Spis treśCI


Szczegółowy konspekt przedmiotuPobieranie 3.1 Mb.
Strona15/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   41

Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Podstawowe pojęcia. Miejsce roślin zarodnikowych w systematyce organizmów. Podział systematyczny roślin zarodnikowych.

2

Poziomy organizacji roślin zarodnikowych. Sposoby rozmnażania

2

Zarodnie. Typy zarodników i ich budowa morfologiczna

2

Charakterystyka mykobiontu jako komponentu porostów

3

Przegląd gromad i podgromad roślin zarodnikowych

4

Znaczenie roślin zarodnikowych w przyrodzie.

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Budowa submikroskopowa organizmów prokariotycznych. Prokaryotyczne i eukariotyczne organizmy wchodzące w układy symbiotyczne z roślinami wyższymi.

1

Grupy morfologiczne glonów. Rozpoznawanie przedstawicieli poszczególnych gromad glonów

2

Grzyby workowe i podstawkowe jako komponent porostów. Typy owocników

2

Porosty. Cechy diagnostyczne. Metodyka oznaczania. Oznaczanie gatunków epifitycznych, naskalnych i naziemnych

2

Mszaki: cechy diagnostyczne. Oznaczanie wybranych wątrobowców

2

Mszaki: cechy diagnostyczne. Oznaczanie mchów właściwych

2

Paprotniki: cechy diagnostyczne. Podział skrzypów i paproci na podstawie budowy zarodni i zarodników.

4

RAZEM

15

Literatura: 1. Bystrek J. – Podstawy lichenologii

 2. Lipnicki L., Wójciak H.- Porosty. Klucz – atlas

 3. Wójciak H. – Porosty, mszaki, paprotniki

 4. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A. – Rośliny zarodnikowe

Tytuł przedmiotu: Wirusologia ogólna (General virology)

Prowadzący: dr Teresa Cybularz-Urban

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem, Agroekologia i ochrona roślin oraz Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: umiejętność odróżnienia infekcji o charakterze wirusowym (metody diagnostyki), ocena zagrożenia związanego z obecnością wirusa (wirusów) obecnego w uprawie i dobór odpowiednich sposobów prewencji lub terapii.

Tematyka: Podstawy budowy i klasyfikacji wirusów, namnażanie wybranych wirusów, stadia rozwoju choroby wirusowej, epidemiologia. Wykrywanie wirusów oraz zapobieganie chorobom wirusowym.

Kryteria oceny: pisemna praca zaliczeniowa

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Historia badań wirusów. Wirusy na tle innych mikroorganizmów. Definicja wirusa.

1

Struktura i budowa fizyko-chemiczna wirusów.

1

Wirusy jako niezależne układy genetyczne. Budowa genomu. Kwasy nukleinowe i białka wirusa. Przechowywanie i ekspresja informacji genetycznej. Strategie replikacji. Zróżnicowanie genetyczne wirusów.

2

Nomenklatura i klasyfikacja wirusów. Biologiczne, strukturalne i serologiczne kryteria przynależności do jednostek taksonomicznych. Zasady nazewnictwa. Przegląd systematyczny poszczególnych grup wirusów roślinnych.

3

Patogeneza ważnych ekonomicznie chorób wirusowych roślin i zwierząt lub istotnych epidemiologicznie wirusów ludzkich. Inicjacja infekcji, drogi zakażenia. Przemieszczanie się wirusów. Symptomatologia.

2

Metody diagnostyczne. Testy biologiczne, testy serologiczne i molekularne. Mikroskopia elektronowa.

2

Metody prewencji. Laboratoryjne techniki terapeutyczne: chemio i termoterapia, kultury merystemów. Hodowla odpornościowa.

2

Epidemiologia chorób wirusowych. Wektory zwierzęce, roślinne, grzybowe. Zakażenie przez kontakt, wodę, powietrze. Wirusy krążeniowe i niekrążeniowe.

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Zasady bezpieczeństwa i higiena pracy w laboratorium. Test biologiczny. Sposoby mechanicznej inokulacji wirusów roślinnych.

2

Opis objawów porażenia wirusowego na poziomie morfologii (zapis za pomocą symboli) i anatomii (obserwacja liścia z mozaiką w mikroskopie).

2

Badanie właściwości wirusów w soku rośliny (TIP, DEP, LIV).

2

Znaczenie zmian cytologicznych w diagnostyce (inkluzje cytoplazmatyczne ToMV w komórkach włosków tytoniu obserwowane w mikroskopie świetlnym). Technika wykonywania preparatów metodą szybkiego zanurzania skrawków (quick dip). Pomiary cząstek wirusowych na elektronogramach.

2

DAS ELISA. Podstawy teoretyczne metody. Przygotowanie próbek i interpretacja wyników.

2

Metody usuwania wirusów roślinnych za pomocą kultur in vitro, termoterapii, chemioterapii oraz ich łączenie.

2

Rozdział mieszaniny wirusów.

2

Ćwiczenia zaliczeniowe

1

RAZEM

15

Literatura: 1. Kryczyński S., 2005. Zasady identyfikacji i klasyfikacji wirusów roślin. Fundacja SGGW.

 2. Piekarowicz A. 2004. Podstawy wirusologii molekularnej. PWN.

 3. Goździcka-Józefiak A., 2004. Wirusologia molekularna. Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań

 4. Kryczyński S., 2010. Wirusologia roślinna. PWN.

 5. Kozłowska A., 1980. Wirusy roślinne. PWN.

Tytuł przedmiotu: Biomonitoring (Environmental biomonitoring)

Prowadzący: dr Piotr Stolarczyk

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 15 w./ 15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy do wyboru dla studentów specjalności Sztuka ogrodowa oraz Agroekologia i ochrona roślin


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Umiejętność oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska przy użyciu wybranych biowskaźników; ocena i analiza stopnia zanieczyszczenia środowiska.

Tematyka: Monitoring biologiczny - zastosowanie metod biologicznych do oceny stopnia skażenia środowiska; tolerancja ekologiczna a bioindykacja, klasyfikacja biowskaźników; różne rodzaje bioindykatorów, bioindykacja gatunkowa i ekosystemalna; przykłady stosowania bioindykacji w Polsce i na świecie; ocena stanu środowiska na podstawie występowania gatunków wskaźnikowych oraz zmian ilościowych składników biocenozy.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: zaliczenie.


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Historia badań nad monitoringiem biologicznym. Bioindykacja – kryteria doboru organizmów wskaźnikowych; wymagania stawiane bioindykatorom; klasyfikacja bioindykatorów.

Techniki pomiarowe stosowane w monitoringu. Podział substancji toksycznych pod kątem ich oddziaływania na organizmy: pierwiastki, związki nieorganiczne i organiczne; mechanizmy oddziaływania substancji toksycznych: biochemiczne i fizjologiczne.2

Podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu środowiska: powietrza, wody i gleby. Dyrektywy Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska i okresy przejściowe. Metody oceny stanu środowiska w świetle dyrektyw Unii Europejskiej. Monitoring powietrza, wód podziemnych
i powierzchniowych, osadów i gleb.

2

Bioindykatory roślinne: porosty – lichenoindykacja i metody stosowane w lichenoidykacji

2

Bioindykatory roślinne: mchy i rośliny naczyniowe, rośliny drzewiaste

2

Bioindykatory roślinne i zwierzęce: okrzemki, glony, sinice, nicienie, skorupiaki oraz wybrani przedstawiciele kręgowców

2

Inspekcja Ochrony Środowiska. Państwowy Monitoring Środowiska. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Sieć monitoringu polskiego – powiązanie z monitoringiem europejskim i światowym. Gromadzenie
i opracowywanie danych z monitoringu. Bank materiałów środowiskowych.

3

Monitoring biologiczny obszaru miasta Krakowa i województwa małopolskiego. Znaczenie biomonitoringu.

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Lichenoindykacja wybranego obszaru miasta Krakowa w oparciu o wybrane metody lichenoindykacyjne /skala porostowa, metoda florystyczna, metoda udziału form morfologicznych porostów/ TEREN

7

Analiza i opracowanie wyników badań lichenoindykacyjnych

2

Wycieczka do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie TEREN

5

Podsumowanie zajęć i zaliczenie kursu

1

RAZEM

15

Literatura:

Dećkowska A. i in. 2008. Wybrane gatunki roślin jako wskaźniki zmian w środowisku. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 37

Czyżewska K., Fałtynowicz W. 1996. Porosty i mszaki, (w:) Symonides E., (red.), Monitoring przyrody ożywionej, Mscr, Warszawa.

Fałtynowicz W. 1995. Wykorzystanie porostów do oceny zanieczyszczenia powietrza. Zasady, metody, klucze do oznaczania wybranych gatunków. Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno, 141 ss.

Grodzińska K. 1997. Ocena skażenia środowiska Polski metalami ciężkimi przy użyciu mchów jako biowskaźników. Biblioteka Monitoring Środowiska: 10-34. Warszawa.

Kiszka. J. 1991. Strefy lichenoindykacyjne województwa krakowskiego. [w] V Zjazd Lichenologów Polskich. Gorzów Wlk., Inst.. Bad. i Ekspert. Nauk., s. 87-93.

Nałęcz-Jawecki G. 2000. Bioindykacja. Biologiczne metody badania toksyczności środowiska. Akademia Medyczna. Warszawa.

Raporty o stanie środowiska w województwie małopolskim (2004-2008). Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Symonides E. 2000a. Historia prac nad monitoringiem przyrody. Biul. Monit. Przyr. 1: 7–11.

Symonides E. 2000b. Koncepcja kompleksowego programu Monitoring przyrody. Biul. Monit. Przyr. 1: 12–15

Zimny H. 2006. Ekologiczna ocena stanu środowiska. Bioindykacja i Biomonitoring. Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Rachunek ekonomiczny (Financial accounting)

Prowadzący: dr Janina Marzec, dr Jerzy Kurzawiński,

dr Anna Magdalena Ambroszczyk

Katedra, zakład: Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćw. laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy do wyboru dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślin oraz Sztuka ogrodowa


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Wykształcenie umiejętności posługiwania się metodami ekonomicznymi, które określają wielkość i efektywność produkcji oraz umożliwią podjęcie trafnych decyzji inwestycyjnych. Wprowadzenie podstaw rachunkowości stosowanej w rolnictwie UE

Tematyka: Badanie zmian cen produktów ogrodniczych i środków produkcji. Prowadzenie rachunkowości. Wycena majątku i kosztów. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej. Efektywność ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych.

Kryteria oceny: kontrola umiejętności posługiwania się metodami ekonomicznymi umożliwiającymi podjęcie trafnych decyzji

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Badanie zmian cen produktów ogrodniczych i środków produkcji

2

Podstawowe dokumenty finansowe (rachunek wyników, bilans, przepływy pieniężne)

2

Wycena majątku i kosztów

2

Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych w UE

3

Ocena ekonomiczna projektu inwestycyjnego

4

Ocena zdolności gospodarstw do sfinansowania rozwoju

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Szacunki, wielkość produkcji i sprzedaży oraz nakładów na wybrane działalności ogrodnicze

2

Wyznaczanie indeksu nożyc cen dla wybranych działalności

2

Rachunek wartości pieniądza (oprocentowanie, spłaty kredytów)

5

Wyznaczenie nadwyżki bezpośredniej

2

Analiza wskaźnikowa do oceny płynności finansowej, rentowności, struktury finansowania i poziomu zadłużenia

2

Określenie ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych przy zastosowaniu metod dyskontowych – aktualna wartość netto, wewnętrzna stopa zwrotu.

2

RAZEM

15

Literatura: 1. Jarugowa A. 1986. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE. Warszawa.

 2. Jarugowa A. i in.1991. Metody kalkulacji. PWE. Warszawa.

 3. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolnych. 2000. Wyd. FAPA. Warszawa.

 4. Sobków C. i in. 1991. Rachunek ekonomiczny w rolnictwie. Wyd. ZPUMK. Toruń.

 5. Soczyniec A., Worzyński Z. 1995. Finanse w mojej firmie. Wyd. Epsillond. Kraków.

 6. Wawrzyniak J. 1999. Rachunek kosztów a zarządzanie w przedsiębiorstwach ogrodniczych. Wyd. PRODRUK. Poznań.

Literatura uzupełniająca:

 1. Ustawa o rachunkowości – aktualny stan prawny

Tytuł przedmiotu: Prawo rolne i doradztwo (Agricultural law and extension service)

Prowadzący: dr Jerzy Kurzawiński, dr Janina Marzec,

dr Anna Magdalena Ambroszczyk

Katedra, zakład: Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa

Wymiar godzin: 24 w./6 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćw. laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem oraz Agroekologia i ochrona roślin (sem. VII)


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:24/6

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Opanowanie podstawowych wiadomości prawnych koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu ogrodnictwa

Tematyka: Podstawowe wiadomości z zakresu prawa cywilnego dotyczącego praw rzeczowych, obrotu nieruchomościami rolnymi, prawa żywnościowego Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

Kryteria oceny: sprawdzenie posiadanych wiadomości z zakresu podstaw prawnych prowadzenia ogrodnictwa (np. opracowanie umowy z zakresu ogrodniczej działalności gospodarczej)

Forma zakończenia: zaliczeniePobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna