Spis treśCIPobieranie 3.1 Mb.
Strona10/41
Data25.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41

Cel kursu: Nauka praktycznego wykonywania i sporządzania wyceny utraconych korzyści, w przypadku zniszczenia upraw sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych, w wyniku klęsk żywiołowych i innych przyczyn np. wywłaszczenia terenów pod inwestycje użyteczności publicznych

Tematyka: Wycena upraw sadowniczych, warzywnych i roślin ozdobnych

Kryteria oceny: sporządzenie operatu z wyceny (wybranej uprawy ogrodniczej)

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Wycena upraw sadowniczych

2

Wycena upraw warzywnych

2

Wycena upraw roślin ozdobnych i terenów zieleni

2

RAZEM__6'>RAZEM

6
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Sporządzanie notatek w terenie, opracowanie wyceny upraw sadowniczych

3

Ocena stanu upraw warzywnych i sporządzenie notatek w terenie, opracowanie danych i sporządzenie wyceny.

3

Sporządzanie notatek w terenie, opracowanie wyceny upraw roślin ozdobnych.

3

RAZEM

9

Literatura: 1. Zmarlicki K., Brzozowski P. Kosztowo dochodowa metoda wyceny wartości odszkodowań za utracone w procesie wywłaszczeniowym rośliny ozdobne.

 2. Zmarlicki K., Brzozowski P. Kosztowo dochodowa metoda wyceny wartości odszkodowań za utracone rośliny sadownicze.

 3. Kodeks postępowania cywilnego

Tytuł przedmiotu: Biologia kwitnienia roślin ogrodniczych(Biology of flowering in horticultural crops)

Prowadzący: prof. dr hab. Włodzimierz Lech

dr inż. Ewa Dziedzic, dr inż. Monika Bieniasz

Katedra, zakład: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa

Wymiar godzin: 15 w./ 15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćw. laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy obowiązkowy dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiem


Semestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:15/15

Punkty ECTS:3

Cel kursu: Zapoznanie studentów z przebiegiem kwitnienia. Budowa kwiatu a zapylenie i zapłodnienie.

Tematyka: Rys historyczny i stan obecny badań nad kwitnieniem roślin. Kwitnienie roślin. Budowa kwiatów najważniejszych rodzin roślin ogrodniczych. Procesy zapylania, żywotność pyłku.

Kryteria oceny: wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Po co rośliny kwitną? Rozmnażanie wegetatywne i generatywne. Zalety wady.

1

Historia badań nad kwitnieniem

1

Schemat procesu kwitnienia

1

Przyczyny zawiązywania kwiatów

1

Teoria florigenu, rola długość dnia w zawiązywaniu paków kwiatowych

1

Wpływ temperatury na zawiązywanie paków kwiatowych truskawki

1

Różnicowanie pąków kwiatowych

1

Podstawowe pojęcia z dziedziny zapylenia .Termin kwitnienia

1

Zapylenie – wiatropylność – owadopylność

1

Samopylność, zapylanie roślin wodnych

1

Przerastanie łagiewki, zjawisko niezgodności. Rola mentora pyłkowego

1

Zapłodnienie. Zapłodnienie in vitro

1

Dobór zapylaczy dla ważnych produkcyjnie gatunków ogrodniczych

1

Zawiązywanie owoców

1

Budowa kwiatów jako przystosowanie do różnych sposobów zapylenia.

1

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Zapoznanie z przystosowaniem budowy kwiatów roślin ogrodniczych do różnych sposobów zapylenia

3

Wykonanie oznaczenie żywotności pyłku gatunków roślin uprawnych

3

Określanie stopnia rozwoju pąków kwiatowych wybranych gatunków roślin uprawnych (na podstawie obserwacji wykonanych z wykorzystaniem lupy steoroskopowej)

4

Zapoznanie ze stadiami różnicowania pąków kwiatowych gatunków roślin uprawnych (obserwacje preparatów mikroskopowych)

2

Ocena efektywności procesu kwitnienia na podstawie jakości uzyskanego plonu owoców

2

Zaliczenie ćwiczeń

1

RAZEM

15

Literatura: 1. Janiewicz L.S. 1979.Fizjologia roślin sadowniczych. Rodział 11. Kwitnienie.

 2. Nyeki J., Soltesz M. 1996. Flora biology of temperature zone fruit trees and small fruits. Akademiai Kiado Budapeszt.

 3. Person P., Louveaux J. 1984. Pollination et production vegetales.

 4. Szafer W. Kwiaty i zwierzęta. PWN 1969.

Tytuł przedmiotu: Kultury in vitro w ogrodnictwie

(In vitro cultures of horticultural crops)

Prowadzący: prof. dr hab. Anna Bach

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 15 w. /15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla studentów specjalności Ogrodnictwo z marketingiemSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
4
Cel kursu: Zapoznanie z technikami in vitro, metodami rozmnażania różnych grup roślin ogrodniczych.

Tematyka: Metody rozmnażania w kulturach in vitro, zewnętrzne warunki kultur, inicjacja kultur, wysiew in vitro, izolacja merystemów, namnażanie, ukorzenianie i aklimatyzacja. Wycieczka do komercyjnego laboratorium in vitro.

Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany, wykonywanie indywidualnych zadań laboratoryjnych i analiza wyników w formie sprawozdania

Forma zakończenia: egzamin


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Produkcja roślin ogrodniczych za pomocą techniki in vitro w Polsce i na świecie

2

Metody rozmnażania roślin ogrodniczych w kulturach in vitro

4

Wpływ warunków zewnętrznych kultur in vitro na morfogenezę roślin

2

Cechy fizyczne i chemiczne pożywki i ich związek z morfogenezą roślin

2

Kryteria oceny jakości roślin ogrodniczych uzyskanych w warunkach in vitro

2

Praktyczne zastosowanie kultur in vitro w sadownictwie, hodowli roślin ogrodniczych oraz kwiaciarstwie i warzywnictwie

3

RAZEM

15
Tematyka ćwiczeń

Godziny

Organizacja i wyposażenie laboratorium kultur in vitro. Prezentacja filmu „Kultury in vitro roślin ogrodniczych”. Wycieczka do komercyjnego laboratorium in vitro.

3

Przygotowanie i sterylizacja pożywek, naczyń i narzędzi. Dezynfekcja materiału roślinnego.

3

Inicjacja kultur in vitro wybranych roślin ogrodniczych

3

Techniki wysiewu in vitro roślin ogrodniczych

2

Technika izolowania merystemów

2

Etapy rozmnażania klonalnego wybranych roślin ogrodniczych

2

RAZEM

15

Literatura: 1. Bieńkowska-Mochtak E. 1982. Zastosowanie kultur in vitro w uprawie i hodowli roślin. PWRiL, Warszawa.

 2. Praca zbiorowa. 2004. Biotechnologia roślin. Pod redakcją Stefana Malepszego Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 3. Zenkteler M. 1984. Hodowla komórek i tkanek roślinnych. PWN, Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Podstawy rysunku (Hand-made drawing)

Prowadzący: dr inż. arch. Michał Uruszczak

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 0 w./30 ćw.

Rodzaj zajęć: ćwiczenia audytoryjne

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla studentów specjalności Sztuka ogrodowaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:

0/30Punkty ECTS:

3Cel kursu: Poznanie zasad perspektywy i technik rysunkowych.

Tematyka: Perspektywa jednozbiegowa, wielozbiegowa, studium pejzażu i martwej natury.

Kryteria oceny: wykonanie rysunków tematycznych, kolokwium zaliczeniowe

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka ćwiczeń

Godziny

Rysunek odręczny - martwa natura z bryłami (sześciany, walce, ostrosłupy)

3

Rysunek brył z wyobraźni-podstawy teoretyczne zasad rysunku perspektywicznego

3

Rysunek prostego budynku na planie kwadratu, z dachem kopertowym- rysunek z wyobraźni w oparciu o wytyczne

3

Zasady perspektywy jednozbiegowej. Rysunek wnętrza szklarni z wyobraźni, w oparciu o szczegółowe wytyczne

3

Martwa natura - bryły proste, owoce, draperia, rośliny

3

Ulica w perspektywie jednozbiegowej, rysunek w technice ołówkowej ulicy z wyobraźni

3

Rysunek budynku (chałupa z dachem czterospadowym) wykonany w technice trwałej

3

Mostek w Parku. Rysunek perspektywiczny małej architektury wykonany w technice ołówkowej.

3

Kolokwium rysunkowe (klauzura)

3

Zajęcia plenerowe - Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Rysunek z natury architektury i zieleni

3

RAZEM

30

Literatura: 1. Bartel K. Perspektywa malarska. 1928. Wyd. Książnica-Atlas Lwów, Warszawa.

 2. Patoczka P. 1996. Uwagi o rysowaniu wnętrz krajobrazowych W. PK, Kraków.

 3. Rylke J. 1996. Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu. W.SGGW, Warszawa.

 4. Simblet S. 2006. Rysunek-podręcznik. Wyd. Arkady. Warszawa.

 5. Wytwicki W. 1954. O widzeniu przedmiotów. Zasady perspektywy Wyd. Budownictwo i Architektura, Warszawa.

Tytuł przedmiotu: Materiałoznawstwo (Gardens materials science)

Prowadzący: dr inż. arch. Leszek Bylina

Katedra, zakład: Katedra Roślin Ozdobnych

Wymiar godzin: 15 w./15 ćw.

Rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

Status zajęć: studia I stopnia, przedmiot podstawowy obowiązkowy dla studentów specjalności Sztuka ogrodowaSemestry:

I

II

III

IV

V

VI

VII

Godziny:
15/15
Punkty ECTS:
2
Cel kursu: Zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy w zakresie materiałów stosowanych w architekturze krajobrazu.

Tematyka: Zajęcia obejmują bloki tematyczne związane z poszczególnymi typami i rodzajami materiałów oraz zastosowaniem ich w architekturze krajobrazu. Możliwości ich praktycznego zastosowania będą przedmiotem ćwiczeń.

Kryteria oceny: wykonanie projektów małej architektury ogrodowej z zastosowaniem różnych materiałów

Forma zakończenia: zaliczenie


Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów

Godziny

Kamień budowlany (typy skał, podział kamieni ze względu na kształt, obróbkę, zastosowanie)

1

Ceramika budowlana (rodzaje, typy, zastosowanie)

1

Beton (składniki, klasy, zastosowanie)

1

Metale w budownictwie (podział, zastosowanie)

1

Stal zbrojeniowa (klasy, gatunki, zastosowanie)

1

Drewno budowlane (rodzaje, fizyczne właściwości, sortymenty, klasy, sposoby zabezpieczania, połączenia elementów drewnianych)

1

Materiały drewnopochodne (rodzaje, zastosowanie)

1

Szkło (typy, rodzaje, zastosowanie)

1

Tworzywa sztuczne (typy, rodzaje, zastosowanie)

1

Pokrycia dachowe i obróbka blacharska

1

Materiały stosowane w izolacjach wodochronnych

1

Materiały stosowane w izolacjach termicznych

1

Materiały stosowane w nawierzchniach ogrodowych

1

Inne materiały stosowane przy urządzaniu ogrodów

2

Razem

15


Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna