Spis treśCI


Status zajęć: przedmiot kierunkowy do wyboru dla specjalności: Agroekologia i ochrona roślin, Sztuka ogrodowa, Ogrodnictwo z marketingiemPobieranie 3.1 Mb.
Strona28/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41

Status zajęć: przedmiot kierunkowy do wyboru dla specjalności: Agroekologia i ochrona roślin, Sztuka ogrodowa, Ogrodnictwo z marketingiem

Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

20/10Punkty ECTS:


Cel kursu: Poznanie aspektów mikrobiologicznych i biochemicznych środowiska gleby i podłoży ogrodniczych, z podaniem charakterystyki i roli bakterii, pierwotniaków, wiciowców, ameb, glonów, organizmów grzybopodobnych, grzybów i zwierząt.

Tematyka: Tematyka obejmuje zagadnienia związane z glebą i podłożami ogrodniczymi jako komponentami środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem występowania, rozmieszczenia i roli organizmów glebowych.

Kryteria oceny: znajomość tematyki

Forma zakończenia: przygotowanie referatu lub końcowy sprawdzian pisemny

Szczegółowy konspekt przedmiotu


Tematyka wykładów

Godziny

Mikrobiologia i biochemia gleb w przeszłości, aktualnie i perspektywy jej rozwoju

1

Gleba jako wielofunkcyjny komponent środowiska przyrodniczego. Organizmy żywe jako czynnik glebotwórczy, Gleba i podłoża ogrodnicze jako środowisko życia organizmów glebowych.

3


Organizmy glebowe. Charakterystyka bakterii, pierwotniaków, wiciowców, ameb i glonów, organizmów grzybopodobnych, grzybów i zwierząt.

4


Występowanie i rozmieszczenie organizmów glebowych. Geograficzne i geologiczne zróżnicowanie organizmów. Mikroorganizmy występujące w profilu glebowym i ich związki z rośliną. Mikroorganizmy bytujące w różnych typach podłoży. Wpływ sposobu użytkowania gleby i podłoży ogrodniczych na organizmy glebowe. Aktywność mikrobiologiczna gleby. Rozpoznanie potencjału infekcyjnego gleb i podłoży.

6

Procesy glebowe i biochemiczne. Dynamika rozkładu resztek i obieg glebowej substancji organicznej. Udział mikroorganizmów w cyklu krążenia węgla, amonifikacji i nitryfikacji. Mikroorganizmy a przemiany fosforu, siarki i metali w glebie.

4


Komercjalizacja organizmów glebowych. Ekologiczne oddziaływania z wprowadzonymi mikroorganizmami. Biokontrola, bioremediacja, kompostowanie.

2


RAZEM__20'>RAZEM

20
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Metody badań mikroorganizmów glebowych

1

Pobieranie próbek glebowych i mikroskopia

1

Oznaczanie populacji mikroorganizmów glebowych

4

Badanie interakcji pomiędzy mikroorganizmami w hodowlach na pożywkach

4

RAZEM

10

Literatura:  1. Bednarek U. (red), 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa

  2. Gołębiowska J., 1995. Mikrobiologia rolnicza. PWRiL, Warszawa.

  3. Paul E.A., Clark F.E., 2000.Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Tytuł przedmiotu: Praktikum z ochrony roślin (Plant pathology-practicum)

Prowadzący: prof. dr hab. Halina Kurzawińska

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 6 w./24 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem, Sztuka ogrodowa oraz Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:6/24

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Zapoznanie studentów z praktycznym prowadzeniem eksperymentów z zakresu ochrony roślin

Tematyka: Metody oceny porażenia roślin przez patogeny. Sposoby prowadzenia eksperymentów polowych, laboratoryjnych. Zasady przygotowania podłoży do hodowli grzybów. Metody izolowania grzybów z roślin, ryzosfery i gleby. Ocena skuteczności działania pestycydów pestycydów warunkach in vitro. Podstawowe analizy środków ochrony roślin (zwilżalności, napięcia powierzchniowego).

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób. Sposoby prowadzenia lustracji uprawy w celu wykrycia chorób.

2

Metody oceny stanu zdrowotnego materiału roślinnego.

2

Ocena aktywności grzybobójczej fungicydów.

2

RAZEM__24'>RAZEM

6
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Przygotowanie materiału do wykonania laboratoryjnej oceny aktywności grzybobójczej fungicydów metodą Kowalika i Krechniaka.

2

Założenie w/w doświadczenia.

2

Ocena w/w testu, obliczenie otrzymanych wyników i ich interpretacja. Podstawowe analizy związane ze sporządzaniem cieczy roboczej pestycydów.

2

Podstawy taksonomii i morfologii w oznaczaniu grzybów

1

Badanie skuteczności fungicydów na wybranych roślinach

2

Podział, rodzaje i budowa opryskiwaczy wykorzystywanych w ochronie roślin.

4

Kalibracja opryskiwaczy polowych, sadowniczych i plecakowych

2

Okresowe badanie techniczne opryskiwaczy

2

Urządzenia wykorzystywane do ochrony roślin w szklarniach i pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenia stosowane podczas likwidacji upraw szklarniowych

3

Sposoby, inkrustracji i zaprawiania nasion.

2

Mechanizm działania insektycydów o działaniu kontaktowym, wgłębnym i systemicznym na wybrane gatunki

2

RAZEM

24

Literatura:  1. Gajtkowski A. 1993. Technika ochrony roślin. AR Poznań.

  2. Dryński T. 1967. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. PWN Warszawa.

  3. Pruszyński S., Wolny S. 2007. Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. IOR, Poznań.

Tytuł przedmiotu: Integrowane systemy ochrony roślin ogrodniczych przed chorobami

(Integrated methods of plant protection)

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Mazur

prof. dr hab. Marek Grabowski

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem, Sztuka ogrodowa oraz Bioinżynieria w ogrodnictwie


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi zasadami ochrony w integrowanych systemach produkcji ogrodniczej.

Tematyka: Szkodliwość i występowanie najważniejszych gospodarczo chorób w systemach produkcji integrowanej oraz omówienie metod ich zwalczania.

Kryteria oceny: sprawozdania z opracowanych metodyk ochrony dla wybranych gatunków roślin

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Zasady integrowanej ochrony warzyw w uprawie polowej i pod osłonami

2

Zasady prognozowania i sygnalizacji w ochronie roślin przed chorobami

2

Profilaktyka dyspozycyjna w ochronie warzyw przed chorobami

2

Dobór fungicydów i preparatów biologicznych w integrowanej ochronie przed chorobami

2

Zdrowotność podłoży stosowanych w produkcji warzyw a zdrowotność roślin ( dezynfekcja pożywek stosowanych w uprawach bezglebowych, dezynfekcja termiczna, chemiczna)

2

Integrowane metody ochrony przed chorobami w uprawach sadowniczych

2

Metody niechemiczne w ochronie roślin przed chorobami

3

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Przegląd ważniejszych gospodarczo chorób występujących w uprawie polowej i pod osłonami, zapoznanie się z symptomatologią i etiologią sprawców

2

Opracowywanie metod zwalczania chorób pomidora, ogórka, cebuli, fasoli i kapustnych z uwzględnieniem zasad zalecanych w systemach integrowanej ochrony

3

Programy ochrony najważniejszych chorób w uprawach sadowniczych

4

Metody ograniczenia występowania chorób w integrowanej produkcji roślin sadowniczych

3

Opracowywanie programów integrowanej ochrony roślin dla poszczególnych upraw

3

RAZEM

15

Literatura:  1. Boczek J. i inni. 1985. Szkodniki i choroby roślin warzywnych, PWRiL, Warszawa.

2. Grabowski M. 2007. Choroby drzew owocowych. Plantpress

3. Metodyki Integrowanej Produkcji opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin

i Nasiennictwa (http://www.piorin.gov.pl/)

Tytuł przedmiotu: Integrowane systemy ochrony roślin ogrodniczych przed szkodnikami(Integrated methods of plant protection)

Prowadzący: prof. dr hab. Kazimierz Wiech

dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem, Sztuka ogrodowa oraz Bioinżynieria w ogrodnictwie


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi zasadami ochrony przed szkodnikami w integrowanych systemach produkcji ogrodniczej.

Tematyka: Szkodliwość i występowanie najważniejszych gospodarczo szkodników w systemach produkcji integrowanej oraz omówienie metod ich zwalczania.

Kryteria oceny: sprawozdania z opracowanych metodyk ochrony dla wybranych gatunków roślin

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Integrowana ochrona roślin - definicja, historia, zasady prowadzenia, organizacja gospodarstwa z integrowaną produkcją roślinną

2

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej w odniesieniu do ochrony roślin

2

Zasady prognozowania szkodników warzyw oraz upraw sadowniczych

2

Dobór preparatów w integrowanej ochronie roślin przed szkodnikami

2

Zasady integrowanej ochrony warzyw przed szkodnikami w uprawach pod osłonami

2

Integrowana ochrona warzyw w polu przed szkodnikami

2

Integrowana ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami

3

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Praktyczne posługiwanie się urządzeniami do prognozowania szkodników (montaż pułapek w warunkach polowych)

4

Określanie progów zagrożenia na podstawie liczebności owadów odłowionych na tablicach lepowych i w pułapkach feromonowych

3

Rozpoznawanie organizmów pożytecznych, szkodników oraz uszkodzeń roślin w warunkach polowych

5

Opracowywanie programów integrowanej ochrony roślin przed szkodnikami dla poszczególnych upraw

3

RAZEM

15

Literatura:  1. Boczek J. i inni. 1985. Szkodniki i choroby roślin warzywnych, PWRiL, Warszawa.

  2. Metodyki Integrowanej Produkcji opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (http://www.piorin.gov.pl/)

Tytuł przedmiotu: Ochrona przed chorobami roślin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod osłonami

(Protection of diseases ornamental plant cultivated under field’s and glasshouse’s conditions)

Prowadzący: prof. dr hab. Halina Kurzawińska

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.
Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna