Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona11/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   41
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Wprowadzenie

1

Projekt koncepcyjny ogrodzenia

3

Projekt ogrodzenia w wariantach materiałowych

2

Ogrodzenie – wizyta na budowie i analiza rozwiązań projektowych

2

Wizyta na składzie materiałów budowlanych, prowadzących sprzedaż materiałów do urządzania ogrodów

2

Rozrysowanie techniczne projektowanego ogrodzenia z oznaczeniem zastosowanych materiałów

3

Zakończenie i obrona projektu

2

Razem

15

Literatura: 1. Cieślikowski Z. 2003. Nawierzchnie z kostki betonowej, Warszawa.

 2. Grzelak E.1995. Kruszywa mineralne, Warszawa.

 3. Kosmala M., Suski Z. 1994. Materiały budowlane w architekturze krajobrazu, Warszawa.

 4. Szymański E. 2003. Materiały budowlane, Warszawa.

 5. Poradnik majstra budowlanego. 1979 (i następne wydania), Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Zoologia z ekologią zwierząt (Animal zoology and ecology)

Prowadzący: prof. dr hab. Kazimierz Wiech, dr hab. Irena Łuczak, prof. UR

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 45 w./30 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy obowiązkowy dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślinSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

30/0

15/30
Punkty ECTS:

4

3
Cel kursu: Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem poszczególnych typów i gromad zwierząt w biocenozach i agrocenozach; omówienie morfologii i ekologii ważniejszych gatunków pożytecznych i szkodliwych zwierząt; omówienie zależności między zwierzętami w układzie: pasożyt – żywiciel, drapieżca – ofiara; opanowanie nomenklatury zwierząt wykorzystywanych w praktyce do zwalczania szkodliwych owadów i roztoczy; analizowanie zmian zachodzących w biocenozach oraz omówienie wpływu czynników środowiska na populacje zwierząt pożytecznych i szkodliwych.

Tematyka: Przegląd zwierząt (systematyka, morfologia) pożytecznych dla ogrodnictwa, przegląd zwierząt szkodliwych dla ogrodnictwa, ekologia wybranych gatunków zwierząt pożytecznych i szkodliwych. Ochrona gatunkowa oraz sposoby zwiększania populacji zwierząt pożytecznych.

Kryteria oceny: okresowe sprawdziany pisemne

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Wprowadzenie do przedmiotu – praktyczne aspekty zoologii. Przegląd pierwotniaków chorobotwórczych i ich znaczenie dla ogrodnictwa Zoomastigophora – Trypanosomatidae – pasożyty owadów i kręgowców. Amoebozoa. Sporozoa – Gregarinomorpha, Coccidiomorpha, Haplosporidia i Microsporidia (Nosema spp.). Ekologia wybranych gatunków pierwotniaków związanych z owadami

3

Nicienie pasożyty zwierząt: a) pasożyty owadów – pasożyty fakultatywne, - pasożyty obligatoryjne nieletalne, - pasożyty obligatoryjne letalne, - nicienie współżyjące (mutalizm) z bakteriami (Steinernematidae), b) pasożyty kręgowców. Znaczenie nicieni dla produkcji ogrodniczej. Ekologia wybranych gatunków nicieni – pasożytów owadów: Pristionchus uniformis, Mermis sp., Steinermena sp., Neoplectana sp

3

Skąposzczety glebowe. Biologia i znaczenie dżdżownic (Lumbricidae)

2

Drapieżne Phytoseiidae – przegląd entomofagów; biologia i ekologia wybranych gatunków. Pająki (Araneida). Ogólne wiadomości i klasyfikacja (pająki polne, biegające i sieciowe). Ekologia i drapieżnictwo pająków

4

Znaczenie owadów w życiu człowieka i w ogrodnictwie. Owady szkodliwe

3

Owady drapieżne – przegląd pospolitych gatunków krajowych. Występowanie drapieżnych Heteroptera w różnych środowiskach ekologicznych. Ochrona populacji Chrysopidae w agrocenozach. Grupy ekologiczne i efektywność drapieżnictwa Carabidae. Drapieżne biedronki, mrówki i osy; afidofagiczne pryszczarki; grupy ekologiczne mszycożernych bzygowatych

3

Owady pasożytnicze – biologia i ekologia wybranych gatunków. Pasożyty jaj (Trichogramma sp.), pasożyty larw (Apanteles, Trichomalus), pasożyty poczwarek (Pteromalus, Pimpla). Pasożytnictwo wewnętrzne i zewnętrzne błonkówek

3

Owady objęte prawną ochroną w Polsce

3

Płazy bezogonowe (Anura) i ogoniaste (Urodela). Znaczenie płazów w biocenozach

3

Gady (Reptilia) jako regulatory biocenotyczne. Gatunki objęte ochroną prawną w Polsce

3

Drapieżnictwo ptaków. Rola ptaków owadożernych w regulacji populacji owadów. Ekologia wybranych gatunków ptaków pożytecznych; zabiegi protekcyjne = zagęszczania populacji ptaków

3

Ochrona ptaków – omówienie gatunków ustawowo chronionych

3

Ssaki – jako drapieżcy szkodników roślin: przegląd gatunków z rzędu: Insectivora (owadożerne) i ich rola w ekosystemach. Ekologia i ochrona gatunków pożytecznych

3

Przegląd ssaków z rzędu Carnivora (drapieżne) i ich rola w ograniczaniu populacji szkodliwych gryzoni. Ekologia i ochrona gatunków pożytecznych

3

Nietoperze – wrogowie szkodliwych owadów. Biologia i ekologia krajowych gatunków nietoperzy. Sposoby zwiększania liczebności nietoperzy w Polsce i ich znaczenia w ograniczaniu szkodliwych owadów

3

Razem__45'>Razem

45
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Systematyka zwierząt (typy i gromady z Protozoa i Metazoa) mających znaczenie w ogrodnictwie i ochronie roślin. Morfologia i anatomia nicieni (Nematoda)

2

Charakterystyka rodzin: Tylenchidae, Apchelenchidae, Heteroderidae i Meloidogynidae, oraz przegląd szkodliwych nicieni.

2

Ślimaki (Gastropoda) – morfologia i przegląd gatunków szkodliwych (ślimaki nagie i oskorupione)

2

Szkodliwe wazonkowce (typ: pierścienice, gromada: skąposzczety) i szkodliwe stonogi (typ: stawonogi, gromada: skorupiaki)

2

Charakterystyka rzędu: roztocze (Acarina) – typ: stawonogi, gromada: pajęczaki. Przegląd gatunków szkodliwych z następujących rodzin: Tetranychidae, Eriophyidae, Tarsonemidae i Acaridae

2

Tchawkodyszne (Eutracheata) – cechy budowy i przedstawiciele gromady: Chilopoda (wije) i Diplopoda (krocionogi)

Morfologia i anatomia gromady: Insecta (owady)2

Systematyka gromady: Insecta (owady); Apterygota (ametabola), Pterygota (hemimetabola, holometabola). Rzędy owadów bezskrzydłych – przegląd gatunków szkodliwych

2

Charakterystyka rzędów owadów uskrzydlonych (Pterygota)

2

Systematyka pluskwiaków równoskrzydłych (Homoptera); charakterystyka podrzędów i ważniejszych rodzin

2

Systematyka chrząszczy (Coleoptera); charakterystyka ważniejszych rodzin – przykłady gatunków szkodliwych

2

Systematyka muchówek (Diptera); charakterystyka ważniejszych rodzin, przyklady gatunków szkodliwych

2

Systematyka błonkówek (Hymenoptera); charakterystyka podrzędów i ważniejszych rodzin

2

Charakterystyka motyli (Lepidoptera); charakterystyka ważniejszych rodzin z Microfrenata i Macrofrenata

2

Strunowce (Chordata) – ogólna budowa ciała i przegląd zwierząt (z podtypu: kręgowce) wyrządzających szkody w ogrodnictwie. Gromada: Aves (ptaki) – gołąb, kawka, gawron, wróbel domowy i mazurek

2

Gromada: Mammalia (ssaki) – gryzonie (nornikowate i myszowate) oraz zajęczaki (rodzina: zającowate)

2

Razem

30

Literatura:

 1. Biej – Bijenko G.J.1976. Zarys entomologii. PWR i L., Warszawa.

 2. Boczek J.1980, 1999. Zarys akarologii rolniczej.PWN, Warszawa.

 3. Boczek J., Brzeski M. W., Kropczyńska - Linkiewicz D. 1978. Wybrane działy zoologii. PWN, Warszawa.

 4. Brzeski M.W., Sandner H.1974. Zarys nematologii. PWN, Warszawa.

 5. Dogiel A. 1966, 1986. Zoologia bezkręgowców. PWR i L, Warszawa.

 6. Hempel - Zawitkowska J. (red). 2001, 2004. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN,Warszawa.

 7. Kawecki Z. 1976. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa.

 8. Krzyżanowski K. 1986. Wśród zwierząt. Ssaki. PWR i L, Poznań.

 9. Mackenzie A., Ball A., Virdee S. 2005. Ekologia. PWN, Warszawa.

 10. Młynarski M. 1971. Płazy i gady Polski. PZWS, Warszawa.

 11. Naumow N.P. 1961. Ekologia zwierząt. PWRiL, Warszawa.

 12. Sokołowski J. 1988. Ptaki Polski. Atlas. PWN, Warszawa

 13. Speight M., Hunter M., Watt A. 1999. Ecology of insects. Blackwell Science.

Tytuł przedmiotu: Agroekologia (Agroecology)

Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Burgieł

Katedra, zakład: Katedra Ochrony Roślin

Wymiar godzin: 30 w./30 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla studentów specjalności Agroekologia i ochrona roślinSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
30/30
Punkty ECTS:
4
Cel kursu: Poznanie ekologicznych podstaw produkcji rolniczej, skutków uproszczenia agroekosystemów i możliwości sterowania ich produkcją.

Tematyka: Krajobraz rolniczy jako ekosystem. Czynniki ekologiczne i ich znaczenie. Znaczenie różnorodności w krajobrazie rolniczym i konkurencji pomiędzy gatunkami w agrocenozie. Obrót materią i energią w agroekosystemie. Gradacje szkodników i epifitozy jako zjawisko ekologiczne. Ekologiczne skutki intensyfikacji produkcji rolniczej. Systemy programowania i wykorzystania zasobów ekologicznych.

Kryteria oceny: końcowy sprawdzian pisemny

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Podstawy funkcjonowania agroekosystemu

2

Krajobraz rolniczy jako ekosystem

3

Powstanie krajobrazu kulturowego i skutki tego procesu

2

Wpływ czynników siedliskowych na plonowanie roślin uprawnych

6

Autekologia chwastów

2

Znaczenie różnorodności w krajobrazie rolniczym

4

Gradacje szkodników i epifitozy jako zjawisko ekologiczne

4

Ekologiczne skutki intensyfikacji produkcji rolniczej

a) nawożenie i sposób uprawy roli

b) chemiczna ochrona roślin

2

2Systemy programowania i wykorzystania zasobów ekologicznych

3

RAZEM

30
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Bilans obrotu materią i energią w wybranych typach agroekosystemów

4

Przetrwanie niekorzystnych pór roku przez organizmy. Przegląd zimowy sadów. Progi zagrożenia, prognozowanie. Rozpoznawanie stadiów zimujących szkodników w sadzie.

4

Znaczenie czynników siedliskowych dla plonowania roślin uprawnych. Analiza wpływu zadrzewień śródpolnych na ograniczenie prędkości wiatru, porawę bilansu wodnego środowiska, rozkład pokrywy śnieżnej, ochronę wód.

3

Znaczenie infrastruktury ekologicznej agroekosystemów dla organizmów pożytecznych ograniczających występowanie agrofagów. Analiza składu gatunkowego entomofauny związanej z zadrzewieniami śródpolnymi.

4

Rola i znaczenie owadów zapylających dla plonowania roślin. Trzmiele, pszczoły porobnicowate, murarka ogrodowa – przegląd najważniejszych gatunków, metody ochrony biernej i czynnej. Hodowla. Szlaki pokarmowe dla zapylaczy. Rozpoznawanie ważniejszych gatunków krajowych trzmieli.

2

Zależności między organizmami w agroekosystemie. Rola drapieżców i parazytoidów - przegląd rzędów i rodzin owadów. Analiza zależności międy organizmami na przykładzie entomofauny związanej z warzywami kapustowatymi.

3

Analiza wpływu zmian w asortymencie roślin uprawnych i systemów uprawy na zachwaszczenie i pozostałe składniki agrocenozy

4

Analiza wpływu pestycydów na aktywność mikroorganizmów glebowych

2

Historia roślinnych krajobrazów Polski (wycieczka do Instytutu Botaniki PAN w Krakowie)

4

RAZEM

30

Literatura: 1. Ilnicki P. 2004. Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. AR w Poznaniu.

 2. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (internet).

 3. Listowski A. 1983. Agroekologiczne podstawy uprawy rośłin. PWN Warszawa.

 4. Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. 2005. Ekologia. Krótkie wykłady. PWN Warszawa.

 5. Prończuk J. 1982. Podstawy ekologii rolniczej. PWN W-wa.

 6. Tischler W. 1971. Agroekologia. PWRiL Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Biofizyka (Biophysics)

Prowadzący: dr Elżbieta Markowska-Kozak

Katedra, zakład: Zakład Biochemii

Wymiar godzin: 15 w./0 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy obowiązkowy dla specjalności Bioinżynieria w ogrodnictwie


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

15/0Punkty ECTS:

3
Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna