Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona20/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41

Cel kursu: zapoznanie studentów z technologiami przygotowania roli oraz metodami oceny wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin

Tematyka: Rola jako czynnik środowiska, teoretyczne podstawy uprawy roli, wpływ uprawy roli na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Czynności uprawowe: cel, terminy i sposoby wykonania. Zabiegi uprawowe oraz zespoły uprawek w cyklach produkcji roślinnej. Odżywianie roślin składnikami mineralnymi, właściwości gleb związane z żywieniem i nawożeniem, ustalanie potrzeb nawożenia roślin. Nawozy organiczne, naturalne i mineralne: skład, właściwości, wpływ ich stosowania na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Sposób, dawki, termin ich stosowania.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne, wykonanie zadanych ćwiczeń tematycznych

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Teoretyczne podstawy uprawy roli:

elementy składowe roli, układ gleby i jego znaczenie w świetle wymagań roślin względem środowiska, czynniki wpływające na ten układ (porowatość i zagęszczenie).2

Wpływ uprawy roli na:

właściwości fizyczne roli: stosunki powietrzno wodne, właściwości cieplne i pojemność cieplną, zwięzłość i lepkość gleby, strukturę gleby, zawartość próchnicy i składników pokarmowych, działalność organizmów glebowych, zwalczanie roślinności konkurencyjnej, mieszanie resztek pożniwnych i nawozów. Sprawność, kultura i żyzność gleby.4

Technologia, cele i zadania uprawy roli:

uprawa tradycyjna i kierunki jej modyfikacji, rodzaje uprawek: odwracające rolę i uprawki zastępujące orkę, spulchniające i wyrównujące rolę, uprawki ugniatające, zespoły uprawek (pożniwne, przedsiewne, przedzimowe, wiosenne, pielęgnacyjne), uprawa uproszczona, zminimalizowana i zerowa.4

Podstawy żywienia mineralnego roślin:

skład mineralny roślin i rola składników pokarmowych w żywieniu roślin, pobieranie składników pokarmowych przez rośliny, żywienie i plonowanie roślin.2

Środowisko glebowe a mineralne żywienie roślin:

gleba jako źródło mineralnych składników pokarmowych, skład chemiczny gleb, zawartości całkowite i formy przyswajalne makro i mikroskładników oraz pierwiastków śladowych, czynniki decydujące o rozpuszczalności tych składników, zależności pomiędzy plonem roślin a składnikami mineralnymi w glebie, prawa nawozowe, wymagania pokarmowe roślin. Wpływ nawożenia na jakość i wartość biologiczną plonów.3

Właściwości gleby związane z żywieniem roślin i nawożeniem:

znaczenie sorpcji w żywieniu roślin, odczyn i kwasowość gleb (aktualna, wymienna i hydrolityczna); wpływ odczynu na niektóre właściwości gleb i pobieranie składników pokarmowych przez rośliny, wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe roślin; metody ustalania potrzeb nawozowych: polowe, wazonowe, mikrobiologiczne, analityczne.3

Nawozy organiczne i naturalne:

podział i zużycie nawozów, nawozy naturalne, organiczne oraz ich stosowanie (obornik, gnojowica, pomiot ptasi, nawozy zielone, słoma, sztuczny obornik, komposty, torf, węgiel brunatny, niekonwencjonalne nawozy organiczne odpady, ścieki itp.). Wpływ nawozów organicznych na właściwości gleb.4

Nawozy mineralne:

nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe; pochodzenie, podział zasady wapnowania, wybór nawozu, termin i sposób wapnowania, nawozy azotowe, fosforowe, potasowe, magnezowe, siarkowe, wieloskładnikowe, mikronawozy (otrzymywanie, podział, właściwości, przechowywanie, przydatność). Ekologiczne skutki stosowania nawozów4

Technika stosowania nawozów:

organicznych i naturalnych w postaci stałej i płynnej, mineralnych (jedno- i wieloskładnikowych w formie stałej i płynnej, fertygacja, dokarmianie dolistne).2

Płodozmian:

Funkcja płodozmianu., zasady planowania płodozmianu, płodozmian w warzywnictwie, sadownictwie, szkółkarstwie.2

RAZEM

30Tematyka ćwiczeń

Godziny

Omówienie zasad bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym. Technika pobierania próbek gleb w uprawach polowych oraz próbek podłoży i roztworów odżywczych w uprawach pod osłonami.

2

Oznaczanie odczynu i kwasowości gleb. Ustalanie potrzeb wapnowania. Wyznaczanie krzywej neutralizacji dla podłoży. Zasady wapnowania. Zakwaszanie gleb i podłoży.

4

Metody chemiczne oznaczania potrzeb nawozowych gleb i podłoży. Oznaczanie N, P, K, Ca, Mg – metoda uniwersalna.

6

Analiza materiału roślinnego jako wskaźnik stanu odżywienia mineralnego roślin. Pobieranie części wskaźnikowych. Metody mineralizacji mat. roślinnego. Metody oznaczania zawartości makro i mikroskładników. Wykonanie oznaczeń metodą uniwersalną.

6

Nawozy mineralne – charakterystyka właściwości chemicznych i fizycznych. Rozpoznawanie nawozów.

2

Sumaryczna zawartość soli rozpuszczalnych w glebie i roztworach odżywczych, pomiar koncentracji soli.

2

Zastosowanie podłoży w uprawie. Przygotowanie do uprawy substratu torfowego, słomy, wełny mineralnej.

4

Metody określania potrzeb nawozowych gleb oraz liczby graniczne i zasady obowiązujące przy interpretacji wyników analizy chemicznej gleby i części wskaźnikowych roślin. Rozwiązywanie zadań.

4

RAZEM

30

Literatura:  1. Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna PWN, Warszawa.

  2. Roszak W. 1997. Ogólna uprawa roli i roślin. PWN, Warszawa.

  3. Starck J.R. 1997. Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL, Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Sadownictwo (Fruit production)

Prowadzący: dr hab. Jan Skrzyński

Katedra, zakład: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Wymiar godzin: 45 w./ 45 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalnościSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:


15/15

30/30Punkty ECTS:


3

5

6 (S)
Cel kursu: Przygotowanie studentów do rozumienia i interpretacji procesów biologicznych roślin sadowniczych oraz ich wykorzystania w technologiach produkcji owoców.

Tematyka: Technologia uprawy drzew ziarnkowych i pestkowych oraz roślin krzewów jagodowych. Formowanie i wzrost zawiązków owoców. Podstawowe składniki organiczne i mineralne owoców, ich funkcja w owocu oraz rola w odżywianiu człowieka. Zasady odżywiania organicznego i mineralnego roślin sadowniczych.

Kryteria oceny: praktyczne sprawdziany ustne

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Produkcja owoców w świecie. Historia sadownictwa w Polsce, stan obecny i perspektywy rozwoju.

2

Pochodzenie i rozmieszczenie gatunków roślin sadowniczych.

1

Warunki glebowe rozwoju sadownictwa (czynniki glebowe-przydatność gleb pod uprawy sadownicze, podział genetyczny gleb, bonitacja; zmęczenie gleby)

2

Warunki klimatyczne rozwoju sadownictwa w Polsce (strefy klimatyczne, temperatura, opady, usłonecznienie, zastoiska mrozowe, osłony przeciwwiatrowe, przymrozki wiosenne i jesienne, strefy gradowe). Rejonizacja upraw.

2

Budowa drzewa i funkcje poszczególnych organów (rodzaje systemów korzeniowych, funkcje liści, reakcje drzewa na zabiegi agrotechniczne).

2

Czynniki warunkujące rozstawę drzew w sadzie. Modele sadów.

2

Zasady formowania przewodnikowych koron drzew (podstawy fizjologiczne formowania koron drzew).

4

Zasady formowania koron szpalerowych (szpaler swobodny, regulowany i in.).

3

Cięcie letnie, zasady terminy – uwarunkowania.

2

Mechanizm starzenia się drzewa owocowego (cięcie prześwietlające, odnawiające, szczegółowe).

2

Gospodarka mineralna drzew i krzewów owocowych

3

Ogólne zasady określania potrzeb nawozowych i pokarmowych w sadach i jagodnikach

2

Spoczynek zimowy roślin sadowniczych hartowanie roślin – uszkodzenia mrozowe.

2

Czynniki warunkujące uprawę krzewów jagodowych i owoców miękkich

4

Mechanizm pobierania i transportu składników mineralnych do drzewa i owocu

3

Redystrybucja składników pokarmowych w drzewie i jego organach.

1

Wzrost i rozwój zawiązków oraz owoców, drzew ziarnkowych i pestkowych.

2

Kształtowanie się cech zewnętrznych owoców.

2

Synteza i akumulacja podstawowych metabolitów w owocach, rola owoców w żywieniu człowieka.

2

Podstawy formowania i prowadzenia krzewów winorośli.

2

RAZEM

45
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Przygotowanie terenu pod sad (z uwzględnieniem warunków siedliskowych: gleba-mikroklimat-topografia); rozplanowanie kwater, drogi wewnętrzne i zewnętrzne).

2

Praktyczne zakładanie sadu (wytyczanie miejsc pod drzewka, rozmiary dołków, technika sadzenia, paliki; terminy sadzenia, rozmieszczenie zapylaczy, zabezpieczanie przed mrozami i gryzoniami).

3

Praktyczne formowanie koron drzew w I roku po posadzeniu (wrzeciono szerokie, wąskie, korona osiowa, szpaler swobodny, V – Güttingen, klamerki, obciążniki, sznurki).

6

Formowanie koron w II i III roku wzrostu drzewa, korekta wzrostu.

2

Systemy uprawy gleby (w oparciu o poletka doświadczalne – murawa, ugór herbicydowy, mechaniczny, folia odblaskowa, agrowłóknina, ściółka).

2

Praktyczne określanie potrzeb nawożenia sadu, lustracja

2

Systemy pielęgnacji gleby w sadzie, nawożenie plantacji z uwzględnieniem wymagań gatunkowych – zajęcia praktyczne.

2

Cięcie letnie (terminy, zasady, konsekwencje)

2

Cięcie prześwietlające drzew

2

Cięcie odnawiające drzew starych (podstawowe, szczegółowe)

2

Praktyczne zakładanie plantacji roślin jagodowych (porzeczki, agrest, maliny, truskawki, terminy, uwarunkowania, systemy sadzenia)

4

Zakładanie sadów drzew pestkowych (sadzenie, rozstawa drzew, formy koron, praktyczne formowanie i cięcie).

2

Uprawa brzoskwiń w tunelach foliowych (zasady prowadzenia, cięcie).

2

Cięcie prześwietlające drzew pestkowych.

2

Podstawowe odmiany drzew ziarnkowych.

2

Podstawowe odmiany drzew pestkowych.

2

Podstawowe odmiany drzew jagodowych.

2

Ręczne przerzedzanie kwiatów i zawiązków (terminy, zasady)

2

Chemiczne przerzedzanie zawiązków (stosowane środki, zasady, terminy-uwarunkowania)

2

RAZEM

45

Literatura:  1. European Journal of Horticultural Science (anglojęzyczne)

  2. Erwerbsobstbau (niemieckojęzyczny)

  3. Hort Science (anglojęzyczny)

  4. Journal of the American Society of Hotriculture Science (anglojęzyczny)

  5. Mineral Nutrition of Higher Plants – podręcznik (anglojęzyczny)

Tytuł przedmiotu: Warzywnictwo (Field and greenhouse vegetable crops)

Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Libik, prof. dr hab. Stanisław Cebula,

prof. dr hab. Edward Kunicki, dr hab. Piotr Siwek

Katedra, zakład: Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa

Wymiar godzin: 45 w./45 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalności


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:


30/30

15/15Punkty ECTS:


4

5 (S)


4Cel kursu: zapoznanie z podstawami warzywnictwa ogólnego oraz biologią, technologią uprawy i odmianami warzyw. Zapoznanie z typami pomieszczeń uprawnych, wyposażeniem oraz możliwościami sterowania warunkami mikroklimatu.

Tematyka: Charakterystyka warzywnictwa, rejonizacja upraw w oparciu o wymagania środowiska, zmianowanie, rozmnażanie, zabiegi pielęgnacyjne, dojrzewanie i zbiór warzyw. Omówienie pochodzenia, znaczenia gospodarczego, wartości odżywczych, wymagań klimatycznych, glebowych, nawozowych, integrowanych metod uprawy i pielęgnacji podstawowych gatunków warzyw, zbioru i przygotowania do sprzedaży, wymagań w stosunku do surowca przy różnych sposobach wykorzystania. Omówienie mechanicznej pielęgnacji, zbioru i maszyn czyszczących oraz przygotowujących warzywa do sprzedaży. Omówienie technologii uprawy podstawowych gatunków warzyw pod osłonami,

Kryteria oceny: okresowe sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Charakterystyka warzywnictwa, definicja warzyw, stan produkcji warzywnej i zielarskiej w Polsce i na świecie oraz kierunki jego rozwoju

2

Historia uprawy, ośrodki pochodzenia i klasyfikacja roślin warzywnych

1

Wartość biologiczna warzyw i ziół

2

Warunki środowiska w uprawie warzyw (temperatura, światło, woda, dwutlenek węgla, gleba)

3

Rejonizacja produkcji warzywniczej

1

Zmianowanie i płodozmian w uprawie warzyw

1

Rozmnażanie generatywne (siew i produkcja rozsady) oraz wegetatywne warzyw

1

Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw

2

Dojrzewanie i zbiór warzyw

1

Przygotowanie do obrotu i przechowywania warzyw

1

Omówienie zagadnień określonych w w.w. tematyce dla następujących gatunków:

Psiankowate: pomidor, papryka

Dyniowate: ogórek

Bobowate: fasola, groch

Rzepowate: rzodkiewka

Kapustowate: kapusta gł. biała, kalafior, brokuł, kapusta pekińska

Selerowate: marchew, seler, pietruszka

Komosowate: burak, szpinak

Astrowate: sałata głowiasta

Cebulowe: cebula, por2

12

1

32

1

12

Rodzaje pomieszczeń do uprawy warzyw, skala produkcji warzyw pod osłonami w Polsce i na świecie. Lokalizacja obiektów szklarniowych i wysokich tuneli foliowych

Technologia uprawy pomidorów pod osłonami wysokimi

Technologia uprawy ogórków pod osłonami wysokimi

Technologia uprawy papryki pod osłonami wysokimi

Technologia uprawy sałaty pod osłonami wysokimi


3

5

33

1


RAZEM

45


Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna