Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę specjalistycznego sprzętu dla kliniki okulistyki”Pobieranie 438.83 Kb.
Strona1/4
Data24.11.2019
Rozmiar438.83 Kb.
  1   2   3   4


Wrocław 2015-04-23


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA

DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA KLINIKI OKULISTYKI”

Nr sprawy: USK/DZP/PN-47/2015

CPV 33.10.00.00-1

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – zwanej dalej: ustawą.Informacje wstępne

 1. Numer i tytuł postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
USK/DZP/PN-47/2015

oraz tytułem:

DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA KLINIKI OKULISTYKI”

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się na ten znak i tytuł.
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi :

- podstawę do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego,

- integralną część umowy na realizowanie dostawy objętej zamówieniem.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały:
Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawcy – Dział od 1 do 18
Rozdział II - Wzór umowy
Rozdział III - Formularz oferty,

 • Załącznik nr 1 – formularze cenowe


Rozdział IV - Oświadczenia

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.


Podmioty występujące wspólnie (w rozumieniu art. 23 ustawy) ponoszą solidarną odpowiedzialność prawną za ewentualne nienależyte wykonanie zamówienia.

Adres strony internetowej Zamawiającego – ( www.usk.wroc.pl).

Adres poczty e-mail Zamawiającego – usk.dzp5@wp.pl

ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
1. Nazwa i adres Zamawiającego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu; 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, tel. 071 733 11 40 , zwany dalej „Zamawiającym”.2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Zamówienie obejmuje dostawę SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA KLINIKI OKULISTYKI Wspólny słownik zamówień (CPV) 33.10.00.00-1

3.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia,
o którym mowa w pkt. 2.1, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

3.3 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

3.4 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

3.5 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania. Ilość zadań – 22

Lp.

Numer zadania

1

Pakiet nr 2

2

Pakiet nr 3

3

Pakiet nr 7

4

Pakiet nr 8

5

Pakiet nr 13 pozycja nr 10

6

Pakiet nr 13 pozycja nr 11

7

Pakiet nr 14 pozycja nr 4

8

Pakiet nr 14 pozycja nr 5

9

Pakiet nr 14 pozycja nr 6

10

Pakiet nr 14 pozycja nr 13

11

Pakiet nr 14 pozycja nr 15

12

Pakiet nr 15 pozycja nr 5

13

Pakiet nr 15 pozycja nr 8

14

Pakiet nr 15 pozycja nr 12

15

Pakiet nr 15 pozycja nr 13

16

Pakiet nr 15 pozycja nr 19

17

Pakiet nr 15 pozycja nr 23

18

Pakiet nr 15 pozycja nr 26

19

Pakiet nr 15 pozycja nr 27

20

Pakiet nr 16

21

Pakiet nr 17

22

Pakiet nr 17a


3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Do dnia 09.02.2016 r. od dnia obowiązywania umowy5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące

5.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   1. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

   2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

sytuacji ekonomicznej i finansowej

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

6.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

   1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 uPzp należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego druku - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

6.2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 - należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego druku - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

6.2.2 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy

Pzp lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa


w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp - należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego druku - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

6.2.3 Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia


w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.2.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

6.4 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.


 • Ocena spełniania warunków wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Dziale 6 SIWZ.

 • Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonany na zasadzie: spełnia/ nie spełnia.

6.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w Dziale 6, składa każdy z nich, z tym, że oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1 mogą oni złożyć wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub przez każdego z ww. Wykonawców.

7. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:7.1 dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów producenta, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru. Dokumenty należy ułożyć chronologicznie.


  1. zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

 • Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

.

7.1 Wykaz pozostałych dokumentów, jakie wykonawcy muszą dostarczyć w złożonych ofertach:

7.1.1 Wypełniony FORMULARZ OFERTY wraz z FORMULARZEM CENOWYM – Załącznik nr 1 do SIWZ - należy przedstawić w formie oryginału zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale III do SIWZ.

7.1.2 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

7.1.3 W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

 • Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 • Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1 siwz, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1 siwz.

8.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

8.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

8.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

8.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8.8 Stosownie do zapisu art. 27 ust. 1 zgodnie z wyborem Zamawiającego zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem i drogą elektroniczną.

8.9 Oświadczenia, dokumenty i oferta mogą być przekazywane tylko w formie pisemnej.

8.10 Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ( od poniedziałku do piątku godzinach pracy Zamawiającego 8.00 – 15.00) są :

Kontakt merytoryczny: Marcin Zieliński

Kontakt formalno – prawny: Piotr Łuczejko e-mail: usk.dzp5@wp.pl


 • UWAGA: PRZY PRZESYŁANIU PISM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PROSZĘ O PODAWANIE W TEMACIE E-MAILA SYGNATURY POSTĘPOWANIA: USK/DZP/PN-47/2015.

9. Wadium

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.10. Termin związania ofertą

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

10.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Opis sposobu przygotowania oferty

11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.2 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty i formularza cenowego stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i powinna zawierać:

11.2.1 FORMULARZ OFERTY - zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, numer konta bankowego, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów (zgodnie z Formularzem Oferty),

11.2.2 Załącznik nr 1 – „FORMULARZ CENOWY”,

11.2.3 wraz z ofertą Wykonawca składa wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt 6 i 711.3 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.4 Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

11.5 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

11.6 Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

11.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

11.8 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

11.9 Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

11.10 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie dokonane przed upływem terminu składania ofert.

11.11 Powiadomienie/oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Jeśli oświadczenie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów –wykonawca winien te dokumenty złożyć.

11.12 Oferty złożone po upływie terminu składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o złożeniu oferty po terminie.
W przypadku oznaczenia oferty nie pozwalającego na ustalenie nadawcy i dokonanie zwrotu bez jej otwierania - Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia oferty. Oferta taka nie będzie w postępowaniu brana pod uwagę , a informacje zawarte w ofercie nie będą podlegały ujawnieniu.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1 Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej podwójnej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony

DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA KLINIKI OKULISTYKA

USK/DZP/PN-47/2015

Ilość stron........................ ( określić ilość stron znajdujących się w ofercie)

Nie otwierać przed 18.05.2015 r. godz. 13:00


12.2 Ofertę należy złożyć w: Dziale Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213, 50 - 556 Wrocław, pokój 5.01, piętro IV, budynek H, nie później niż do 18.05.2015 r. do godz. 12:00

12.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

12.4 Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 18.05.2015 r. o godz. 13:00 w Dziale Zamówień Publicznych ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

13. Opis sposobu obliczenia ceny

13.1 Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym, do którego składa ofertę:

   1. wszystkie pozycję muszą zawierać cenę jednostkową,

   2. cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

   3. wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

  1. Cena musi być wyrażona w PLN dla całości oferty

  2. W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  3. Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

  4. Ostateczną ceną oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego brutto.

14. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert

  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

CENA (C) – waga 97% (97% = 97,00 pkt)

TERMIN DOSTAWY (TD) - 3% (3% = 3,00 pkt)  1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

  2. Punktacja w kryterium CENA zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

C =

Cmin

x 97

Cbad

gdzie:

C - punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie

Cmin. - najniższa cena spośród ocenianych ofert

Cbad. - cena oferty badanej

  1. Punktacja w kryterium TERMIN DOSTAWY (TD) (określony w Formularzu oferty – Rozdział III siwz) zostanie obliczona z w następujący sposób:

max. 3 dni, min. 1 dzień, max. komis max 48 godzin min 24 godziny liczony wg wzoru:

TD =

TDmin

x 3

TDbad

gdzie:

TD - punkty za kryterium TERMIN DOSTAWY przyznane badanej ofercie (maksymalnie 3,00 pkt)

TDmin - termin dostawy min. spośród badanych ofert

TDbad. - termin dostawy oferowany

  1. ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY (S) zostanie obliczona w następujący sposób:

S = C + TD

14. 6 Najkorzystniejsza oferta – oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ww. kryteriach.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

Zawarte są w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ – Rozdział II.18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

18.1 Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI „środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

18.1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego: • opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 • wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

 • odrzucenia oferty odwołującego.

18.2 Przepisy dotyczące odwołania zawarte zostały od art. 180 do art.198 ustawy Pzp.

18.3 Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18.4 Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do 198g ustawy pzp.
ROZDZIAŁ II WZÓR UMOWY
Umowa Nr USK/DZP/PN-47/2015
zawarta w dniu ................................. we Wrocławiu pomiędzy:
Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu ul. Borowska 213,
50-556 Wrocław, NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :p. Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala,

p. Dorotę Topolnicką – Głównego Księgowego
a ………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

p. .............................................................

p. .............................................................

§ 1

Strony umowy

Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)§ 2

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa dotyczy dostawy SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA KLINIKI OKULISTYKI - zadanie nr : ……………, określonej szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia wg formularza cenowego – załącznik nr 1, zgodnie z ofertą wraz z rozładunkiem u Zamawiającego.


§3

Obowiązki wykonawcy związane z realizacją umowy

  1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy USK/DZP/PN-47/2015) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego asortyment zgodny z §2 umowy, w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy.

  2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości asortymentu wyszczególnionego w pozycjach wymienionych w §2 umowy przez cały okres obowiązywania umowy.

  3. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obwiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi
   z normami europejskimi. Towar, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem, na swój koszt wraz z rozładunkiem, w terminie do ….... od chwili złożenia zamówienia na nr faksu ………………..... lub na e - mailem na adres : ..............................................................................................

Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w soboty, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

  1. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (nawet za zgodą Zamawiającego), ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym zadanie powierzył.

  2. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w §3 ust. 3, Wykonawca pokryje wszystkie koszty (transport, różnica w cenie itp.) związane z zakupem asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej umowy u innych dostawców.

§ 4

Składniki umowy

Integralnym składnikiem niniejszej umowy są następujące dokumenty: 1. Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o sygnaturze: USK/DZP/PN-47/2015

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego, do art. 581. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.§ 5

Terminy umowne

 1. Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia …………………. do dnia 09.02.2016 r.

 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostawy towarów i kompletności realizacji zamówienia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 6

Wartość umowy

Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy

 1. Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi …………….…….…… zł netto, .....…………….….. zł brutto

słownie:

..............………………………………………………………………............................... netto

………..................................................................................................................... brutto 1. Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury według cen jednostkowych ustalonych w wyniku postępowania przetargowego.

 2. Podane w Załączniku nr 1 do umowy ilości poszczególnych pozycji mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Korekty ilościowe nie mogą przekroczyć ± 50% uzgodnionej ilości i spowodować zwiększenia określonej w § 6 ust. 1 wartości brutto zamówienia.

 3. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca umieści w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego.

 4. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy.

 5. Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy może nastąpić jedynie w przypadkach:

 • zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

 • zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 • gwałtownej dekoniunktury,

 • ograniczenia dostępności surowców.

 • zmniejszenia finansowania procedury medycznej przez NFZ.

 • Zmiana taka nastąpić może na zgodny wniosek stron i wprowadzona zostanie aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy przetargowej.

 • Cena jednostkowa brutto dostarczanego asortymentu oraz wartość umowy ogółem brutto podlega automatycznej waloryzacji, uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług – VAT. Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie wymaga zachowania formy aneksu.

 1. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu.


§ 7

Regulowanie należności

 1. Należność wskazana w § 6 będzie regulowana zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ……….................................................................. nr ………………………………………………………………………...... w terminie …… dni licząc od początku miesiąca następnego po miesiącu realizacji dostawy. Zapłata zostanie dokonana na podstawie poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 faktury VAT.

 2. W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

 3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§8

Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury i towaru. Reklamacje można złożyć drogą telefoniczną (faks na numer: ……………………………), podając numer faktury, niezwłocznie potwierdzając zgłoszenie na piśmie.

 2. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego takich wad.

§9

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

 1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej

 2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.

§10

Zmiana postanowień umowy

 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

 2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11

Kary umowne

 1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

 2. Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

 3. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy, przez co najmniej 2 kolejne terminy dostaw wynikające z harmonogramu, lub zamówienia, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem.

 7. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

§12

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy

informacji o funkcjonowaniu USK

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t. j. Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Zobowiązuję się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.§ 13

Kwestie sporne

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.§ 14

Aneksy

Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w formie aneksu, pod rygorem nieważności.


§ 15

Inne postanowienia umowy

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.§ 16

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.Wykonawca Zamawiający

WZÓR ANEKSU DO ZAPISU UMOWY §6 UST. 10
do umowy USK/DZP/PN-…………./…………….

zawarty w dniu ………………….. pomiędzy

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez :Pobieranie 438.83 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna