Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona14/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41

Cel kursu: Zapoznanie się z klasyfikacją i budową chemiczną barwników roślinnych charakterystycznych dla roślin ozdobnych. Poznanie sposobów badania i porównywania barwy tkanek roślinnych. Poznanie wpływu uwarunkowań genotypowych i fenotypowych oraz klimatycznych na biosyntezę barwników u roślin.

Tematyka: Klasyfikacja barwników ze względu na budowę chemiczną i występowanie u roślin. Wpływ zawartości i lokalizacji barwników w tkankach na barwę. Barwa a biochemiczne przemiany barwników. Związek sezonowej fluktuacji biosyntezy z wypadkową barwą różnych tkanek roślinnych. Starzenie się roślin a barwa ich tkanek i trwałość kwiatów. Metody badania barwy i zawartości barwników: kolorymetria refleksyjna i absorpcyjna. Ocena koloru przy pomocy różnych współrzędnych np. L a b. Analiza składu barwników metodami spektrofotometrycznymi (Vis) i chromatograficznymi (HPLC).

Kryteria oceny: sprawozdania z ćwiczeń i sprawdzian pisemny

Forma zaliczenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Rozwój badań barwy i barwników - od fotografii przez spektrofotometrię absorpcyjną i refleksyjną do chromatografii cieczowej barwników. Barwa i barwniki kwiatów liści i kory.

3

Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące barwy (koloru), barwników i pigmentów. Absorpcja i rozpraszanie światła. Widmo światła białego i barwnych obiektów, charakterystyka spektralna światła naturalnego i sztucznego.

2

Obiektywność i subiektywność barwy. Wpływ oświetlenia na percepcję wzrokową człowieka i zwierząt oraz odbiór barwy przez człowieka. Różne sposoby analizy barwy. Widma absorpcyjne i refleksyjne, sposoby przedstawienia parametrycznego i obiektywizacji przy charakterystyce i porównywaniu barwy tkanek roślinnych.

2

Budowa chemiczna barwników roślinnych charakterystycznych dla roślin ozdobnych, owoców i warzyw. Klasyfikacja barwników ze względu u na różne kryteria: układ chromoforowy, barwę i występowanie u roślin.

2

Wpływ zawartości, rozpuszczalności i lokalizacji barwników w tkankach i zjawiska kopigmentacji, na barwę różnych organów roślinnych. Zmienność barwy tkanek roślinnych. Wpływu uwarunkowań genotypowych i szlaki biosyntezy podstawowych barwników.

2

Fazy rozwoju, stres i warunki klimatycznych a biosynteza barwników u roślin. Wpływ środowiska, warunków glebowych i nawożenia na obecność barwników.

2

Dojrzewanie i starzenie się organów i tkanek roślinnych oraz trwałość kwiatów. Znaczenie barwy produktów ogrodniczych dla ich odbioru przez człowieka.

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Ekstrakcja barwników roślinnych rozpuszczalnych w tłuszczach lub w wodzie. Analiza składu chlorofili i karotenoidów oraz antocyjanów w tkankach metodami spektrofotometrycznymi (Vis).

3

Otrzymywanie widm absorpcyjnych in vivo tkanek korony kwiatów i liści, oraz badanie wpływu kopigmentacji na barwę kwiatów.

3

Otrzymywanie widm refleksyjnych in vivo różnych tkanek roślinnych i porównywanie ich z widmami absorpcyjnymi.

3

Ocena barwy produktów ogrodniczych przy pomocy różnych współrzędnych np. L a b.

3

Badanie barwy i barwników w różnych stadiach wzrostu, dojrzewania i starzenia się tkanek. Chemiczne sposoby spowalniania starzenia się kwiatów.

3

RAZEM

15

Literatura: 1. Harborne J.B. 1997. Ekologia biochemiczna, PWN, Warszawa.

 2. Kączkowski J. 1992. Biochemia roślin, PWN Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Praktikum z florystyki (Practical training in floristics)

Prowadzący: dr inż. Ewa Hanus-Fajerska

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 0 w./30 ćw.

Rodzaj zajęć: ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy do wyboru dla studentów specjalności Sztuka ogrodowa oraz Agroekologia i ochrona roślinSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:0/30

Punkty ECTS:2

Cel kursu: Rozszerzenie wiadomości dotyczących wybranych grup roślin naczyniowych, co umożliwi lepsze przygotowanie do studiowania przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych w następnych semestrach

Tematyka: Cechy diagnostyczne poszczególnych grup roślin naczyniowych. Gatunki flory Polski jako materiał wyjściowy do tworzenia form użytkowanych jako rośliny rolnicze, warzywne, przyprawowe, zielarskie, miododajne, ozdobne oraz użytkowanych w leśnictwie.

Kryteria oceny: sprawozdania z ćwiczeń

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka ćwiczeń

Godziny

Oznaczanie pospolicie występujących w Polsce gatunków skrzypów i paproci

2

Oznaczanie dwuliściennych roślin okrytonasiennych, które nie zostały ujęte w podstawowym kursie botaniki, w stadium kwitnienia

8

Oznaczanie traw w stadium kwitnienia oraz w stadium bezkwiatowym

4

Oznaczanie siewek drzew i krzewów oraz pospolitych roślin zielnych flory Polski

6

Cechy diagnostyczne charakteryzujące rośliny półpasożytnicze i pasożytnicze

2

Modyfikacje organów roślinnych ważne w diagnozowaniu roślin

2

Rozpoznawanie rodzajów i gatunków na podstawie ich organów podziemnych

4

Rośliny dziko rosnące w Polsce, od których wyprowadzono formy uprawne

2

RAZEM__10'>RAZEM

30

Literatura: 1. Falkowski M. Trawy polskie. PWRiL

 2. Król S. Siewki drzew i krzewów. Klucz do oznaczania. PWRiL

 3. Mirek Z. Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN

 4. Mowszowicz J. Flora jesienna. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne

 5. Rejment-Grochowska I. Skrzypy. Klucz do oznaczania krajowych gatunków i odmian. PWN

 6. Rostafiński J., Seidl O. Przewodnik do oznaczania roślin. PWRiL

 7. Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. Rośliny polskie. PWN

Tytuł przedmiotu: Szata roślinna Wyżyny Małopolskiej

(Vegetation cover of the Małopolska Upland)

Prowadzący: dr inż. Ewa Sitek, dr Piotr Stolarczyk

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 10 w./20 ćw.

Limit miejsc: 45 osób w semestrze

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem (sem. IV), Agroekologia i ochrona roślin oraz Sztuka ogrodowa (sem. VI)


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:


10/20
10/20
Punkty ECTS:


2
2
Cel kursu: zapoznanie studentów z różnorodnością flory i zbiorowisk roślinnych na Wyżynie Małopolskiej z uwzględnieniem aktualnych problemów ochrony przyrody.

Tematyka: Kurs obejmuje cykl wykładów oraz dwie wycieczki terenowe. Omówione zostaną klimatyczno-geograficzne i antropogeniczne czynniki kształtujące florę i roślinność na Wyżynie Małopolskiej. Podczas wycieczek terenowych zaprezentowane zostaną najbardziej specyficzne dla rozpatrywanego obszaru elementy szaty roślinnej (w szczególności roślinność naskalna, kserotermiczna, psammofilna i galmanowa).

Kryteria oceny: aktywność na zajęciach, opracowanie krótkich prelekcji dotyczących poszczególnych obiektów przyrodniczych

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka ćwiczeń

Godziny

Uwarunkowania klimatyczno - geograficzne i antropogeniczne kształtujące florę i roślinność Wyżyny Małopolskiej.

2

Charakterystyka ważniejszych zbiorowisk roślinnych Wyżyny Małopolskiej oraz model ich rozmieszczenia a przykładzie typowej dolinki jurajskiej.

4

Aktualne problemy ochrony przyrody Wyżyny Małopolskiej. Formy ochrony biernej i czynnej. Obszary chronione Krakowa i okolic: rezerwaty florystyczne, parki narodowe i krajobrazowe, użytki ekologiczne.

4

RAZEM

10
Tematyka ćwiczeń terenowych

Godziny

Roślinność kserotermiczna rezerwatów stepowych Ponidzia: 1. Skorocice (Stipa joannis, Serratula lycopifolia), 2. Skowronno (unikatowe stanowisko Reseda phyteuma, Adonis vernalis), 3. Polana Polichno (Orchis purpurea, Lathyrus pannonicus, Cerasus fruticosa), 4. Przęślin (Scorzonera purpurea, Erysimum pannonicum, Linum hirsutum), 5. ostoja Kalina-Lisiniec (Cypripedium calceolus, Orchis pallens, Ophrys muscifera).

10

Osobliwości botaniczne Wyżyny Olkuskiej: 1. roślinność psammofilna Pustyni Błędowskiej (historia i perspektywy rozwoju), 2. stanowisko zastępcze endemicznej Cochlearia polonica w wywierzysku rzeki Centurii, 3. rezerwat Smoleń (fragmenty jaworzyny górskiej z najobfitszym na Jurze stanowiskiem Phyllitis scolopendrium, buczyna storczykowa), 4. projektowany rezerwat Pazurek (żyzna buczyna sudecka z Dentaria enneaphyllos i Lunaria rediviva, roślinność naskalna), 5. roślinność galmanowa zwałowisk poprzemysłowych ZGH Bolesław koło Olkusza (stanowiska Biscutella laevigata, Armeria maritima ssp. halleri)

10

RAZEM

20

Literatura: 1. Babczyńska-Sendek B., Barć A., Błońska A. i in. (red.) 2006. Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej Województwa Śląskiego. KBiOP-UŚ, Katowice

 2. Kondracki J. Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.

 3. Mirek Z., Wójcicki J. (red.). 1995. Szata Roślinna Parków Narodowych i Rezerwatów Polski Południowej. Przewodnik Sesji Terenowych 50 zjazdu PTB. Polish Botanical Studies- Guidebook Series Nr 12.Instytut Botaniki PAN, Kraków.

 4. Partyka J. (red.). 2004. Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tom 1: Przyroda, Ojców.

 5. Szafer W.(red.).1972. Szata roślinna Polski, tom I i II. PWN, Warszawa

 6. Urbisz A. Konspekt flory naczyniowej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wydawnictwo UŚ, Katowice.

 7. Zając M., Zając A., Zemanek B. (red.). 2007. Flora Cracoviensis Secunda (Atlas). Instytut Botaniki UJ, Kraków.

Tytuł przedmiotu : Fitosocjologia (Phytosociology)

Prowadzący: dr inż. Ewa Sitek

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot do wyboru dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem, Agroekologia i ochrona roślin, Bioinżynieria w ogrodnictwie (sem. IV), Sztuka ogrodowa (sem. VI)Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:


15/15
15/15
Punkty ECTS:


2
2
Cel kursu: nabycie umiejętności wykonywania zdjęć fitosocjologicznych i ich wykorzystania w ocenie warunków siedliskowych i waloryzacji przyrodniczej, zapoznanie z różnorodnością i funkcjonowaniem zbiorowisk roślinnych na terenie Polski.

Tematyka: Podczas wykładów zostaną wprowadzone podstawowe pojęcia stosowane w fitosocjologii, założenia szkół fitosocjologicznych oraz scharakteryzowane ważniejsze typy zbiorowisk roślinnych z uwzględnieniem ich struktury, funkcjonowania, zagrożeń i rozmieszczenia na terenie Polski. Ćwiczenia terenowe zostaną poświęcone praktycznemu wykonywaniu zdjęć fitosocjologicznych w różnych typach roślinności oraz ich interpretacji i możliwości wykorzystania.

Kryteria oceny: sprawdzian końcowy, sprawozdania pisemne z ćwiczeń terenowych

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Podstawy fitosocjologii: historia, zadania, zespół pojęć – flora a roślinność, zespół a zbiorowisko roślinne, płat zespołu, siedlisko. Uwarunkowania biotyczne i abiotyczne łączenia się roślin w zbiorowiska. Główne założenia szkół fitosocjologicznych. System fitosocjologiczny Braun-Blanquet`a. Nomenklatura fitosocjologiczna. Podstawy syntaksonomii.

1

Zdjęcie fitosocjologiczne jako podstawowa metoda badania zbiorowisk roślinnych. Cechy analityczne zdjęć fitosocjologicznych – warstwowość, ilościowość, towarzyskość, żywotność, fenologia. Cechy syntetyczne – stałość, wierność fitosocjologiczna, syntetyczne ujęcie ilościowości. Zasady konstruowania tabel fitosocjologicznych.

2

Przegląd i rozmieszczenie ważniejszych zbiorowisk roślinnych Polski. Zbiorowiska naturalne, półnaturalne i antropogeniczne. Zbiorowiska leśne i zaroślowe: grądy, buczyny, łęgi, olsy.

2

Zbiorowiska leśne i zaroślowe c.d.: bory sosnowe, świerkowe i jodłowe. Zbiorowiska wysokogórskie.

2

Zbiorowiska wydm nadmorskich i śródlądowych, roślinność halofilna.

Łąki, murawy kserotermiczne i galmanowe.2

Zbiorowiska wodne zbiorników wodnych o zróżnicowanej trofii: oligo-, mezo- i eutroficznych. Torfowiska wysokie, niskie, przejściowe.

2

Roślinność synantropijna: zbiorowiska segetalne i ruderalne. Synantropizacja szaty roślinnej. Wpływ gatunków inwazyjnych na rodzimą florę

2

Zbiorowisko roślinne jako układ dynamiczny. Procesy ekologiczne: sukcesja pierwotna i wtórna (szlaki sukcesyjne), regresja, degeneracja, regeneracja, fluktuacja. Zagrożenia i formy ochrony rożnych typów roślinności w Polsce.

1

Podstawy kartografii geobotanicznej. Interpretacja i możliwość wykorzystania map roślinności aktualnej i potencjalnej.

1

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń terenowych


Godziny

Praktyczne wykonywanie zdjęć fitosocjologicznych w różnych typach zbiorowisk roślinnych na Wyżynie Małopolskiej:

 1. grąd (Tilio-Carpinetum)

 2. ciepłolubna buczyna storczykowa (zespół Carici –Fagetum)

 3. łąka rajgrasowa (zespół Arrhenatheretum elatioris)

 4. łąka trzęslicowa (związek Molinion)

 5. murawka kserotermiczna (zespół Inuletum ensifoliae)

 6. roślinność segetalna (zespół Vicietum tetraspermae)

2

22

2

22

Fitosocjologiczne kryteria doboru roślin do terenów zieleni. Podstawy waloryzacji przyrodniczej. Ocena warunków siedliskowych w oparciu o wskaźniki ekologiczne.

3

RAZEM

15

Literatura: 1. Z. Dzwonko. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Vademecum Geobotanicum, Sorus Poznań-Kraków.

 2. F.Fukarek. 1967. Fitosocjologia. PWRiL, Warszawa.

 3. W. Matuszkiewicz. 2002. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.

 4. A. Scamoni. 1967. Wstęp do fitosocjologii stosowanej. PWRiL, Warszawa.

 5. W. Szafer, K. Zarzycki (red.). 1972. Szata Roślinna Polski. PWN, Warszawa.

 6. C. Wysocki, P. Sikorski. 2002. Fitosocjologia stosowana. SGGW, Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Rośliny zarodnikowe (Cryptogamous plants)

Prowadzący: dr inż. Zbigniew Gajewski

Katedra, zakład: Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy do wyboru dla studentów specjalności Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:


15/15


Punkty ECTS:


2


Cel kursu: Rozszerzenia wiadomości o roślinach zarodnikowych i ich znaczeniu w środowisku i gospodarce człowieka

Tematyka: Rośliny zarodnikowe jako istotny składnik środowiska. Charakterystyka ważniejszych jednostek taksonomicznych roślin zarodnikowych pod kątem cech morfologicznych, znaczenia w środowisku i możliwości użytkowania przez człowieka.

Kryteria oceny: aktywność na ćwiczeniach i sprawozdania z ćwiczeń

Forma zakończenia: zaliczeniePobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna