Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona23/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   41
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Typy i gromady szkodników: nicienie, stawonogi- pajęczaki, owady, wije

2

Budowa owada. Rzędy. Typy larw i poczwarek. Rozwój. Rodzaje uszkodzeń.

3

Szkodniki buraka ćwikłowego, marchwi, pomidora, ziemniaka (śmietka burakowa, mszyca burakowa, płaszczyniec, tarczyki, omarlice, połyśnica, stonka ziemniaczana, mszyce na zieniakach, mątwiki)

3

Szkodniki strączkowych (strąkowce, pachówka, oprzędziki, śmietka kiełkówka, wciornastki, paciornica grochowianka)

2

Szkodniki warzyw kapustnych (smietka kapuściana, mszyca kapuściana, bielinki, tantniś, piętnówki, pchełki ziemne)

3

Szkodniki liliowatych i szparagów (śmietka cebulanka, wgryzka chowacz szczypiorak, niszczyk zjadliwy, miniarka porówka, poskrzypki, trzep)

2

Szkodniki roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami

1

Szkodniki złocieni, róży, tulipana

2

Szkodniki wielożerne drzew i krzewów w parkach i w sadach (przędziorki, czerwce, duże gąsienice, zwójki liściowe, trociniarki)

1

Szkodniki jabłoni (kwieciak jabłkowiec, miodówka, mszyce, namiotnik, owocówka jabłkóweczka, owocnica jabłkowa)

2

Szkodniki gruszy, wiśni, śliwy ( kwieciak gruszowiec, szpeciele wzdymacz i podskórnik, owocnice śliwowe, nasionnica trześniówka, mszyce)

2

Szkodniki krzewów i krzewinek owocowych ( wielkopąkowce, krzywiki, brzęczak, piłecznica agrestowa, przezierniki, kwieciak malinowiec, roztocz truskawkowy, mszyce)

2

RAZEM

25

Literatura: 1. Boczek J. 1995. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych, Wyd.II SGGW.

 2. Boczek J. 1992. Niechemiczne metody zwalczania szkodników, Wyd. SGGW.

 3. Czyżewski Z. 1972.Choroby i szkodniki roślin ozdobnych. PWRiL.

 4. Kochman J., Węgorek W. 1999. Ochrona roślin. Plantpress.

 5. Łęski Z. (koor.). 1985. Szkodniki i choroby rośłin sadowniczych. Wyd. III, PWRiL.

 6. Robak J., Wiech K. 1995. Choroby i szkodniki warzyw. Plantpress.

 7. Wiech K. 1999. Szkodniki drzew owocowych. Plantpress.

 8. Wnuk A. 1990, 1999. Entomologia dla rolników . Cz. 1 - Ogólna. Cz. 2. Szczegółowa. Skrypt AR w Krakowie.

 9. Inne pozycje z literatury przedmiotu zostaną podane na pierwszym wykładzie.

Tytuł przedmiotu: Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej

(Economics and organization of horticulture crops production)

Prowadzący: dr Jerzy Kurzawiński, dr Janina Marzec

dr Anna Magdalena Ambroszczyk

Katedra, zakład: Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa

Wymiar godzin: 12 w./18 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalności


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
12/18
Punkty ECTS:
4
Cel kursu: Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomiki ogrodnictwa, funkcjonowania podmiotów gospodarczych na tle ekonomicznych uwarunkowań.

Tematyka: Skala produkcji i tendencje w ogrodnictwie. Otoczenie, struktura organizacyjna i funkcjonalna gospodarstw ogrodniczych. Czynniki produkcji. Rachunek kosztów. Efektywność wykorzystania środków. Wybrane zagadnienia z finansów(podatek rolny, zdolność kredytowa, spłata zobowiązań). Ocena ekonomiczna wyników działalności gospodarczej.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny (sprawdzenie zasobów podstawowych wiadomości dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem ogrodniczym)

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Ogrodnictwo w gospodarce narodowej

1

Skala produkcji i tendencje rozwojowe w ogrodnictwie polskim i światowym

4

Otoczenie w ogrodnictwie – instytucjonalne, społeczne i ekonomiczne

2

Struktura organizacyjna i funkcjonalna podmiotów gospodarczych – działalność produkcyjna, usługowa, obrót towarowy

2

Znaczenie organizacji producenckich dla rozwoju nowoczesnego ogrodnictwa

1

Ocena ekonomiczna wyników działalności gospodarczej

2

RAZEM

12
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Analiza czynników produkcji w ogrodnictwie: waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej,analiza czasu pracy, wydajność pracy, wprowadzenie zmian w organizacji dnia pracy, majątek trwały, klasyfikacja środków trwałych, metody amortyzacji

3

Podstawowe problemy rachunku kosztów: koszty jako element kontroli i wyceny produkcji, koszty do podejmowania decyzji i programowania produkcji, analiza kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

3

Rachunek efektywności wykorzystania środków: analiza progu rentowności, wybór technologii produkcji, efektywność procesu produkcji

5

Wybrane zagadnienia z finansów: wyznaczanie podatków w rolnictwie (podatek rolny od gruntów, podatek z działów specjalnych produkcji rolnej), badanie zdolności kredytowej wnioskodawców, spłata zobowiązań, wyznaczanie poziomu dopłat np.: bezpośrednich

7

RAZEM

18

Literatura: 1. Fereniec J. 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wyd.Key Text. Warszawa.

 2. Makosz E. (red.) 1997. Strategia rozwoju polskiego ogrodnictwa do 2010 roku. Wyd. Agrosans.c. Sandomierz.

 3. Siekierski J. 2002. Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Wyd. Małop. Wyższa Szkoła Ekonom. Tarnów.

 4. Wawrzyniak J. 1999. Rachunek kosztów a zarządzanie w przedsiębiorstwach ogrodniczych. Wyd. PRODRUK. Poznań.

 5. Woś A. 1996. Agrobiznes makroekonomika. Wyd. Key Text. Warszawa.

 6. Woś A. 1996. Agrobiznes mikroekonomika Wyd. Key Text. Warszawa.

 7. Żmija J., Strzelczak L. (red.). 1996. Podstawy ekonomiki rynku i marketingu w gospodarce żywnościowej. Wyd. AR. Kraków.

Tytuł przedmiotu: Nasiennictwo i szkółkarstwo (Seed and nursery production)

Prowadzący: dr inż. Barbara Jagosz, dr inż. Maciej Gąstoł

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Wymiar godzin: 30 w./30 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalności


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

30/30Punkty ECTS:

5Cel kursu: Zapoznanie studentów z przebiegiem produkcji i kwalifikacji materiału siewnego oraz sposobami uszlachetniania i przechowywania nasion. Zapoznanie z tematyką związaną z otrzymywaniem sadzonek, krzewów i drzewek roślin sadowniczych.

Tematyka: Podstawy produkcji materiału siewnego, rejonizacja produkcji nasiennej, przepisy i normy w nasiennictwie, kwalifikacja polowa i laboratoryjna materiału siewnego, uszlachetnianie materiału siewnego, przechowywanie, magazynowanie i obrót materiałem siewnym. Rozmnażanie drzew, szczepienie, okulizacja, przepisy prawne.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne, wykonanie projektu gospodarstwa szkółkarskiego

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Wprowadzenie do nasiennictwa, sposoby rozmnażania roślin, wyradzanie i odnawianie materiału siewnego

1

Funkcjonowanie firm nasiennych, kontraktacja materiału siewnego, gospodarstw i plantacji nasiennych, stopnie kwalifikacji materiału siewnego oraz jego oznaczanie

2

Polowa kwalifikacja materiału siewnego, izolacja przestrzenna i selekcja negatywna plantacji nasiennych, czynności kwalifikatora, lustracja plantacji nasiennych

2

Laboratoryjna kwalifikacja materiału siewnego: próbki i próbobranie, badania organoleptyczne, oznaczanie czystości nasion, zdolności kiełkowania, żywotności metodami biochemicznymi, wilgotności, wigoru, zdrowotności, tożsamości gatunkowej i odmianowej, badanie nasion powlekanych, badania specjalne nasion

3

Przepisy prawne w nasiennictwie, obrót materiałem siewnycm, świadectwa kwalifikacji nasion, dokumentacja w nasiennictwie

1

Morfologia i anatomia nasion i roślin nasiennych

1

Uszlachetnianie nasion; metody agrotechniczne, technologiczne, fizjologiczne, nasiona sztuczne

2

Przechowywanie i magazynowanie nasion

1

Agrotechniczne podstawy produkcji nasiennej i rejonizacja produkcji nasiennej

2

Znaczenie szkółkarstwa, stan obecny szkółkarstwa w Polsce, Rys historyczny rozwoju szkółkarstwa, Przyrodnicze podstawy szkółkarstwa

3

Rozmnażanie generatywne i wegetatywne roślin, podkładki generatywne i wegetatywne

3

Prowadzenie szkółki w poszczególnych latach, cięcie i formowanie drzewek w szkółce, wymaganie pokarmowe i nawożenie szkółki

3

Przygotowanie szkółki do wykopywania, wykopywanie, sortowanie, przechowywanie, pakowanie i transport materiału szkółkarskiego

3

Rozmnażanie roślin jagodowych, leszczyny i orzecha włoskiego, przepisy prawne regulujące produkcję szkółkarską

3

RAZEM

30Tematyka ćwiczeń

Godziny

Ocena zdolności kiełkowania nasion roślin ogrodniczych; porównanie kiełkowania epigeicznego i hypogeicznego

4

Ocena żywotności nasion metodami biochemicznymi; metoda tetrazolinowa i indygokarminowa

2

Ocena czystości nasion

2

Ocena zdolności kiełkowania kłębków buraka ćwikłowego; obliczanie masy 1000 kłębków i liczby kłębków w 1 gramie

4

Przegląd nasion uszlachetnianych różnymi metodami, omówienie sposobów pakowania nasion

3

Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych. Wydobywanie nasion, badanie czystości i żywotności nasion, stratyfikacja i wysiew nasion

3

Rozmnażanie roślin poprzez sadzonki zielne, zdrewniałe, podział roślin, szczepienie i okulizacja podkładek.

3

Ścinanie podkładek w szkółce, czopowe i bezczopowe wyprowadzanie okulantów, pielęgnacja, cięcie i formowanie okulantów w szkółce.

3

Sadzenie podkładek w szkółce, cięcie i formowanie drzewek dwuletnich, wyprowadzanie drzewek dwuletnich z jednoroczną koronką.

3

Inwentaryzacja szkółki, przygotowanie szkółki do kwalifikacji, prowadzenie dokumentacji szkółkarskiej, praktyczne prowadzenie kwalifikacji materiału szkółkarskiego.

3

RAZEM

30

Literatura: 1. Black M., Bewley J.D., Halmer P. 2006. The Encyclopedia of Seeds: Science, Technology and Uses, CABI, London,UK.

 2. ISTA (International Seed Testing Association). 2004. International Rules for Seed Testing. ISTA Zűrich, Switzerland.

 3. Don R. 2003. ISTA Handbook for seedling evaluation. ISTA, Zűrich, Switzerland.

 4. Duczmal K.W. 1993. Nasiennictwo ogrodnicze. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.

 5. Duczmal K.W., Tucholska H. 2000. Nasiennictwo. Tom 1. Część ogólna. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.

 6. Dziennik Ustaw 2007. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego. Dz.U. Nr 29, poz.189.

 7. Rejman A. Szkółkarstwo roślin sadowniczych.

 8. Ślaski J., Sękowski B. Szkółkarstwo szczegółowe.

 9. Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz M. Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych.

Tytuł przedmiotu: Ćwiczenia terenowe – (Practical training)

Prowadzący: dr inż. Bożena Szewczyk – Taranek

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 0 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot obowiązkowy kierunkowy dla studentów specjalności Sztuka ogrodowaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
0/10
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Zapoznanie z praktycznymi aspektami produkcji ogrodniczej z zakresu uprawy warzyw w gruncie i pod osłonami, roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami oraz szkółkarstwa drzew i krzewów ozdobnych.

Tematyka: Etapy produkcji ogrodniczej, agrotechnika, nawożenie, nawadnianie, zagrożenia agrofagami i możliwości ich zwalczania, technologia zbioru, wybrane elementy przechowywania warzyw i roślin ozdobnych, formy organizacji produkcji ogrodniczej.

Kryteria oceny: opracowanie sprawozdania z ćwiczeń

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka ćwiczeń

Godziny

Szkółka roślin ozdobnych w Mnikowie: wyposażenie techniczne gospodarstwa, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślin, odkażanie podłoża, kompostowanie materiału roślinnego, wyposażenie tuneli foliowych i szklarni służących do uzyskania materiału nasadzeniowego, kontenerowa uprawa roślin ozdobnych, zabiegi stosowane przed wysadzaniem roślin, sposoby pielęgnacji i ochrony roślin, przygotowanie roślin do spedycji, metody przechowywania materiału szkółkarskiego, zasady bhp obowiązujące w szkółkach drzew i krzewów

5

Wybrane gospodarstwa ogrodnicze w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: nowoczesne sposoby przygotowania rozsady warzyw i roślin ozdobnych, rodzaje osłon stosowanych w uprawie warzyw i roślin ozdobnych, zapoznanie ze sprzętem uprawowym (sprzęt do uprawek gleby, opryskiwacze, sadzarki, siewniki, instalacje deszczujące, kombajny do zbioru warzyw), , przykłady płodozmianów, agrotechnika i specyficzne metody prowadzenia roślin, sposoby nawadniania i nawożenia, praktyczne możliwości ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami, zbiór i przygotowanie towaru do spedycji oraz przechowywania, zasady bhp pod osłonami wysokimi oraz podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin i nawożenia mineralnego

5

RAZEM

10

Tytuł przedmiotu: Ćwiczenia terenowe – (Practical training)

Prowadzący: dr inż. Jacek Nawrocki

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 0 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot obowiązkowy kierunkowy dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślin


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
0/10
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Zapoznanie z praktycznymi aspektami produkcji ogrodniczej z zakresu uprawy warzyw w gruncie i pod osłonami, roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami oraz szkółkarstwa drzew i krzewów ozdobnych.

Tematyka: Etapy produkcji ogrodniczej, agrotechnika, nawożenie, nawadnianie, zagrożenia agrofagami i możliwości ich zwalczania, technologia zbioru, wybrane elementy przechowywania warzyw i roślin ozdobnych, formy organizacji produkcji ogrodniczej.

Kryteria oceny: opracowanie sprawozdania z ćwiczeń

Forma zakończenia: zaliczeniePobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna