Specyfikacja robót remontowychPobieranie 33 Kb.
Data11.12.2019
Rozmiar33 Kb.

SPECYFIKACJA ROBÓT REMONTOWYCH
ZAKRES ROBÓT Z WYSZCEGÓLNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH OPERACJI TECHNOLOGICZNYCH .
Roboty przygotowawcze:

1.Wykonanie oraz rozebranie podjazdów i zjazdów na klatce schodowej do

transportu gruzu i materiałów do wbudowania.

2.Wykonanie , przestawianie oraz rozbiórka ciągu komunikacyjnego – Dojście do

budynku oficyny strona lewa.

3.Inne – transport gruzu i materiałów taczkami.


I. Wykonanie nowej płyty wierzchniej o następujących warstwach:

1. Wykucie istniejącego koryta liniowego.

2.Rozbiórka wierzchniej warstwy betonu o grubości około 8-9cm do warstwy

istniejącej izolacji (wraz z istn. izolacją).

3. Wklejenie taśmy weber.tec Superflex B240 na styku narożniku płyta - ściana (po

obwodzie budynku; przy oknach piwnicznych).

4. Wykonanie izolacji masą uszczelniającą weber.tec Superflex 100.

5. Ułożenie dwóch warstw folii budowlanej.

6. Wykonanie nowej wierzchniej warstwy betonowej z betonu C20/25 (B25)

wodoszczelnego dodatkowo zbrojonego włóknami polipropylenowymi (zapobiega

to rysom skurczowym w elementach betonowych, przez co beton staję się bardziej

szczelny). W warstwie należy wykonać szczeliny dylatacyjne wg rysunku o

wymiarach 1x1,5cm (opis wykonania poniżej) oraz wykonać koryta w celu

osadzenia odpływów liniowych. Płytę należy wykonać ze spadkiem min. 2%.

Wykonać cokoły przy wejściach do budynku.

7.Wykonać fasety 4cmx45° przy ścianach budynków i oknach piwnicznych.

8. Osadzenie koryt i uszczelnienie dylatacji wg poniższych punktów.

9. Impregnacja płyty żywicą weber.tec EP19.

10. Montaż nowych zadaszeń o wymiarach 100x170cm z poliwęglanu z panelami

bocznymi.

11. Montaż obróbek stalowych nad piwnicznymi otworami.
II. Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych:

1. Wykonanie na etapie wylewania płyty szczeliny o wymiarach 1x2,5cm

2. Zagruntowanie żywicą epoksydową weber.tec EP14 szczeliny.

3. Osadzenie sznura dylatacyjnego 15x15mm

4. Wypełnienie szczeliny masą na bazie poliuretanu weber.tec PU K40.
III. Osadzenie koryt liniowych:

1. Zagruntowanie powierzchni żywicą epoksydową weber.tec EP10.

2. Wklejenie taśmy weber.tec Superflex AB75.

3. Wykonanie izolacji weber.tec Superflex40S z posypką kwarcową.

4. Osadzenie koryta ACO Drain V100 wys. 6cm żywicąEurolan FK20.

5. Uszczelnienie styku płyta żelbetowa-koryto za pomocą weber.tec PU K40.

6. Wpięcie do istniejącej kanalizacji deszczowej.

IV. Naprawa powierzchni stropu od wewnątrz:

1. Skucie tynku zawilgoconego i zmurszałego.

2. Zabezpieczenie ewentualnie odsłoniętej stali zbrojeniowej zaprawą antykorozyjną

weber.rep 750.

3. Zastosowanie wiążącej warstwy szczepnej na bazie cementu weber.rep 751.

4. Naprawa powierzchni naprawczą zaprawą do betonu weber.rep 756.

5. Zastosowanie zaprawy wyrównującej weber.rep 755.

6. Roboty wykończeniowe powierzchni


IV. Naprawa ścian murowanych od wewnątrz.:

1. Skucie zagrzybionej powierzchni a następnie wysuszenie.

2. Izolacja powierzchni ścian przy użyciu szpachlówki uszczelniającej weber.tec 933

oraz elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej weber.tec Superflex D 2.

3. System tynku renowacyjnego przy użyciu porowatego tynku podkładowego

weber.san 952 i tynku renowacyjnego weber.san 953.

4. Roboty wykończeniowe powierzchni
V. Roboty dodatkowe

1. Obróbki blacharskie,2 Wykonanie zadaszenia przy wejściu od strony podwórza do budynku szt 2

UWAGI KOŃCOWE

Zakres prac polega na robotach remontowo-naprawczych w związku z tym nie wymaga się zgłoszenia robót ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę


  1. Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych, z zachowaniem przepisów bhp. Oznacza to także, że Wykonawca zobligowany wiedzą inżynierską zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich obowiązujących norm i przepisów prawa także tych nie wymienionych w niniejszej dokumentacji.

  2. Materiały wbudować w oparciu o zalecenia producentów.

  3. Wszystkie zastosowane nowe materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty i kryteria techniczne oraz dopuszczenia pod kątem zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z późn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r).

  4. Wszelkie uzupełnienia i zmiany mogą być dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.


Pobieranie 33 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna