Spis treśCI


Szczegółowy konspekt przedmiotuPobieranie 3.1 Mb.
Strona19/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   41

Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Prawo budowlane i rozporządzenia dotyczące tematyki projektowania obiektów budowlanych

2

Zawartość projektu budowlanego. Lokalizacja obiektu w terenie. Projektowanie, wykonanie i eksploatacja obiektu budowlanego.

3

Wiadomości ogólne o rozwiązaniach konstrukcyjnych podstawowych elementów konstrukcyjnych budowli ogrodowych.

2

Obciążenia budowli (stałe, zmienne). Zasady ustalania obciążeń stałych, technologicznych oraz środowiskowych. Fundamenty

2

Projektowanie i wykonawstwo pionowych przegród budowlanych

2

Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji dachowych

2

Zasady wbudowywania i łączenia ze sobą materiałów budowlanych w przegrodach obiektów ogrodowych.

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Projekt budowlany. Procedura uzyskania pozwoleń na budowę. Technologia i organizacja budowy.

3

Zasady rysunku budowlanego (linie rysunkowe i oznaczenia graficzne oraz techniczne, zasady wykonywania rzutów poziomych i pionowych). Czytanie rysunków budowlanych.

3

Wydanie i omówienie ćwiczeń projektowych.

2

Wycieczka na teren ogrodów wystawowych z elementami małej architektury

3

Korekta ćwiczeń projektowych i kolokwium zaliczeniowe

4

RAZEM

15

Literatura:  1. Lenkiewicz W., Pyrak S. 1989. Konstrukcja domów jednorodzinnych i małych budynków. Arkady. Warszawa.

  2. Pawłowski P. 1983.Budownictwo ogólne. PWN. Warszawa.

  3. Plessner H. 1993. Bądź architektem swojego ogródka. Arkady. Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Ekologia zapylania roślin (Pollination ecology)

Prowadzący: dr hab. Krystyna Czekońska, prof. UR

Katedra, zakład: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy do wyboru dla studentów specjalności Bioinżynieria w ogrodnictwie (sem. III), Ogrodnictwo z marketingiem oraz Agroekologia i ochrona roślin (sem. V)Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15
15/15Punkty ECTS:2
2Cel kursu: Zapoznanie studentów ze zwierzętami dokonującymi zapylenia roślin i charakterystyczną budową kwiatów zapylanych roślin.

Tematyka: Koewolucja kwiatów i zwierząt zapylających. Przystosowania owadów do pobierania pokarmu. Sposoby przenoszenia pyłku. Zwierzęta dokonujące zapylania roślin. Dostępność kwiatów dla zapylaczy. Podział kwiatów ze względu na strategię zapylania. Strategia zdobywania pokarmu przez owady. Efektywność pracy zapylającej owadów. Wykorzystanie pszczoły miodnej i dzikich zapylaczy w produkcji ogrodniczej.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Ewolucja zapylania roślin

1

Atrakcyjność kwiatów dla owadów. Przystosowania owadów do pobierania pokarmu

2

Sposoby przenoszenia pyłku. Zwierzęta dokonujące zapylania roślin

2

Dostępność kwiatów dla zapylaczy. Podział kwiatów ze względu na strategię zapylania (oferujące pokarm, naśladowcze, pułapkowe)

2

Strategia zdobywania pokarmu przez owady (wierność kwiatowa, rozpoznawanie kwiatów, zasięg lotu, aktywność lotna, temperatura itd.)

3

Efektywność pracy zapylającej pszczoły miodnej i dziko żyjących pszczołowatych

1

Wykorzystanie pszczoły miodnej i dzikich zapylaczy w produkcji ogrodniczej

2

Zagrożenia i ochrona dziko żyjących Apoidea

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Morfologiczne przystosowania owadów do przenoszenia pyłku kwiatowego i zapylania roślin

2

Rozpoznawanie źródeł pokarmu na podstawie klasyfikacji ziaren pyłku pochodzącego z obnóży pszczelich lub kału owadów

3

Ocena potrzeb pokarmowych dziko żyjących pszczołowatych w zależności od liczby wychowywanego potomstwa

2

Główni zapylacze upraw roślin przyprawowych, zielarskich itd.

2

Praca zapylająca dziko żyjących pszczołowatych na roślinach (wycieczka do ogrodu)

4

Konsekwencje niedostatecznego zapylenia kwiatów

1

Zaliczenie

1

RAZEM

15

Literatura:

Banaszak, J. 1993. Ekologia pszczół. PWN Warszawa-Poznań.

Jabłoński B.1998. Wiadomości z botaniki pszczelarskiej. (w) Prabucki J. (red.) Pszczelnictwo, Wydawnictwo Promocyjne „Albatros” Szczecin.

Wilkaniec Z. 1998. Dziko żyjące pszczołowate – chów i użytkowanie, (w) Prabucki J. (red.) Pszczelnictwo, Wydawnictwo Promocyjne „Albatros” Szczecin.

Tytuł przedmiotu: Bioróżnorodność (Biodiversity)

Prowadzący: dr Adam Tofilski

Katedra, zakład: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy do wyboru dla studentów specjalności Bioinżynieria w ogrodnictwie (sem. III), Agroekologia i ochrona roślin oraz Sztuka ogrodowa (sem. V)


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15
15/15Punkty ECTS:2
2Cel kursu: Zapoznanie studentów z różnorodnością biologiczną i sposobami jej ochrony.

Tematyka: Podstawowe zagadnienia z bioróżnorodności roślin i zwierząt. Zagrożenia bioróżnorodności i metody ochrony przyrody. Ochrona bioróżnorodności w środowisku rolniczym i zachowanie ginących ras zwierząt i odmian roślin.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Biologiczne podstawy bioróżnorodności

2

Znaczenie bioróżnorodności roślin i zwierząt

2

Zmiany różnorodności gatunkowej w czasie i przestrzeni

4

Główne zagrożenia bioróżnorodności

2

Metody ochrony bioróżnorodności

2

Ochrona bioróżnorodności w rolnictwie

3

RAZEM__24'>RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Rozpoznawanie gatunków przy pomocy klucza taksonomicznego

2

Przygotowanie prostego klucza taksonomicznego

2

Automatyczne rozpoznawanie gatunków

4

Przygotowanie rysunku do klucza taksonomicznego

6

Zaliczenie

1

RAZEM

15

Literatura:

Weiner, J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. PWN Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Gospodarka i ochrona wód (Water management and protection)

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Stanisław Krzanowski, dr inż. Andrzej Wałęga

Katedra, zakład: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej (WIŚG)

Wymiar godzin: 24 w./6 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy do wyboru dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślin


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:24/6

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Zapoznanie studentów z zasadami racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie (jako jednym z istotnych warunków rozwoju produkcji rolniczej) w oparciu o posiadane zasoby wodne oraz bilans wodny. Rozpoznanie wpływu czynników przyrodniczych i antropogenicznych na wody powierzchniowe i podziemne, określenie ich stanu oraz przedsięwzięcie działań zmierzających do likwidacja oddziaływań w skutków negatywnych.

Tematyka: Krążenie wody w przyrodzie (cykl hydrologiczny; duży i mały obieg wody). Elementy przyrodniczego bilansu wodnego. Cele i zadania gospodarki wodnej, problemy gospodarki wodnej związane z zaopatrzeniem ludności w wodę, suszą i powodzią, bilans wodno-gospodarczy, przyczyny i źródła zanieczyszczenia wód, degradacja wód, ochrona wód. Ustawodawstwo z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy program przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Obieg wody w przyrodzie. Obserwacje zjawisk i pomiary elementów cyklu hydrologicznego. Zlewnia rzeczna. Miary odpływu i przepływu.

2

Bilans wody zlewni. Rodzaje bilansu i metody opracowania

2

Zadania i cele gospodarki wodnej w rolnictwie

1

Potrzeby wodne roślin oraz metody ich ustalania (niedobory wodne, zapotrzebowanie wody do nawodnień)

4

Ilościowe metody określania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych

2

Jakościowe metody określania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych

2

Techniczne sposoby sterowania obiegiem wody w zlewniach użytkowanych rolniczo: melioracje odwadniające, melioracje nawadniające, retencja zbiornikowa,rolnicze wykorzystanie ścieków, osadów ściekowych i gnojowicy

6

Ochrona wód: obwiązujące akty prawne w zakresie ochrony wód, źródła zanieczyszczeń środowiska wodnego (punktowe, obszarowe i liniowe), sposoby zapobiegania zanieczyszczeniu wód (urządzenia do magazynowania i wstępnego podczyszczenia ścieków, metody oczyszczania ścieków w terenach wiejskich)

5

RAZEM

24
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Obliczenie niedoborów wodnych, dawek nawodnieniowych i wydajności pompowni w nawodnieniach kroplowych

2

Opracowanie koncepcji odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych z zabudowy indywidualnej na wsi (ilościowo-jakościowy bilans ścieków, obliczenie urządzeń do magazynowania i wstępnego oczyszczania ścieków, biologiczne oczyszczanie ścieków w warunkach naturalnych i sztucznych z podaniem efektów redukcji zanieczyszczeń organicznych, zawiesiny ogólnej i związków biogennych)

4

RAZEM

6

Literatura:

  1. Błażejewski R. 2003. Kanalizacja wsi. Wydawnictwo PZiTS, Poznań.

  2. Chełmecki W. 2001. Woda-zasoby, degradacja, ochrona. PWN, Warszawa.

  3. Ciepielowski A. 1999. Podstawy gospodarowania wodą. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

  4. Kutera J.1988. Wykorzystanie ścieków w rolnictwie. PWRiL, Warszawa.

  5. Mioduszewski W. 1999. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym. Wydawnictwo IMUZ, Falenty.

Grupa treści kierunkowych (standard)

Obowiązkowe dla wszystkich specjalności

Tytuł przedmiotu: Uprawa roli i żywienie roślin (Soil cultivation and plant nutrition)

Prowadzący: prof. dr hab. Włodzimierz Sady

Katedra, zakład: Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

Wymiar godzin: 30 w./30 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot kierunkowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalności


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:30/30

Punkty ECTS:6

7 (A)Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna