Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona13/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41

Cel kursu: Zapoznanie studentów z genetycznymi podstawami zjawisk genetycznych na poziomie cząsteczkowym oraz podstawowymi metodami analizy kwasów nukleinowych: preparatyka, techniki elektroforetyczne i hybrydyzacyjne, amplifikacja DNA oraz analiza danych sekwencyjnych.

Tematyka: Zaplecze strukturalne, powielanie i ekspresje informacji genetycznej w komórkach pro- i eukariotycznych - aspekt regulacyjny i ewolucyjny omawianych procesów. Genetyczno-molekularne uwarunkowania wybranych zjawisk jak embriogeneza u Drosophila, morfogeneza kwiatu u Arabidopsis i nowotworzenie. Znaczenie organizmów modelowych we współczesnej biologii.

Kryteria oceny: ustne i pisemne kolokwia cykliczne

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Budowa i własności makrocząsteczek biologicznych.

2

Organizacja genomów.

2

Replikacja DNA.

2

Transkrypcja u organizmów prokariotycznych.

2

Transkrypcja u organizmów eukariotycznych.

2

Translacja.

2

Mutageneza i reparacja DNA.

2

Rekombinacja i ruchome elementy genetyczne.

2

Dziedziczenie pozajądrowe.

2

Podstawy genetyczne procesów rozwojowych.

2

Molekularne aspekty wybranych procesów i zjawisk.

2

Molekularne podstawy ewolucji.

2

Praktyczne wykorzystanie osiągnięć biologii molekularnej.

2

Metodyka biologii molekularnej.

4

RAZEM

30
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Zasady bezpieczeństwa i higiena pracy w laboratorium. Preparatyka genomowego DNA z tkanki roślinnej.

4

Elektroforeza DNA w poliakrylamidzie w warunkach niedenaturujących.

4

Plazmidy bakteryjne – izolacja i własności elektroforetyczne.

4

Transformacja bakterii Escherichia coli plazmidowym DNA.

4

Mutagenne działanie promieniowania UV na komórki bakteryjne.

4

Technika PCR – powielenie wybranych sekwencji pochodzenia roślinnego.

4

Hybrydyzacja Southern – transfer kapilarny i detekcja sygnałów.

4

Komputerowa analiza sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych.

2

RAZEM

30

Literatura: 1. Brown T.A., 2001. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

 2. White R.J. 2001. Gene transcription – mechanisms and control. Blackwell Science

 3. Węgleński P. (red.), 1996. Genetyka molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN

 4. Trends in Genetics - Elsevier


Przedmioty podstawowe do wyboru
dla wszystkich specjalności

(wg jednostek realizujących program)

Tytuł przedmiotu: Elementy biotechnologii środowiska(Elements of environmental biotechnology)

Prowadzący: dr Paweł Kaszycki

Katedra, zakład: Zakład Biochemii

Wymiar godzin: 20 w./10 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy do wyboru dla specjalności Bioinżynieria w ogrodnictwie (sem. III) oraz Agroekologia i ochrona roślin (sem. VII)Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:20/10


20/10

Punkty ECTS:2


2

Cel kursu: poznanie nowoczesnych kierunków prac nad ochroną środowiska naturalnego - wykorzystanie osiągnięć współczesnej biotechnologii.

Tematyka: Zagrożenia ekologiczne związane z rolniczą i przemysłową działalnością człowieka. Metody biologiczne w działaniach na rzecz ochrony i rekultywacji środowiska naturalnego. Ksenobiotyki i ich metabolizm - wykorzystanie rzadkich szlaków biochemicznych do detoksykacji i biodegradacji skażeń przemysłowych. Biotransformacja i bioremediacja metali ciężkich, zanieczyszczeń obecnych w ściekach i odpadach poprodukcyjnych, biooczyszczanie zaolejonej gleby. Bioindykatory i biosensory zanieczyszczeń. Biopreparaty i ich wykorzystanie w praktyce środowiskowej. Metody pozyskiwania oraz optymalizacji pracy biocenoz stosowanych do rekultywacji biologicznej wód i gruntów: ukierunkowane modyfikacje aktywnej mikroflory, techniki izolacji i doboru szczepów, ich selekcja, adaptacja i mutageneza. ocena stabilności genetycznej mutantów.

Kryteria oceny: sprawozdania z ćwiczen i sprawdzian pisemny

Forma zaliczenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Zagrożenia ekologiczne związane z rolniczą i przemysłową działalnością człowieka. Nowoczesne kierunki prac nad ochroną środowiska naturalnego - wykorzystanie osiągnięć współczesnej biotechnologii.

2

Pojęcie bioremediacji i biooczyszczania jako biochemicznego przetwarzania odpadów - biosorpcja, bioekstrakcja i bioakumulacja skażeń, detoksyfikacja i biotransformacja zanieczyszczeń środowiskowych; Pojęcie ksenobiotyku, testy toksyczności, bioindykatory i biosensory zanieczyszczeń;

2

Wykorzystanie enzymatycznych procesów charakterystycznych dla organizmów pro- i eukariotycznych. Przykłady rzadkich szlaków biochemicznych i metabolizm wybranych ksenobiotyków.

2

Fitoremediacja zanieczyszczeń, biodegradacja składników ścieków przemysłowych, procesy biologicznej detoksyfikacji odpadów poprodukcyjnych, biosorpcja i bioremediacja metali ciężkich.

2

Biorekultywacja skażonej ziemi –biodegradacja zanieczyszczeń przemysłu petrochemicznego i tłuszczowego, pestycydów, aromatycznych związków organicznych z grupy PCB, WWA; omówienie metod oczyszczania gruntu in situ oraz ex situ.

2

Biotechnologia w oczyszczalnictwie ścieków: nowoczesne oczyszczalnie biologiczne, charakterystyka osadu czynnego, optymalizacja jego pracy i specjalizacja; ukierunkowane modyfikacje składu aktywnej mikroflory.

2

Beztlenowa fermentacja metanowa w utylizacji odpadów: charakterystyka procesu i pozyskiwanie biogazu.

2

Kompostowanie oraz wykorzystanie rolnicze osadów ściekowych i nadmiarowych.

2

Metody pozyskiwania wyspecjalizowanych biocenoz aktywnie rozkładających określone ksenobiotyki. Biopreparaty. Otrzymywanie mutantów o zdefiniowanych modyfikacjach szlaków metabolicznych, metody selekcji i adaptacji, ocena stabilności genetycznej mutantów.

2

Praktyka działań na rzecz unieszkodliwiania skażeń przemysłowych - przykłady rozwiązań technologicznych i wdrożeń osiągnięć badawczych Zakładu Biochemii AR:

2

RAZEM__10'>RAZEM__20'>RAZEM

20
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Biologiczna detoksyfikacja ścieków poprodukcyjnych: biodegradacja metanolu i formaldehydu przez drożdże metylotroficzne w układach modelowych ścieków przemysłowych

5

Izolacja, selekcja i adaptacja szczepów mikroorganizmów glebowych, posiadających aparat enzymatyczny degradacji związków ropopochodnych.

5


RAZEM

10

Literatura: 1. Buraczewski G. 1994. Biotechnologia osadu czynnego. PWN Warszawa.

 2. Klimiuk E., Łebkowska M. 2003. Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 3. Leahy J.G., Colwell R.R. 1990. Microbial degradation of hydrocarbons in the environment. Microbiol. Rev. 54: 305-315.

 4. Lovley DR, Coates JD. 1997. Bioremediation of metal contamination. Curr Opinion Biotechnol. 8, 285 - 289.

 5. Surygała J. (red.) 2000. Zanieczyszczenia naftowe w gruncie. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

 6. Tyszka M., Kaszycki P., Kołoczek H. 1998, 1999. Metody współczesnej biotechnologii w procesach biodegradacji zanieczyszczeń. 1. Ukierunkowane modyfikacje biocenozy osadu czynnego z biologicznych oczyszczalni ścieków. Ekologia i Technika 6: 175-179. 2. Drobnoustroje metylotroficzne oraz ich mutanty - perspektywy wykorzystania w procesach biologicznego utleniania jednowęglowych ksenobiotyków. Ekologia i Technika 1: 15-19.

Tytuł przedmiotu: Analiza instrumentalna produktów pasiecznych

(Instrumental analysis of bee products)

Prowadzący: dr Adam Świderski, dr Paweł Kaszycki

Katedra, zakład: Zakład Biochemii

Wymiar godzin : 15 w./15 ćw.

Rodzaje zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy do wyboru dla specjalności Ogrodnictwo z marketingiemSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/15Punkty ECTS:

2Cel kursu: Zapoznanie się z metodami analizy instrumentalnej produktów pasiecznych i ich cechami fizycznymi oraz składem chemicznym. Poznanie wartości biochemicznej, dietetycznej i farmakologicznej produktów pasiecznych.

Tematyka: Metody analizy instrumentalnej produktów pasiecznych. Zmienność składu biochemicznego i własności fizykochemicznych produktów pasiecznych: miodów i ziołomiodów, propolisu, mleczka pszczelego, pyłku kwiatowego pszczelego (obnóży) i pierzgi, wosku i jadu pszczelego. Związki chemiczne wpływające na wartość dietetyczną i farmakologiczną produktów pasiecznych. Własności antyoksydacyjne oraz metody ekstrakcji związków aktywnych biologicznie. Pozostałości antybiotyków i innych związków chemicznych w produktach pasiecznych a bezpieczeństwo żywieniowe człowieka.

Kryteria oceny: sprawdzian pisemny

Forma zaliczenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Instrumentalne metody analizy stosowane do standaryzacji biochemicznego składu produktów pasiecznych.

3

Wykrywanie zmienności własności fizykochemicznych miodów, ziołomiodów i innych produktów pasiecznych.

2

Badanie pozostałości antybiotyków, jonów metali ciężkich pestycydów i innych toksycznych związków chemicznych w produktach pasiecznych a bezpieczeństwo żywieniowe człowieka.

2

Metody badania pyłku kwiatowego pszczelego (obnóży) i pierzgi. Związki chemiczne wpływające na wartość dietetyczną i farmakologiczną, oraz metody ekstrakcji związków aktywnych biologicznie.

2

Skład chemiczny, metody analizy i badania aktywności biochemicznej propolisu

2

Znaczenie biochemiczne mleczka pszczelego oraz jadu pszczelego, i metody badania biochemicznych różnic. Elektroforeza białek.

2

Skład chemiczny i aktywność biochemiczna miodów a ich własności antyoksydacyjne, oraz pochodzenie fitogeograficzne pożytków.

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Pyłek kwiatowy pszczeli (obnóża) i pierzga. Wykrywanie związków chemicznych wpływających na ich wartość dietetyczną i farmakologiczną, z zastosowaniem różnych metod ekstrakcji.

3

Badanie swoistości mleczka pszczelego metodą elektroforezy białek na żelu poliakrylamidowym.

3

Analiza zawartości chloramfenikolu jako niedozwolonego antybiotyku w miodach. Ekstrakcja w fazie stałej (SPE) i analiza metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).

3

Porównywanie zawartości antyoksydantów z grupy flawonoidów i innych fenoli w różnych miodach odmianowych i ekstrakcie propolisu, metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

3

Aktywność miodu, propolisu i kwiatowego pyłku pszczelego w zmiataniu wolnych rodników badana metoda elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR)

3

RAZEM

15

Literatura: 1. Cygański A. 2002. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa.

 2. Harborne J.B.1997. Ekologia biochemiczna, PWN, Warszawa.

 3. Kozik A. 200. Analiza instrumentalna w biochemii, Wydawnictwo: Wyd. UJ Kraków.

 4. Witkiewicz Z. 2005. Podstawy chromatografii, WNT Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Barwa i barwniki roślinne (Color and plant pigments)

Prowadzący: dr Adam Świderski

Katedra, zakład: Zakład Biochemii

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaje zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy do wyboru dla specjalności Ogrodnictwo z marketingiem i Sztuka ogrodowa (sem. VII) oraz Bioinżynieria w ogrodnictwie (sem. V)Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/15
15/15

Punkty ECTS:

2
2


Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna