Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączamiPobieranie 172.5 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar172.5 Kb.

Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami wody w 45 WOG m. WędrzynSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Nazwa i adres obiektu :

Wymiana sieci wodociągowej budowla nr 108/k.2816 m. Wędrzyn

Zamawiający:45 WOG WĘDRZYN

69-211 WĘDRZYN

Nazwa specyfikacji:

Specyfikacja techniczna wymiany sieci wodociągowej


KOD SPECYFIKACJI – 45230000 – 8


Data opracowania – marzec, 2017r
SPIS TREŚCI


 1. Część ogólna str.4

1.1 Nazwa nadana zamówieniu str.4

1.2 Przedmiot i zakres robót str.4

1.3 Opis stanu istniejącego str.5

1.4 Trasowanie sieci str.5

1.5 Drogi dojazdowe str.5

1.6 Kolizje str.5

2.0 Sieć wodociągowa i przyłącza wody str.5

2.1 Materiał przewodów str.6

2.2 Kształtki do budowy sieci str.6

2.3 Przewiert sterowany – technologia wykonania str.6

2.4 Wytyczne wykonania rur ochronnych str.8

2.5 Metody łączenia rur str.9 str 8

2.6 Układanie i obudowa rur str.9

2.7 Armatura str.9

2.8 Bloki podporowe i oporowe str.10

2.9 Roboty ziemne str.10

2.10 Próby szczelności str.11

2.11 Płukanie sieci str.11

2.12 Dezynfekcja sieci str.11

2.13 Oznakowanie trasy sieci i armatury str.12

2.14 Izolacje antykorozyjne str.12

3.1 Organizacja robót, przekazanie placu budowy str.12

3.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich str.12

3.3 Ochrona środowiska str.13

3.4 Warunki BHP i ochrona przeciwpożarowa str.13

3.5 Ogrodzenie placu budowy str.16

3.6 Zabezpieczenie budowy str.16

3.7 Nazwy i kody str.16

3.8 Pozostałe ustalenia str.16

4. Wymagania dotyczące własności wyrobów budowlanych str.17

5. Wymagania dotyczące sprzętu str.17

6. Wymagania dotyczące środków transportu str.17

7. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót str.18

7.1 Zalecenia ogólne str.18

7.2 Montaż przewodów wodociągowych str.18

8. Kontrola, badania i odbiór robót str.18

9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót str.19

10. Odbiór robót budowlanych str.19

10.1 Odbiory robót ulegające zakryciu lub zanikające str.19

10.2 Odbiór końcowy str.19

10.3 Odbiór po okresie rękojmi str.20

11. Rozliczenie robót str.20

12. Dokumentacja odniesienia str.20

12.1 Dokumentacja projektowa str.20

13. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne str.20

1. Cześć ogólna

1.1 Nazwa nadana zamówieniu
Wymiana sieci wodociągowej budowla nr 108/k.2816 m. Wędrzyn
Zamawiający:

45 WOG WĘDRZYN

69-211 WĘDRZYN
1.2 Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania remontowego, obejmującego: • wymianę starego istniejącego rurociągu  100żel na terenie jednostki wojskowej w Wędrzynie na nowy z rur PEHD  110mm od studni stacji hydroforowej do budynku nr 19, 90 od budynku nr 19 do końca sieci zakończonej hydrantem ppoż., 63 do budynków nr 1 i 2

 • wymianę przyłączy wody do budynków nr 35 i 19 do zestawów wodomierzowych

 • wykonanie węzła z trzema zasuwami

 • wymianę 5 hydrantów ppoż.

Zakres remontu obejmuje wymianę sieci wodociągowej od studni stacji hydroforowej polegającą na ułożeniu nowej sieci o średnicy  63-110PE zastępującej starą istniejącą sieć poniemiecką wykonaną z rur żeliwnych. Nowa sieć będzie wykonana obok istniejącej trasy wodociągu oprócz trasy przebiegającej przez tereny leśne na długości 310m. Wymieniony odcinek zostanie wykonany metodą Burstliningu lub metodą przewiertu sterowanego ( metodą bezwykopową). Pod drogą asfaltową przewiduje się wykonanie przewiertu na długości 24m. Wraz z przebudową sieci wykonane zostaną nowe przyłącza wody z rur PE  63mm na odcinku od nowej sieci do ściany budynku nr 19 i 35 oraz 3 przełączenia do nowej sieci. Nie przewiduje się wprowadzenia nowych przyłączy do wnętrza budynków a jedynie wykonanie połączeń z istniejącą instalacją przy ścianach poszczególnych budynków wojskowych.

Planowane zadanie obejmuje wymianęsieci wodociągowej i przyłączy wody w następującym zakresie:


 1. Sieć wodociągowa z rur PE- HD, SDR11  110mm – długości łącznej 1470m,  90mm – długości łącznej 360m,  63mm – długości łącznej 296m

 2. Bez wykopkowa renowacja sieci wodociągowej – rura PE- HD, SDR11  110mm – długość 310m

 3. Przyłącza wody do budynków z rur PE- HD, SDR11  63mm – długość łączna 46,0m ( szt.2 )

 4. Przepięcie istniejących przyłączy do nowej sieci przez opaskę - ( szt. 3 )

 5. Wykonanie przewiertu pod drogą – długość 24m szt. 1

 6. Wymiana hydrantów nadziemnych ppoż. – szt. 5

 7. Wykonanie węzła z trzema zasuwami kołnierzowymi - sz.t 1

1.3. Opis stanu istniejącego


Rurociągi sieci rozdzielczej oraz przyłącza wykonane zostały jeszcze przed 1945r z różnych materiałów np. stal/żeliwo. Z uwagi na zły stan techniczny rurociągów powodujący zarastanie światła przewodu występują częste awarie wymagające doraźnych napraw.

W rejonie prowadzonych robót ziemnych występuje pełne uzbrojenie podziemne a mianowicie:

- sieci wodociągowe z przyłączami

- sieci kanalizacyjne z przykanalikami

- kable telekomunikacyjne

- kable energetyczne

- gazociągi wraz z przyłączami

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci i z nimi zlokalizować w terenie położenie uzbrojenia, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem.

Roboty ziemne w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręcznie.

W czasie prowadzenia robót wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

W miejscach kolizji kable elektryczne zabezpieczyć rurą osłonową „AROT”.1.4. Trasowanie sieci.


Trasy projektowanych sieci powinny być wytyczone przez służbę geodezyjną lub uprawnionego geodetę. Powyższe winno być wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

1.5.Drogi dojazdowe.


Nie przewiduje się budowy dróg dojazdowych. Dowóz materiałów przewiduje się po istniejących drogach.

1.6. Kolizje.


Występujące uzbrojenie podziemne opisano w pkt 1.3.

O terminie przystąpienia do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci i z nimi zlokalizować w terenie położenie uzbrojenia, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem.

Rozwiązanie poszczególnych kolizji podano na rysunkach. Brak dokładnych danych na temat posadowienia uzbrojenia istniejącego nie pozwolił na dokładne ich rozwiązanie.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudności z ich rozwiązaniem na budowie, fakt ten należy zgłosić inspektorowi nadzoru.
2.0. Sieć wodociągowa i przyłącza wody.

2.1. Materiał przewodów.


Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur polietylenowych (PE HD) na ciśnienie 10,0 bar (szereg SDR 11 dla materiału rur PE 80).

Na potrzeby przewiertu zastosować rury o zwiększonej odporności na skutki zarysowań i nacisków punktowych oraz dopuszczone do stosowania bez podsypki i obsypki, odpowiadające wymaganiom normy PN EN 12201-2:2004:

- rury trójwarstwowe PE 100 RC SDR11 PN16 dla rur o średnicy od 90mm do 225mm, warstwa zewnętrzna i wewnętrzna wykonane z surowca o podwyższonych parametrach (25% grubości ścianki każda), w kolorze niebieskim, warstwa środkowa z polietylenu PE 100 RC w kolorze czarnym. Dopuszczalne zarysowanie rur – 20% grubości ścianki;

2.2 Kształtki do budowy sieci.


W węzłach rozgałęźnych oraz na podłączenia hydrantów p.poż. zastosowano kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe.

Na połączeniach rur PE z kształtkami żeliwnymi kołnierzowymi zastosowano kształtki przejściowe (tuleja kołnierzowa PE + kołnierz luźny do tulei).

Przy załamaniach trasy sieci o kącie załamania mniejszym niż 10o wykorzystana zostanie sprężystość

polietylenu. Załamania trasy sieci o kącie załamania powyżej 10o należy wykonać przy użyciu łuków 15, 30, 45, 60 i 90o. Kąty zbliżone do wartości podanych w projekcie należy uzyskać przez sprężystość rur.

Należy również zwrócić uwagę na maksymalne promienie gięcia rur z PE podane przez producenta. Zależą one od średnicy rur oraz od temperatury otoczenia.
2.3. Bezwykopkowa renowacja, przebudowa sieci wodociągowej

BURSTLINING

Burstlining zwany także krakingiem statycznym jest technologią wymiany rurociągów poprzez wciąganie  nowych rur w miejsce starych, niszczonych i rozpychanych w gruncie. Renowację przeprowadza się za pomocą lawety z siłownikami hydraulicznymi z dwóch wykopów dla całego odcinka. Metoda pozwala wymieniać rury kamionkowe, żeliwne, stalowe, z tworzyw sztucznych, betonu, azbestocementu na  rury PE/PP o średnicy takiej samej lub większej. Podczas procesu wymiany używa się jedynie sił statycznych. Potężne siły (do 250 ton) potrzebne do zniszczenia starej rury, rozepchnięcia jej oraz do wciągnięcia nowej przekazywane są z lawety roboczej za pośrednictwem specjalnych żerdzi Quicklock do narzędzi roboczych (specjalistycznych noży tnących, poszerzenia i uchwytu wprowadzającego nową rurę).

Zastosowana metoda wymaga wykonania wykopu technologicznego startowego (początkowego) i końcowego.

W wykopie startowym montowana jest laweta z siłownikami hydraulicznymi. Dodatkowo, przy wykopie startowym potrzebna jest powierzchnia robocza do ustawienia agregatu hydraulicznego napędzanego wciągarkę i składowania innych elementów systemu (np. żerdzi, oprzyrządowania dodatkowego). Drugi wykop służy do wprowadzenia nowej rury w związku z czym jego wymiary zależą od jej charakterystyk geometrycznych i wytrzymałościowych (np. możliwości gięcia).

Kształt wykopów początkowych i końcowych zależny jest od średnicy rurociągu, wysokości wykopu oraz od wielkości zastosowanych maszyn i urządzeń. Rozstawy wykopów zmieniają się przeważnie w granicach 100÷160m. Wykonanie podłączeń, a także instalacja armatury wymaga dodatkowych wykopów punktowych. Przed wykonaniem wykopów należy szczególnie dokładnie przeanalizować dokumentację pod kątem lokalizacji zakwalifikowanego do wymiany przewodu w stosunku do innych przewodów infrastruktury podziemnej.

Odcinki rur wciągane do wnętrza starego rurociągu winny być zgrzane w sekcjach o długościach odpowiadających długościom wymienianych odcinków rurociągu. Do łączenia powinna być stosowana technika doczołowa a wypływki zewnętrzne muszą być obcięte. Najlepiej, gdy jest to wykonywane specjalnym przyrządem do obcinania wypływek zewnętrznych, gdyż możliwe jest wówczas zastosowanie dodatkowej kontroli jakości zgrzewu (badanie obciętego paska wypływek). Operacja wciągania może być rozpoczęta dopiero wówczas, gdy wszystkie zgrzewy schłodzą się w sposób naturalny do temperatury otoczenia.

Przed wciągnięciem zalecane jest sprawdzenie szczelności rurociągu polietylenowego w ramach prób częściowych, gdyż stwierdzenie jego nieszczelności po zakończeniu operacji wymiany może oznaczać wiele problemów (zlokalizowanie nieszczelności i dostęp do tegoż miejsca). Próby szczelności wodociągu należy wykonać na ciśnienie próbne równe 1,5 ciśnienia roboczego. Odcinek należy uznać za szczelny, jeżeli w czasie 30 min nie będzie spadać ciśnienie
PRZEWIERT STEROWANY - TECHNOLOGIA WYKONANIA

Zastosowana jednostka wiertnicza służąca do wykonywania przewiertów musi posiadać odpowiednią siłę przepychania i uciągu równa co najmniej

10,8 T oraz moment obrotowy o wartości 5 423 Nm.

Technologia wykonywania przewiertu jest następująca:PRZEWIERT PILOTAŻOWY

Zadaniem tego etapu jest przewiercenie się pod przeszkodą żerdziami wiertniczymi zgodnie z wcześniej zaprojektowaną (wysokościowo i w planie) osią przewiertu

W tym celu do pierwszej żerdzi montuje się głowicę wiercącą z płytką sterującą. Tak przygotowany osprzęt wwierca się w grunt, systematycznie dokręcając następne żerdzie. W głowicy wiercącej zainstalowana jest sonda, która na bieżąco informuje -pracownika dokonującego pomiarów oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu (głębokość, pochylenie głowicy). Dane wysyłane są drogą radiową lub w przypadku silnych zakłóceń generowanych przez źródła zewnętrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony wewnątrz żerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie wiertnicze.

W przypadku wystąpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody istnieje możliwość wycofania kilku żerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominięcia. Doświadczeni operatorzy systemów nawigacji, we współpracy z operatorami wiertnic, niezależnie od długości przewiertów są w stanie wyjść z przewiertem pilotażowym z dokładnością kilkunastu centymetrów. Podczas wykonywania wiercenia podawana jest poprzez żerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na głowicy wiercącej płuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu, chłodzenie głowicy, smarowanie zewnętrznych ścian żerdzi wiertniczych.PRZEWIERCANIE OTWORU

Po wykonaniu otworu pilotażowego (osiągnięciu punktu końcowego przewiertu), zostaje zdemontowana głowica wiercąca, a na jej miejsce zamontowany osprzęt służący do powiększenia średnicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas, za rozwiertakiem zostają dokręcane kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek żerdzi skręcony z napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tyłu przewodu wiertniczego zostaje zamontowany następny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone następne rozwiercanie W zależności od rodzaju i średnicy planowanej do przeciągnięcia rury [wiązki rur], warunków geologicznych oraz długości przewiertu otwór rozwierca się do średnicy 20-100% większej od średnicy rury. W związku z powyższym wykonuje się kilka cykli rozwiercania montując każdorazowo rozwiertak o coraz to większej średnicy. Podobnie jak przy przewiercie pilotażowym cały czas podawana jest płuczka wiertnicza (wypływająca przez dysze umieszczone na ścianach rozwiertaka). Podstawowe zadania płuczki w tym etapie przewiertu to: wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego ścian, chłodzenie rozwiertaka, stabilizacja ścian otworu). Ważnym jest kontrola i zachowanie wypływu płuczki (wraz z

urobkiem) z rozwiercanego otworu.
PRZECIĄGANIE RURY

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po należytym przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pożądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, oczyszczeniu jego "światła" na całej długości przewiertu) możemy przystąpić do przeciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka (wyposażonego w krętlik, uniemożliwiający przenoszenie się ruchu obrotowego na ciągnięte elementy) zaczepiamy rurę, na której koniec wcześniej montujemy głowicę ciągnącą. Tak przygotowany rozwiertak wraz z rurą, przeciągamy przez otwór (ten etap musi być przeprowadzony w ruchu ciągłym - przerwy nie powinny być dłuższe niż niezbędne jak np rozkręcanie i demontaż żerdzi na wiertnicy


2.4 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu pod drogami powinny być wykonane w rurze ochronnej. Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości od l do 2 m od granicy pasa , a w przypadku istnienia rowów odwadniających poza nimi. Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.2.5. Metody łączenia rur.


Rury i kształtki PE łączone będą metodą zgrzewania doczołowego przy pomocy zgrzewarki doczołowej. Szczegółowy opis zgrzewania doczołowego oraz dane techniczne procesu zgrzewania podane są w instrukcjach producentów rur np:

 • „Instrukcji montażowej. Układanie w gruncie rurociągów PE produkowanych przez „WAVIN -METALPLAST” - Buk,

- „Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu” cz. II opracowanej przez Z.T.S. „Gamrat” - Jasło.

W trakcie wykonywania robót należy się stosować ściśle do wytycznych i zaleceń podanych w  instrukcjach producenta.2.6. Układanie i obudowa rur.


Rury należy układać w gotowym wykopie. W wykopie należy wykonać podsypkę piaskową o grubości 20cm. Następnie po ułożeniu rur wykonać obsypkę piaskową o grubości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę należy ubijać warstwami o maksymalnej grubości 25 cm. Obsypkę rurociągów wykonać po przeprowadzeniu próby szczelności.

2.7. Armatura.


Na sieci w węzłach należy zabudować zasuwy kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną. Dla celów p.poż. oraz odwodnienia i odpowietrzenia należy zabudować hydranty p.poż. podziemne. Na podłączeniu hydrantów zabudować zasuwę odcinającą kołnierzową z obudową i skrzynką uliczną.

Skrzynki zasuw i hydrantów zlokalizowanych na terenie zielonym należy zabezpieczyć obudową betonową o wymiarach 0,7 x 0,7 x min.wys.0,3m.

Zasuwy kołnierzowe - wymagania:

– zabudowa długa F5

- ciśnienie nominalne minimum PN10,

- gładki przelot korpusu zasuwy bez gniazda,

- miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną,

- korpus, pokrywa wykonane z żeliwa min.GGG40,

- śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z łożyskiem lub niskotarciowymi podkładkami ślizgowymi,

- uszczelnienie wrzeciona typu o-ring, uszczelka zwrotna zabezpieczająca tuleję wrzeciona,

- zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne i wewnętrzne poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250μm, przyczepność min. 12N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami znaku jakości GSK,

- atest PZN,

Hydranty przeciwpożarowe winny spełniać następujące kryteria:

- hydranty podziemne (z podwójnym zamknięciem Dn80):

- ciśnienie nominalne minimum PN10,

- jednolity, niedzielony, korpus z żeliwa sferoidalnego,

- pełne zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne metodą proszkową przy użyciu farby proszkowej, wewnętrzne metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej lub emaliowane),

- grzybek pokryty gumą lub innym tworzywem gwarantującym pewność zamknięcia,

- dodatkowe zamknięcie szczelne, w postaci kuli lub inne,

- wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie dławicy typu o-ring,

- odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, szczelne w innych położeniach,

- nakrętka wrzeciona, tuleja prowadząca tłok oraz gniazdo zaworu z mosiądzu utwardzonego,

- atesty: PZH, CNBOP w Józefowie,

2.8. Bloki podporowe i oporowe.


W węzłach przy „mieszanym zestawie materiałowym” oraz na załamaniach trasy należy wykonać bloki podporowe i oporowe.

Z uwagi na różnicę w ciężarze rur PE i kształtek żeliwnych ciśnieniowych z powodu różnicy parcia na podłoże - w dnie wykopu należy stosować w węzłach o armaturze i kształtkach żeliwnych podbetonowanie w formie tzw. bloków podporowych. Bloki podporowe i oporowe mogą, lecz nie muszą stanowić rozwiązania monolitycznego - wspólnego.


2.9 Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociągowe z rur PE powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie branżowej ustanowionej przez Instytut Kształtowania Środowiska BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"- obowiązującej od 0l .07.1984 r. w powiązaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane.

Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy dotyczące wymagań w zakresie :

- wykopów otwartych obudowanych z uwzględnieniem szczególnych warunków BHP,

- wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy,

- wykopów otwartych nie obudowanych o ścianach nachylonych,

- zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,

- minimalnej szerokości wykopów,

- materiału podłoża naturalnego i jego zabezpieczenia,

- wykonania drenażu poziomego i pionowego,

- stosowania ścianek szczelnych,

- zasypania przewodu.

Głębokość ułożenia przewodu zależy od warunków klimatycznych, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej i przepływu wody w sieci. W gruntach sypkich, powyżej zwierciadła wody gruntowej minimalne zagłębienie przewodu licząc od jego spodu do powierzchni terenu po zasypce powinno odpowiadać głębokości przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 powiększonej o 0,4 m. Głębokość tę można zmniejszyć max. 0,20 m w następujących przypadkach:

- przewód wodociągowy stale będzie się znajdować poniżej poziomu wody gruntowej,

- przy zapewnieniu stałego przepływu wody w sieci,

- przy zapewnieniu środków wykluczających możliwość zamarzania armatury.

Minimalna szerokość wykopu dla rur PE 0 l 10 min winna wynosić 0,80 m . Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociągu należy przeprowadzić etapami :

- wykonanie warstwy ochronnej z wyłączeniem odcinków połączeń rur,

- po próbie szerokości rurociągu wykonanie warstwy na połączeniach,

- zasyp do powierzchni terenu.

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być grunt mineralny - piasek sypki drobno lub średnioziarnisty bez grud i kamieni.

Wykopy pod budowę wodociągu przewidziano prowadzić mechanicznie przy użyciu koparki. Wykopy przewidziano wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach zabezpieczonych ażurowo i jako szerokoprzestrzenne. Wykopy wąskoprzestrzenne wykonywane będą w pobliżu istniejących dróg, budynków, drzew i innego uzbrojenia terenu. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzić sposobem ręcznym. Wykopy prowadzone sposobem rocznym o głębokości powyżej 1,0m zabezpieczyć przez odeskowanie. Odeskowanie wykonać zgodnie z norma BN –83/8836-02. Zasypka rurociągu do wysokości 30cm nad wierzch rury- ręczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokości 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni. Powyżej 50cm przykrycia zasypkę można prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego. W przypadku pojawienia się w wykopach wody, szczególnie podczas prac w czasie deszczu przewiduje się wypompowanie wody przy użyciu przewoźnych pomp spalinowych.

2.10. Próby szczelności.


Po ułożeniu rurociągu w wykopie i przed jego zasypaniem należy przeprowadzić próbę szczelności. Próbę należy wykonać odcinkami na ciśnienie 1,0 Mpa zgodnie z PN-81/B-10725 oraz WTWiORB-M tom II - "Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Próbę przeprowadzić przy pomocy pompy ciśnieniowej tłokowej z manometrem  160mm.2.11. Płukanie sieci.


Po próbach szczelności należy wykonać płukanie sieci używając do tego celu czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna wynosić 1,0 m/s.

Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.2.12. Dezynfekcja sieci.


Po zakończeniu płukania należy przeprowadzić dezynfekcję sieci. Do dezynfekcji należy użyć ciekłego chloru lub jego związków: podchlorynu wapnia i podchlorynu sodu. Do dezynfekcji przewodów małych średnic ≤ 200mm można używać wody chlorowej z chloratorów stacji uzdatniania. Wapno chlorowane nie jest najbardziej wskazane do chlorowania przewodów ze względu na tworzenie się w nich osadów. Dezynfekcja przewodu jest skuteczna, jeżeli: dawka chloru wynosi 30 – 50mmg/dm3, zmieszanie chloru z wodą jest dobre; czas kontaktu wynosi 24 godziny, a pozostałość chloru w wodzie po 24 godzinach wyniesie 10 mg/dm3. Należy dążyć do dezynfekcji długich odcinków przewodów, napełniając przewód z jednego końca i dawkując chlor lub roztwór podchlorynu możliwie do środka strumienia przepływającej wody.

Zapotrzebowanie na podchloryn sodu w 1 dm3 roztworu na 100 m dezynfekowanego przewodu potrzebne do uzyskania dawki chloru 30 – 50 mg/dm3Średnice przewodu (mm)

Stężenie roztworu podchlorynu sodowego w % chloru aktywnego

15

10

5

30

0,10 – 0,17

0,15 – 0,26

0,31 – 0,52

100

0,16 – 0,27

0,24 – 0,40

0,48 – 0,81

150

0,36 – 0,61

0,54 – 0,90

1,08 – 1,83

200

1,44 – 2,44

2,16 – 3,60

4,32 – 7,31

Po upływie 24 godzin od zachlorowania woda powinna być usunięta przez doprowadzenie wody czystej i przepłukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do cysterny, do której w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30 % roztwór tiosiarczanu sodu.

Do dezynfekcji można uzyć gotowego środka w postaci tabletek – ilośc wg załaczonej ulotki.

Zgodnie z WTWiORB-M tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" rozdz.4, pkt 4.7, ust.5 – dopuszcza

się rezygnację z dezynfekcji przewodu po jego płukaniu, jeżeli wyniki badania bakteriologicznego wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze Dla Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej należy przygotować atesty materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej.

Wodę po dezynfekcji podać badaniom. Analizy chemiczne i bakteriologiczne wody wykonywane są w laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub w innych upoważnionych laboratoriach.

2.13. Oznakowanie trasy sieci i armatury.


Dla oznakowania armatury należy zamontować tabliczki oznaczeniowe na słupku stalowym lub na ścianie budynku – wg PN-86/B-09700 z napisem PE-HD.

2.14. Izolacje antykorozyjne.


Powierzchnie betonowe (bloki oporowe) należy zaizolować dwukrotnie Abizolem R+P.
3.1. Organizacja robót, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecności inspektora nadzoru nastąpi w terminie wynikającym z umowy. Inwestor przekaże wykonawcy dokumentacje techniczną do wykonania zadania.


3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez wybudowanie ogrodzeń tymczasowych, oznaczenie przejść, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie sieci podziemnych przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i

przyjmuje się jest wliczony w cenę umowna.
3.3. Ochrona środowiska

a) Wykonawca obowiązany jest podczas realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegać przepisy ochrony środowiska w szczególności ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 z późniejszymi zmianami) w zakresie ochrony: powietrza, wód, powierzchni ziemi, przed hałasem, zwierząt oraz roślin.

b) Wykonawca obowiązany jest pozostawić teren budowy w stanie niezmienionym

w innym razie Zamawiający potrąci poniesione koszty związane z przywróceniem go do tego stanu, a w szczególności trawników, rabat kwiatowych, krzewów, drzewostanów.

c) Wykonawca obowiązany jest realizować obowiązek wytwórcy odpadów dyktowany ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21) i aktami wykonawczymi w tym zakresie oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane.

d) Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia za wyjątkiem złomu stalowego, żeliwnego

i metali kolorowych.

e) Wykonawca obowiązany jest gromadzić odpady na terenie Zamawiającego w sposób zapewniający ochronę życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

f) Wykonawca na własny koszt dostarczy i przekaże odzyskany złom na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

g) Wykonawca obowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu zamówienia jako warunek odbioru końcowego (kserokopia karty ewidencji odpadów dla odpadów wstępnie magazynowanych uwzględniając art. 71 ww. ustawy o odpadach lub kserokopia karty przekazania odpadu dla odpadów przekazanych podmiotom wskazanym w art. 27 ww. ustawy o odpadach)

h) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca narusza przepisy ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.
3.4. Warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież ochronną. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały, sprzęt zlokalizowane będą na wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Koszty związane z tymi wymogami nie podlegają oddzielnej zapłacie.


Do obowiązków Wykonawcy w zakresie BHP należy w szczególności:

a) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, zgodnie z przepisami BHP i Ppoż.,

b) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) dopuszczenie do wykonywania pracy na terenie Jednostki Wojskowej pracowników, którzy:

- posiadają ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stosowne do wykonywanych czynności lub zawodu,

- posiadają aktualne badania lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza do przeprowadzania badań profilaktycznych, uprawniające do wykonywania prac zgodnie z zajmowanym stanowiskiem,

- posiadają stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa do obsługi urządzeń,

- odbyli przed rozpoczęciem prac instruktaż z zakresu BHP prowadzonym przez pracownika służby BHP Wykonawcy lub inną uprawnioną osobę,

d) stosować środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy (spełniających wymagania dotyczące oceny zgodności) oraz stosowania odzieży i obuwia roboczego,

e) każdy zaistniały wypadek na terenie Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace, przedstawiciel Wykonawcy zgłasza niezwłocznie koordynatorowi ds. BHP i służbie BHP w jednostce.

f) maszyny i inne urządzenia używane przez Wykonawcę nie mogą stwarzać zagrożenia dla wszystkich pracowników.

g) w przypadku stosowania w procesie pracy substancji niebezpiecznych lub szkodliwych przedstawiciel Wykonawcy powiadomią pisemnie starszego inspektora Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace lub koordynatora sprawującego nadzór nad BHP wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

h) wszelkie materiały i surowce stosowane, używane w czasie wykonywania pracy muszą być tak ułożone i zabezpieczone aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

i) wszelkie odpady powstałe z materiału, surowców stosowanych podczas wykonywania prac Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie,

j) miejsca niebezpieczne, otwory technologiczne, strefy pracy maszyn muszą być tak zabezpieczone aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

k) o sytuacjach awaryjnych, nagłych zdarzeniach oraz wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, należy poinformować oficera dyżurnego Jednostki Wojskowej na terenie której wykonywane są prace,

l) przekazać koordynatorowi ds. BHP oświadczenie o posiadaniu przez pracowników aktualnych odpowiednich szkoleń w dziedzinie BHP, aktualnych badań lekarskich, zapoznania pracowników z zagrożeniami występującymi na terenie jednostki wojskowej,
Koordynator będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników zatrudnionych i wykonujących prace w tym samym miejscu, a podlegających jednemu lub drugiemu z pracodawców.
Do obowiązków koordynatora ds. BHP należy

a) współpraca ze służbami BHP Stron,

b) rejestrowanie i przechowywanie oświadczeń dotyczących aktualnych szkoleń

w dziedzinie BHP oraz badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy

na określonym stanowisku oraz innych uprawnień,

c) ustalenie ze stronami miejsca wykonywania prac przez pracowników, uzgodnienie zakresu robót, czasu ich trwania, terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac, a także użycia stosowanego sprzętu ochrony osobistej,

d) zapoznanie pracowników wykonujących pracę na terenie Jednostki Wojskowej z ewentualnymi zagrożeniami dla zdrowia i życia zatrudnionych i ustalenie osób nadzoru poszczególnych firm, wykonujących jednocześnie prace w tym samym miejscu,

e) niedopuszczenie do pracy osób, których uprawnień nie przedstawiono przed przystąpieniem do pracy,

f) kontrolowanie zabezpieczenia miejsc pracy pracowników Stron.
Do uprawnień Koordynatora należy:

a) przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich pracowników Stron,

b) wydawanie im poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

c) występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informowania Stron o wydanych zaleceniach,

d) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego stwarzającego zagrożenie dla pracownika którejkolwiek ze stron i powiadomienia o tym fakcie zainteresowaną Stronę,

e) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej bądź, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób

i powiadomienia o tym fakcie zainteresowaną Stronę,

f) wnioskowanie do Stron o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy lub jego części (w wyznaczonym miejscu), w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników którejkolwiek ze Stron albo innych osób.
W razie powstania wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy wykonującego prace na terenie Zamawiającego postępowanie powypadkowe prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i będzie prowadzone przez służbę BHP Wykonawcy. Egzemplarz zatwierdzonej dokumentacji powypadkowej zostanie przekazana koordynatorowi ds. BHP i przechowywany w dokumentacji budowy.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Stron z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa

i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom, wynikającego z zapisów Działu dziesiątego Kodeksu Pracy oraz innych aktów prawnych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie wstępne BHP potwierdzone stosownymi dokumentami w zakresie :

- instruktażu ogólnego ,

- instruktażu stanowiskowego,

- szkolenia okresowego,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie wstępne ppoż. potwierdzone stosownymi dokumentami w zakresie:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie podstawowe,

- informacja ppoż.


Kierownik robót powinien:

- dokonać zapoznania za podpisem pracowników z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych szkoleń jak wyżej.

- codziennie przed przystąpieniem do pracy prowadzić instruktaż do pracy z omówieniem stanowisk pracy i koniecznych warunków do zachowania bezpieczeństwa wykonania.
W aktach robót powinny znajdować się dokumenty pracowników z potwierdzeniem przeprowadzenia tych szkoleń. Dodatkowo należy prowadzić księgę szkoleń, jako dokument ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkoleń dodatkowych i uzupełniających, zapisy przeprowadzonych kontroli i polecenia bieżące.

Do bezpośredniego wglądu pracowników w czasie trwania całej budowy należy opracować i udostępnić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przygotować informacje dotyczące ryzyka dla poszczególnych prac i zawodów. Dokumenty te powinny znajdować się pod opieką wyznaczonego pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wytycznych określonych w instrukcji o ochronie przeciwpożarowej Sygn. ppoż. 1/2009. Wszystkie prace spawalnicze i pożarowo niebezpieczne należy każdorazowo uzgadniać z miejscową Wojskową Strażą Pożarną i wykonywać bezpośrednio pod jej nadzorem oraz informować o ich zakresie koordynator ds. BHP.

Prace pożarowo niebezpieczne prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz z obowiązującą w tym zakresie na terenie Jednostki Wojskowej instrukcją. W sytuacjach wymagających dodatkowych uzgodnień przedstawiciel firmy zewnętrznej powinien skonsultować się z inspektorem ppoż. Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace.


3.5. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt zagospodarowania placu budowy. Zobowiązany jest do utrzymania w czystości terenów prywatnych i publicznych przy wykonywaniu robót.


3.6. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczególnie wykopy przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zapewni kładki, przejścia dla osób trzecich a także uzyska odpowiednie uzgodnienia na zajęcia pasa drogowego.


3.7. Nazwy i kody

45.23.21.50 – 8 – roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.
3.8. Pozostałe ustalenia
Użytkownik:

 • umożliwi dostęp do obiektów objętych przedmiotem zamówienia w terminie określonym przez wykonawcę na czas wykonywania naprawy pomieszczeń w godzinach służbowych od 7 00  15 30 od poniedziałku do czwartku i od 7 00  13 00 w piątek z wyłączeniem sobót wolnych i niedziel w 45 WOG Wędrzyn.Wykonawca:

 • zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich nakazów obowiązujących na terenie jednostki, przestrzegania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zakazu używania otwartego ognia, zakazu wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych bez pisemnego pozwolenia,

 • posiada możliwość wykonywania robót demontażowo – montażowych w godzinach od 7 00  15 30 od poniedziałku do czwartku i od 7 00  13 00 w piątek z wyłączeniem sobót wolnych i niedziel w 45 WOG Wędrzyn.

 • wykonywanie prac po godzinach służbowych może nastąpić po uzgodnieniu z dowódcą 45 WOG Wędrzyn

 • wykonywanie prac po godzinach służbowych w przypadku zasilania sprzętu przez agregat prądotwórczy może nastąpić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pożarowego obowiązujących na terenie jednostki.


4. Wymagania dotyczące własności wyrobów budowlanych

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spełniać Polskie Normy i posiadać aprobaty techniczna do stosowania w sieciach wodociągowych. Transport, przechowywanie rur PE powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposób i termin przekazania informacji o użyciu podstawowych materiałów a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.


5. Wymagania dotyczące sprzętu

Przy wykonaniu robót przewidywane jest użycie następującego sprzętu :

- koparek, spycharek ziemi lub koparko – spycharek,

- wiertnic do wykonywania przycisków rur pod terenem utwardzonym, elektronarzędzi, narzędzi. Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonywanych robót powinien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego użytkowania.


6. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca zobowiązany jest do użycia środków transportu materiałów nie wpływających niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Dotyczy to w szczególności transportu rur z PE. Rury powinny być transportowane zgodnie z instrukcja producenta. Przewóz rur w miarę możliwości w oryginalnie zapakowanych paletach, rury zabezpieczone wieczkami uniemożliwiającymi zabrudzenia ich wnętrz. Rury powinny być podparte na całej ich długości.
7. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót

7.1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umową, dokumentacją projektową, wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie trasy sieci wodociągowej z przyłączami wykonanej przez uprawnionego geodetę.7.2.Montaż przewodów wodociągowych.

Sposób montażu i układanie przewodów z rur PE z uwagi na właściwości fizyko -


chemiczne tworzywa, odbiega w znacznym stopniu od montażu rur tradycyjnych jak żeliwo,
stal czy nawet PVC.

W zakresie średnic , odnośnie formy dostawy , występują dwa rodzaje rur:

- w kręgach o średnicach od 20 - 75 mm

- w odcinkach prostych 6 - 12 m fi> 90 - 225 mm

W technologii łączenia rurociągów z PE występują przede wszystkim złącza zgrzewane ( czołowo lub elektrooporowo ) tworząc połączenia monolityczne tworzywa łączonych elementów .

Przewody z rur PE mogą być montowane nad wykopem na powierzchni terenu z późniejszym ułożeniem na dnie wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze względu na rodzaj tworzywa mogą być układane w temperaturze od – 20 do 50° C.

Jednak z uwagi na proces łączenia- zgrzewanie jak i na pracę monterów, montaż rurociągów jak i jego układa na dnie wykopu powinna przebiegać przy dodatnich temperaturach zewnętrznych. Włączenie budowanego odcinka przewodu do istn. przewodu wodociągowego powinno się odbywać w temp. powietrza zbliżonej do temp. wody tzn. 5 - 15 °C . Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków.

Rury na całej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. Przy gruntach piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , średnio zwartych i luźnych nie zawierających kamieni, przewody z PE mogą być układane bezpośrednio na gruncie rodzimym.

W gruntach skalistych , zbitych iłach należy wykonać umocowanie podłoża z gruntu piaszczystego o grubości 15-20 cm z jednoczesnym jego zagęszczeniem. Przewody wodociągowe należy ułożyć na głębokości średniej 1,5 - 1,6 m ppt zgodnie z obowiązującymi normami PN-85/B-01700 . PN-87/B-06050 i opracowanymi profilami podłużnymi załączonymi w części graficznej.
8. Kontrola, badania i odbiór robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrole robót, jakości robót i zastosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni system kontroli, będzie prowadził pomiary, badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Badania, pomiary, próby szczelności rurociągów należy przeprowadzać zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentacje budowy i udostępniać ją do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

Kontrole, odbiór robót należy wykonywać w oparciu o:

- PN – B – 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne.

Wymagania i badania.

- PN – B – 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociągowych z PCV i PE wydana przez producenta rur np. Wagin, Metalplast – Buk.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN – 64/B – 10115. Zamontowane odcinki sieci długości 200 – 300 m należy zasypać warstwą piasku gr. 30 cm z wyjątkiem węzłów połączeniowych i uzbrojeń na sieci. Przygotowany odcinek rurociągu poddać próbie na ciśnienie 1 MPa. Wynik próby jest pozytywny, jeśli w ciągu 30 min. nie będzie spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100 m przewodu i nie wystąpią przecieki na połączeniach rur i armatury.


9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Inwestycja rozliczana będzie kwota zawarta w umowie wynikająca z przetargu na wykonanie sieci z przyłączami. W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania powinien uzgodnić wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Ewentualne roboty dodatkowe powinny być dokonane i udokumentowane w książką obmiarów przez kierownika robót.


10. Odbiór robót budowlanych.

W przewidzianej inwestycji występować będą następujące rodzaje odbiorów:


10.1.Odbiory robót ulęgające zakryciu lub zanikające.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika robót i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika robót i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót i uprzednimi ustaleniami.


10.2.Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite ukończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego, zgodnym z postanowieniami zawartej umowy na wykonanie robót.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektorów nadzoru inwestorskiego, Użytkownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.


Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:


 • dziennik robót,

 • deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

 • protokoły przekwalifikowania, dowody materiałowe na przekazanie zdemontowanych elementów stalowych do odpowiedniego magazynu WOG,

 • dokumenty z utylizacji materiałów zdemontowanych (papa, gruz. itd.).


10.3 Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie rękojmi”. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje zamawiający. Polega on na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.


11. Rozliczenie robót

Rozliczenia obejmuje następujące roboty:

- roboty tymczasowe i towarzyszące,

- roboty budowlane i instalacyjne objęte zawarta umowa.


12. Dokumentacja odniesienia
12.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja obejmuje:

1. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy (stanowi załącznik do umowy).13. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne


Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z projektem, technologią wykonawstwa, przepisami BHP oraz zaleca się prowadzić i dokonać odbioru zgodnie z następującymi normami i przepisami prawnymi:

 • BN-83//8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan., warunki techniczne wykonania,

 • Dz. Urz. Nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robót betonowych,

 • Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport ręczny,

 • PN-53/B-06584 - Budowa kanałów w wykopach,

 • BN-82/8971, PN-92/B-10735 - Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.-kan.,

 • Zarz. MBiPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu robót montażowych i rozbiórkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,

 • Katalogi i instrukcje montażu producenta rur kamionkowych, PE/PVC,

 • „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

 • Włączenia do istniejących czynnych sieci wodociągowych mona dokonać tylko pod nadzorem SOI (Sekcji Obsługi Infrastruktury ) Wędrzyn.


Wskazana jest wizja lokalna. Wizji lokalnej można dokonywać w dniu 12.04.2017r o godz. 10:00

Telefon kontaktowy dotyczący rozwiązań technicznych na wykonanie w/w zadań:

Kierownik TUN Infrastruktura Wędrzyn Edward Sawicki tel. – 261676465; kom. – 785907276.

KIEROWNIK SEKCJI

TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

wz Marek RASZKA

Pobieranie 172.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna