Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 0.82 Mb.
Strona3/9
Data28.10.2017
Rozmiar0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Dane dotyczące Wykonawcy


Nazwa:.................................................................................................................................................................................................................

Siedziba:.....................................................kod...................................ul..............................................................................................................

Województwo:...................................................................

Nr telefonu/fax:....................................................................................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail..................................................................................................................................................

NIP:..................................................REGON..........................................................................................................................................................Dane dotyczące Zamawiającego:


Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265Zobowiązania Wykonawcy:

      1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych – 12 grup, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z dołączonymi formularzami cenowymi – zał. nr 3/…………. za cenę brutto:Grupa 1

………………………………………………………………………………………………………..
Słownie …………………………………………………………………………………………..zł

Grupa 2

…………………………………………………………………………………………………………
Słownie …………………………………………………………………………………………..zł

Grupa 3

………………………………………………………………………………………………………..
Słownie …………………………………………………………………………………………. zł

Grupa 4

………………………………………………………………………………………………………….
Słownie …………………………….…………………………………………………………….. zł

Grupa 5

…………………………………………………………………………………………………………..
Słownie ………………………………………………………………………………………………zł

Grupa 6

……………………………………………………………………………………………………………
Słownie …………………………………………………………………………………………….. zł

Grupa 7

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………zł


Grupa 8

……………………………………………………………………………………………………………
Słownie …………………………………………………………………………………………… zł

Grupa 9

……………………………………………………………………………………………………………
Słownie ……………………………………………………………………………………………… zł

Grupa 10

……………………………………………………………………………………………………………
Słownie ……………………………………………..……………………………………………… zł

Grupa 11


…………………………………………………………………………………………………………..


Słownie ……………………………………………………………………………………………… zł


Grupa 12

…………………………………………………………………………………………………………..
Słownie ……………………………………………………………………………………………… zł

2. Wykonawca oświadcza, że u Zamawiającego tworzy/nie tworzy skład depozytowy ** (**niepotrzebne skreślić).

3. Oświadczamy, że termin płatności wynosi ……… dni* (min. 60 dni) od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto podanych w ofercie przez okres ………..(wymagane min. 12 miesięcy).

5. Oświadczamy, oferowane wyroby medyczne będą posiadały minimum 12 miesięczny termin ważności liczony od dnia ich dostawy.

6. Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania ilości produktów określonych w załączniku nr 3/………… do specyfikacji,


nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, począwszy od dnia zawarcia umowy.

7. Oświadczamy, że dostarczymy towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w terminie ……….(max. 3 dni


roboczych) od daty przyjęcia zamówienia (fax, e-mail).
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w
ustawie o wyrobach medycznych.

11. Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania


naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Oświadczamy, że dostawy objęte zamówieniem wykonamy sami/zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom


i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców**(niepotrzebne skreślić):

Część zamówienia: .....................................................................................................................................


Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................

*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy

13. Oświadczamy, że wybór naszej oferty:  • będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie …………………………………………………………….(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego), o wartości ……………………………………..zł netto (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku).**)

  • nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**)

**) zaznaczyć właściwe

14. Forma, w jakiej zostało wniesione wadium

................................................................................................. zał. nr...................

Numer konta, na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium:

................................................................................................................................


15. Dane do umowy:


Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:

Imię i nazwisko

 

 

 

 

 

Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu / e-mail

 

 

 

 

 

 


Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy

Nazwa i adres banku

 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

Oświadczamy, że na stronach …………………………….. oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.
*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.

**) niepotrzebne skreślić


……................., dnia …………… ………………………………………………………………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................
Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3/1 do siwz

GRUPA 1

Zestaw do stabilizacji piersiowo-lędźwiowej długoodcinkowej w skoliozach rosnących


L.P


Nazwa przedmiotu zamówieniaCena netto elementów


Orientacyjne zużycieWartość netto

VAT

%

Wartość VAT

Wartość brutto

Pełny

Numer katalogowy

Producent

Numer i data ważn. świad. dopuszczenia

Klasa wyrobu medyczn.*

1.

Pręt tytan80

2.

Pręt Co-Chr
80

3.

Łącznik poprzeczny*/Łącznik domino
80

4.

Śruba transpedicularna/hak z elementem blokującym
480

5.

Śruba uniplanarna z elementem blokującym
40

6.

Śruba multiplanarna z elementem blokującym
40

7.

Śruba kaniulowana / perforowana z elementem blokującym
40

8.

Bloker umożliwiający przesuw pręta
160
Razem*elementy składowe łącznika poprzecznego: Hak poprzeczny, wydłużony, Pręt do łącznika, Hak poprzeczny

Wymagania:

Śruby transpedikularne “tulipanowe” mono-i poliaxialne o gwincie dwuskokowym-drobnozwojnym w części nasadowej i rozszerzonym w części trzonowej o długościach: 20 do 60 mm oraz średnicach: od 4 do 8 mm (co 0,5mm);
Śruby samotnące i samogwintujące; Śruby transpedikularne “tulipanowe” wyciągowe mono i poliaksjalne; Dostępne śruby do stabilizacji kości krzyżowej o długościach: 50 oraz 55 mm, a także śruba biodrowo-krzyżowa o długości: 55, 60, 70 mm; W zestawie śruby multiplanarne z możliwością odwracalnego zablokowania poliaksjalności pod dowolnym kątem, nakrętka dwuczęściowa z funkcją zablokowania śruby w pożądanym kącie oraz funkcją ostatecznego zablokowania prętu podczas procedury derotacji. Łącznik do śrub krzyżowych, wyposażony w dwa blokery (mniejszy i standardowy) oraz łącznik do śrub krzyżowo-biodrowych (bloker pojedynczy standardowy), umożliwiające umocowanie śruby pod odpowiednim kątem, zapewniającym stabilność biomechaniczną; Śruby uniplanarne typu zamkniętego z kulistą przesuwowo - ruchomą pelotą Ti, umożliwiającą swobodny przesuw pręta w zakresie ruchomości strzałkowej, czołowej i transwertykalnej.
Wymagane śruby kanałowane oraz perforowane z odpowiednim, jednorazowym reduktorem średnicy do podania cementu kostnego (w zestawie wymienny, jednorazowy reduktor średnicy światła przepływu, umożliwiający wygodne wprowadzenie cementu kostnego, gwintowany, o uniwersalnej końcówce typu luer lock) o średnicy 4-8mm i dł. 20-55mm; Pełny zestaw haków monoaxialnych (laminarne, pedikularne w min. 3 wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne, wy­dłużone, odgięte i odsadzone), niskoprofilowanych; Haki laminarne i pedikularne poliaxialne; Haki z długim gwintem („z długimi ramionami”); Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby –„blokery przesuwne” (leczenie operacyjne skolioz wczesnodziecięcych, tzw. operacja typu growing spine); Mocowanie belki (pręta) od góry w osi śruby, haka; Belki (pręty) różnej długości od 40 do 500 mm, średnica 5,5mm oraz 6,0mm; Belki (pręty) różnej długości od 40 do 500 mm, średnica 5,5mm oraz 6,0mm; Pręty dynamiczne (materiał stop tytanu) o średnicy 5,5mm w 10 różnych rozmiarach i zakresach długości od 40 do 250mm; Pręt Co-Cr (kobalt chrom) stosowany do leczenia kifoz o średnicy 5,5mm i długościach: 300 oraz 500mm; Możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka; W zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby, staplery; Implanty posiadają trwałe oznaczenia; Instrumentarium zawierające specjalny instrument pozwalający na przyciągnięcie pręta do śruby, narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (zmiana kąta lordozy/kifozy, dystrakcja, kompresja, korekcja globalna, korekcja segmentarna) oraz narzędzia umożliwiające doginanie pręta poza raną operacyjną i doginanie pręta „in situ”; Dostępność elektronicznej sondy pedikularnej do wyznaczania trajektorii pod śrubę transpedikularną; Instrumentarium pozwalające na trójpłaszczyznową korekcję pojedynczych kręgów lub grupy kręgów (tzw. Cluster Technique)
Instrumentarium wraz z implantami znajduje się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji; Materiał: stop tytanu;


* zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych.

Zamawiający wymaga bezpłatnego udostępnienia instrumentarium dostosowanego do wykonywania zabiegów w okresie trwania umowy.
........................................................... .......................................................................................

miejscowość, data podpis osoby upoważnionej do reprezentacjiZałącznik nr 3/2 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków


Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................
Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

GRUPA 2

Zestaw do skoliozy z dostępu tylnego


L.P


Nazwa przedmiotu zamówieniaWykaz elementów dla 1 zestawu

Cena netto elementów

Orientacyjne zużycieCena

Netto zestawu

Wartość netto

VAT

%

Wartość VAT

Wartość brutto

Pełny

Numer katalogowy

Producent

Numer i data ważn. świad. dopuszczenia

Klasa wyrobu medyczn.*

1


Pręt 480mm

Śruba transpedikularna z nakrętką

Śruba transpedikularna z nakrętką wyciągową

Poprzeczka

Hak pedikularny / laminarny z nakrętką

2

30

Zestawów

Pobieranie 0.82 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna