Specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót budowlanychPobieranie 138.37 Kb.
Data05.04.2018
Rozmiar138.37 Kb.INWESTOR:


Muzeum Łazienki Królewskie

ul. Agrykoli 1

00-460 WarszawaTEMAT :

PROJEKT WYMIANY NAWIERZCHNI I PODBUDOWY WYBRANYCH ALEJEK PARKOWYCH W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE
Ogród przy Ermitażu


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WŁASNOŚĆ:

Mienie komunalne


CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych


Autor:


arch. kraj.

arch. kraj.

arch. kraj.Barbara Kraus-Galińska

Magdalena Wnęk

Barbara Jackiewicz


Warszawa: styczeń 2015r.SPIS TREŚCI


OST – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 3

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 3

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 3

1.4. Niezbędne informacje o terenie budowy 4

Organizacja robót budowlanych 4

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 4

Ochrona zabytków 4

Ochrona środowiska 5

Ochrona przeciwpożarowa 6

Bezpieczeństwo i higiena pracy 6

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 6

Warunki dotyczące organizacji ruchu 6

Ogrodzenie 6

Zabezpieczenie chodników i jezdni 6

1.5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 6

1.6. Wymagania dotyczące środków transportu 7

1.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 7

1.8. Opis sposobu rozliczenia i odbioru robót budowlanych 8

1.9. Dokumenty odniesienia 8

SST – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 10

1. Rozbiórki 10

2. Korytowanie 10

3. Ekran przeciwkorzeniowy 11

4. Obrzeża 12

5. Nawierzchnie – warstwy podbudowy 12

6. Nawierzchnie – warstwa dynamiczna i ścieralna 14

7. Zakładanie trawnika 15

OST – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego


Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni i podbudowy wybranych alejek parkowych w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – w tym Ogród przy Ermitażu.
  1. Przedmiot i zakres robót budowlanych


Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany nawierzchni alejek utwardzonych oraz otoczenia kawiarni wraz z podbudową w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Zakres projektu obejmuje nawierzchnie utwardzone w części Łazienek pomiędzy ul. Agrykola, ul. Myśliwiecką i aleją George’a Harrisona.

Teren parku został wpisany do rejestru zabytków 1 lipca 1965 roku z nr rej. 2/1 i podlega Ministerstwu Kultury.

Opracowanie obejmuje rozbiórki istniejących nawierzchni i podbudowy, oczyszczenie materiału z rozbiórki przeznaczonego do zmagazynowania i wykonanie nowej podbudowy oraz ułożenia nowej nawierzchni brukowej i mineralnej.


W zakres robót budowlanych wchodzą następujące prace:

Roboty związane z rozbiórkami istniejącego zagospodarowania • rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznych,

 • rozbiórka istniejących nawierzchni z płyt chodnikowych i kostki betonowej,

 • rozbiórka istniejących nawierzchni z cegły klinkierowej,

 • rozbiórka warstw podbudowy z kruszyw i betonu,

 • rozbiórka istniejących obrzeży betonowych,

 • demontaż tablicy informacyjnej,

 • wywóz materiałów z rozbiórek


Roboty związane z projektowanymi nawierzchniami:

 • korytowanie pełne i niepełne,

 • wykonanie obrzeża stalowego z punktowymi fundamentami betonowymi i miejscami z ekranem przeciwkorzeniowym

 • wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym,

 • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej

 • wywóz ziemi z korytowania

Roboty związane z zakładaniem zieleni:

 • wypełnienie koryt gruntem rodzimym z korytowania warstwą 20 cm,

 • rozkładanie ziemi urodzajnej z zakupu warstwą 10 cm, 

 • zakładanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem na terenie płaskim.

Przedmiot i zakres robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

  1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych


Oprócz samego wykonania robót składających się na modernizację nawierzchni, na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace:
Prace towarzyszące:

 • pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów, niwelacja,

 • wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów zrealizowanych i ich dokumentacji powykonawczej,

 • usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późniejszymi zmianami),

 • nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie,

 • zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzialności cywilnej.
Roboty tymczasowe:

 • zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych,

 • ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu,

 • usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp.,

 • ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu,

 • urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.),

 • zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz usunięcie tych zabezpieczeń (szczegółowy opis zabezpieczeń w pkt. OST.4.4.)

 • utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,

 • magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez wykonawcę w cenach jednostkowych robót podstawowych.
  1. Niezbędne informacje o terenie budowy

   • Organizacja robót budowlanych


Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia ruchu pieszego i okazjonalnego ruchu samochodów obsługi na terenie sąsiadującym z remontowanymi obiektami w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, światła ostrzegawcze, itp., zapewniając
w ten sposób bezpieczeństwo pieszych.

Wykorzystanie mediów związane jest z organizacją robót.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą wyznaczenia miejsc dla administracji budowy, składowania materiałów i stacjonowania sprzętu oraz doprowadzenia wody
i energii do poszczególnych rejonów (dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji należy uzgodnić z Inwestorem).

Wykonawca ponosi także koszty związane z wykorzystaniem mediów, w tym


z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych.
   • Zabezpieczenie interesów osób trzecich


Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z jego winy na terenie należącym do Inwestora lub do osób trzecich (np. szkody na terenach sąsiadujących z inwestycją).
   • Ochrona zabytków


Zespół pałacowo-parkowy Łazienki Królewskie w Warszawie został wpisany do rejestru zabytków Miasta Stołecznego Warszawy pod nr rejestru 2/1 1 lipca 1965r na mocy Decyzji w Sprawie Wpisania Dobra Kultury do Rejestru Zabytków na podstawie art. 5 pkt.1, art. 8 ust.1 pkt. 2 i art.14 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. nr 10, poz. 48 i z 1983 r. nr 38, poz. 173) oraz art. 104 kpa.

W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku należy niezwłocznie zawiadomić o tym Stołecznego Konserwatora Zabytków, 00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 18/20.


   • Ochrona środowiska


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

- Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów


i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

 1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych

 2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 • zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

 • zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

Wszystkie drzewa i krzewy rosnące w odległości do 5m od rejonu prowadzenia prac budowlanych oraz od rejonu poruszania się pojazdów o masie przekraczającej 1 tonę powinny być zabezpieczone przed urazami części nadziemnej oraz zagęszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych.

Pnie drzew, na czas budowy, należy obłożyć deskami łączonymi ze sobą za pomocą sznura bądź drutu - w żadnym wypadku nie wolno wbijać w pień elementów mocujących (np. gwoździ czy wkrętów). Deski umieszczone wokół pnia zabezpieczanego drzewa muszą szczelnie do niego przylegać, wysokość oszalowania 150-200cm, dolna część każdej deski musi być lekko wkopana w ziemię, oszalowanie należy przymocować opaskami z drutu lub taśmy stalowej, minimum trzy na pniu (w odległości 40-60cm od siebie), w miejscach, gdzie płaszczyzna desek nie przylega do pnia powstałą przestrzeń między pniem i deskami należy wypełnić torfem lub jutą.

W obrębie koron należy maksymalnie ograniczyć poruszanie się pojazdów, nie wolno parkować, składować materiałów budowlanych, zwłaszcza kruszyw, betonu, cegieł oraz płynnych chemikaliów. Inne materiały wolno składować jedynie na paletach – czas składowania ograniczyć do minimum. Wszystkie prace prowadzone w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie. Powierzchnię wokół drzew należy pokryć 20cm warstwą żwiru, w strefie narażonej na większe obciążenia (ruch pojazdów mechanicznych) warstwę żwiru należy przykryć prefabrykowanymi płytami betonowymi.

Zasięg korony można ograniczyć częściowo na czas budowy poprzez odgięcie cieńszych gałęzi ku górze. Grubsze gałęzie kolidujące z pracami można również odgiąć ku górze i podwiązać szeroką taśmą ogrodniczą do wyższych konarów lub pnia. Pod żadnym pozorem nie wolno ciąć zdrowych gałęzi!

Przy wykonywaniu prac związanych z wykopami w sąsiedztwie drzew, ich korzenie nie powinny pozostawać odkryte podczas nocy - prace w wykopach otwartych powinny być prowadzone etapowo – odcinki wykopów powinny być na tyle krótkie aby możliwe było ich wykopanie i zasypanie w ciągu jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowiązany wykonać ekran korzeniowy (przy użyciu torfu i folii ogrodniczej 0,1mm lub juty).

Odsłonięte korzenie drzew nie mogą być usuwane, przycinane, wstrząsane, wyszarpywane bądź naruszane. W razie kolizji każdorazowo należy skontaktować się z Inspektorem nadzoru.

W przypadku konieczności pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim sąsiedztwie drzewa (do 2m) strefę korzeniową drzewa należy zabezpieczyć trwałym ekranem korzeniowym z desek.

W trakcie wykonywania prac ziemnych należy utrzymywać w stanie wilgotnym warstwę ziemi/torfu przy drzewach. W okresie letniej suszy należy podlewać drzewa rano i wieczorem dawką wody odpowiadającą 10l na 1cm średnicy pnia na wys.1,3m nad ziemią. Po zakończeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny być dokładnie podlane.

Docelowy projektowany poziom gruntu wokół adaptowanych drzew nie może różnić się od istniejącego poziomu o więcej niż +10 i -5cm.

Drzewa wymagające zabezpieczenia i ekranów zostaną wskazane przez Inspektorów robót ogrodniczych i budowlanych.

W przypadku kolizji projektowanych nawierzchni z korzeniami drzew istniejących należy każdorazowo zgłosić problem Inspektorowi Nadzoru.

Masa sprzętu użytego do prac przy remoncie alejek nie może przekraczać 1,5 tony.

Po zakończeniu prac rozbiórkowych i budowlanych drzewa w ich sąsiedztwie powinny być dokładnie podlane, a ekrany zdemontowane przy zasypywaniu wykopów.

W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamielin, itp.) należy niezwłocznie zawiadomić o tym Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Pl. Bankowy 3/5 WARSZAWA, tel.: 695-67-02, fax.: 620-45-38.

   • Ochrona przeciwpożarowa


Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami


i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy


Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
   • Zaplecze dla potrzeb wykonawcy


Wybór miejsca zaplecza budowy w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: • oświetlenie i ogrzewanie (oprócz sezonu letniego) pomieszczeń pracowniczych,

 • doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania,

 • wyznaczenie miejsc składowania materiałów poza zasięgiem stref korzeniowych istniejących drzew.
   • Warunki dotyczące organizacji ruchu


Wjazd na teren budowy do uzgodnienia z Inwestorem.

Nawierzchnie ciągów sąsiadujących z terenem opracowania są głównie nawierzchniami mineralnymi i brukowanymi umożliwiającymi okazjonalny przejazd samochodów obsługi. Wjazd na teren Parku jest dopuszczony tylko dla samochodów obsługi.

Ruch tych pojazdów odbywa się po wyznaczonych alejkach parkowych.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą organizacji transportu.

Wykonawca jest zobowiązany ustawić tymczasowe oznakowanie związane z organizacją ruchu.

   • Ogrodzenie


Plac budowy obejmuje cały teren opracowania. Na czas prowadzenia prac budowlanych rejon prowadzonych prac należy wydzielić.

Schemat zakresu i trasy wydzielenia (ogrodzenia) Wykonawca otrzyma od Inwestora.
   • Zabezpieczenie chodników i jezdni


Istniejące i projektowane nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, należy na czas budowy zabezpieczyć (np. za pomocą płyt betonowych). Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
  1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobę przez niego upoważnioną.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie


z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi lub osobie przez niego upoważnionej kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Roboty zmechanizowane należy wykonywać sprzętem o gabarytach umożliwiających przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym nadmiernego zagęszczania gruntu i uszkodzenia nawierzchni istniejących – do 1,5 ton.


  1. Wymagania dotyczące środków transportu


Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Do transportu materiałów na terenie Łazienek Królewskich należy używać pojazdów o gabarytach umożliwiających przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym nadmiernego zagęszczania gruntu i uszkodzenia nawierzchni istniejących – do 1,5 tony.


  1. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót


Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym do wyceny wartości robót budowlanych. Obmiar robót musi zostać wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i posiadać jego akceptację.

jednostki obmiaru – zgodnie z jednostkami przyjętymi w przedmiarze:korytowanie i roboty ziemne– m2, m3

nawierzchnie – m2 i cm grubości

trawniki – m2

rozbiórki – m3, m2 i szt.

obrzeża- mb, szt

  1. Opis sposobu rozliczenia i odbioru robót budowlanych


Odbiór robót budowlanych nastąpi po uprzednim zgłoszeniu zakończenia
i gotowości do odbioru wykonanych robót budowlanych, potwierdzonym przez inspektora pełniącego nadzór inwestorski. Odbioru dokona komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Rozliczenie wykonanych robót budowlanych nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonego obmiaru robót i umownych cen jednostkowych,


z zastrzeżeniem, że kwota nie może przekroczyć kwoty ustalonej na podstawie złożonej oferty. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie przedstawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych robót.

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej.

O ich wykryciu powinien powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 7 i SST dały wyniki pozytywne.

  1. Dokumenty odniesienia


-dokumentacja projektowa

-przedmiar robót


Normy:

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

PN-88/B-06250 Beton zwykły

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-11100:1960 Materiały kamienne. Kostka drogowa

PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu,

PN-90/B -14501 - Zaprawy budowlane zwykłe,

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie,

PN-ISO 3443-8/94 - Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych,

PN-87B-02355 - Tolerancja w budownictwie. Postanowienia ogólne,

PN-63/B – 06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

BN-65-9125-02 – Materiał roślinny

PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4] - Materiał siewny - nasiona roślin rolniczych

Wszystkie użyte do realizacji wyroby muszą posiadać aprobaty i atesty techniczne potwierdzające możliwość zastosowania w danym typie obiektu przy określonych wymaganiach san.-epid. i p.poż. lub odwołanie do zgodności z Polską Normą.

Aprobaty i atesty należy dołączyć do protokołu odbioru.

SST – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Jeśli w poniższych specyfikacjach szczegółowych nie zaznaczono inaczej, obowiązują wszystkie punkty z powyższej ogólnej specyfikacji OST.
    1. Rozbiórki

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Założenia do rozbiórek opracowano na podstawie odkrywek nawierzchni wykonanych przez Inwestora w październiku 2014r.

Na podstawie odwiertów rdzeniowych nawierzchni stwierdzono różne rodzaje podbudowy pod nawierzchniami – pod asfaltem znajduje się podbudowa z betonu, pod pozostałymi nawierzchniami – z kruszywa. Profile ścieżek istniejących wynoszą do 30cm.
Rozbiórka całkowita obejmuje wszystkie warstwy ścieralne nawierzchni wraz z podbudową i obrzeżami.
Rozbiórki prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu zmechanizowanego. W zasięgu koron drzew adaptowanych wszystkie rozbiórki prowadzić ręcznie. Materiał z rozbiórek transportować np.: za pomocą taczek, wózków na miejsce składowania na bieżąco poza obręb obiektu w miejscu, wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: • młoty

 • mikro koparko- ładowarki

 • pojazdy do transportu materiału z rozbiórki nie przekraczające 1,5t

 • bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozbiórce podlegają wszystkie obrzeża betonowe, wraz z ich fundamentowaniem.

.

Gruz z rozbiórek nienadający się do ponownego użycia należy wywieźć i odwieźć na miejsce docelowego składowania (wysypisko) – na odległość 10 km.Gruz obejmuje: nawierzchnie bitumiczną, chudy beton, kruszywo mieszane, podsypkę, pospółkę, kostkę, bruk, obrzeża betonowe.
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych

Kontroli podlega:

 • pozostałości (w tym podziemne) po likwidowanych elementach

 • prawidłowość wykonanych prac i zgodność z zaleceniami projektu

 • wywóz odpadu

 • oczyszczenie podłoża,
    1. Korytowanie

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem odwodnienia i warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Korytowanie pod projektowane nawierzchnie jest głównie niepełne, wynikające z potrzeby pogłębienia istniejących koryt po rozebranych nawierzchniach.
      1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi ścieżek i w rzędach równoległych do osi ścieżek lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Koryto wykonywać mechanicznie. W trakcie prac należy zachować dużą ostrożność ze względu na korzenie drzew i istniejące uzbrojenie podziemne – w razie konieczności miejscami prace wykonywać ręcznie.

W przypadku napotkania sieci uzbrojenia podziemnego niewystępującego na mapie przy wykonywaniu wykopów należy przerwać prace i skonsultować się z Inwestorem i Projektantem.

      1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych

Grunt rodzimy – powinien zostać wyprofilowana ze spadkami w stronę zieleni.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej


z tolerancją od -20% do +10%.

Podłoże gruntowe pod nawierzchnią powinno być doprowadzone do grupy nośności G1 O E2 ≥ 100Mpa.

Spadki poprzeczne podłoża wg. dokumentacji projektowej.

      1. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeśli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład poprzez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

kontroli podlega: • Szerokość koryta (profilowanego podłoża) - szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -5cm.

 • Równość koryta (profilowanego podłoża) - nierówności nie mogą przekraczać 20mm.

 • Spadki poprzeczne - spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%.

 • Rzędne wysokościowe - różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm.

 • Ukształtowanie osi w planie - oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 15cm.

 • Kontroli podlega zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża).    1. Ekran przeciwkorzeniowy


Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych i wykonania robót budowlanych

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy


PN i BN przewidują posiadanie zaświadczeń o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Ekrany przeciwkorzeniowe montowane wyłącznie po stwierdzeniu w trakcie realizacji konieczności ich zastosowania i tylko w sytuacji, gdy ich montaż nie wymaga usuwania istniejących korzeni drzew.

Żebrowany ekran przeciwkorzeniowy w celu zabezpieczenia nawierzchni przed uszkodzeniami spowodowanymi działalnością korzeni drzew i krzewów.

Ekran o wys.600mm, gr.1mm i gr. żebra 20mm powinien być montowany z żebrami od strony zieleni, bezpośrednio pod powierzchnią gruntu. Żeby połączyć poszczególne pasy ekranu należy połączyć żebra na zakładkę i dodatkowo złączyć systemową taśmą do ekranów przeciwkorzeniowych, z dwóch stron.

Ekran przylega bezpośrednio do fundamentu obrzeża.

Zamontowany tak, aby nie był widoczny na powierzchni.

Korytowanie razem z korytowaniem pod obrzeża, pogłębienie o 20cm z zasypaniem.
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

kontroli podlega: • sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

 • zbadanie jakości materiału

 • sprawdzenie jakości łączenia elementów ekranu i poziomu jego montażu
    1. Obrzeża

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych i wykonania robót budowlanych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia, następnie przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Jeżeli w poziomie posadowienia znajdują się grunty nienośne, nasypowe należy je wybrać a ubytki w gruncie uzupełnić chudym betonem.


 1. Obrzeża stalowe wzmocnione

Płaskownik stalowy 10x120mm, kotwiony co 100cm przyspawanymi do płaskownika, żebrowanymi kotwami stalowymi ø10mm dł. 400mm w punktowym fundamencie betonowym.

Fundament z betonu B-10 wylewany punktowo co 100cm, wys. 20cm i o wymiarze podstawy 10x10cm z 5cm podsypki piaskowej.


 1. Obrzeża stalowe piesze

Płaskownik stalowy 8x120mm, kotwiony co 150cm przyspawanymi do płaskownika, żebrowanymi kotwami stalowymi ø10mm dł. 400mm w punktowym fundamencie betonowym.

Fundament z betonu B-10 wylewany punktowo co 100cm, wys. 20cm i o wymiarze podstawy 10x10cm z 5cm podsypki piaskowej.


Odbiór robót betonowych odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu warunków projektowych i ST.
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

kontroli podlega: • jakość, rodzaj materiałów: stal, granit

 • protokoły odbiorów częściowych

 • koryta pod podsypkę (ławę)

 • podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego i ławy betonowej

 • wytyczenie i kotwienie obrzeży stalowych

 • krzywiznę łuków

 • poziom rzędnych

 • równomierność kotwienia

 • spawy elementów stalowych

 • szerokości i jakość fug

 • stanu czystości wykonanych, gotowych elementów


    1. Nawierzchnie – warstwy podbudowy

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych i wykonania robót budowlanych
      1. Warstwa odsączająca i podsypka piaskowa

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Na warstwy odsączające i odcinające można wykorzystać tłuczeń i pospółkę z rozbiórek.

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki,


z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

Warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.


      1. Podbudowa z kruszywa kamiennego

Kruszywo kamienne –łamane: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8] uziarnienie 5-31,5, 31,5-63mm zgodnie z poszczególnymi przekrojami nawierzchni w projekcie.

Podbudowa z kruszywa kamiennego stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej, stabilizowaną mechanicznie. Materiałem do wykonywania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo kamienne powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych (gruzu ceglanego, odpadów) i bez domieszek gliny.

W ramach remontu płyty betonowej dopuszcza się zastosowanie kruszywa betonowego uzyskanego z rozkruszonego betonu z częściowych rozbiórek tej płyty.

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki,


z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

Nasiąkliwość podbudowy nie powinna przekraczać 3%. W przypadku mrozoodporności ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie powinien przekraczać 5%. Zawartość związków siarki


w przeliczeniu na SO3 nie powinna wynosić więcej niż 1%. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa nie powinien być mniejszy niż 400, przy zagęszczeniu Is≥1,03 Mpa, według normalnej próby Proctora.

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie kruszywa według PN-B-32250:1988.

Do wykonania podbudowy z kruszywa należy stosować:


 • Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę

 • Układarki kruszywa

 • Walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijarki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

Cały sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Po całkowitym zagęszczeniu tłucznia następuje jego klinowanie. Na warstwie tłucznia rozkłada się warstwę klińca w równej warstwie i następnie zagęszcza. Jeżeli to konieczne, operację rozkładania i wibrowania kruszywa drobnego należy powtarzać, aż do chwili gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zaklinowaniu warstwę górną podbudowy zamulać miałem kamiennym lub drobnym piaskiem. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnie 3–6mm. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca / ubijaka. Następnie tak przygotowana warstwa powinna być przywałowana i utrzymana w dobrym stanie do chwili zamknięcia jej następną warstwą. Ze względów technologicznych każdy element robót należy wykonywać i odbierać oddzielnie.

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie


z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. Paliki lub szpilki powinny być wstawione w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót. Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Kruszywo powinno być rozkładane warstwami o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.

Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -5cm


w stosunku do Dokumentacji Projektowej.

Podbudowę należy wykonać zgodnie z następującymi wymaganiami minimalnymi: • regularność: ≤±5 mm pod 3m prostej krawędzi,

 • max. odchylenie 1mm w porównaniu z wymiarami teoretycznymi

 • nośność: moduł dynamiczny E ≥ 40 MPa lub odchylenie boczne 13T ≤ -+2.5 mm

 • zwartość: 95% OPN

 • spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%

 • różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i -2cm

 • Krawędzie podbudowy w planie nie mogą być przesunięte o więcej niż 5cm

 • grubość podbudowy zasadniczej nie może się różnić od projektowanej o więcej niż ±10%.
      1. Geosiatka
Geosiatka dwukierunkowa do stabilizacji podbudowy - dwukierunkowa geosiatka PET z węzłami elastycznymi. Wielkość oczka 25x35mm- cechy materiału

 • wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym: min. 21 kN/m

 • wydłużenie przy max. obciążeniu w kierunku wzdłużnym: max. 11 %

 • wytrzymałość przy wydłużeniu 2% w kierunku wzdłużnym i poprzecznym: min. 4,5kN/m

 • wytrzymałość przy wydłużeniu 5% w kierunku wzdłużnym i poprzecznym : 7,5kN/m
Aby uniknąć uszkodzenia rolek przy ich rozładunku, składowaniu i przenoszeniu należy przygotować odpowiednio dużą powierzchnię. Poszczególne typy geosiatki, jak również rolki o różnych wymiarach powinny być składowane oddzielnie. Jeżeli istnieje konieczność składowania rolek przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, rolki powinny zostać całkowicie przykryte w celu ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Poruszanie się jakimikolwiek pojazdami bezpośrednio po geosiatce jest niedozwolone.

Geosiatkę łączyć na zakład - minimum 0,5 m zakładu w kierunku poprzecznym i 2 m zakładu na końcu rolki (zgodnie z PN EN 14 475).
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

kontroli podlega: • przygotowanie podłoża

 • jakość, rodzaj materiałów

 • szerokość ścieżki +10cm, -+5cm

 • grubość, równomierność i zagęszczenie warstw podbudowy tolerancja - głębokość 2cm

 • zgodność kierunków spadku ze wskazaniami projektu i rzędnych – tolerancja wysokość 3cm, spadek 3%
    1. Nawierzchnie – warstwa dynamiczna i ścieralna
      1. Nawierzchnia z kostki granitowej
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych i wykonania robót budowlanych

Nawierzchnia z kostki granitowej cięto-łupanej 8/11 (górna powierzchnia płomieniowana, boczne łupane)– granit polski, żółty, nie barwiony, bez przebarwień żelazistych, szczerb, pęknięć i innych zmian. Próbki granitu przedstawić do akceptacji Projektantowi.

Gładkie, ale antypoślizgowe wykończenie górnej powierzchni kostek jest warunkiem dobrego funkcjonowania tej nawierzchni. Kostki układane tak, aby tworzyły równą powierzchnię, bez wystających krawędzi, umożliwiającą poruszanie się wózków osób niepełnosprawnych.

Nawierzchnie na podbudowie tłuczniowej spoinowane fugą przepuszczalną .Kolor fug dobrać na podstawie próbek kamienia i fug i przedstawić do akceptacji projektantowi.

      1. Nawierzchnia mineralna

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych i wykonania robót budowlanych

Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna o parametrach kolorystycznych równoważnych do nawierzchni mineralnych wykonanych na terenie Ogrodu w latach 2012- 2014, utwardzona


z wysokiej jakości surowców pozyskanych ze złóż kamienia naturalnego, trwałego, bez frakcji gliniastych i pylastych

 • Warstwa dynamiczna 0/16mm gr.6cm

 • Warstwa 0/5 gr.4cm kolor

Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentować certyfikatami z niezależnych laboratoriów badawczych, spełnienie kryteriów dotyczących wodoprzepuszczalności, wytrzymałości na ścinanie, zdolności pochłaniania wody, maksymalnej pojemności kapilarnej, porowatości ogólnej i objętości powietrza.

W celu zapewnienia jednorodności mechanicznej i kolorystycznej, cały materiał powinien pochodzić z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta.

Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni przywieziony na plac budowy materiał należy wymieszać, aby uniknąć segregacji frakcji w wyniku wibracji podczas transportu.

Nawierzchnia nie może zawierać domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki piasku lub żwiru pochodzące z recyklingu, glina), co producent również powinien udokumentować. Nieograniczone i długotrwałe użytkowanie nawierzchni tłuczniowej jest możliwe, jeżeli gęstość Proctora wyniesie przynajmniej 0,95.Utwardzenie nawierzchni następuje wskutek działania deszczu i słońca. Dlatego w początkowym okresie nawierzchnia nie powinna być jeszcze poddawana pełnemu obciążeniu.

Jeśli w procesie osadzania pojawią się dziury i nierówności, należy wypełnić je materiałem zapasowym i wyrównać powierzchnię grabiami lub broną.

Po dłuższym okresie użytkowania lub po okresie nadmiernego obciążenia konieczna może okazać się niewielka renowacja nawierzchni tłuczniowej, w postaci dosypki o grubości 0,3cm do 0,6cm z materiału, z którego wykonano nawierzchnię.

Przed wykonaniem dosypki należy usunąć z nawierzchni drobne cząstki, naniesione lub nagromadzone w miejscach szczególnie intensywnie eksploatowanych oraz uzupełnić je nowym materiałem. Wgłębienia należy wypełnić materiałem, z jakiego wykonano nawierzchnię oraz zagęścić. (np. walcując na krzyż i „na zakładkę”). Większe dziury należy odpowiednio wcześnie uzupełniać materiałem zapasowym.Prace należy przeprowadzać tylko na wilgotnej powierzchni, gdyż w przeciwnym razie można spowodować jej rozkruszanie. Zatem w zależności od pogody, nawierzchnię trzeba wcześniej zmoczyć wodą.

W przypadku zamiany nawierzchni Wykonawca uzgodni kolorystykę z Projektantem oraz przedstawi próbki wykonanej nawierzchni.


Warstwa dynamiczna

Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spełniać to:

 • Wodoprzepuszczalność k=11,0*10-3 cm/s

 • Wytrzymałość na ściskanie Ts=78 N/m2

 • Odporność na ścieranie – 9,5%

 • Mrozoodporność 1,4%
Warstwa ścieralna

Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spełniać to:

 • Wodoprzepuszczalność k=1,5*10-4 cm/s

 • Wytrzymałość na ścinanie Ts=74 KN/m2

 • Zdolność pochłaniania H2O 9,2L/m2 (przy gęstości gruntu 0,95 Ppr grubość warstwy 4cm)

 • Max. pojemność kapilarna wodna (PK)=23%

 • Porowatość ogólna 33,4 poj.%

 • Objętość powietrza dla pF 1,8 (duże pory) = 11,9poj.%Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych.

Kontrola powinna obejmować:

 • przygotowanie podłoża

 • jakość, rodzaj materiałów

 • szerokość ścieżki +10cm, -+5cm

 • grubość, równomierność i zagęszczenie warstwy ścieralnej tolerancja - głębokość ±2cm

 • zgodność kierunków spadku ze wskazaniami projektu i rzędnych tolerancja wysokość ±3cm

 • kolorystykę materiałów

 • wzór ułożenia kostek    1. Zakładanie trawnika

Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów ogrodniczych i wykonania prac ogrodniczych

Wykonawca przystępujący do założenia zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- łopaty, grabie, taczki, sekatory i noże do nacinania darni,

- specjalistyczny sprzęt ogrodniczy do zagęszczania gruntu,

- sprzęt do podlewania roślin (np. beczkowozy, węże, wiadra),

- wał kolczatka oraz wał gładki do zakładania trawników,

- samochody do przewozu materiału roślinnego, ziemi urodzajnej, nawozów, kory przekompostowanej, urobku i zanieczyszczeń.
Materiał roślinny użyty do siewu, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02 oraz spełniać wymagania materiału siewnego - nasiona roślin rolniczych PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Wszystkie prace ogrodnicze muszą być wykonane przez specjalistyczna firmę ogrodniczą.

W przypadku napotkania sieci uzbrojenia podziemnego nie występującego na mapie przy wykonywaniu wykopów należy przerwać prace i skonsultować się z Inwestorem i Projektantem.

Powierzchnię przeznaczoną pod zakładanie trawników przekopać ręcznie lub przy użyciu ręcznych glebogryzarek (poza zasięgiem koron drzew).

Teren powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana.

Przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić.

Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej w okresie wiosenny, najpóźniej do połowy września. Norma wysiewu zgodnie z zaleceniami producenta. Nasiona powinny zostać przekryte przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, a po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.


 1. Nasiona - trawniki

Gotowa mieszanka dla trawników dywanowych z oznaczonym procentowym składem gatunkowym, klasą, zdolnością kiełkowania i normą, zgodnie z którą została wyprodukowana.

Należy stosować obie mieszanki – miejsca wysiewu ustalić w terenie na podstawie stopnia zacienienia poszczególnych fragmentów trawnika.

• Do cienia odporna na deptanie: 40% życica trwała Barcampsia, 20% kostrzewa czerwona (pospolita), 20% kostrzewa czerwona rozłogowa, 20% wiechlina łąkowa - norma wysiewu 25 g/m2

• Standardowa odporna na deptanie - mieszanki o składzie: 25% życica trwała 86, 40% kostrzewa czerwona rozłogowa, 15% kostrzewa czerwona kępowa, 10% kostrzewa owcza, 10% wiechlina łąkowa - norma wysiewu 25 g/m2


Trawniki dywanowe zakładać siewem z nawożeniem z wysokiej jakości mieszanki odpornej na deptanie. Należy stosować nawóz typu wieloskładnikowy o N:P:K 4:1:1,5. w przypadku nawożenia jesiennego zastosować odpowiednio zmniejszoną dawkę azotu.


 1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna - posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, - dostarczona na teren budowy, powinna być zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczających 2m wysokości. Dodatkowo należy zabezpieczyć ziemię w pryzmach, tak aby nie była wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Ziemia urodzajna do rozłożenia na powierzchni o zawartości rozpuszczalnych soli w glebie maks. 500ppm oraz zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia itp.)

W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada poniższym kryteriom.

W przypadkach wątpliwych mogą zostać zlecone badania w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:

a) optymalny skład granulo metryczny:

-       frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

-       frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

-       frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,

c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,

d) kwasowość pH ³ 5,5.

 1. Prace ogrodnicze

Wszystkie prace związane z zakładaniem zieleni prowadzić zgodnie z opracowaniem „Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni” oraz zgodnie z opisem w Tomie IX projektu wykonawczego.

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

kontroli podlegają:

 • jakość materiału roślinnego, w tym zgodność z założonym w projekcie standardem,

 • jakość wykonanych trawników

 • jakość i skład mieszanki

 • jakość przygotowanego podłoża

 • rzędne trawników

 • nawożenie
 1. Roboty związane z wykonaniem prac pielęgnacyjnych trawników w okresie gwarancyjnym
Wymagania dotyczące wykonania robót
W okresie gwarancji należy uwzględnić miesięczny okres pielęgnacji zakładanych trawników.

Pielęgnacja trawników z siewu jak i darni musi obejmować mechaniczne koszenie kosiarką (o naostrzonych nożach) i zgrabienie ręczne skoszonej trawy, wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion (w razie potrzeby), wałowanie mechaniczne po skoszeniu trawy oraz podlewanie. Nawozić należy po skoszeniu trawy. Należy stosować nawóz N:P:K 17,5:5,2:9,0 w 3-4 dawkach w okresie wegetacyjnym. W przypadku nawożenia jesiennego zastosować nawóz o zmniejszonej zawartości azotu N:P:K 4,4:5,2:22,0. Pierwsze nawożenie wykonać bezpośrednio po pierwszym koszeniu.

Uwaga! Nie należy używać kos mechanicznych (podkaszarek żyłkowych) do koszenia całych trawników, można ich używać jedynie do koszenia trawy przy pniach drzew i przy krzewach. Cięcie uderzeniem żyłki powoduje uszkodzenie źdźbeł traw ponieważ pozostawia postrzępioną krawędź cięcia. Takie cięcie staje się przyczyną chorób trawy oraz zasychania końców źdźbeł, co wpływa na estetykę trawników.

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

kontroli podlega:

- podlewanie w okresie suszy

- zgodność gatunkowa z dokumentacją projektową- utrzymanie trawników – gęstość i stopień zachwaszczenia, częstotliwość, wysokość i sposób koszenia.

Pobieranie 138.37 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna