Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona27/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41

Cel kursu: Zapoznanie studentów się z aktualnym stanem wiedzy w zakresie technik zrekombinowanego DNA.

Tematyka: Podstawy biochemiczne manipulacji genetycznych oraz ich specyfika w odniesieniu do komórek bakteryjnych i roślinnych. Strategie i metody klonowania molekularnego w zależności od charakteru i wyjściowej informacji na temat docelowej sekwencji. Charakterystyka klonów rekombinantowych ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych metod sekwencjonowania, analiza ekspresji na poziomie RNA oraz analiza oddziaływań międzycząsteczkowych.

W czasie ćwiczeń studenci wykonują pełny zakres czynności związanych ze standardowym klonowaniem w komórkach Escherichia coli: przygotowanie komórek kompetentnych oraz DNA wektora (pazmidu) i DNA klonowanego, ligację i transformację bakterii, różne metody selekcji klonów rekombinantowych.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemneForma zakończenia: egzamin
Szczegółowy konspekt przedmiotu:

Tematyka wykładów

Godziny

Zakres i podstawowe pojęcia inżynierii genetycznej.

1

Enzymy wykorzystywane do manipulacji genetycznych.

2

Manipulacje biochemiczne cząsteczek DNA w toku klonowania molekularnego.

2

Klonowanie w Escherichia coli.

2

Inżynieria genetyczna komórek roślinnych.

2

Strategie klonowania molekularnego.

2

Metody selekcji klonów rekombinantowych.

2

Zastosowanie metody PCR do izolacji nowych genów.

2

Identyfikacja i klonowanie genów o zróżnicowanej ekspresji.

2

Metody izolacji genów o określonej funkcji.

2

Charakterystyka klonów rekombinatowych – techniki sekwencjonowania DNA i mapowanie transkrypcyjne.

2

Charakterystyka klonów rekombinatowych – analiza interakcji białko – białko oraz białko – kwas nukleinowy.

2

Mutageneza in vitro klonowanych genów.

2

Produkcja białek rekombinantowych.

2

Perspektywy technologii zrekombinowanego DNA.

2

Społeczna percepcja manipulacji genetycznych.

1

RAZEM

30
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Produkcja kompetentnych komórek Escherichia coli. Kontrola kompetencji otrzymanych komórek poprzez transformację plazmidowym DNA.

5

Izolacja DNA wektora plazmidowego. Izolacja klonowanego DNA. Kontrolna elektroforeza wyizolowanych preparatów DNA. Trawienie DNA wektora i klonowanego DNA enzymem restrykcyjnym.

5

Kontrolna elektroforeza strawionych preparatów DNA. Defosforylacja wektora. Preparatywna elektroforeza DNA wektora – izolacja formy liniowej z żelu. Ligacja wektora z klonowanym DNA.

5

Przygotowanie stałych i płynnych podłoży do hodowli bakterii. Transformacja mieszaniny ligacyjnej i kontrolnych preparatów DNA do komórek Escherichia coli.

5

Minipreparatyka plazmidowego DNA klonów rekombinantowych. PCR kolonijny. Przeniesienie kolonii z szalek na błony nylonowe. Hybrydyzacja kolonijna z sondą DNA.

5

Przygotowanie reakcji sekwencjonowania DNA. Standardowy rozdział produktów reakcji sekwencjonowania, barwienie srebrowe żelu. Rozdział produktów w sekwenatorze automatycznym.

5

RAZEM

30

Literatura: 1. Old R., Primrose S. 1989. Principles of Gene Manipulation. Blackwell Scientific Publications.

 2. Brown T.A. 2001. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN.

 3. Primrose S.B., Twyman R.M. 2003. Principles of Genome Analysis and Genomics. Third Edition. Blackwell Publishing.

 4. Sambrook J., Russell D.W. 2001. Molecular cloning – a laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press.

Tytuł przedmiotu: Produkcja nasion roślin ogrodniczych(Production of horticultural seeds)

Prowadzący: dr inż. Barbara Jagosz

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla specjalności Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:20/10

Punkty ECTS:3

Cel kursu: Zapoznanie studentów z zasadami agrotechnicznymi uprawy roślin nasiennych, oraz specyfiką produkcji materiału siewnego wybranych gatunków roślin warzywnych i ozdobnych. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania roślin nasiennych.

Tematyka: Agrotechnika produkcji nasiennej, szczegółowa produkcja materiału siewnego podstawowych warzyw 1-rocznych i 2-letnich, oraz niektórych gatunków roślin ozdobnych, budowa morfologiczna roślin nasiennych.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Agrotechnika w produkcji nasiennej roślin warzywnych z uwzględnieniem różnic w stosunku do uprawy na konsumpcję

1

Produkcja materiału siewnego wybranych warzyw 1-rocznych

6

Produkcja materiału siewnego wybranych warzyw 2-letnich

6

Specyfika agrotechniki w produkcji nasiennej roślin ozdobnych

1

Produkcja materiału siewnego podstawowych gatunków roślin ozdobnych, rośliny 1-roczne uprawiane z siewu wprost do gruntu, oraz z rozsady, rośliny 2-letnie, byliny, rośliny szklarniowe

6

RAZEM

20
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Wizyta w firmie hodowlano-nasiennej „POLAN” KHNO w Krakowie – zapoznanie studentów z technologią porozbiorczej obróbki i uszlachetnia nasion

4

Wizyta w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie – zapoznanie studentów z metodami oceny jakości nasion

4

Ocena morfologii nasienników i nasion wybranych gatunków roślin ogrodniczych

2

RAZEM

10

Literatura: 1. Black M., Bewley J.D., Halmer P. 2006. The Encyclopedia of Seeds: Science, Technology and Uses, CABI, London,UK.

 2. Duczmal K.W. 1993. Nasiennictwo ogrodnicze. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.

 3. Duczmal K.W., Tucholska H. 2000. Nasiennictwo. Tom 2. Rozmnażanie materiału siewnego. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.

 4. Dziennik Ustaw 2007. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego. Dz.U. Nr 29, poz.189.

 5. Korohoda J. 1974. Produkcja nasion roślin warzywnych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

 6. Michalik B., Weiner W. 2004. Wybrane zagadnienia z nasiennictwa roślin ogrodniczych. Drukrol, Kraków

Przedmioty kierunkowe do wyboru


dla wszystkich specjalności

(wg jednostek realizujących program)

Tytuł przedmiotu: Roślinność terenów zdegradowanych(Vegetation of degraded areas)

Prowadzący: dr inż. Ewa Hanus-Fajerska

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślin oraz Sztuka ogrodowaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Student w czasie kursu nabywa wiedzę pozwalającą na umiejętność określenia roli roślinności w przeciwdziałaniu zjawiskom degeneracyjnym w przyrodzie oraz udziału określonych grup roślin naczyniowych w procesach rekultywacji bądź renaturalizacji.

Tematyka: Proces rewitalizacji nieużytków jako integracja działań technicznych, środowiskowych oraz działań związanych z rozwojem gospodarczo-społecznym i zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Przekazywanie umiejętności poprawnego posługiwania się znaną i poznaną terminologią.

Kryteria oceny: sprawozdanie z ćwiczeń terenowych poparte wiadomościami teoretycznymi z wykładów oraz zdobytymi w wyniku przeglądu danych literaturowych

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Podstawy międzynarodowej ochrony biosfery

3

Charakterystyka terenów zdegradowanych oraz możliwości ich rewitalizacji

3

Zastosowanie roślin ogrodniczych i rolniczych w celu utrwalania skarp oraz w trakcie procesu rekultywacji biologicznej

3

Działania na rzecz renaturalizacji nieużytków

3

Specyfika środowiska miejskiego

3

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń terenowych

Godziny

Komponenty i elementy krajobrazu oraz różnorodność florystyczna rejonu poeksploatacyjnego Krzemionki Podgórskie w Krakowie.

Wzorcowy przykład zagospodarowania nieużytków na przykładzie parku Bednarskiego.15

RAZEM

15

Literatura: 1. Maciak F. 2003. Ochrona i rekultywacja środowiska. Wydawnictwo SGGW.

 2. Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN.

 3. Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K. 2007. Ochrona biosfery. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

 4. Stawicka J., Szymczak-Piątek M., Wieczorek J. 2004. Wybrane zagadnienia ekologiczne. Wydawnictwo SGGW.

 5. Strzałko J. (red.) 2006. Słownik terminów biologicznych. Wydawnictwo naukowe UAM.

 6. Żarska B. 2005. Ochrona krajobrazu. Wydawnictwo SGGW.

Tytuł przedmiotu: Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO)

(Genetically modified organisms)

Prowadzący: dr hab. Rafał Barański

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 14 w./16 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia stacjonarne I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem
Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

14/16Punkty ECTS:

2Cel kursu: Zapoznanie studentów z modyfikacją genetyczną drobnoustrojów, roślin i zwierząt oraz ich wykorzystaniem.

Tematyka: Omówione zostaną podstawowe techniki stosowane do transferu genów, sposoby uzyskiwania organizmów GM a także ich wykorzystanie w praktyce (przemyśle, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska). W czasie ćwiczeń zaprezentowana zostanie technika transformacji roślin z użyciem Agrobacterium.

Kryteria oceny: sprawozdania z ćwiczeń

Forma zakończenia: egzamin
Szczegółowy konspekt przedmiotu


Tematyka wykładów

Godziny

Wykorzystanie produktów genetycznie modyfikowanych na świecie

2

Budowa konstruktów genowych do transformacji

2

Przegląd metod stosowanych do transferu genów i uzyskiwania GMO

2

Zastosowanie genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów

2

Odmiany transgeniczne roślin w uprawie i komercji.

2

Zwierzęta transgeniczne i perspektywy ich wykorzystania do celów hodowlanych i medycznych.

2

Organizacyjne, prawne i etyczne aspekty transgenezy

2

RAZEM

14
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Przygotowanie pożywek i kultura Agrobacterium

4

Porównanie rozwoju szczepów Agrobacterium z genami oporności na antybiotyki w obecności czynnika selekcyjnego

4

Transformacja tytoniu z użyciem genów reporterowych

4

Detekcja i selekcja materiału transgenicznego

4

RAZEM

16

Literatura:

1. Biotechnologia roślin. S. Malepszy. PWN, Warszawa, 2009

2. Agrobacterium tumefaciens. Nester E, Gordon MP, Kerr A. APS Press, St. Paul, 2005

3. Biotechnologia molekularna. Buchowicz J. PWN, Warszawa, 2006
Tytuł przedmiotu: Roślinne zasoby genowe (Plant genetic resources)

Prowadzący: dr hab. Rafał Barański

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 9 w./6 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia stacjonarne I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla specjalności Bioinżynieria
Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
9/6
Punkty ECTS:

Cel kursu: Zapoznanie z problematyką znaczenia zasobów genowych roślin i metodami ich zachowania oraz sposobami analizy zmienności w kolekcjach.

Tematyka: Znaczenie, ochrona i wykorzystanie roślinnych zasobów genowych

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie
Szczegółowy konspekt przedmiotu


Tematyka wykładów

Godziny

Znaczenie bioróżnorodności, zagrożenia i działania na rzecz ochrony zasobów genowych na świecie i w Polsce

2

Ochrona bioróżnorodności ex situ – przechowywanie długoterminowe

2

Krioprezerwacja i przechowywanie w kulturach in vitro

2

Znaczenie i tworzenie kolekcji podstawowych

2

Molekularne aspekty analizy zmienności w kolekcjach zasobów genowych

1

RAZEM

9
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Przegląd instytucji i ich baz danych związanych z kolekcjami zasobów genowych (sala komputerowa)

2

Tworzenie kolekcji podstawowej (sala komputerowa)

2

Omówienie stanu kolekcji zasobów genowych wybranych gatunków zebranych w bankach genów

2

RAZEM

6

Literatura: 1. Johnson RC, Hodgkin T. 1999. Core collections for today and tomorrow, IPGRI, Rome.

 2. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. Nr 463 (1998), 497 (2004), 517 (2007).

Tytuł przedmiotu: Metody hodowli roślin (Plant breeding methods)

Prowadzący: dr hab. Adela Adamus, prof. UR

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Bioinżynieria w ogrodnictwie


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
20/10
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Rozszerzenie wiadomości o metodach hodowli roślin. Metody konwencjonalne oraz nowoczesne, wykorzystujące metody biotechnologiczne

Tematyka: Źródła zmienności genetycznej wykorzystywane w hodowli roślin. Konwencjonalne i nowoczesne metody hodowli nowych odmian. Aktualny stan hodowli twórczej warzyw w Polsce i na świecie

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Źródła zmienności genetycznej wykorzystywane w hodowli roślin:

- krzyżowanie wewnątrzgatunkowe – segregacja i rekombinacja

- cechy ilościowe i jakościowe, odziedziczalność cech


4

Krzyżowania międzygatunkowe i międzyrodzajowe – mieszańce generatywne i somatyczne

4

Inne źródła zmienności: indukowanie mutacji, zmienność somaklonalna, transformacje genetyczne

2

Metody otrzymywania odmian konwencjonalnych, selekcja, selekcja wspomagana markerami

4

Metody otrzymywania odmian F1, chów wsobny i metody alternatywne

4

Aktualny stan hodowli twórczej warzyw w Polsce i na świecie. Ochrona własności intelektualnej

2

RAZEM

20
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Obliczanie współczynników odziedziczalności i ich interpretacja

4

Gametyczne systemy wykorzystywane w programach hodowlanych wybranych gat. warzyw – samoniezgodność, męska sterylność

4

Analiza izoenzymatyczna (PGI) – przykład selekcji molekularnej materiałów hodowlanych

2

RAZEM

10

Literatura:

1. Niemirowicz – Szczytt K. (red.). 1993. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1993.

2. Poehlman J.M., Sleper D.A., 1995. Breeding Field Crops. Iowa State University

Press/Ames.

3. Simmonds N.W. 1987. Podstawy hodowli roślin, Wydawnictwo PWRiL.

Tytuł przedmiotu: Gametyczna embriogeneza (Gametic embryogenesis)

Prowadzący: dr hab. Adela Adamus, prof. UR

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Rozszerzenie wiadomości o sposobach otrzymywania i możliwościach wykorzystania systemów haploidalnych

Tematyka: Metody otrzymywania roślin haploidalnych, cytologiczne i molekularne podstawy haploidyzacji, sposoby diploidyzacji genomów, wykorzystanie linii DH

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Metody otrzymywania roślin haploidalnych:
Eliminacja chromosomów w wyniku krzyżowań międzyrodzajowych i międzygatunkowych

2

Rozwój sporofityczny męskich i żeńskich komórek linii generatywnej

2

Cytologiczne i molekularne podstawy androgenezy i gynogenezy

2

Agamospermia. Apomiksja sporofitowa i gametofitowa

4

Metody diploidyzacji i potwierdzenia gametycznego rozwoju roślin

2

Zastosowanie gametycznej embriogenezy w programach hodowli nowych odmian

3

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Przygotowanie pożywek do zakładania doświadczeń – różny skład zw. mineralnych, witamin i substancji wzrostowych

2

Androgeneza – stadium rozwojowe mikrospor w pąkach różnej wielkości u warzyw kapustnych, ustalenie kryterium pobierania pąków odpowiednich do angrogenezy

3

Kultur pylnikowe – zakładanie doświadczeń

2

Zawiesina mikrospor kapusty, oznaczanie gęstości, obserwacje rozwoju kultury mikrospor w mikroskopie odwróconego pola

3

Gynogeneza – kultury pąków kwiatowych i izolowanych zalążków cebuli

2

Indukowana partenogeneza u marchwi – zapylanie pyłkiem obcego gatunku oraz kultury izolowanych zalążków

2

Porównanie efektywności zastosowanych technik in vitro

1

RAZEM

15

Literatura:

1.Chupeau Y., Caboche M., Henry Y. (eds). 1998. Androgenesis and Haploid Plants –

Sprinter-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, INRA Paris. 1. Maluszynski M, Kasha K. J., Forster B.P., I. Szarejko I. (eds.). 2003. Doubled Haploid

Production in Crop Plants, A Manual – eds.. Kluwer Academic Publishers, Dedrecht,

Boston, Londyn.3. Malepszy (red.). 2001. Biotechnologia roślin - praca zbiorowa pod red..

Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

4. Michalik B. 1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin.

DRUKROL S.C., Kraków.

Tytuł przedmiotu: Biologia nasion (Seed biology)

Prowadzący: dr inż. Barbara Jagosz

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:20/10

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Szczegółowe zapoznanie studentów z zagadnieniami biologii nasion, oraz znaczenia materiału siewnego w przyrodzie oraz w gospodarce człowieka. Przedstawienie wpływu wartości siewnej nasion na późniejszy rozwój roślin. Zapoznanie studentów z budową morfologiczną nasion roślin ogrodniczych.

Tematyka: Zagadnienia związane z biologią nasion roślin ogrodniczych w aspekcie ich produkcji, przechowywania i uszlachetniania. Znaczenie nasion dla człowieka oraz dla przyrody. Wpływ jakości nasion na rozwój i plonowanie roślin ogrodniczych.

Kryteria oceny: praktyczna umiejętność rozpoznawania nasion różnych gatunków roślin ogrodniczych, umiejętność oceny stopnia wykształcenia, żywotności i zdrowotności nasion, sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Znaczenie nasion w przyrodzie i gospodarce człowieka, nasiennictwo a nasionoznawstwo

2

Powstawanie i rozwój nasion, morfologia, anatomia i skład chemiczny nasion, przemiany zachodzące w rozwijających się i dojrzewających nasionach

1

Rola wody w życiu nasion

1

Oddychanie tlenowe i beztlenowe nasion, zależność oddychania od budowy i składu chemicznego nasion, oddychanie nasion o różnym stopniu dojrzałości oraz nasion kiełkujących

1

Mechanizmy spoczynku nasion, rodzaje i przyczyny spoczynku głębokiego, zależność spoczynku nasion od warunków ich formowania i przechowywania, ustępowanie i przerywanie spoczynku nasion

2

Typy kiełkowania nasion, przemiany zachodzące w kiełkujących nasionach, kiełkowanie nasion o różnym wieku i stopniu dojrzałości, wpływ wielkości, stopnia wykształcenia, warunków dojrzewania oraz uszkodzeń nasion na ich kiełkowanie, allelopatia, kiełkowanie nasion w symbiozie z mikroorganizmami, wpływ różnych substancji chemicznych na kiełkowanie nasion

4

Czynniki wpływające na długość życia nasion w warunkach sztucznych i w glebie, długość życia nasion różnych grup użytkowych, przyczyny starzenia się i zamierania nasion

2

Sposoby przechowywania nasion, procesy zachodzące w nasionach składowanych

2

Nasiona jako przenośniki chorób i szkodników, wpływ mikroflory chorobotwórczej na właściwości nasion, szkodniki nasion, określanie stanu zdrowotności nasion

2

Wpływ jakości nasion na późniejszy rozwój roślin, jakość nasion i ich zmienność, zależność wzrostu, rozwoju i plonowania roślin od jakości wysiewanych nasion, wpływ pochodzenia nasion na późniejszy rozwój i plonowanie roślin

3

RAZEM

20Tematyka ćwiczeń

Godziny

Charakterystyka nasion i owoców wybranych gatunków roślin, sporządzanie „atlasów” nasion

4

Zapoznanie się z budową wewnętrzną nasion wybranych gatunków roślin

2

Morfologia kiełkowania nasion

1

Badanie zjawiska allelopatii podczas kiełkowania nasion

1

Oznaczanie wigoru nasion

1

Ocena spoczynku oraz starzenia się nasion

1

RAZEM

10

Literatura: 1. Adkins S.W., Navie S.C., Ashmore S. 2007. Seeds. CABI, London,UK.

 2. Black M., Bewley J.D., Halmer P. 2006. The Encyclopedia of Seeds: Science, Technology and Uses, CABI, London,UK.

 3. Grzesiuk S., Kulka K. 1981. Fizjologia i biochemia nasion. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

 4. Kopcewicz J., Lewak S. 2005. Fizjologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 5. Nicolas G., Bradford K.J., Come D., Pritchrd H. 2003. The Biology of Seeds, CABI, London,UK.

Tytuł przedmiotu: Genetyka populacji (Population genetics)

Prowadzący: dr hab. Rafał Barański

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Poznanie praw warunkujących zmiany w populacjach i metod oceny zachodzących zmian

Tematyka: Prawa i zmiany zachodzące w populacjach

Kryteria oceny: sprawozdania z poszczególnych ćwiczeń, przygotowanie prezentacji na temat wybranych aspektów genetyki populacji

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Kojarzenie losowe i preferencyjne

1

Prawo Hardego-Weinberga, czestość alleli, genotypów i fenotypów

3

Zjawiska naturalne wpływające na zmianę częstości alleli i genotypów

4

Cechy rodzinne i dziedziczne

1

Wariancja genotypowa, fenotypowa i środowiskowa

2

Zdolność adaptacyjna i selekcja naturalna

2

Metody molekularne analizy zmian w populacji

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Obliczanie parametrów populacji

4

Symulacje zmiany rozkładu genotypów i fenotypów w populacji

4

Analiza frekwencji alleli metodami molekularnymi

4

Omówienie mechanizmów ewolucji i specjacji

3

RAZEM

15

Literatura:

1. Griffiths A. J. F. i in. An introduction to genetic analysis. Wydawnictwo Freeman and Company, New York

2. Winter P. C., Hickey G.I., Fletcher H.L. 2004. Genetyka, Krótkie wykłady. PWN.

Tytuł przedmiotu: Agrotechnika produkcji nasiennej

(Technique of seeds production)

Prowadzący: dr inż. Barbara Jagosz

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 30 w./ 0 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Agroekologia i ochrona roślin


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:30/0

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Zapoznanie studentów z zasadami agrotechnicznymi uprawy roślin nasiennych, przedstawienie specyfiki produkcji nasiennej, szczegółowe omówienie produkcji materiału siewnego podstawowych gatunków roślin warzywnych i ozdobnych, omówienie wybranych zagadnień z biologii nasion.

Tematyka: Prowadzenie plantacji nasiennych, zasady agrotechniki produkcji nasiennej, szczegółowa produkcja materiału siewnego podstawowych warzyw 1-rocznych i 2-letnich, oraz gatunków roślin ozdobnych, wybrane zagadnienia z biologii nasion.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Specyfika agrotechniki w produkcji nasiennej roślin ogrodniczych z uwzględnieniem różnic w stosunku do uprawy na konsumpcję

2

Prawidłowe prowadzenie plantacji nasiennych uwzględniające wymagania dla poszczególnych gatunków ze szczególnym uwzględnieniem izolacji przestrzennej

2

Specyfika i zasady produkcji materiału siewnego gatunków o dwuletnim cyklu rozwoju oraz odmian mieszańcowych

2

Pielęgnacja plantacji nasiennych oraz prowadzenie selekcji negatywnej

2

Przechowywanie wysadków gatunków o dwuletnim cyklu rozwoju

2

Uprawa nasienna metodą bezwysadkową

2

Zasady zbioru materiału siewnego

2

Omłot i przerób nasion

2

Szacowanie wielkości zbioru i dokumentacja dotycząca wytwarzania materiału siewnego

2

Agrotechnika produkcji materiału siewnego wybranych gatunków warzyw

6

Agrotechnika produkcji nasiennej roślin ozdobnych oraz traw gazonowych

6

RAZEM

30

Literatura: 1. Black M., Bewley J.D., Halmer P. 2006. The Encyclopedia of Seeds: Science, Technology and Uses, CABI, London,UK.

 2. Duczmal K.W. 1993. Nasiennictwo ogrodnicze. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.

 3. Duczmal K.W., Tucholska H. 2000. Nasiennictwo. Tom 1. Część ogólna. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.

 4. Duczmal K.W., Tucholska H. 2000. Nasiennictwo. Tom 2. Rozmnażanie materiału siewnego. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.

 5. Dziennik Ustaw 2007. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego. Dz.U. Nr 29, poz.189.

 6. Korohoda J. 1974. Produkcja nasion roślin warzywnych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

 7. Michalik B., Weiner W. 2004. Wybrane zagadnienia z nasiennictwa roślin ogrodniczych. Drukrol, Kraków.

Tytuł przedmiotu: Ekologia owadów (Insect ecology)

Prowadzący: prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślinSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:20/10

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi ekologii owadów – ogólnej i szczegółowej

Tematyka: Zagadnienia ogólne dotyczące rozwoju badań ekologicznych, wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na występowanie owadów, ekologia populacji, pasożytnictwo i drapieżnictwo, konkurencja, bioróżnorodność świata owadów na tle innych składników królestwa zwierząt i roślin, patologia owadów, owady jako szkodniki roślin uprawnych, podstawy integrowanej ochrony roślin

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Rys historyczny oraz zakres tematyczny ekologii owadów

2

Ekologia ewolucyjna

2

Owady w ekosystemach (miejsce owadów w sieci powiązań troficznych, wpływ na gospodarkę rolną)

2

Bioróżnorodność świata owadów, metody ochrony bioróżnorodności

2

Owady i klimat (oddziaływanie czynników abiotycznych na owady ze szczególnym uwzględnieniem warunków pogodowych)

3

Czynniki wpływające na ograniczenie liczebności owadów (pokarm, czynniki biotyczne)

3

Ekologia owadów roślinożernych

2

Wrogowie naturalni i ich wpływ na dynamikę populacji owadów, sterowanie populacjami owadów

3

Owady i choroby (owady jako wektory chorób człowieka, choroby owadów pochodzenia wirusowego, grzybowego, bakteryjnego oraz inne)

1

RAZEM

20
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Czynniki wpływające na ograniczenie liczebności owadów (pokarm, czynniki biotyczne)

2

Podstawowe wskaźniki pozwalające opisać występowanie, liczebność, zagęszczenie oraz dynamiki populacji owadów

2

Behawior oraz efektywność organizmów pożytecznych wykorzystywanych w ochronie roślin

2

Zajęcia terenowe z zakresu bioróżnorodności owadów

4

RAZEM

10

Literatura:

1. Hempel - Zawitkowska J. (red). 2001, 2004. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN,

Warszawa.

2. Kawecki Z. 1976. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa.

3. Mackenzie A., Ball A., Virdee S. 2005. Ekologia. PWN, Warszawa.

4. Naumow N.P. 1961. Ekologia zwierząt. PWRiL, Warszawa.

5. Speight M., Hunter M., Watt A. 1999. Ecology of insects. Blackwell Science.

Tytuł przedmiotu: Choroby i szkodniki kwarantannowe i inwazyjne

(Quarantine pests and diseases)

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Mazur, dr hab. Irena Łuczak, prof. UR

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Agroekologia i ochrona roślinSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/15Punkty ECTS:

2Cel kursu: Zapoznanie studentów z najważniejszymi grupami agrofagów kwarantannowych, poznanie ich biologii, metod wykrywania i identyfikacji. Omówienie stosowanych zabiegów kwarantannowych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się agrofagów.

Tematyka: Omówienie poszczególnych gatunków agrofagów objętych kwarantanną w Polsce

Kryteria oceny: dwa sprawdziany pisemne dotyczące poznanych agrofagów kwarantannowych

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Kwarantanna roślin - wprowadzenie i geneza kwarantanny. Definicje — „organizm kwarantannowy" i „organizm szkodliwy = agrofag" wg. Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin

2

Kwarantanna - jako metoda ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami

2

Europejska lista agrofagów kwarantannowych ( A l i A 2 EPPO). Lista agrofagów (Aneks I i II UE) i specjalnych wymagań kwarantannowych (Aneks IV)

2

Polityka fitosanitarna i regulacje prawne w państwach członkowskich EPPO i EC

2

Harmonizacja przepisów kwarantannowych w ramach wspólnoty europejskiej. Aktualizacja ulotek i list kwarantannowych

2

Podstawy organizacyjno - prawne i zakres działalności kwarantanny w Polsce

2

Szkodniki inwazyjne ( opis inwazji owadów oraz innych zwierząt, przyczyny zwiększania zasięgu terytorialnego: zmiany klimatyczne, dostępność źródeł pokarmu, brak niektórych czynników ograniczających populacje zwierząt)

3

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Choroby i szkodniki kwarantannowe znane na terytorium UE i podlegające obowiązkowi zwalczania w Polsce

2

Choroby i szkodniki kwarantannowe, których wprowadzanie oraz rozprzestrzenianie na terytorium RP jest zabronione

10


Zapoznanie studentów z metodami realizacji kwarantanny wewnętrznej i zewnętrznej na przykładzie pracy granicznej kontroli fitosanitarnej (Inspektorat Nasiennictwa i Ochrony Roślin)

2

Rozpoznawanie gatunków inwazyjnych

1

RAZEM

15

Literatura: 1. Kwarantannowe Agrofagi Europy. Inspektorat Kwarantanny Roślin Warszawa 1994, ss. 1068

 2. Aktualne Rozporządzenia dotyczące obiektów kwarantannowych, procedury fitosanitarne, wzory dokumentów itp. zamieszczane na stronach Państwoej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa: http://www.piorin.gov.pl/

Tytuł przedmiotu: Podstawy biotechnologii w ochronie roślin

(Basis of biotechnology in plant protection)

Prowadzący: prof. dr hab. Maria Kowalik, dr inż. Michał Pniak

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem, Agroekologia i ochrona roślin oraz Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

20/10Punkty ECTS:

2Cel kursu: Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania biotechnologii w ochronie roślin przed patogenami i szkodnikami.

Tematyka: Omówienie mechanizmów walki biologicznej, możliwości zwalczania chorób i szkodników z wykorzystaniem antagonistycznych organizmów oraz substancji przez nie wytwarzanych. Zakażenia mikrobiologiczne w kulturach in vitro powodowane przez wirusy, bakterie i grzyby oraz metody ich eliminowania.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Zwalczanie chorób roślin z wykorzystaniem mikroorganizmów

2

Biopreparaty stosowane do ochrony roślin przed czynnikami

1

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w kulturach tkankowych

2

Biotyzacja kultur in vitro

1

Monitoring mikrobiologiczny w kulturach in vitro

2

Zakażenia mikrobiologiczne w kulturach in vitro i możliwości ich eliminacji

2

Interakcje biochemiczne roślin i owadów:

Oddziaływania między roślinami i owadami

Oddziaływania między owadami oraz mikroorganizmami

Oddziaływania między owadami4

Czynniki biotechniczne wykorzystywane w ochronie roślin

1

Odmiany transgeniczne stosowane w ochronie roślin

1

Potencjalne zagrożenie dla środowiska związane z uprawą GMO

1

Rośliny transgeniczne a organizmy drapieżne i pasożytnicze

1

Zastosowanie chemicznych informatorów owadów w ochronie roślin

1

Zastosowanie oraz sposoby produkcji preparatów biotechnicznych opartych o patogeniczne grzyby i wirusy

1

RAZEM

20
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Charakterystyka i poznanie drobnoustrojów powodujących zanieczyszczenia mikrobiologiczne eksplantatów in vitro

2

Praktyczna ocena zdrowotności eksplantatów w kulturach in vitro

2

Wykorzystanie biopreparatów do zwalczania chorób roślin (na przykładzie guzowatości korzeni drzew owocowych i chorób fyllosfery)

1

Zastosowanie i hodowla entomofilnych nicieni

1

Działanie toksycznego białka Bacillus thuringensis

2

Metody stosowania i hodowli wrogów naturalnych szkodników roślin

2

RAZEM

10

Literatura: 1. Cassells A. C. 1997. Pathogen and Microbial Contamination Management in Micropropagation. Kluver Academic Publishers, Dordecht.

 2. Malepszy S. (red). 2002. Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 3. Michalik B. (red). 1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin. Wyd AR w Krakowie.

Tytuł przedmiotu: Mikrobiologia i biochemia gleby(Microbiology and biochemistry of soil)

Prowadzący: prof. dr hab. Maria Kowalik

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 20 w. /10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćw. laboratoryjnePobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna