Spis treści Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”Pobieranie 1.89 Mb.
Strona1/8
Data24.02.2019
Rozmiar1.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Spis treści

Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Rozdział Treść rozdziału
I

Charakterystyka LGD………………………………………………………………

2

II

Partycypacyjny charakter LSR……………………………………………………..

7

III

Diagnoza - opis obszaru i ludności…………………………………………………

13

IV

Analiza SWOT……………………………………………………………………...

38

V

Cele i wskaźniki…………………………………………………………………….

47

VI

Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru……

60

VII

Plan działania……………………………………………………………………….

61

VIII

Budżet LSR…………………………………………………………………...........

62

IX

Plan komunikacji……………………………………………………………............

64

X

Zintegrowanie……………………………………………………………..……….

64

XI

Monitoring i ewaluacja…………………………………………………………….

77

XII

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko…………………………………


77

Wykaz skrótów:


 1. LGD – Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

 2. LSR – Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020

 3. RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

 4. PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 5. EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 6. RPO WK-P – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 7. EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 8. EFS – Europejski Fundusz Społeczny

 9. FB – Facebook

 10. JST – jednostki samorządu terytorialnego

 11. NGO – organizacje pozarządowe

 12. OPS – Ośrodki Pomocy Społecznej

 13. KGW – Koła Gospodyń Wiejskich


ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA LGD
I.1. Nazwa LGD

Lokalna Grupa Działania „GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO” to Stowarzyszenie, realizujące Lokalną Strategię Rozwoju (dalej zwaną LSR), posiadające osobowość prawną zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności LGD.

Data wpisu do KRS – 04.04.2008r.

Numer w KRS – 0000303015
I.2. Opis obszaru LGD

Obszar LGD leży w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego w obrębie Doliny Dolnej Wisły i Pojezierza Południowo-Pomorskiego. W skład obszaru wchodzi cały powiat świecki tj. 11 gmin (Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie). Dwie z nich to gminy miejsko-wiejskie (Świecie, Nowe), pozostałe - wiejskie. Ludność LGD liczy 99 839 osób w tym 73 444 osoby zamieszkują tereny wiejskie.


Tabela I.1 Ludność wg zamieszkania na obszarze LGD

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych - dane na dzień 31grudnia 2013r.

L.p.

Gmina

Jednostka

Liczba mieszkańców

(w tys.)

Liczba mieszkańców w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców (w tys.)

1

Bukowiec

osoba

5186

5186

2

Dragacz

osoba

7169

7169

3

Drzycim

osoba

5032

5032

4

Jeżewo

osoba

8031

8031

5

Lniano

osoba

4232

4232

6

Nowe

osoba

10669

10669

7

Osie

osoba

5443

5443

8

Pruszcz

osoba

9660

9660

9

Świecie

osoba

34324

7929

10

Świekatowo

osoba

3532

3532

11

Warlubie

osoba

6561

6561

Razem

99 839

73444


Tabela I.2 Podstawowe informacje o gminach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych - dane na dzień 31grudnia 2013r.

L.p.

Gmina

Typ gminy

Powierzchnia w km2

Powierzchnia w km2 – obszar wiejski

Identyfikator gminy

1

Bukowiec

gmina wiejska

111

111

0414012

2

Dragacz

gmina wiejska

112

112

0414022

3

Drzycim

gmina wiejska

108

108

0414032

4

Jeżewo

gmina wiejska

156

156

0414042

5

Lniano

gmina wiejska

88

88

0414052

6

Nowe

gmina miejsko-wiejska

107

107

0414063

7

Osie

gmina wiejska

210

210

0414072

8

Pruszcz

gmina wiejska

142

142

0414082

9

Świecie

gmina miejsko-wiejska

175

163

0414093

10

Świekatowo

gmina wiejska

64

64

0414102

11

Warlubie

gmina wiejska

201

201

0414112

Razem

1474

1462

-


I.3. Zakresu oddziaływania poszczególnych EFSI

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 będzie strategią wielofunduszową, tzn., że swoją wizję rozwoju opiera na kilku źródłach finansowania tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA LSR

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Oś 7

Europejski Fundusz Społeczny

(EFS) Oś 11Tabela I.3 Zakresu oddziaływania poszczególnych EFSI - opracowanie własne

L.p.

Gmina

EFRROW

EFRR

EFS

1

Bukowiec

x

x

X

2

Dragacz

x

x

x

3

Drzycim

x

x

x

4

Jeżewo

x

x

x

5

Lniano

x

x

x

6

Nowe

x

x

x

7

Osie

x

x

x

8

Pruszcz

x

x

x

9

Świecie, w tym:

x

x

x

9a

Świecie – obszar wiejski

x

x

x

9b

Świecie –obszar miejski (powyżej 20 tys. mieszkańców)

-

-

x

10

Świekatowo

x

x

x

11

Warlubie

x

x

x


Jak wynika z powyższej tabeli LSR współfinansowana będzie przez trzy fundusze, obejmując obszar wszystkich 11 gmin powiatu świeckiego, przy czym działania obejmujące miasto Świecie współfinasowane będą tylko i wyłącznie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś 11 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
I.4. Mapa obszaru objętego LSR z zaznaczeniem granic poszczególnych gmin wykazująca spójność przestrzenną obszaru objętego LSR

Wskazanie mapy obszaru Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Wykazanie spójności przestrzennej i wewnętrznej zaprezentowano w rozdziale III Diagnoza obszaru.
I.5. Opis procesu tworzenia partnerstwa

Proces partnerstwa rozpoczął się w dniu 23 kwietnia 2007r. w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” inicjującym spotkaniem roboczym przedstawicieli gmin powiatu świeckiego (Bukowiec, Drzycim, Dragacz, Jeżewo, Nowe, Świecie, Warlubie).

Idea utworzenia Lokalnej Grupy Działania na obszarze powiatu świeckiego, którego znaczącą cześć stanowią tereny wiejskie, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i uzyskała akceptację samorządowców. Samorządy dostrzegały potrzebę zorganizowania takiego stowarzyszenia, które poprzez trójsektorową integrację lokalnej społeczności da szansę wielu podmiotom na absorbcję środków z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich. Wówczas uznano, że konieczne jest podjęcie niezbędnych działań dla utworzenia LGD.

Koordynatorem działań zmierzających do utworzenia i zarejestrowania LGD było SWRGZŚ „Inkubator Przedsiębiorczości”, które pozyskało środki finansowe na realizację projektu pt. „Utworzenie Lokalnej grupy działania na terenie powiatu świeckiego”. Dofinansowanie pozwoliło na podejmowanie kolejnych działań w zakresie tworzenia LGD, w tym m.in. przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących określenia kierunków działania LGD. W każdej gminie partnerskiej przeprowadzono serie spotkań na temat butowania lokalnego partnerstwa, zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz z zakresu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Nawiązano również kontakt z Lokalnymi Grupami Działania będącymi w sąsiedztwie powiatu świeckiego, tj. z „Wstęga Kociewia” oraz „Chatą Kociewia”. W tym czasie przeprowadzono spotkania z jej przedstawicielami, podczas których prezentowano działalność oraz planowano wspólne działania w sprawie wypracowania marki Kociewia.

Ostatnim etapem projektu było złożenie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wniosku o zarejestrowanie LGD w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tym samym po zaopiniowaniu dokumentacji przez Marszałka Województwa Kujawko-Pomorskiego Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” została zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym w dniu 04 kwietnia 2008r. pod numerem 0000303015.

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zrealizowała Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2007-2013 obejmującą obszar siedmiu gmin powiatu świeckiego. Poprzez swoje działania przyczyniła się do rozwoju obszarów wiejskich. LSR w okresie programowania PROW 2007 – 2013 została zrealizowana w sposób prawidłowy, o czym świadczy wysoki stopień osiągnięcia wskaźników rezultatów i produktów. Osiągnięto wszystkie trzy cele główne oraz cele szczegółowe, dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu pracowników LGD oraz mieszkańców i podmiotów, którzy wykazali się wysoką świadomością treści strategii (jej celów i wskaźników), co skutkowało sukcesywnym i efektywnym realizowaniem działań. Cele Lokalnej Strategii Rozwoju zostały osiągnięta na następujących poziomach: Cel I Podnoszenie potencjału gospodarczego – 66 %, Cel II Zwiększenie rozpoznawalności turystycznej obszaru – 117 % oraz Cel III Aktywizacja społeczności – 89 %. Stopień wykorzystania budżetu przez wnioski wybrane do dofinansowania przez LGD i dla których została wypłacona pomoc finansowa wynosi 89 %. Na wyżej wymienione działania przeznaczono w poprzednim okresie programowania ponad 8 mln złotych. LGD zamierza kontynuować przyjętą politykę w latach kolejnych z uwzględnieniem działań dotyczących działań dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych ubóstwem.

LGD oprócz projektów w ramach PROW zrealizowała dwa projekty: jeden finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.5, natomiast drugi finansowany był z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Celem pierwszego projektu była aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi na obszarze siedmiu gmin poprzez propagowanie kultury regionu kociewskiego oraz wskrzeszenie tradycji regionu w zakresie rękodzieła artystycznego w formie zajęć warsztatowych. Celem drugiego projektu było zwiększenie świadomości mieszkańców wsi na temat tradycyjnych i zdrowych potraw oraz zapoznanie uczestników ze zdrową kuchnią innych narodów. Łącznie na realizację tych dwóch działań pozyskano dofinansowanie w kwocie 54 707,00 zł.

Kolejnym krokiem w rozwijaniu partnerstw były rozmowy dotyczące włączenia do LGD na lata 2014-2020 pozostałych czterech gmin, tj. Lniano, Osie, Pruszcz, Świekatowo, których obszary objęte były LSR innych lokalnych grup działania w okresie 2007-2013. Dzięki włączeniu tych gmin zachowana byłaby spójność obszarowa w granicach powiatu świeckiego. Ostatecznie w dniu 04 czerwca 2014 podpisano porozumienie w sprawie współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020. Porozumienie zawarły wszystkie gminy z obszaru powiatu świeckiego oraz powiat świecki i nasza LGD. Ponadto został nawiązany kontakt z LGD „Ammersee” z Niemiec celem podjęcia działań w ramach projektu współpracy w okresie programowania 2014-2020. Zgodnie uznano, że płaszczyznami dającymi największe szanse na obopólne korzyści są turystyka oraz produkty regionalne. Głównym założeniem współpracy byłaby promocja obszarów LGD poprzez organizację targów międzynarodowych, które odbyłby się zarówno w regionie Kociewia jak i na obszarze działania niemieckiej LGD. W związku z tym, że Bawarczycy zainteresowani są w szczególności regionem Kociewie podjęto rozmowy również z pozostałymi LGD, które należą do tego regionu. Zorganizowano wspólne spotkania, podczas których wstępnie ustalono zarys wspólnego międzynarodowego projektu współpracy. Poza projektem międzynarodowym LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” planuje zrealizować projekty współpracy międzyregionalne.


I.6. Opis struktury LGD

W skład Stowarzyszenia wchodzi 95 członków reprezentujących cztery grupy interesu. Poniższa tabela ukazuje reprezentatywny skład LGD.


Tabela I.4. Grupy interesu - opracowanie własne

Lp.

Partnerzy

Grupy interesu (w osobach)

gospodarcza


mieszkańcyspołecznapubliczna


RAZEM

1

Gmina Bukowiec

1

1

9

1

12

2

Gmina Dragacz

3

1

9

1

14

3

Gmina Drzycim

1

1

7

1

10

4

Gmina Jeżewo

1

1

8

1

11

5

Gmina Lniano

1

1

1

1

4

6

Gmina Nowe

2

1

2

1

6

7

Gmina Osie

1

2

4

1

8

8

Gmina Pruszcz

2

1

2

1

6

9

Gmina Świecie

3

1

6

1

11

10

Gmina Świekatowo

2

1

1

1

5

11

Gmina Warlubie

1

2

3

1

7

12

Powiat świecki

0

0

0

1

1

Razem

18

13

52

12

95


Podsumowując każda gmina partnerska reprezentowana jest przez przedstawicieli z każdej grupy interesu.

Diagram nr I.1.Procentowy udział grup interesu w strukturze LGD
Najbardziej liczną grupę stanowi sektor społeczny z udziałem procentowym w wysokości 54,74 %. Z tego 23,15% to reprezentanci organizacji pozarządowych, m.in. stowarzyszenia i Ochotnicze Straże Pożarne, drugą część tego sektora stanowią osoby rekomendowane przez lokalną społeczność
(tj. grupy nieformalne, osoby fizyczne). Pozostały udział w składzie LGD zajmują sektor publiczny - 12,63 %, gospodarczy – 18,95 % oraz grupa mieszkańców licząca 13,68 % wszystkich członków. Członkami z sektora gospodarczego są Bank, spółki oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR.
I.7 Opis składu organu decyzyjnego

Rada jest jednym ze statutowych organów LGD, którego kompetencjami jest wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z zapisami art. 4 pkt.3 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Rozdział V statutu § 26 punkt 2 i 4 stanowi: Rada składa się z 14 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków LGD z zachowaniem art. 32 ust.2 lit. B rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej LGD, Zarządu LGD lub pracownikiem LGD.

Członkowie Rady reprezentują wszystkie grupy interesu: • publiczna – 4 osoby co stanowi 28,57%,

 • gospodarcza – 5 osób, tj. 35,71%,

 • społeczna – 2 osoby co stanowi 14,29%

 • mieszkańcy – 3 osoby czyli 21,43%.

Skład Rady spełnia warunek reprezentatywności bez dominacji którejkolwiek grupy interesu, czyli wskazuje, że ani władze publiczne, ani żadna pozostała grupa interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji.
I.8 Zwięzła charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie decyzyjnym oraz dokumenty regulujące funkcjonowanie LGD.

Lokalna Grupa Działania funkcjonuje w oparciu o statut i wpis do KRS. Władzami LGD są:

- Walne Zebranie Członków,

- Zarząd,

- Komisja Rewizyjna.

Członkowie LGD nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej oraz być pracownikiem LGD. Najwyższym organem władzy LGD jest Walne Zebranie Członków, które tworzą wszyscy członkowie LGD zbierający się w ustalonym czasie i miejscu w celu podjęcia decyzji dotyczącej działalności Stowarzyszenia (określanie głównych kierunków działalności i rozwoju LGD). Walne zebranie podejmuje decyzje za pomocą uchwał w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zasady zwoływania i przeprowadzania walnego Zebrania Członków reguluje statut Stowarzyszenia.

Kolejnym organem władz jest Zarząd, który kieruje całokształtem działalności LGD, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Swoje decyzje Zarząd podejmuje w postaci uchwał zarządu.

Stowarzyszenie posiada organ kontroli wewnętrznej jakim jest Komisja Rewizyjna. Wybierana jest ona przez Walne Zebranie Członków. Organ ten dokonuje oceny działalności LGD i sporządza sprawozdanie ze swojej działalności, które następnie przedkłada wszystkim członkom LGD.

LGD oprócz organów wymaganych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r.- prawo o stowarzyszeniach jest obowiązana posiadać organ, do którego właściwości należą wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR oraz ustalanie kwoty wsparcia. Rada jest organem, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 3 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej LGD, Zarządu LGD lub pracownikiem LGD. Rada funkcjonuje w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Rady. Wszystkie decyzje podjęte przez członków Rady są przyjęte w formie uchwał.
I.9 Dokumenty regulujące funkcjonowanie LGD

Dokumentami, które regulują funkcjonowanie LGD są: • Statut

 • Regulamin Zarządu

 • Regulamin Wewnętrzny Rady

 • Regulamin pracy biura


Tabela. I.5 podstawowe dokumenty regulujące zasady działania LGD

Rodzaj dokumentu

Główne kwestie

Statut LGD

 • Cele i sposoby działania

 • Informacje o członkach stowarzyszenia (m.in. sposób nabycia, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członka)

 • Informacje o władzach (m.in., sposób ich wyboru, kompetencje)

 • Organ decyzyjny - Rada

 • Majątek i rozwiązanie LGD

Regulamin Zarządu

Regulamin wewnętrzny Rady

 • Zasady zwoływania posiedzeń rady

 • Organizacja posiedzeń rady

 • Zasady podejmowania decyzji

 • Zasady oceny wyboru operacji

Regulamin pracy biura

 • Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników

 • Uprawnienia kierownika biura

 • Polityka bezpieczeństwa


Pobieranie 1.89 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna