Spis treśCI


Szczegółowy konspekt przedmiotuPobieranie 3.1 Mb.
Strona22/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41

Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Urządzenia służące produkcji szkółkarskiej. Mnożarki (szklarnie, namioty foliowe inspekty). Przechowalnie, chłodnie, cienniki szkółkarskie.

2

Wybór miejsca i organizacja szkółki gruntowej i pojemnikowej drzew krzewów i bylin.

1

Pojemniki i podłoża w uprawie pojemnikowej.

1

Technologia sadzenia i przesadzania

1

Zimowanie roślin w uprawie pojemnikowej

1

Nawadnianie w szkółkach. Zamknięte obiegi wody, oczyszczanie wody.

1

Rozmnażanie generatywne. Produkcja, zbiór, obróbka i przechowywanie nasion

2

Technologia produkcji siewek w pojemnikach i w gruncie.

1

Rozmnażanie wegetatywne. Ukorzenianie sadzonek pod osłonami - mateczniki, podłoża, podlewanie, doświetlanie, dokarmianie CO2, hormonizacja. Przechowywanie sadzonek.

2

Szczepienie taksonów iglastych.

1

Szczepienie taksonów liściastych

1

Mikrorozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych.

1

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Poznanie budowy pojemników (PVC, Root Baag, Roottraners, kontenerów szczelinowych, ekologicznych-rozkładalnych ), mat szkółkarskich, cieniówek, folii, włóknin i podłoży.

1

Zbiór nasion i owoców, czyszczenie nasion, skaryfikacja, stratyfikacja.

1

Wysiewy nasion gatunków drzewiastych i bylin. Pikowanie i przesadzanie siewek.

1

Sadzonkowanie gatunków liściastych.

1

Sadzonkowanie liściastych roślin zimozielonych.

1

Sadzonkowanie gatunków drzew i krzewów iglastych.

1

Szczepienie gatunków liściastych.

1

Szczepienie gatunków iglastych.

1

Pielęgnacje siewek, sadzonek i szczepów.

1

Pikowanie, pielęgnacja i wysadzanie ukorzenionych mikrosadzonek.

1

Formowanie drzew i krzewów w szkółce.

1

Zapoznanie się z produkcją szkółkarską w terenie.

4

RAZEM

15

Literatura: 1. Bärtels A. 1982. Rozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych. PWRiL.

 2. Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz M. 1991. Rozmnażanie drzew i krzewów nagozalążkowych PWN, Warszawa.

 3. Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz. 1987. Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych. PWN Warszawa. Tom I-III.

 4. Ślaski J., Sękowski B. 1988. Szkółkarstwo szczegółowe drzew i krzewów ozdobnych. PWRiL.

 5. Szydło W. 2006. Szkółkarstwo ozdobne – wybrane zagadnienia. Agencja Promocji Zieleni. Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Zagospodarowanie Terenów Zieleni – Sztuka Ogrodowa

(Development of green areas – Art of garden design)

Prowadzący: dr inż. Zofia Malinowska

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 15 w./0 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalnościSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/0
Punkty ECTS:
1
Cel kursu: Omówienie podstawowych pojęć i zagadnień związanych ze sztuką ogrodową historyczną i współczesną.

Tematyka: Rodzaje terenów zieleni i kryteria ich przeznaczenia, formy małej architektury ogrodowej, funkcje zieleni w historycznych ogrodach, podstawy urządzania i pielęgnacji małych form zieleni ogrodowej.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Klasyfikacja i funkcje społeczne terenów zieleni

2

Mała architektura ogrodowa oraz urządzanie i pielęgnacja form roślinnych w ogrodach:
Starożytnych

2

Średniowiecznych

1

Renesansowych

1

Barokowych

1

Dalekiego Wschodu

2

Krajobrazowych

1

Kolonialnych

1

Współczesnych

1

Konserwacja i rewaloryzacja terenów zieleni, normatywy przestrzenne i techniczne, zasady planowania przestrzennego i projektowanie terenów zieleni

3

RAZEM__20'>RAZEM

15

Literatura: 1. Bogdanowski J. 1999. Polska sztuka Ogrodowa.

 2. Czerwieniec M., Lewińska J. Zieleń w mieście.

 3. Urządzanie Terenów Zieleni.

Tytuł przedmiotu: Ochrona Roślin – Fitopatologia z techniką ochrony roślin(Plant Protection – Phytopathology with plant control techniques)

Prowadzący: prof. dr hab. Jan Kućmierz

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 20 w./25 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalnościSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:


20/25


Punkty ECTS:


5


Cel kursu: Zapoznanie z przebiegiem infekcyjnego procesu chorobowego u roślin, metodami diagnozowania chorób i ich czynników na podstawie konkretnych chorób i ich czynników sprawczych z różnych grup (wirusy, fitoplazmy, bakterie, grzyby). Podstawowe pojęcia z epidemiologii chorób oraz zapoznanie z zasadami i metodami zapobiegania i zwalczania chorób

Tematyka: Przebieg infekcyjnego procesu chorobowego u roślin (infekcja, in okulacja, choroba właściwa, wyzdrowienie i wyrównanie) oraz wpływ warunków zewnętrznych na jego przebieg. Infekcyjne i nieinfekcyjne czynniki chorobotwórcze. Udział pasożytów i roślin gospodarzy w procesie chorobowym. Epidemiologia (warunki powstawania epidemii, jej rodzaje i warunki wygasania). Podstawowe zasady: metody zapobiegania i zwalczania chorób. Przegląd ważniejszych gospodarczo chorób wywoływanych przez poszczególne grupy czynników chorobotwórczych (wirusy, fitoplazmy, bakterie grzyby).

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Pojęcie, cel i zadania fitopatologii.

0,5

Symptomatologia (główne typy objawów chorobowych u roślin).

1,5

Etiologia: nie infekcyjne i infekcyjne czynniki chorobotwórcze. Uzdolnienia pasożytnicze czynników chorobotwórczych (pasożyty bezwzględne, pasożyty okolicznościowe, saprofity okolicznościowe)

2

Przebieg infekcyjnego procesu chorobowego u roślin:

- infekcja (bierna, czynna, drogi infekcji, mechanizm infekcji, wpływ warunków na przebieg infekcji)

- inkubacja (okresy trwania, wpływ warunków zewnętrznych na przebieg infekcji)

- choroba właściwa (ważniejsze zjawiska w jej przebiegu),

- wyzdrowienie i wyrównanie.


3

Sposoby pasożytowania patogenów (pasożyty zewnętrzne, pasożyty wewnętrzne, zakażenie miejscowe, zakażenie ogniskowe, zakażenie systemiczne).

1

Zdolności pasożytnicze czynników chorobotwórczych (powinowactwo, agresywność, patogeniczność, wirulencja).

1,5


Udział rośliny gospodarza w rozwoju choroby infekcyjnej:

1. Odporność wrodzona

- bierna (przed infekcyjna, oporność, aksenia)

- czynna (po infekcyjna, obronność, rezystencja)

2. Odporność nabyta.


2

Podstawowe wiadomości z epidemiologii chorób roślin:

1. Źródła pierwotnych infekcji.

2. Warunki powstawania epidemii.

3. Rodzaje epidemii (endemia, pandemia).1,5

Podstawowe zasady i metody zwalczania chorób:

1. Kwarantanna roślin. Metody agrotechniczne (gospodarcze: uprawa roli, płodozmian, nawożenie, gęstość i głębokość siewu lub sadzenia, terminy siewu i sadzenia oraz zbioru, niszczenie chwastów – żywicieli pośrednich i ubocznych patogenów roślin uprawnych. Metody mechaniczno-fizyczne. Metody hodowlano-selekcyjne. Metody biologiczne.

2. Metody chemiczne (kryteria oceny fungicydów, toksyczności fungicydów dla człowieka i zwierząt, fitotoksyczności fungicydów, efektywność ekonomiczna, sposoby stosowania fungicydów – wady i zalety, ogólne zasady działania fungicydów na patogeny, odporność grzybów na fungicydy).

3

2BHP w ochronie roślin. Organizacja ochrony roślin w uprawach polowych, pod osłonami oraz w terenach zieleni.

2

RAZEM

20


Tematyka ćwiczeń

Godziny

Choroby wywoływane przez wirusy, wiroidy i fitoplazmy: mozaika tytoniu na pomidorze, pstrość tulipana, ospowatość śliw, proliferacja jabłoni.

2

Choroby wywoływane przez bakterie: bakterioza obwódkowa fasoli, guzowatość korzeni.

2

Choroby wywoływane przez grzyby:

- Plasmodiophoromycota: kiła kapusty, Oomycetes: zaraza ziemniaka na pomidorze, mączniak rzekomy ogórka, zgorzel siewek, mączniak rzekomy winorośli

- Ascomycota: antraknoza orzecha włoskiego, biała plamistość liści truskawki i poziomki, obwódkowa plamistość goździka, parch jabłoni, zamieranie pędów malin, mączniak prawdziwy jabłoni, róży, mączniak amerykański agrestu, gruzłek cynobrowy, antraknoza porzeczki, szara pleśń różnych roślin, zgnilizna twardzikowa, kędzierzawość liści brzoskwiń, torbiel śliw- Basidiomycotina: opieńka miodowa, srebrzystość liści drzew owocowych. Rdza wejmutkowo-porzeczkowa, rdza róży, rdza grochu. Głownia kukurydzy.

- Fungi imperfecti: biała zgnilizna cebuli, rizoktonioza, szara pleśń tulipana, cebuli, brunatna plamistość liści pomidora, alternarioza pomidora, dziurkowatość liści drzew pestkowych, fuzariozy różnych roślin, werticiliozy roślin, antraknoza fasoli, septorioza selera.


3

84

6RAZEM

25

Literatura: 1. Borecki Z. 1996. Nauka o chorobach roślin, PWRiL, Warszawa.

 2. Fiedrorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 1999. Fitopatologia Ogólna, Skrypt AR Poznań.

 3. Kochman J. 1973. Fitopatologia, PWRiL, Warszawa.

 4. Kryczyński S. 2003. Choroby roslin w uprawach ogrodniczych. Wyd. SGGW Warszawa.

 5. Kućmierz J. 1994. Fitopatologia. Cz. I. Ogólna. Wyd. AR Kraków.

 6. Kućmierz J., Bartyńska M. 1993. Choroby i szkodniki roślin ogrodniczych. Cz. II. Choroby. Wyd. AR Kraków.

Tytuł przedmiotu: Ochrona roślin – Entomologia z techniką ochrony roślin

(Entomology with plant protection technics)

Prowadzący: prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 20 w./25 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalnościSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:


20/25


Punkty ECTS:


5


Cel kursu: Zapoznanie studentów z ważniejszymi szkodnikami roślin ogrodniczych. Poznanie ich bionomii, sposobu żerowania i metodami ich zwalczania.

Tematyka: Podstawy systematyki i morfologii owadów, praktyczne zapoznanie studentów z diagnostyką ważniejszych szkodników warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne, przygotowanie zbioru szkodników i powodowanych przez nie uszkodzeń (30 sztuk szkodników i 30 sztuk okazów uszkodzeń roślin)

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Wiadomości wstępne – pojęcia szkodnik, szkoda, strata. Zbieranie , preparowanie owadów, przygotowanie zbiorów szkodników i uszkodzonych roślin.

3

Elementy ekologii owadów: przyczyny masowych wystąpień szkodników, gradacje. Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na występowanie szkodnikow.

3

Podział metod zwalczania szkodników. Kwarantanna.

1

Definicja i podział metod biologicznego zwalczania: introdukcja, kolonizacja, metody protekcyjne i kompensacyjne. Przykłady praktycznego wykorzystania organizmów pożytecznych (biopreparaty, drapieżce,parazytoidy). Rola roślin dziko rosnących.

3

Metody uprawowe i hodowlane w zwalczaniu szkodników, metody mechaniczno-fizyczne w ograniczaniu szkodników

3

Podstawy chemicznego zwalczania szkodników, zoocydy w ochronie roślin przed szkodnikami, bezpieczeństwo i higiena pracy

2

Metody integrowane w uprawach polowych i pod osłonami, prognozowanie i sygnalizacja szkodnikow

2

Organizacja ochrony roślin w terenach zieleni

3

RAZEM

20


Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna