Specyfikacja istotnychPobieranie 0.84 Mb.
Strona1/8
Data07.03.2018
Rozmiar0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
NR SPRAWY :

1/med/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)
NA
DOSTAWĘ MATERIAŁÓW

OPATRUNKOWYCH

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,

POMOCNICZYCH CHIRURGICZNYCH

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu


W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r poz. 1020)

oraz USTAWY z 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2015.876)


W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA 53 PONUMEROWANYCH STRON

Wałcz, 28 grudzień 2016 r.
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1. INFORMACJE WSTĘPNE ( nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, trybudzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

5. OFERTY WARIANTOWE


6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU , ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z

POSTĘPOWANIA


9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
11. WADIUM
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
13.1.Wymagania podstawowe

13.2.Forma oferty

13.3.Zawartość oferty
14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

14.1.Miejsce i termin składania ofert

14.2.Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.3.Miejsce i termin otwarcia ofert

14.4.Tryb otwarcia ofert
15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY

OFERT.
17.1.Wyjaśnienia treści ofert

17.2.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

17.3.Zasady oceny kryterium "Cena"

17.4.Zasady oceny kryterium "Termin dostawy”

17.5.Ocena punktowa oferty
18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

18 .1 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTEPOWANIA.
20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY.
21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.
22. ZAŁĄCZNIKI
22.1.Załącznik nr 1wzór formularza oferty

22.2.Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunkówokreślonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996

oraz Dz. U. z 2016 r poz. 1020)

22.3.Załącznik nr 3 – wzór umowy wraz z załącznikami

22.4.Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

22.5.Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej

22.6.Załącznik nr 6Spis materiałów w formie próbek

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

1. INFORMACJE WSTĘPNE


Zamawiający:

Zamawiającym jest: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w WałczuAdres: 78-600 Wałcz , ul. Kołobrzeska 44

Telefon/fax: 261- 47-28-61, 261-47-28-63

e-mail: apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Godziny urzędowania: od 8 00 do 14 00

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002Numer NIP: 765-14-95-874;

Numer REGON: 570544566

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 1/MED/2017
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r poz. 1020)
Informacje uzupełniające:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym

wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie

uczestniczącym w postępowaniu.

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”

bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z

2016 r poz. 1020)

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę


organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. 2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesyła w terminie 2 dni od dnia

otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma

zamówienia do siedziby Zamawiającego).

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
a) Przedmiot zamówienia stanowi :

dostawa

MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH NR CPV : 33.14.11.10-4

MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NR CPV : 33.14.00.00-3

MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH CHIRURGICZNYCH NR CPV : 33.14.00.00-3

b) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) Przedmiot dostawy musi posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa

rejestracji, atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu.

d) Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskienormy zharmonizowane lub też - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych,

wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich

norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych

(art. 30 ust. 1 i 3 ustawy).
3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
a) Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr.4 dołączony do niniejszej Specyfikacji.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH


Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.


Wymagany termin wykonania zamówienia : Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie przez okres od dnia 01.03.2017r do 28.02.2018r

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika toz odrębnych przepisów.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa

w rozdziale 7 punkt 1 niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio do każdego Wykonawcy.

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy


w stosunku do którego otwarto likwidację. w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,1513,1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono. z

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego

2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 125911844);

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, wszczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków

dowodowych;

jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PIP, uprawnione doreprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych wart. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy P2P z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa wart. 17 ust. 2a ustawy PZP

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniuwcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o

którym mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia

odszkodowania;

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lubwykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce Jawnejlub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających zprzepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z

wyjątkiem przypadku, o którym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ,

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. W zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz potwierdzenia

braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust.5 ustawy, każdy Wykonawca

musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2

( OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ) do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23. 1. ustawyW przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w

rozdz. 8 punkt 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak

podstaw wykluczenia

3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówieniapodwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w

rozdz. 8 punkt 1 niniejszej SIWZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nichpodstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału

w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. 8 punkt 1 niniejszej SIWZ dotyczące

tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa

w rozdz. 8 punkt 1 niniejszej SIWZ.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w

art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia Załącznik nr 5

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, nie wezwie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń lub dokumentów.

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lubzdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

8.2 Pozostałe dokumenty:
1. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ - bez

dokonywania w nich zmian za wyjątkiem załącznika nr 4 , który należy sporządzić samodzielnie.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy

oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje

konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie,

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o

udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie

dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.


1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający jest

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu

składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którymmowa w pkt.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić

wniosek bez rozpatrywania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.1

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację,

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza

na tej stronie.

5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treśćSpecyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie

internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie , prowadzi się zzachowaniem formy pisemnej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków,

zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczaćkonkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie

10. Zamawiający przedłuża określony w punkcie 14. 1. Termin składania ofert w celu umożliwieniaWykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W

tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

11.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
mgr farm. Witold Wypych – tel./fax. 261-47-28-61 lub tel/fax 261-47-28-63

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

11. WADIUM.

Nie wymagane
12. TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.


13.1. Wymagania podstawowe
1. Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji (należy go sporządzić samodzielnie).

a) W sporządzanym formularzu ofertowym należy podać następujące informację:

liczbę porządkową, nazwę handlową, nazwę producenta każdej oferowanej pozycji ,numer

katalogowy, ilość, cenę jednostkową netto, stawkę podatku Vat, kwotę podatku VAT, cenę

jednostkową brutto , łączną wartość netto danego zadania , łączną wartość brutto danego zadania.

b) Zamawiający wymaga złożenia próbek w Zadaniach: 48, 70, 71.

Wykonawca zamieści w ofercie spis materiałów w formie próbek (Załącznik nr.6), jednocześnie

umieści fakturę za te próbki lub umieści oświadczenie o ich zwrocie lub nieodpłatnym przekazaniu.

c) Na podstawie próbek Zamawiający dokona oceny zgodności oferowanego produktu z

wymaganiami SIWZ.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia ofertywspólnej.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jestniepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do

zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania . Wykonawca może złożyć ofertę na

jedno lub więcej zadań (według swego wyboru).

4. Ofertę (pod rygorem odrzucenia) należy przygotować ściśle według wymagań określonych wniniejszej Specyfikacji.

5. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelnośćjej treści.

6. Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana czytelnym podpisem przez osoby upoważnionedo reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy

lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przezWykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z

niniejszą Specyfikacją formie.

8. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian


mających wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub

oznaczonych gwiazdką (*).

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
9. Żadne dokumenty i inne materiały, wchodzące w skład oferty, złożonej przez Wykonawcę,

którego oferta została wybrana, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

10. Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana zamawiający zwracazłożone przez nich dokumenty i inne materiały, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, za

wyjątkiem próbek materiałów, które zostaną zużyte w procesie dokonywania oceny jakościowej

wyrobu.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

14. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadkuwskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego

załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
13.2. Forma oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.

Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiącychzałączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane

komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

3. Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiącychzałączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub

maszynopisu.

4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowezdekompletowanie – kartki oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość

inną techniką.

5. Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane, podpisane iparafowane.

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanejprzez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez

Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty

pełnomocnictwem).

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lubpoświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status

prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniunieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom wskazane jest,

aby były podane w formie odrębnego załącznika do oferty, sporządzonego zgodnie z zasadami

określonymi w punkcie 13.2. 1 – 7 Specyfikacji i opatrzonego klauzulą „TAJNE”.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu


13.3. Zawartość oferty
KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :
Wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne materiały wymienione w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków.

UWAGA


Zamawiający zwraca się z prośbą do Oferentów o udostępnienie oferty również w wersji elektronicznej, ułatwi to znacznie procedury oceny ofert, jak i również sprawdzanie ofert przez Oferentów.

Przekazanie oferty w wersji elektronicznej jest dobrowolne i zależy od woli Oferenta.

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
14.1. Miejsce i termin składania ofert
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 u Kierownika Apteki, Budynek Polikliniki, wejście D-

Apteka w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 02.02.2017r do godziny 10:00

2.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminuprzewidzianego na wniesienie protestu.

3.Ofertę należy złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.Kopertę powinno się opisać następująco:
"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ ”

78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44APTEKA SZPITALNA

DOSTAWA MATERIAŁÓW

OPATRUNKOWYCH

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,

POMOCNICZYCH CHIRURGICZNYCH

Nie otwierać przed dniem 02.02.2017r, godz. 11. 00 "Na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy.
14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem

terminu składania ofert.

2.Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasadobowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

3.Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanegoprzez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44, w budynku nr 10 – LOGISTYKA – pokój 112.

Publiczna sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia : 02.02.2017r o godzinie 11.00.

Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert

i zgłaszać oświadczenia do protokołu.

14.4. Tryb otwarcia ofert.
1.Po publicznej sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną

odesłane Wykonawcom bez otwierania.

2.Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopertzawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć nasfinansowanie zamówienia.

4.W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :a) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę;

b) imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) cenę otwieranej oferty;

d) warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 i 4 ustawy.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY


1. Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z

tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi

przepisami realizacji zamówienia.

2.Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:
a) Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
wn = jm x cjn,


b) Kwotę podatku VAT stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT:

kpv = wn x spv,

c) Wartość brutto stanowi suma wartości netto i kwoty podatku VAT:

wb = wn + kpv
gdzie:

wn – wartość netto; spv - stawka podatku VAT;

wb – wartość brutto; kpv – kwota podatku VAT.

jm – liczba jednostek miary; cjn – cena jednostkowa netto;107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

3. Kwoty wykazywane w załączniku nr 5 do umowy – „opis przedmiotu zamówienia”

zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.


Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT


17.1. Wyjaśnienia treści ofert
1. W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy).

2. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.87 ust.2 Ustawy poprawia w ofercie:a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 8.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lubdokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowegozgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty

podatku.(art.91 ust.3a)

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku doprzedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych

przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu

wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w

miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej

zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

(art.90 ust.1 Ustawy)

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na

wykonawcy. (art.90 ust.2 Ustawy)

8. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnieńwraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do

przedmiotu zamówienia. (art.90 ust.3 Ustawy)

9. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawieart. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które

według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a

wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z

prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

(art.90 ust.4 Ustawy)

10. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.89 ust.1 Ustawy odrzuca ofertę, jeżeli:

– jest niezgodna z ustawą;

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt.2 lit. c.

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lubniezaproszonego do składania ofert;

zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał

wniesienia wadium;

oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.17.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu

na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:


Lp.

Kryterium


Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryteriumCena

60,00%

60 punktówCzas realizacji zamówienia

40,00%

40 punktów


107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym

stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do

przyznania za dane kryterium. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego samego kryterium

otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów za dane kryterium.

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia takisam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z

najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez

zamawiającego ofert dodatkowych. ( art. 91 ust. 4 Ustawy).

5. Kryteria oceny oferty nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy.

6. Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.
17.3. Zasady oceny kryterium „Cena”
W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania :P (Ci) =

C min

-----------

Ci


Max (C)

gdzie :
P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" z

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena brutto oferty "i";

Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

17.4. Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia”
Liczba punktów, jaką można otrzymać w ramach tego kryterium .
OFERENT KTÓRY ZAPROPONUJE TERMIN REALIZACJI DOSTAWY DO (48 godz.) OTRZYMA MAXYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW - 40, (72 godz.) - 38, każda następna doba dostawy pomniejszona zostanie o 4 punkty.

17.5. Ocena punktowa oferty
Ocena punktowa oferty „i” będzie wynikać z sumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria :
Pi = Σ P (Xi)
gdzie :

Pi – ocena punktowa oferty „i”;

Σ P (Xi) – suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria „X” zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.


1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej

kryteria oceny ofert.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy

firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną

punktację w formie załącznika;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

5. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z załącznikami zostaną rozesłane przez Zamawiającegolistami poleconymi oraz drogą elektroniczną do Wykonawców którzy złożyli oferty.

6. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowejwww.107sw.mil.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i

oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.Pobieranie 0.84 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna