Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony nr 24/PN/15 na dostawy endoprotez, zespoleń ZŁamań kości cementu kostnego, zestawów do drenażU POOPERACYJNEGO ORAZ zestawów do terapii podciśnieniowejPobieranie 2.72 Mb.
Strona1/8
Data24.02.2019
Rozmiar2.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/15

NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI

CEMENTU KOSTNEGO, ZESTAWÓW DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO ORAZ ZESTAWÓW DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ

Załączniki do SIWZ
 1. Załącznik nr 1: formularz ofertowy

 2. Załącznik nr 2: oświadczenie z art. 24 PZP

 3. Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 4. Załącznik nr 4: oświadczenie o zgodności z ustawą o wyrobach medycznych

 5. Załącznik nr 5:Oświadczenie wykonawcy/ów o przynależności do grupy kapitałowej

 6. Załącznik nr 6: wzór umowy


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

 2. Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm., w skrócie PZP).

 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.
 1. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 648-270-05-83

Regon: 241127857

KRS: 0000328484telefon/ fax: 32 277-62-12

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: bgoncerz@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez, zespoleń złamań kości, cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego oraz zestawów do terapii podciśnieniowej (CPV-33183100-7, 33141770-8, 33697110-6, 33141626-4, 33141642-2, 33141100-1). Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.


 1. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na 27 (dwadzieścia siedem) pakietów.

 • pakiet nr 1 – endoprotezy stawu biodrowego,

 • pakiet nr 2 – endoprotezy stawu kolanowego pierwotne

 • pakiet nr 3 – koszyk rekonstrukcyjny tytanowy do operacji rewizyjnych stawu biodrowego

 • pakiet nr 4 – endoprotezy cementowe stawu biodrowego bipolarna

 • pakiet nr 5 – endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym

 • pakiet nr 6 – endoprotezy stawu kolanowego pierwotne i rewizyjne

 • pakiet nr 7 – endoprotezy cementowe stawu kolanowego

 • pakiet nr 8 – endoprotezy stawu biodrowego bezcementowa rewizyjna modularna

 • pakiet nr 9 – endoprotezy cementowa stawu kolanowego rewizyjne

 • pakiet nr 10 – endoprotezy stawu barkowego

 • pakiet nr 11 – endoprotezy stawu skokowego

 • pakiet nr 12 – implanty zespalające

 • pakiet nr 13 – endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego

 • pakiet nr 14 – endoprotezy stawu biodrowego pierwotne i rewizyjne

 • pakiet nr 15 – panewki rewizyjne bezcementowe stawu biodrowego

 • pakiet nr 16 – zespolenia płytkowe, śruby kaniulowane, druty Kirschnera, gwoździe śródszpikowe

 • pakiet nr 17 – zestawy do mieszania i podawania cementu kostnego

 • pakiet nr 18 – cement kostny z antybiotykiem

 • pakiet nr 19 – cement kostny bez antybiotyku,

 • pakiet nr 20 – cement kostny z tobramycyną

 • pakiet nr 21 – system do szycia łękotek i implanty do rekonstrukcji ACL

 • pakiet nr 22 – zespolenia płytkowe, śruby kaniulowane

 • pakiet nr 23 – kotwice do rekonstrukcji obrąbka stawu barkowego i stożka rotatorów

 • pakiet nr 24 – endoprotezy stawu udowo – rzepkowego

 • pakiet nr 25 – zestaw jednorazowych wierteł do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

 • pakiet nr 26 – zestaw jednorazowy do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

 • pakiet nr 27 – gwoździe śródszpikowe

 • pakiet nr 28 – zestaw jednorazowy do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi

 • pakiet nr 29 – endoproteza rewizyjna kolana

 • pakiet nr 30 – systemy blokowanych gwoździ do zespoleń części bliższej kości ramiennej

 • pakiet nr 31 – zestaw jednorazowy do terapii podciśnieniowej
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy realizować sukcesywnie przez 12 (dwanaście) miesięcy od daty zawarcia umowy.


 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące;

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie stawia w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) co najmniej 2 (dwa) zadania o podobnym charakterze tj. dostawy endoprotez, i/lub zespoleń złamań kości i/lub cementu kostnego i /lub zestawów do drenażu pooperacyjnego i/lub zestawów do terapii podciśnieniowej

 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

Warunki będą ocenianie według formuły spełnia / nie spełnia


 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa;

 1. Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 2. Wykaz – stanowiący Załącznik nr 6 – wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonania, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania) co najmniej 2 (dwóch) dostaw o podobnym charakterze tj. dostawy endoprotez stawu kolanowego i/lub implantów zespalających i /lub zestawów do drenażu pooperacyjnego i/lub zestawów do terapii podciśnieniowej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ,

 2. Oświadczenie wykonawcy/ów o przynależności do grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób,

 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 1 lit. c – g SIWZ.

 10. Oświadczenie Wykonawcy/ów o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ

 11. Dowód wniesienia wadium.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego Wykonawca oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 stwierdzające, że wszystkie wymienione w formularzu ofertowym produkty (Załącznik nr 1 do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (DZ. U. Nr 107, poz. 679).

UWAGA!!! Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.

Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające, dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy.


 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  1. Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  2. Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Goncerz 32 277 61 00 wew. 458, fax 32 277 61 00 wew. 212 , bgoncerz@szpitalzabrze.pl.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

    1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 71 505,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 50 1240 4272 1111 0010 3193 5570

   1. Ponieważ zamówienie podzielono na części, wadium należy wnieść na pakiety, na które składa się ofertę. Wadium z podziałem na części zamówienia przedstawia się następująco:
Nr pakietu

Wadium

1

8 430,00 zł

2

3 825,00 zł

3

33,00 zł

4

1 290,00 zł

5

960,00 zł

6

13 381,00 zł

7

6 100,50 zł

8

2 640,00 zł

9

1 332,00 zł

10

245,25 zł

11

196,50 zł

12

1 353,15 zł

13

588,00 zł

14

12 873,75 zł

15

1 437,75 zł

16

9 738,90 zł

17

584,25 zł

18

525,90 zł

19

189,90 zł

20

114,00 zł

21

661,05 zł

22

1 831,35 zł

23

75,75 zł

24

129,00 zł

25

681,75 zł

26

325,50 zł

27

249,75 zł

28

187,50 zł

29

1 218,00 zł

30


229,50 zł

31

76,50 zł

RAZEM

71 505,00 zł 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert tj. do 18 grudnia 2015r


 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

 1. Kompletna oferta składa się z:

  1. Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  2. Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  3. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  4. Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia przez oferowane dostawy warunków określonych przez Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  5. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  6. Załącznika nr 6 do SIWZ – wykazu wykonanych dostaw podpisanego przez osobę/y/, uprawnioną/e/

  7. Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

  8. Dowód wniesienia wadium

 2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim. ,Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

 3. Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

 4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

 5. W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez PEŁNOMOCNIKA wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do tych Wykonawców. Jeżeli oferta Wykonawców, występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający (przed zawarciem umowy) może żądać umowy regulującej ich współpracę. Należy również dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia; pełnomocnictwo to powinno być udzielone (podpisane) przez podmioty występujące wspólnie.

 7. Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

 8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 24/PN/15 na dostawy endoprotez, zespoleń złamań kości, cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego, zestawów do terapii podciśnieniowej”.

 9. Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

 10. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

    1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.04. do dnia 20 listopada 2015 r. do godz. 1000.

    2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2015 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pok. nr 1.04
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

 1. Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji,

 2. Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji,

 3. Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,

 4. Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji,

 5. Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

2. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.


 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

 2. Oferta będzie oceniana pod względem:

 1. formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

 2. merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami, którymi są;

  1. CENA „X” – 80 PUNKTÓW

oferta o najniższej cenie otrzyma 80 PUNKTÓW

oferta o wyższej cenie otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru;

cena najniższaCENA „X” =

-----------------------------------------

X 80 PUNKTÓWceny badanej oferty


Jest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i inne jeżeli występują.
  1. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE„Y”20 PUNKTÓW

Przy ocenie powyższego kryterium brana będzie pod uwagę ilość dołączonych przez Wykonawców do złożonych ofert referencji, potwierdzających wykonanie zadań o podobnym charakterze tj. dostawy endoprotez, i/lub zespoleń złamań kości i/lub cementu kostnego i/lub zestawów do drenażu pooperacyjnego i/lub zestawów do terapii podciśnieniowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia przez nich działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są w trakcie wykonywania) zadania o podobnym charakterze, których liczbie przypisano poniższą punktację

 • oferta zawierająca wymagane dwa poświadczenia otrzyma – 50 punktów

 • oferta zawierająca trzy poświadczenia otrzyma – 75 punktów

 • oferta zawierająca cztery lub więcej poświadczeń otrzyma – 100 punktów

oferta o największej, ilości poświadczeń otrzyma 20 PUNKTÓW

oferta o mniejszej ich liczbie otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru;

Punktacja badanej ofertyWIEDZA I DOŚWIADCZENIE „Y” =

------------------------------------


X 20 PUNKTÓW

Punktacji oferty o największej liczbie poświadczeń


 1. Przy ocenie ofert pod uwagę będzie brana ŁACZNA SUMA PUNKTÓW uzyskanych przez Wykonawców w obu określonych kryteriach tj. CENA „X” i kryterium WIEDZA I DOŚWIADCZENIE „Y”
 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

 2. Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów.

 4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.
 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości,

cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego

oraz zestawów do terapii podciśnieniowej

do SIWZ. 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

 2. W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań i skarg.
 1. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.


 1. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.


 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.


 1. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:Katarzyna Błaszczyk

Kierownik Działu Administracji Zamówień i Logistyki ....................................................................


Członkowie Komisji:Łukasz Orzechowski

Z-ca Kierownika Oddziału Chirurgii

Urazowo-Ortopedycznej

Główny Użytkownik .....................................................................Józef Grzymski

Kierownik Bloku Operacyjnego

Główny Użytkownik ..........................................................................

Lidia Barna

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego

Główny Użytkownik .....................................................................
Celina Hołda

Specjalista

Osoba z Działu Księgowości .....................................................................

Sekretarz Komisji:Barbara Goncerz

St. Referent Działu Administracji Zamówień i Logistyki .....................................................................

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM
..................................................................................................

Prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu

data, miejscowość


Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 24/PN/15

na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości,

cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego

oraz zestawów do terapii podciśnieniowej
Nazwa i adres Wykonawcy


Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 ZabrzeFORMULARZ OFERTOWY
I. Dane Wykonawcy:

 1. Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

 2. Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 24/PN/15 na dostawę endoprotez, zespoleń złamań kości, cementu kostnego oraz zestawów do drenażu pooperacyjnego, zestawów do terapii podciśnieniowej ogłoszonego w DUOPWE na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.


OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ :
(jak w załączonych ……….. [ 31] pakietach sporządzonych w programie Microsoft Word)
FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY


Pobieranie 2.72 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna