Spis treści Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”Pobieranie 1.89 Mb.
Strona2/8
Data24.02.2019
Rozmiar1.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Wyżej wymienione dokumenty regulują zadania i sposób działania Stowarzyszenia. Wszystkie zmiany i aktualizacje w poszczególnych dokumentach podejmowane są w postaci uchwał przez odpowiednie organy.ROZDZIAŁ II PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana została dla obszaru LGD z wykorzystaniem metod partycypacyjnych przy szerokim udziale społeczności lokalnej reprezentującej cztery sektory publiczny, gospodarczy, społeczny i mieszkańców. Zastosowano różnorodne metody partycypacyjne dostosowane do poszczególnych grup interesariuszy w celu zapewnienia szerokiego udziału lokalnej społeczności w procesie budowania lokalnej strategii rozwoju na każdym jej etapie. Uwzględniono cztery poziomy partycypacji tj.: informowanie, konsultowanie, współdecydowanie i współdziałanie1.

Bieżące prace związane z opracowaniem LSR, w tym redakcję tekstu wykonywał Zarząd LGD przy współpracy z pracownikami biura LGD.

Z przeprowadzonej diagnozy oraz warunków programowych określonych dla RLKS w ramach wielofunduszowych strategii wynika, że grupami istotnymi z punktu widzenia realizacji LSR są: zidentyfikowane grupy docelowe (grupy defaworyzowane, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenie, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedsiębiorcy, samorządy lokalne) oraz podmioty i instytucje działające na rzecz w/w grup docelowych.

W procesie opracowania LSR wszystkie w/w grupy brały aktywny udział na wszystkich kluczowych etapach opracowania LSR, jak również przewiduje się partycypacyjny udział tych grup
w jej późniejszej realizacji. W procesie opracowania LSR wykorzystane zostały dane wynikające z:


 1. Ankiety diagnozującej przeprowadzonej podczas I cyklu 11 spotkań z mieszkańcami w okresie 01-16 lipiec 2015r. oraz konsultacji społecznych prowadzonych za pośrednictwem Panelu Konsultacyjnego do końca lipca 2015r.

Uzyskaliśmy 261 ankiet, na podstawie których opracowano raport, który był podstawą do określenia głównych problemów występujących na obszarze LGD, oczekiwań, mocnych, słabych stron obszaru oraz szans i zagrożeń, jak również określenia grup defaworyzowanych na rynku pracy czy kwestii społecznych z uwzględnieniem problemów wykluczenia społecznego i ubóstwa. 1. Uwag pozyskanych od mieszkańców w ramach konsultacji założeń do analizy SWOT oraz celów strategicznych wypracowanych podczas prac zespołów ds. opracowania LSR, przeprowadzonych we wrześniu 2015r. podczas II cyklu spotkań konsultacyjnych w gminach (11 spotkań) oraz zgłaszanych na formularzach uwag do 30 września 2015r.

Zebrane uwagi poddane zostały analizie przez Zespół, który wskazał jakie uwagi i zmiany zostały uwzględnione, a jakie nie i dlaczego. Informacja taka przekazana została mieszkańcom
i uwzględniona w analizie SWOT.

 1. Badania ankietowanego na potrzeby planu komunikacji prowadzonego w okresie od 24 listopada do 2 grudnia 2015r. Uzyskano 83 ankiety, na podstawie których opracowano raport, który był podstawą do wypracowania metod komunikacji uwzględnionych w Planie Komunikacji.

 2. Konsultacji społecznych prowadzonych w całym okresie opracowania LSR do 16 grudnia 2015r. w zakresie następujących kluczowych etapów opracowania LSR:

 1. diagnoza i analiza SWOT obszaru powiatu świeckiego,

 2. cele i wskaźniki zawarte w LSR,

 3. zasady i kryteria wyboru projektów w ramach LSR,

 4. monitoring i ewaluacja na etapie wdrażania LSR,

 5. plan komunikacyjny,

które były prowadzone poprzez spotkania zespołu ds. opracowania LSR reprezentującego istotne dla LSR grupy interesu, spotkania z przedstawicielami Gmin i Powiatu Świeckiego, spotkań
z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej i organizacji działających w tym zakresie, członkami Rady, indywidualnych wywiadów z podmiotami, konsultacji w biurze LGD oraz
za pośrednictwem Panelu Konsultacyjnego, drogą e-mailową oraz poprzez Miesięcznik Teraz Świecie.

W wyniku tych konsultacji do opracowania LSR wykorzystane zostały m.in. następujące dane: • w zakresie diagnozy obszaru – dane do opisu dziedzictwa i uwarunkowań kulturowych, przedsiębiorczości społecznej, grup defaworyzowanych,

 • w zakresie analizy SWOT – dookreślenia zapisów do wypracowanych na wcześniejszym etapie założeń do analizy SWOT podczas prac zespołów ds. opracowania LSR,

 • w zakresie celów i wskaźników – wyniki przeprowadzonej z mieszkańcami diagnozy oraz analizy SWOT były podstawą do określenia celów LSR i wskaźników, wypracowanych
  z członkami zespołu ds. opracowania LSR.

 • w zakresie zasad i kryteriów wyboru – określenie preferowanych zakresów operacji (m.in. wsparcie produktów lokalnych, w tym wykorzystujących lokalne zasoby, współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze turystyki, ochrony środowiska czy wykorzystujących istniejącą infrastrukturę), określenie preferowanych wnioskodawców, zasad przyznawania dofinasowania na tworzenie miejsc pracy, w tym na podejmowanie działalności gospodarczej, wsparcia określonych w LSR grup defaworyzowanych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz zakresu działań w ramach rewitalizacji obszarów wiejskich.

 • w zakresie planu komunikacji – metody i kanały komunikacji (środki przekazu).


Tabela II.1. Metody partycypacyjne zastosowane przy opracowywaniu LSR

Partycypacyjne metody konsultacji wykorzystane

na każdym kluczowym etapie prac nad opracowaniem LSR

 1. diagnoza i analiza SWOT obszaru LGD

 • spotkania otwarte,

 • ankiety papierowe,

 • ankiety elektroniczne (e-mail),

 • panel konsultacyjny www.lgdswiecie-konsultacje.pl,

 • spotkanie zespołów ds. opracowania LSR,

 • warsztaty dla zespołów ds. opracowania LSR,

 • spotkania z przedstawicielami OPS i NGO działającymi w zakresie pomocy społecznej (fokus grup),

 • konsultacje w biurze LGD,

 • wywiady indywidualne z podmiotami,

 1. cele i wskaźniki zawarte w LSR

 • spotkania otwarte,

 • ankiety papierowe,

 • ankiety elektroniczne (e-mail),

 • panel konsultacyjny www.lgdswiecie-konsultacje.pl,

 • spotkanie zespołów ds. opracowania LSR,

 • konsultacje podczas Walnego Zebrania LGD,

 • wywiady indywidualne z podmiotami,

 1. zasady i kryteria wyboru projektów w ramach LSR

 • spotkania zespołów ds. opracowania LSR,

 • spotkania konsultacyjne z Radą,

 • panel konsultacyjny www.lgdswiecie-konsultacje.pl,

 • konsultacje podczas Walnego Zebrania LGD,

 • konsultacje w biurze LGD,

 1. monitoring i ewaluacja na etapie wdrażania LSR

 • spotkanie zespołów ds. opracowania LSR,

 • spotkania konsultacyjne z Radą,

 • panel konsultacyjny www.lgdswiecie-konsultacje.pl,

 • konsultacje podczas Walnego Zebrania LGD,

 • konsultacje w biurze LGD,

 1. plan komunikacyjny

 • badanie ankietowe - ankiety papierowe, ankiety elektroniczne ((e-mail),

 • panel konsultacyjny,

 • konsultacje w biurze LGD,

 • spotkanie zespołów ds. opracowania LSR,

 • spotkania konsultacyjne z Radą,

 • konsultacje podczas Walnego Zebrania LGD,

Z każdych prowadzonych konsultacji społecznych prowadzona była analiza zebranego materiału i przygotowany był raport, który podlegał każdorazowo upublicznieniu na stronie Panelu Konsultacyjnego. Raporty zawierają m.in. informację zwrotną do mieszkańców, zgłoszone uwagi wraz z informacją, które z uwag zostały uwzględnione, a które nie i dlaczego.


Tabela II.2. Przebieg konsultacji

Konsultacje LSR ze społecznością lokalną

Lp.

Zakres spotkania

Daty spotkań konsultacyjnych

Ilość uczestników

1

Cykl spotkań otwartych dla społeczności lokalnej w każdej gminie objętej LSR (11 spotkań)

 • Działalności LGD,

 • RLKS,

 • Założeń do finasowania LSR w ramach PROW i RPO WK-P,

 • Przeprowadzono diagnozę problemową, w tym określenie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w postaci badania ankietowego,

Bukowiec - 01-07-2015r.

Nowe - 02-07-2015r.

Dragacz - 03-07-2015r. Świekatowo -06-07-2015r.

Świecie - 07-07-2015r.

Jeżewo - 08-07-2015r.

Pruszcz - 09-07-2015r.

Warlubie - 10-07-2015r.

Lniano -14-07-2015r.

Drzycim -15-07-2015r.

Osie -16-07-2015r.273 osoby

Przedstawiciele:

gmin, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, radni, sołtysi, przedsiębiorcy, rolnicy, gospodarstwa agroturystyczne, media lokalne, liderzy społeczni, nauczyciele, mieszkańcy zainteresowani rozwojem obszarów wiejskich.


2

I spotkanie robocze zespołu ds. opracowania LSR:

 • Zapoznanie się oraz analiza zebranego materiału problemowego z badania ankietowego oraz danych źródłowych,

 • Analiza SWOT założenia,

Świecie: 24 sierpnia 2015r

54 osoby

3

II spotkanie zespołu ds. opracowania LSR - warsztaty
(w zespołach tematycznych)

 • Analiza SWOT,

 • Opracowanie drzewa problemów,

Świecie:

31-08-2015r.

01-09-2015r.

02-09-2015r.W spotkaniach w zespołach tematycznych wzięło udział łącznie 49 osób

(Zespół Przedsiębiorczość 20 osób, Zespół Społeczeństwo 20 osób, Zespół Środowisko 9 osób).4

Spotkanie z Ośrodkami Pomocy Społecznej (fokus grup)

na temat możliwych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. • Założenia do LSR na lata 2014-2020,

 • Dyskusja nad głównymi problemami w obszarze społecznym,

 • Identyfikacja potencjalnych grup docelowych działań planowanych w LSR,

 • Pozyskanie propozycji projektowych od OPS,

Świecie: 3 września 2015r.

W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby: kierownictwo i przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z obszaru powiatu świeckiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawicielka Powiatu Świeckiego i włodarze Gmin

5

II cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami

 • wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w lipcu 2015r. podczas spotkań,

 • konsultacje Analizy SWOT i założeń do celów strategicznych (ogólnych) LSR na lata 2014-2020.

Pruszcz - 14-09-2015r.

Bukowiec -14-09-2015r.

Świekatowo -15-09-2015r.

Lniano - 15-09-2015r.

Drzycim -16-09-2015r.

Osie - 16-09-2015r.

Jeżewo -17-09-2015r.

Świecie -17-09-2015r.

Dragacz -18-09-2015r.

Warlubie -18-09-2015r.

Nowe -21-09-2015r.


155 osób

w tym m.in.: przedstawiciele gmin, ośrodki pomocy społecznej, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, rolnicy, gospodarstwa agroturystyczne i mieszkańcy zainteresowani rozwojem obszarów wiejskich.6

Spotkanie z Przedstawicielami Gmin na temat Gminnych Programów Rewitalizacji.

 • Omówienie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”,

 • Identyfikacja potrzeb i możliwości w zakresie rewitalizacji i działań planowanych w tym obszarze w LSR,

 • Pozyskanie propozycji projektowych,

Świecie: 30 września 2015r.

W spotkaniu uczestniczyli wójtowie i burmistrzowie gmin z obszaru LGD.

8 osób.

7

Spotkanie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej z terenu powiatu świeckiego.

 • Założenia do LSR na lata 2014-2020,

 • Wskazanie głównych problemów w obszarze wykluczenia społecznego,

 • Identyfikacja potencjalnych odbiorców działań planowanych w LSR,

 • Pozyskanie propozycji projektowych,

Świecie:

08 października 2015r.10 osób

8

III spotkanie zespołu ds. opracowania LSR

 • Omówienie wskaźników do LSR,

 • Omówienie planowanych projektów współpracy,

 • Analiza uwag zgłoszonych w konsultacjach społecznych założeń do analizy SWOT oraz celów strategicznych wypracowanych podczas prac zespołów ds. opracowania LSR (opracowanie raportu z konsultacji)

Świecie:

14 października 2015r.29 osób członków zespołu ds. opracowania LSR

9

Spotkanie indywidualne z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej

na temat możliwości współpracy w zakresie ekonomii społecznej.Świecie:

04 września 2015r.LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”

Fundacja Gospodarcza PRO Europa2 osoby

10

Spotkanie indywidualne z Wyższą Szkołą Języków Obcych w Świeciu

na temat możliwości współpracy w zakresie działań edukacyjnych w ramach LSRŚwiecie:

22 września 2015r.LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu7 osób

11

Spotkanie z przedsiębiorcami z obszaru LGD – udział w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” na temat funduszy unijnych dla firm na 2014-2020, zaprezentowano założenia LSR w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.

Świecie:

21października 2015r.44 osoby – uczestnicy spotkania

12

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Prezentacja złożeń do LSR, w tym zaprezentowano matrycę logiczną celów, przedsięwzięć i zakresów tematycznych, propozycję procedur i kryteria wyboru operacji w ramach LSR. Omówiono założenia do budżetu LSR oraz poziomów finasowania w ramach projektów grantowych oraz środków na rozpoczęcie działalności w ramach PROW. Konsultowano założenia do planu komunikacji, w tym metody komunikacyjne.Świecie:

18 listopada 2015r.51 osób – członków LGD reprezentujących cztery sektory: publiczny, społeczny, gospodarczy i mieszkańców obszaru LGD.

13

Spotkanie indywidualne z Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły na temat możliwości zainicjowania w ramach realizacji LSR Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na bazie działalności Stowarzyszenia i Festiwalu Smaku w Grucznie.

Świecie:

24 listopada 2015r.


LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły

4 osoby


14

II spotkanie dotyczące Komplementarności Programów Rewitalizacji z działaniami objętymi EFS w kontekście działań zaplanowanych w LSR

Świecie:

27 listopada 2015r.18 osób

Przedstawiciele Gmin, Powiatu oraz Ośrodków Pomocy Społecznej15

IV spotkanie zespołu ds. opracowania LSR.

Prezentacja projektu zapisów LSR objętych konsultacjami ze szczególnym uwzględnieniem: 1. diagnozy i analizy SWOT obszaru powiatu świeckiego,

 2. celów i wskaźników zawarte w LSR w oparciu o plan działania,

 3. budżetu LSR,

 4. zasad i kryteriów wyboru projektów w ramach LSR,

 5. zasad monitoringu i ewaluacji na etapie wdrażania LSR,

 6. założeń do planu komunikacji,

 7. założeń do projektów współpracy,

Świecie:

9 grudnia 2015r.31 osób członków zespołu ds. opracowania LSR

16

Spotkanie RADY.

Prezentacja projektu zapisów LSR objętych konsultacjami.

Konsultacja zasad i kryteriów wyboru projektów w ramach LSR, w tym procedur wyboru, Regulamin Wewnętrzny Rady.


Świecie:

9 grudnia 2015r.12 osób członków Rady


Rozdział III DIAGNOZA – OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI
III.1. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA

W odniesieniu do poprzedniego okresu programowania obszar LGD zwiększył się o 4 gminy, tj.: Lniano, Osie, Pruszcz, Świekatowo i obecnie obejmuje swym oddziaływaniem obszar wszystkich 11 gmin powiatu świeckiego o łącznej powierzchni 1 474 km2. Na obszarze LGD znajdują się 133 sołectwa, 260 miejscowości wiejskich oraz 2 miasta. Obszar LGD jest tożsamy z granicami administracyjnymi powiatu z włączeniem miasta powiatowego Świecie (z liczbą mieszkańców powyżej 20 tys.), co gwarantuje zachowanie spójności terytorialnej obszaru realizacji LSR.


Tabela nr III.1: Obszar objęty LSR – dane GUS - stan na 31 XII 2014r.

Lp

Gmina__Liczba_ludności__w_tym_kobiety'>Gmina

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia [km2]

Liczba sołectw

Liczba miejscowości

1.

Bukowiec

11 100

111

13

19

2.

Dragacz

11 181

112

12

17

3.

Drzycim

10 841

108

11

20

4.

Jeżewo

15 646

156

14

27

5.

Lniano

8 839

88

11

24

6.

Nowe – obszar wiejski

Miasto Nowe10 971

104

3


10

20

1


7.

Osie

20904

210

11

31

8.

Pruszcz

14 249

142

20

26

9.

Świecie – obszar wiejski

Miasto Świecie17 493

163

12


13

28

1


10.

Świekatowo

6 383

64

9

9

11.

Warlubie

20 111

201

9

39

Łącznie:__14_7718__1_474__133'>Łącznie:

14 7718

1 474

133

262


III.2. LUDNOŚĆ NA OBSZARZE LGD

Analogicznie do zwiększenia obszaru LGD o 4 gminy, zwiększyła się liczba ludności. Na terenie powiatu świeckiego na koniec 2013 roku mieszkało 99 839 osób, w tym 26 395 osób w obrębie miasta Świecie (tabela nr III.2).


Tabela nr III.2: Liczba ludności w powiecie świeckim – dane z GUS (stan na 31 XII 2013r.)

Gmina

Liczba ludności

w tym kobiety

Gęstość zaludnienia

[osoby na 1 km2]

Bukowiec

5 186

2 560

47

Dragacz

7 169

3 597

64

Drzycim

5 032

2 465

46

Jeżewo

8 031

3 979

51

Lniano

4 232

2 155

48

Nowe – obszar wiejski

Miasto Nowe4 479

6 190


2 183

3 210


100

Osie

5 443

2 732

26

Pruszcz

9 660

4 906

68

Świecie – obszar wiejski

Miasto Świecie7 929

26 395


4 061

13 756


196

Świekatowo

3 532

1 741

55

Warlubie

6 561

3 275

33

Łącznie:

99 839

46 559

-

Przyrost naturalny na 1000 ludności jest dodatni, wyniósł 1,2 i oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów - największy w gminie Pruszcz (4,80%), najmniejszy w gminie Drzycim (0,38%). Nieznaczny, ale ujemny przyrost ludności wystąpił jedynie w gminie Nowe
(-0,26%). Z kolei saldo migracji jest ujemne i wynosi -107, w tym zagranicznych -48, świadczy to o przewadze osób opuszczających obszar najczęściej w celach zarobkowych. Maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym oraz liczba osób w wieku produkcyjnym. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi 55,4 i jest porównywalna do wyniku województwa kujawsko-pomorskiego (57,0). Systematycznie wzrasta natomiast liczba osób w wieku emerytalnym2.
Tabela nr III.3: Struktura ludności pod względem wiekowym – dane z GUS - stan na 31 XII 2013r.

Gmina

Wiek mieszkańców obszaru LGD

0-14

15-29

30-49

50-69

70+

przed

produkcyjny

produkcyjny

po

produkcyjny

Bukowiec

924

1161

1409

1305

387

1108

3346

732

Dragacz

1208

1486

2081

1852

542

1446

4662

1061

Drzycim

858

1143

1441

1176

414

1032

3286

714

Jeżewo

1429

1779

2209

1997

617

1722

5147

1162

Lniano

750

976

1180

985

341

909

2715

608

Nowe – ob. wiejski

Miasto Nowe789

832


1057

1248


1256

1745


1039

1689


338

676


789

832


3072

4148


618

1210


Osie

942

1203

1538

1306

454

1128

3491

824

Pruszcz

1597

2153

2658

2428

824

1974

6156

1530

Świecie – ob. wiejski

Miasto Świecie1415

3868


1722

5012


2360

7696


1809

7552


623

2267


1415

3868


5396

17787


1118

4740


Świekatowo

575

842

1023

794

298

759

2236

537

Warlubie

1150

1440

1898

1596

477

1400

4204

957

Łącznie:

16 337

21 222

28 494

25 528

8 258

18 382

65 646

15 811

Dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca na obszarze LSR w stosunku do obliczonego dla województwa przedstawia tabela nr III.43:


Tabela nr III.4: Wskaźniki dochodów podatkowych na 2015r.

Jednostka terytorialna

Wskaźnik G 2015

Wskaźnik Gg dla kraju

Średnia dla 11 gmin

1 155,60

1 435,18

Powiat świecki

Wskaźnik P 2015

Wskaźnik Pp dla kraju

127,84

185,45

Kujawsko-pomorskie

Wskaźnik W 2015

Wskaźnik Ww dla kraju

102,15

132,90


Pobieranie 1.89 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna