Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona12/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41

Cel kursu: Omówienie wybranych zagadnień dotyczących mechanizmów funkcjonowania żywych organizmów w oparciu o metodykę biofizyki, oraz omówienie wybranych biofizycznych metod badawczych.

Tematyka: Kwantowo-mechaniczne podstawy budowy atomów i cząsteczek, oraz ich właściwości, mechanizmy oddziaływań wewnątrz i – międzycząsteczkowych prowadzących do powstawania struktur biologicznych, oraz wybrane metody spektroskopowe jako narzędzia w badaniach budowy i własności struktur biologicznych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom biofizyki aparatu fotosyntetycznego, błon biologicznych, oraz wolnych rodników.

Forma zakończenia: egzamin
Szczegółowy konspekt przedmiotu


Tematyka wykładów

Godziny

Wprowadzenie: kwantowo-mechaniczne podstawy budowy atomów i cząsteczek, poziomy elektronowe (równanie Schödingera, zakaz Pauliego, reguły Hundta, równanie Bohra. Rodzaje i własności wiązań w cząsteczce (wiązania kowalentne, polarne, podwójne, orbitale zlokalizowane i zdelokalizowane), hybrydyzacja - wpływ na własności biofizyczne cząsteczek.

2

Podstawy i zastosowanie w badaniach biologicznych wybranych metod spektroskopowych (omówienie widm rotacyjnych, oscylacyjnych i elektronowych, EPR).

3

Schemat Jabłońskiego (pojęcie multipletowości, stany singletowe, trypletowe, przejścia wzbronione i dozwolone, przejścia promieniste i bezpromieniste). Omówienie procesów, jakim ulegają wzbudzone elektronowo cząsteczki. Wyjaśnienie procesów przekazywania energii między antenami w aparacie fotosyntetycznym, oraz ochronnej i antenowej roli karotenoidów.

3

Mechanizm powstawania i własności wiązań wewnątrz i –międzycząsteczkowych (jonowych, mostków wodorowych, Van der Waalsa, hydrofobowych, polarnych). Powstawanie struktur biologicznych na skutek omawianych oddziaływań.

2

Biofizyka błon biologicznych – mechanizm powstawania dwuwarstwy lipidowej, model błony biologicznej, rodzaje ruchliwości w błonie (pojęcie płynności), przejście fazowe, własności i funkcje błon. Błony zastępcze (modelowe) i ich zastosowanie w badaniach nad właściwościami błon biologicznych (przykłady).

3

Wolne rodniki – rodzaje, mechanizmy powstawania i strategie wygaszania w organizmie. Reakcje z udziałem wolnych rodników – wpływ na struktury biologiczne.

2

RAZEM

15

 

Literatura: 1. Bartosz G. 1995. Druga twarz tlenu.. PWN, Warszawa.

 2. Bryszewska M., Leyko W. (red.) 1997. Biofizyka dla Biologów. PWN, Warszawa.

 3. Glazer R. 1975. Wstęp do biofizyki. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Biologia komórki (Cell biology)*

Prowadzący: prof. dr hab. Maria Klein

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy obowiązkowy dla studentów specjalności Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/15Punkty ECTS:

5Cel kursu: Zapoznanie studentów ze strukturą komórek roślinnych jako podstawową jednostką budowy organizmów wielokomórkowych, przystosowanych do pełnienia wysoko wyspecjalizowanych funkcji.

Tematyka: Struktury komórkowe będą omawiane na poziomie mikroskopii świetlnej i elektronowej z uwzględnieniem nowoczesnych technik stosowanych do analizy procesów życiowych zachodzących w komórce. Treścią wykładów będzie: budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej, cytoplazma podstawowa, organizacja i rola cytoszkieletu. Budowa błon cytoplazmatycznych i transport przez błony. Połączenia międzykomórkowe. Organizacja i funkcja układu wakuolarnego. Jądro komórkowe – organizacja i funkcja, realizacja informacji genetycznej. Transformatory energii w komórce: mitochondria i chloroplasty. Cykl komórkowy i jego genetyczna regulacja, apoptoza. Mitoza i mejoza.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Pochodzenie i ewolucja komórek, komórki pro- i eukariotyczne, teoria komórkowa i jej konsekwencje.

1

Mikroskopia świetlna, elektronowa, skaningowa, techniki histochemiczne, immunologiczne, autoradiograficzne stosowane w cytologii. Organizmy modelowe do badań procesów życiowych komórki.

2

Cytoplazma podstawowa, cytoszkielet, struktura i funkcja błon cytoplazmatycznych, błona komórkowa, glikokaliks, ściana komórkowa.

2

Połączenia międzykomórkowe, transport jonów i substancji odżywczych. Transport bierny, wspomagany, aktywny, fagocytoza, pinocytoza, transcytoza.

2

Jądro komórkowe struktura i funkcja; zachowanie, przekazywanie i realizacja informacji genetycznej.

2

Struktura i funkcja systemu wakuolarnego. Siateczka śródplazmatyczna gładka i szorstka. Biosynteza białka.

1

Aparat Golgiego, segregacja produktów komórki. Lizosomy, sferosomy, peroksysomy.

1

Mitochondria i plastydy - struktura i funkcja.

1

Cykl komórkowy, wzrost i podział komórki somatycznej (mitoza) apoptoza.

1

Gametogeneza u roślin i zwierząt (mejoza).

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Mikroskopia świetlna i fluorescencyjna (historia mikroskopii, budowa mikroskopu, zasada działania). Pobranie i utrwalenie materiału roślinnego do analiz cytologicznych

2

Wybrane techniki wykonywania preparatów mikroskopowych z materiału roślinnego

2

Rozpoznawanie różnych typów komórek roślinnych (komórki żywe, martwe, składniki ścian komórkowych – wykrywanie za pomocą reakcji barwnych)

2

Analiza mitozy u roślin na wybranych preparatach rozgniotowych

2

Podział mejotyczny u roślin na przykładzie mikrosporogenezy

2

Identyfikacja organelli gromadzących materiały zapasowe – reakcje barwne wykrywające skrobię, białka i tłuszcze zapasowe.

2

Najnowsze metody dokumentacji badań stosowane w cytologii (analiza komputerowa obrazów mikroskopowych, mikrofotografie, technika audio-video)

3

RAZEM

15

Literatura: 1. Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. 2005. Podstawy biologii komórki. PWN, Warszawa.

 2. Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. 2006. Biologia komórki roślinnej PWN, Warszawa.

 3. Woźny A., Michejda J., Ratajczak L. 2000. Podstawy biologii komórki roślinnej., UAM.

Tytuł przedmiotu: Biologia rozwoju roślin (Biology of plant development)*

Prowadzący: prof. dr hab. Maria Klein

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy obowiązkowy dla studentów specjalności Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
6
Cel kursu: Zapoznanie studentów z biologią rozwoju roślin oraz ich genetyczną kontrolą.

Tematyka: Wykłady obejmują całokształt przemian związanych ze wzrostem i rozwojem roślin, tworzeniem się tkanek i organów przystosowanych do pełnienia wyspecjalizowanych funkcji. Omówione zostaną cykle rozmnażania występujące w świecie roślin.

Kryteria oceny: sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Cykl życiowy roślin okrytonasiennych

2

Charakterystyka różnych systemów rozmnażania roślin – amiksja, amfimiksja, apomiksja.

2

Ewolucja organów płciowych u roślin , powstawanie gamet i zapłodnienie

3

Rozwój zarodka i nasion

3

Kiełkowanie nasion, rozwój siewki, merystemów - wierzchołka wzrostu pędu i korzenia, łodygi, liści i kwiatów

3

Genetyczne podłoże procesu embriogenezy

2

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Budowa organów generatywnych na przykładzie wybranych gatunków roślin uprawnych – obserwacje makro- i mikroskopowe

4

Budowa zarodków zygotycznych i somatycznych na przykładach roślin ogrodniczych.

3

Kiełkowanie nasion i budowa siewek, obserwacja merystemów wierzchołkowych pędu i korzenia.

3

Organogeneza – różnicowanie się komórek, tkanek i organów

2

Przegląd bazy danych dotyczących mutantów rozwojowych Arabidopsis

3

RAZEM

15

Literatura: 1. Lack A.J., Evans D.E. 2003. Biologia roślin.. PWN, Warszawa.

 2. Twyman R.M. 2003. Biologia rozwoju. PWN, Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Podstawy kultur in vitro (Introduction to in vitro culture)

Prowadzący: dr hab. Adela Adamus, prof. UR

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy obowiązkowy dla specjalności BioinżynieriaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/15Punkty ECTS:

2Cel kursu: Przekazanie słuchaczom podstawowych wiadomości o sposobach prowadzenia roślinnych kultur in vitro ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w hodowli roślin.

Tematyka: Omówione zostaną różne rodzaje kultur in vitro oraz ich wykorzystanie w hodowli roślin. Słuchacze zapoznają się ze sposobami haploidyzacji roślin, poszerzaniem i ochroną zmienności genetycznej i znaczeniem tych zagadnień dla hodowli nowych odmian. Na ćwiczeniach studenci poznają laboratorium in vitro, sposób zakładania kultur i zasady pracy w warunkach sterylnych

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Historia kultur in vitro, genetyczne podłoże, totipotencja komórek.

2

Rodzaje eksplantatów i technik in vitro. Kultury komórek, zawiesin komórkowych i kalusa.

2

Kultury protoplastów i ich fuzja

2

Kultury in vitro w poszerzaniu zmienności genetycznej, mieszańce międzygatunkowe, metoda embryo rescue

2

Mikropropagacja i jej zastosowanie w hodowli. Odmiany klonalne. Uwalnianie roślin od patogenów

2

Otrzymywanie roślin haploidalnych, kultury mikrospor i zalążków.

3

Banki genów – ochrona gatunków ex situ

2

RAZEM

15Tematyka ćwiczeń

Godziny

Laboratorium in vitro – urządzenia, narzędzia, sprzęt laboratoryjny. Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium. Pożywki – skład, dobór komponentów i ich działanie

3

Techniczne aspekty pracy w sterylnych warunkach

2

Zakładanie kultur in vitro z różnych tkanek i organów roślin warzywnych

6

Pasaże i aklimatyzacja otrzymanych regenerantów

2

Podsumowanie obserwacji rozwoju kultur i organogenezy

2

RAZEM

15

Literatura: 1. Malepszy S. (red). 2001. Biotechnologia roślin - praca zbiorowa pod red. PWN Warszawa.

 2. Michalik B. 1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin. DRUKROL S.C., Kraków.

 3. Zenkteler M. (red.). 1984. Hodowla komórek i tkanek roślinnych - PWN, Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Genetyka molekularna (Molecular Genetics)

Prowadzący: dr Marek Szklarczyk

Katedra, zakład: Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

Wymiar godzin: 30 w./ 30 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla specjalności Bioinżynieria w ogrodnictwieSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
30/30
Punkty ECTS:
5

Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna