Spis treśCI


Szczegółowy konspekt przedmiotu



Pobieranie 3.1 Mb.
Strona16/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41

Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Źródła prawa, osoba fizyczna, osoba prawna, zdolność do czynności prawnych

2

Miejsce prawa rolnego w polskim systemie prawa. Ingerencja państwa w stosunki agrarne (uwłaszczenie, reformy rolne, kolektywizacja, ewolucja zmian ustroju rolnego

1

Gospodarstwo rolne jako zjawisko społeczno – ekonomiczne i prawne, jako kategoria prawna, ewolucja od gospodarstwa rolnego do przedsiębiorstwa rolnego

2

Założenia i zasady Wspólnej Polityki Rolnej, definicja produktów rolnych i producenta rolnego, instrumenty prawne polityki rynkowo – dochodowej w rolnictwie UE

2

Materialnoprawne podstawy nabycia nieruchomości rolnych, obrót nieruchomościami rolnymi na gruncie kodeksu cywilnego (własność, przeniesienie własności, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste, służebność gruntowa, prawo zastawu i hipoteki)

2

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe gospodarstw rolnych, dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne, spadki, zachowek, wydziedziczenie

1

Formy testamentu (własnoręczny, notarialny, allograficzny), testamenty szczególne, odwołanie testamentu, interpretacja testamentu, nieważność testamentu

2

Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące dzierżawy gruntów rolnych. Dzierżawa gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zasady restrukturyzacji i prywatyzacji rolnictwa państwowego, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

1

Formy prawne dysponowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa (sprzedaż, dzierżawa, przekazanie w zarząd, zamiana nieruchomości), rejestry publiczne (kataster nieruchomości, ewidencja gruntów, księgi wieczyste)

2

Planowanie przestrzeni rolniczej, ochrona gruntów rolnych, scalanie i wymiana gruntów

2

Formy prawne organizacji producentów rolnych, normy prawne regulujące status zawodowy rolnika, reprezentacja zawodowa rolników w UE

1

Organizacja ubezpieczenia społecznego rolników, ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego

2

Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w hodowli nasion i nasiennictwie

1

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

2

Prawo żywnościowe na tle prawa rolnego, zakres i charakterystyka prawa żywnościowego, wspólnotowe prawo żywnościowe, podstawowe zagadnienia polskiego prawa żywnościowego

1

RAZEM__24'>RAZEM

24




Tematyka ćwiczeń

Godziny

Sporządzanie umów cywilno - prawnych

3

Sporządzanie ekspertyzy przez biegłego sądowego

3

RAZEM

6

Literatura:



 1. Ban A.W., Hawkins H.S.1997. Doradztwo rolnicze. Tłum. Kania J., Michalik A. Wyd. Małop. Stowarz. Roln. AR. Kraków.

 2. Górski W., Wesołowski K. 2000. Prawo dla ekonomistów. Zach. Centr. Organ. Zielona Góra.

 3. Opala H. 2003. Spadki, dziedziczenie, zachowek, wydziedziczenie. Zach. Centr. Organ. Zielona Góra.

 4. Stelmachowski A. (red.). 2003. Prawo Rolne. LexisNexis. Warszawa

 5. Kodeks cywilny (aktualny stan prawny)

Tytuł przedmiotu: Fizjologia plonowania roślin ogrodniczych

(Crop physiology of horticultural plants)

Prowadzący: dr hab. Renata Wojciechowska

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem, Agroekologia i ochrona roślin oraz Bioinżynieria w ogrodnictwie



Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:










20/10










Punkty ECTS:










2










Cel kursu: Poszerzenie wiedzy na temat czynników wewnętrznych i zewnętrznych kształtujących plon roślin ogrodniczych

Tematyka: Fizjologiczne wskaźniki produktywności roślin. Donory i akceptory substancji pokarmowych w roślinach. Powiązania metabolizmu węgla i azotu. Produktywność roślin a czynniki stresowe.

Kryteria oceny: opracowanie tematów wyszczególnionych w instrukcji do ćwiczeń

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Wprowadzenie. Definicja plonu i fizjologii plonowania. Produktywność a plon roślin ogrodniczych. Fizjologiczne wskaźniki produktywności roślin. Zestawienie czynników wewnętrznych i zewnętrznych kształtujących wielkość i jakość plonu.

2

Odbiór bodźców środowiskowych przez rośliny. Wewnętrzne mechanizmy regulacji procesów fizjologicznych rośliny. Wykorzystanie wiedzy na temat czynników wewnętrznych i środowiskowych w praktyce ogrodniczej.

2

Asymilacja węgla. Wytwarzanie organicznych związków pokarmowych w roślinie. Struktura i skład chemiczny floemu i ksylemu. Roślina jako integralny zespół donorów i akceptorów substancji pokarmowych.

2

Mechanizm transportu organicznych związków pokarmowych na małe i duże odległości. Załadunek i rozładunek floemu. Alokacja asymilatów w roślinie. Czynniki regulujące dystrybucję organicznych substancji pokarmowych w roślinie.

2

Udział procesów dysymilacyjnych w kształtowaniu plonu. Rola oddychania i fotooddychania. Powiązanie podstawowych procesów fizjologicznych na poziomie komórki i całej rośliny. Roślinne metabolity wtórne.

2

Nieorganiczne związki pokarmowe roślin. Żywienie roślin a kształtowanie wielkości i jakości plonu roślin ogrodniczych. Azot jako wybitny pierwiastek plonotwórczy. Wykorzystanie azotu z różnych źródeł przez rośliny.

2

Asymilacja azotu. Czynniki wpływające na akumulację azotu w różnych organach roślin. Bilans energetyczny pobierania i asymilacji jonów azotanowych i amonowych przez rośliny. Powiązanie metabolizmu azotu i węgla.

2

Reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska. Produktywność roślin a gospodarka wodna. Stosunki wodne w komórce i na poziomie całej rośliny. Wpływ niezrównoważonego bilansu wodnego na wzrost i plonowanie roślin.

2

Stres środowiskowy (oksydacyjny, termiczny) a produktywność roślin. Wpływ zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. Oddziaływania allelopatyczne i ich rola w kształtowaniu wielkości oraz jakości plonu roślin ogrodniczych.

2

Podsumowanie. Fizjologiczne podstawy modelowania wzrostu i prognozowania plonów. Zaliczenie przedmiotu.

2

RAZEM__20'>RAZEM

20




Tematyka ćwiczeń

Godziny

Temat: Wewnętrzne czynniki plonowania roślin. Możliwości regulacji czynnikami hormonalnymi. Eksperyment: Wpływ cytokinin na hamowanie rozkładu chlorofilu.

2

Temat: Wpływ czynników agrotechnicznych na produktywność fotosyntetyczną roślin. Eksperymenty: Wykrywanie skrobi asymilacyjnej w liściach. Zależność intensywności fotosyntezy od rodzaju folii stosowanej w uprawie roślin.

2

Temat: Udział procesów dysymilacyjnych w kształtowaniu plonu i utrzymaniu jego wartości pozbiorczej. Eksperymenty: Wykrywanie enzymów biorących udział w oddychaniu. Wpływ uszkodzeń mechanicznych na oddychanie organów użytkowych roślin.

2

Temat: Wpływ czynników zewnętrznych na przemiany azotu w roślinie. Wpływ N na wielkość i jakość plonu. Eksperyment: Wpływ dokarmiania dolistnego azotem na aktywność reduktazy azotanowej i zawartość azotanów w liściach wybranych gatunków roślin.

2

Temat: Wpływ stresu abiotycznego na rośliny – możliwości naprawcze a produktywność roślin. Eksperyment: Wpływ stresu temperaturowego na przepuszczalność błon cytoplazmatycznych. Wykazanie stresu fotooksydacyjnego.

2

RAZEM

10

Literatura:



 1. Górecki J., Grzesiuk S. 2002. Fizjologia plonowania roślin. Wyd. UWM, Olsztyn.

 2. Kopcewicz J., Lewak S. 2005. Fizjologia roślin. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 3. Kozłowska M. 2007. Fizjologia roślin. Wyd. UAM, Poznań.

 4. Piskornik Z. 1994. Fizjologia roślin dla wydziałów ogrodniczych, Wyd. AR Kraków.

 5. Starck Z. 2003. Transport i dystrybucja substancji pokarmowych w roślinach. Wyd. SGGW, Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Fizjologia roślin sadowniczych (Physiology of orchard plants)

Prowadzący: prof. dr hab. Maria Leja

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem



Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:










20/10










Punkty ECTS:










2










Cel kursu: Kurs obejmuje wybrane zagadnienia fizjologii roślin, uwzględniające specyfikę roślin sadowniczych.

Tematyka: Fotosynteza, specyfika tego procesu w roślinach sadowniczych, podstawy biologii zapylania, regulatory wzrostu i ich zastosowanie w sadownictwie, fizjologiczne przemiany zachodzące w owocach .

Kryteria oceny: sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Fotosynteza, chemizm, wpływ endo i egzogennych czynników na intensywność tego procesu

2

Specyfika fotosyntezy w roślinach sadowniczych, fotosynteza a produktywność

2

Biologia zapylania, interakcje pomiędzy zapylaczem a rośliną, czynniki wpływające na efektywność zapylania (związki zapachowe, barwniki, skład chemiczny nektaru i pyłku)

2

Reakcje roślin sadowniczych na czynniki stresowe (stres ujemnych temperatur) odporność i tolerancja na mróz)

2

Stres zasolenia i jego skutki fizjologiczne, reakcja roślin sadowniczych na zasolenie

2

Regulatory wzrostu, budowa i mechanizm działania, zastosowanie w sadownictwie

4

Przemiany fizjologiczne podczas rozwoju, dojrzewania i starzenia owoców

2

Aktywne formy tlenu i antyoksydacyjne mechanizmy roślin

2

Owoce jako źródło prozdrowotnych składników diety

2

Razem

20



Tematyka ćwiczeń

Godziny

Pomiar enzymatycznego ciemnienia i oznaczanie zawartości składników fenolowych w jabłkach

3

Pomiar przepuszczalności błon biologicznych w wyniku stresu temperatur ujemnych

2

Pomiar intensywności fotosyntezy za pomocą automatycznego analizatora podczerwieni

2

Oznaczanie zdolności neutralizowania wolnego rodnika DPPH przez ekstrakty z różnych gatunków owoców

3

RAZEM

10

Literatura:



 1. Kozłowska M. 2008. Fizjologia roślin, PWN.

 2. Jankiewicz S. (red.). 1997.Regulatory wzrostu., PWN 1997.

 3. Program autorski w oparciu o artykuły publikowane w czasopismach naukowych.

Tytuł przedmiotu: Fizjologia roślin ozdobnych (Physiology of ornamental crops)

Prowadzący: dr hab. Renata Wojciechowska

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Sztuka ogrodowa



Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:



















20/10

Punkty ECTS:



















2

Cel kursu: Poszerzenie wiedzy na temat czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na wzrost i rozwój oraz dekoracyjność roślin ozdobnych.

Tematyka: Czynniki kształtujące architekturę korony i części podziemnych rośliny. Fizjologiczne aspekty rozmnażania wegetatywnego. Zakwitanie i trwałość kwiatów ciętych. Praktyczne zastosowanie regulatorów wzrostu w uprawie roślin ozdobnych. Fizjologiczne podstawy zabiegów pielęgnacyjnych. Optymalizacja warunków wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych.

Kryteria oceny: opracowanie tematów wyszczególnionych w instrukcji do ćwiczeń oraz dwa zadania sytuacyjne (ilustracja wzrostu roślin pod wpływem czynników antropogenicznych).

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Odbiór bodźców środowiskowych przez rośliny. Wpływ różnych czynników na architekturę części nadziemnych i podziemnych roślin. Udział światła w zjawiskach fotomorfogenetycznych roślin ozdobnych.

2

Stosunki wodne w komórce i na poziomie całej rośliny. Wpływ niezrównoważonego bilansu wodnego na procesy fizjologiczne roślin ozdobnych. Odporność roślin na warunki suszy i zalania.

2

Temperatura jako czynnik wzrostu i stresu. Zimotrwałość a mrozoodporność. Uszkodzenia roślin powodowane chłodem. Reakcja i wrażliwość na zanieczyszczenia atmosferyczne. Zima i lato w mieście – zagrożenia dla roślin w nasadzeniach miejskich.

3

Allelopatia – znaczenie w doborze gatunków sąsiadujących ze sobą.

1

Aspekty fizjologiczne rozmnażania wegetatywnego roślin ozdobnych. Cechy okresu juwenilnego. Ukorzenianie. Zjawiska korelacyjne w rozwoju roślin.

2

Zakwitanie roślin. Czynniki stymulujące i hamujące ten proces. Trwałość i starzenie się kwiatów ciętych oraz fizjologiczne podstawy ich przechowywania. Starzenie się liści i innych organów roślin. Regulacja hormonalna tych procesów.

3

Zastosowanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych w praktyce ogrodniczej.

4

Fizjologiczne podstawy zabiegów pielęgnacyjnych.

2

Podsumowanie: Optymalizacja warunków wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych ze szczególnym uwzględnieniem ich walorów dekoracyjnych.

1

RAZEM

20


Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41




©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna