuł przedmiotu: Ekologia i zwalczanie chwastów (Ecology and weeds control)

Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Burgieł, dr Zbigniew Gajewski

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Katedra Botaniki

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem, Agroekologia i ochrona roślin oraz Bioinżynieria w ogrodnictwie


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
20/10
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Zapoznanie z biologią i ekologią chwastów, ich rolą w agrocenozie, sposobami regulacji zachwaszczenia, praktycznymi aspektami stosowania herbicydów

Tematyka: Rola chwastów w agrocenozie. Ekologiczne kryteria klasyfikacji chwastów. Charakterystyka botaniczna najpospolitszych gatunków. Biologia populacji chwastów. Ekologia zbiorowisk chwastów polnych. Wymagania siedliskowe chwastów. Podstawy klasyfikacji fitosocjologicznej zespołów chwastów w różnych uprawach. Metody regulacji zachwaszczenia. Przegląd herbicydów, ich mechanizm działania i sposoby stosowania.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Ekologia chwastów:

Definicje chwastów. Relacje chwast-roślina uprawna. Rola chwastów w agrocenozach, ich pochodzenie i amplituda ekologiczna.


1


Ekologiczne kryteria klasyfikacji chwastów. Charakterystyka botaniczna najpospolitszych gatunków.

1

Biologia populacji chwastów: strategie życiowe, sposoby rozmnażania, różnorodność form życiowych.

1

Biologia populacji chwastów: cykle życiowe i ich modyfikacje w warunkach antropopresji; zagęszczenie a morfologia osobników, biomasa, rozrodczość i śmiertelność. Ekotypy.

1

Ekologia zbiorowisk chwastów polnych: udział gatunków krótkotrwałych i wieloletnich w zbiorowiskach chwastów towarzyszących różnym typom upraw. Znaczenie różnych sposobów rozmnażania w odtwarzaniu składu gatunkowego zbiorowisk chwastów w kolejnych sezonach wegetacyjnych.

1

Ekologia zbiorowisk chwastów polnych: fenologia kwitnienia i owocowania. Sposoby rozsiewania diaspor w zbiorowiskach segetalnych i ich ekologiczne konsekwencje. Źródła zachwaszczenia upraw.

1

Wymagania siedliskowe chwastów a ich właściwości wskaźnikowe.

1

Podstawy klasyfikacji fitosocjologicznej zespołów chwastów polnych w uprawach roślin okopowych, warzywnych oraz zbóż (zespoły Echinochloo-Setarietum oraz Vicietum tetraspermae). Gatunki charakterystyczne. Gatunki rodzime i obce we florze segetalnej.

2

Znaczenie roślinności segetalnej w krajobrazie. Ubożenie flory segetalnej a ochrona bioróżnorodności. Przyczyny zanikania gatunków chwastów oraz całych zespołów roślinnych. Sposoby ich ochrony.

1

Zwalczanie chwastów . Metoda agrotechniczna2

Zwalczanie chwastów. Metoda chemiczna

Klasyfikacja herbicydów, pobieranie, przemieszczanie się w roślinie i mechanizm działania

Przegląd herbicydów

Metody stosowania herbicydów

Czynniki wpływające na skuteczność i selektywność herbicydów

Odporność chwastów na herbicydy


1
4


1

1

1RAZEM__20'>RAZEM

20
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Typy morfologiczne chwastów. Ocena wschodów siewek z aktywnego banku nasion w różnych typach upraw.

5

Opracowanie programu zwalczania chwastów w uprawie warzyw, w sadach; dobór herbicydów

5

RAZEM

10

Literatura: 1. Aldrich. R.J., 1997. Ekologia chwastów w roślinach uprawnych. Podstawy zwalczania chwastów. Tow, Chemii i Inż. Ekologicznej. Opole.

 2. Chwasty krajowe – interaktywny system identyfikacji gatunków i atlas. 2003. Cortex Nova, Bydgoszcz

 3. Kornaś J. 1972. Zespoły synantropijne. W: Szafer W., Zarzycki K. (red.) Szata roślinna Polski, tom I, pp. 442-465, PWN, Warszawa

 4. Praczyk T., Skrzypczak G., 2004. Herbicydy. PWRiL Poznań.

 5. Ratyńska H. 2003. Zanim zginą chabry i kąkole. Wydawnictwo Gdańskie

 6. Tymrakiewicz 1959. Atlas chwastów. PWRiL, Warszawa

 7. Wójcik Z. 1983. Charakterystyka i ocena siedlisk polnych metodami biondykacyjnymi. Wydawnictw SGGW – AR, Warszawa

 8. Wysocki C., Sikorski P. 2002. Zbiorowiska synantropijne. W: Wysocki C., Sikorski P.: Fitosocjologia stosowana. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Tytuł przedmiotu: Ochrona roślin przed szkodnikami w terenach zieleni miejskiej

(Plant protection against pests in urban greeny areas)

Prowadzący: prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćw. terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślin oraz Sztuka ogrodowaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
20/10
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: zaznajomienie studentów z najważniejszymi szkodnikami roślin w terenach zieleni oraz metodami ich zwalczania

Tematyka: biologia i szkodliwość najgroźniejszych szkodników drzew, krzewów ozdobnych i leśnych, pielęgnacja i ochrona trawników, technika ochrony roślin ozdobnych w terenach zieleni

Kryteria oceny: sprawdzian z zakresu rozpoznawania szkodników oraz z zakresu bionomii i metod zwalczania owadów i roztoczy występujących w terenach zieleni.

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Podstawy integrowanej ochrony i pielęgnacji terenów zieleni (opis czynników wpływających negatywnie na stan zieleni w miastach)

3

Aspekty szkodliwości roślinożernych owadów i roztoczy występujących w środowisku miejskim w tym oddziaływanie na człowieka

2

Szkodniki wielożerne w terenach zieleni, przykłady gradacji

2

Pluskwiaki równo- i różnoskrzydłe jako szkodniki drzew i krzewów ozdobnych, różne aspekty szkodliwości

2

Szkodniki drzew i krzewów iglastych - przegląd gatunków wraz z oceną szkodliwości oraz sposobami zabezpieczania przed roślinożernymi roztoczami i owadami

2

Szkodniki drzew i krzewów liściastych- przegląd gatunków wraz z oceną szkodliwości

2

Szkodniki żywopłotów oraz trawników - metody ochrony oraz zabiegi pielęgnacyjne zapobiegające występowaniu szkodników

2

Sprzęt wykorzystywany do ochrony zieleni w miastach

2

Metody ochrony roślin w terenach zieleni (zakres stosowania metody chemiczne - iniekcje, opryski, wykorzystanie lepów, sposoby mechaniczne i agrotechniczne w zwalczaniu szkodników, metody sygnalizacji szkodników)

3

RAZEM

20
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Rozpoznawanie szkodników w terenach zieleni - ćwiczenia terenowe

3

Diagnostyka nicieni, roztoczy i owadów oraz powodowanych przez nie uszkodzeń – rozpoznawanie w warunkach laboratoryjnych

4

Praktyczne zastosowanie metod ochrony roślin w terenach zieleni (zakres stosowania metody chemiczne - iniekcje, opryski, wykorzystanie lepów, sposoby mechaniczne i agrotechniczne w zwalczaniu szkodników, metody sygnalizacji szkodników

3

RAZEM

10

Literatura: 1. Baranowski T.1992. Ochrona róż. Hortppress Sp. z o.o., Warszawa.

 2. Burdajewicz S., Glaser T. 1978. Atlas chorób i szkodników roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa.

 3. Chachulski Z. 2000. Chirurga i pielęgnacja drzew. Poradnik. Legraf, Józefów-Michalin.

 4. Gajda M., Hempel A. 1997. Trawniki. Porady praktyków o zakładaniu i pielęgnacji. Plantpress, Kraków.

 5. Novotný J., Zúbrik M. i współpr. 2000. Bioticki škodcovia lesov Slovenska. Lesnicka sekcja Ministerstwa pôdohospodárstva SR, Bratislava.

 6. Rutkowska B., Hempel A. 1986. Trawniki. PWRiL, Warszawa.

 7. Schnaider Z. 1976. Atlas uszkodzeń drzew i krzewów. PWRiL, Warszawa.

 8. Szujecki A.1995. Entomologia leśna. T. I. Wyd. SGGW, Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Ochrona roślin przed chorobami w terenach zieleni miejskiej

(Plant protection against diseases in urban greeny areas)

Prowadzący: prof. dr hab. Marek Grabowski

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślin oraz Sztuka ogrodowaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
20/10
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Zapoznanie studentów z najważniejszymi chorobami roślin w terenach zieleni oraz metodami ich zwalczania

Tematyka: Choroby roślin ozdobnych w terenach zieleni. Prowadzenie i organizacja ochrony roślin w terenach zieleni. Przyczyny chorób roślin.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Przyczyny chorób roślin w terenach zieleni

4

Abiotyczne czynniki chorobotwórcze (niska i wysoka temperatura, deficyt wody zasolenie, niedobór składników pokarmowych, zanieczyszczenie środowiska)

4

Biotyczne czynniki chorobotwórcze i możliwości ich zwalczania z wykorzystaniem metod niechemicznych

5

Choroby trawników

2

Zasady ochrony roślin w terenach zieleni

3

Mikoryza w systemie ochrony roślin

2

RAZEM

20
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Rozpoznawanie i oznaczanie:

Chorób odglebowych bylin i roślin jednorocznych1

Chorób krzewów i krzewinek

2

Chorób kory drzew liściastych i iglastych

2

Chorób liści i igieł

2

Środki ochrony roślin stosowane w terenach zieleni

1

Rozpoznawanie i oznaczanie chorób – ćwiczenia terenowe

2

RAZEM

10

Literatura: 1. Burdajewicz S., Glaser T. 1978. Atlas chorób i szkodników roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa.

 2. Mańka K. 2005. Fitopatologia leśna. PWRiL Warszawa.

 3. Nienhaus F., Butin H., Boehmer B. 1996. Farbatlas Gehoelzkrankheiten. Ulmer Verlag, Stuttgart.

 4. Orlikowski L., Wojdyła A. 2003. Choroby ozdobnych drzew liściastych. Plantpress Kraków.

Tytuł przedmiotu: Choroby drzew i krzewów ozdobnych

(Diseases of ornamental trees and bushes)

Prowadzący: prof. dr hab. Marek Grabowski

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślinSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Diagnostyka, biologia patogenów i zwalczanie chorób drzew i krzewów ozdobnych.

Tematyka: Symptomatologia i etiologia chorób drzew i krzewów ozdobnych. Możliwości zapobiegania i zwalczania w szkółkach oraz w parkach i ogrodach.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Przyczyny infekcyjnych i nieinfekcyjnych chorób roślin

4

Integrowane metody ochrony roślin

2

Potencjał inokulacyjny patogenów i znaczenie sąsiedztwa roślin

2

Choroby systemiczne i systemu korzeniowego

2

Choroby roślin w szkółkach

3

Zgnilizny drewna

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Ochrona drzew i krzewów iglastych

6

Ochrona drzew i krzewów liściastych

5

Ochrona i leczenie drzew parkowych i leśnych

3

Metody ochrony roślin

1

RAZEM

15

Literatura: 1. Chachulski Z. 1992. Chirurgia drzew. Lerovil Warszawa.

 2. Łabanowski G., Orlikowski L., Soika G., Wojdyła A. 2001. Ochrona drzew i krzewów iglastych. Plantpress Kraków.

 3. Mańka K. 2005. Fitopatologia leśna. PWRiL Warszawa.

 4. Nienhaus F., Butin H., Boehmer B. 1996. Farbatlas Gehoelzkrankheiten. Ulmer Verlag Stuttgart.

Tytuł przedmiotu: Choroby i szkodniki roślin rolniczych

(Diseases and pests of agricultural crops)

Prowadzący: prof. dr hab. Maria Kowalik, dr hab. Elżbieta Wojciechowicz - Żytko

Katedra: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślinSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
20/10
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Zapoznanie z chorobami i szkodnikami roślin rolniczych

Tematyka: Choroby i szkodniki najważniejszych gospodarczo roślin rolniczych: zbóż, kukurydzy, okopowych: buraków i ziemniaków, przemysłowych: rzepaku i tytoniu, pastewnych: motylkowatych drobno i grubonasiennych.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

System integrowanej ochrony roślin rolniczych przed chorobami (na przykładzie chorób zbóż)

1

Zasady ochrony roślin rolniczych przed chorobami wirusowymi, bakteryjnymi i grzybowymi

1

Ochrona zbóż przed chorobami. Terminarz ochrony zbóż

5

Ochrona plantacji motylkowatych pastewnych i nasiennych

1

Ochrona plantacji roślin przemysłowych

1

Ochrona przechowywanych płodów rolnych w magazynach

1

Integrowana ochrona roślin a integrowana produkcja rolnicza. Kontrole polowe stanu zagrożenia upraw przez szkodniki. Miejsca zimowania szkodliwych stawonogów

2

Ochrona zbóż przed szkodnikami - wykorzystanie zabiegów agrotechnicznych w ograniczaniu liczebności szkodników. Biocenotyczne powiązania na polach zbóż. Powiązania fauny traw dziko rosnących z fauną pól

2

Szkodniki kukurydzy

2

Ochrona plantacji nasiennych koniczyny i lucerny przed szkodnikami. Geograficzna różnorodność entomofauny. Powiązania pokarmowe. Zapylanie kwiatów

2

Ochrona rzepaku – okresy zagrożenia przez szkodniki, terminy ich zwalczania. Szkodniki tytoniu

1

Szkodniki ziemniaków, rejony zamknięte – ochrona przed wektorami chorób wirusowych. Biocenotyczne powiązania na polu ziemniaków. Szkodniki buraków

1

RAZEM

20
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Choroby zbóż i traw pastewnych

1

Choroby motylkowatych roślin pastewnych (drobno i grubonasiennych)

2

Choroby okopowych (ziemniak i burak)

2

Szkodniki zbóż i traw pastewnych

2

Szkodniki motylkowych drobno i grubonasiennych

1

Szkodniki rzepaku i tytoniu

1

Szkodniki ziemniaków i buraków

1

RAZEM

10

Literatura: 1. Borecki Z. 2001. Nauka o chorobach roślin. PWRiL. Warszawa.

 2. Kochman J. Fitopatologia PWRiL. Warszawa.

 3. Kochman J., Węgorek W. 1997. Ochrona roślin. Kraków Plant Press.

 4. Wnuk A. 1987. Entomologia dla rolników. Cz. II Szczegółowa. AR Kraków.

 5. Zalecenia Ochrony Roślin na 2008-2009, IOR, Poznań.

Tytuł przedmiotu: Choroby produktów w przechowalniach(Diseases of products in storage)

Prowadzący: prof. dr hab. Halina Kurzawińska

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjnePobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna