Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb oddziału ortopedii I traumatologii narządu ruchu wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imPobieranie 213 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar213 Kb.

endoprotezy2010 WSM/DZP/381/2061/N/2010


S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A
na dostawę
ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO

dla potrzeb

ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

w Poznaniu
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej

powyżej 193.000 euro,

ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. Nr 223/2007 poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiającym jest

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia

z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa endoprotez stawu biodrowego z przeznaczeniem dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, w asortymencie i zamawianych ilościach wyszczególnionych w załączonym do niniejszej specyfikacji formularzu ofertowym.

Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, niezawodnego, spełniającego bezwzględnie wszystkie funkcje dla których jest przeznaczony, zapewniającego bezpieczeństwo pacjentom oraz komfort pracy personelowi medycznemu wykonującemu zabiegi operacyjne przy jego użyciu, mimo iż jedynym kryterium wyboru jest cena

Oferowane endoprotezy stawu biodrowego cementowane, bezcementowe,

bezcementowe-rewizyjne winny pochodzić od jednego

wytwórcy/producenta, posiadającego certyfikat ISO
Zamawiany asortyment, jego ilości, wymagane parametry techniczne i użytkowe oraz wyposażenie, zostały szczegółowo opisane poniżej oraz w formularzu ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część.

kod CPV: 33183200-8 protezy ortopedyczne
1/ Endoproteza bezcementowa biodra

1a/ trzpień - ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych. Trzpień min. w 11 rozmiarach

1b/ głowa metalowa - ze stopu Co Cr Mo Ø 18mm lub 32mm w 5 rozmiarach długości szyjki

1c/ głowa ceramiczna – Ø 32 w 4 rozmiarach długości szyjki szyjki


1d/ panewka – tytanowa press fit sferyczna z trzema otworami na śruby stabilizujące, ze stopu tytanu w rozmiarach od 40 – 68mm, oraz do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby a także z 7-oma otworami do zastosowań rewizyjnych. Panewka pokryta napyleniem porowatym tytanowym, oraz panewka wkręcana – kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu.

Rozmiary : Ø 44mm do 60mm co 2 mm oraz 64 i 68 mm Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej
1e/ wkłady ceramiczne – symetryczne, o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy.

1f/ wkłady polietylenowe – symetryczne i asymetryczne do wyboru operatora o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy.

1g/ śruby stabilizujące – ze stopu tytanu o długości od 16 do 68mm włącznie

2/ Endoproteza cementowana

2a/ trzpień – bezkołnierzowy ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego, trzpień prosty, wymagający centralizera, w części bliższej zaopatrzony w system derotacyjny. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6 mm w stosunku do trzpieni standardowych. Trzpień min. w 5 rozmiarach.

2b/ głowa metalowa – ze stopu Co Cr Mo Ø 28mm lub 32 mm w 5 rozmiarach długości szyjki.

2c/ panewka polietylenowa – o dużej gęstości, w wersji niskoprofilowej i pełnoprofilowej; panewki w min. 12 rozmiarach ( dla głów 28mm) i w min. 7 rozmiarach ( dla głów 32mm), znacznik rtg

3/ Cement kostny mieszany próżniowo

ręczny (niewymagający użycia pompy próżniowej), hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, z cementem 1 x 60g (proporcja proszku do płynu 3 : 1) umieszczonym fabrycznie wewnątrz mieszalnika.4/ Gąbka wchłaniająca – do kanału udowego (fabrycznie sterylna)

5/ Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa-rewizyjna

ze stopu tytanu, modularna-trzpień składający się z dwóch oddzielnych części – bliższej (krętarzowej) i dalszej (trzonowej) mocowanych śrubą – kluczem dynamometrycznym. Część bliższa napylana porowatą okładziną z czystego tytanu oraz CaHPO4*2H2O. Część bliższa w min. 9 rozmiarach (trzech średnicach proksymalnych : 17mm, 19mm, 21mm, i min. trzech długościach dla każdej ze średnic). Stożek konusa 12/14. Komponent dalszy w 28 rozmiarach, podłużnie karbowany o średnicy dalszej w przedziale 12-24mm (włącznie). Minimum po 3 długości dla każdej ze średnic. Możliwość płynnego wyboru kąta lub retrotorsji podczas zestawienia komponentów. System musi umożliwiać zestawienie dowolnej kombinacji rozmiarów komponentów bliższej i dalszej oraz ich zestawienie w ciele pacjenta (wcześniejszą implantację części dalszej) lub też poza – w zależności od potrzeb. Endoproteza podwójnie regulowana w części dalszej – pokryta celownikiem. Śruby regulujące w rozmiarach 24mm – 60mm (włącznie). Głowy metalowe Ø 28mm o 5 długościach szyjki. Panewki polietylenowe z podwójnym znacznikiem rtg. o średnicy wew. dostosowanej do średnicy głowy endoprotezy.5a/ trzpieńczęść bliższa

5b/ trzpień – część dalsza

5c/ - głowa metalowa

5d/ - śruba regulująca

5e/ - panewka polietylenowa

5f/ - cement kostny z gentamycyną
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

a) dostawę endoprotez objętych umową do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, zgodnie z potrzebami Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządy Ruchy


b) użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy dwóch kompletów pełnego instrumentarium do endoprotez biodrowych cementowanych, bezcementowych, i bezcementowych - rewizyjnych do zabiegów operacyjnych wykonywanych przy użyciu przedmiotu zamówienia wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; w skład instrumentarium winny wchodzić również narzędzia do usuwania cementu z panewki i kanału szpikowego kości udowej.

Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentarium w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. 1. oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy

trzech kompletnych „linii” endoprotez objętych zamówieniem, do wykorzystania wg bieżących potrzeb Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządy Ruchy. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokołów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty/protokoły, które zamawiający przekaże wykonawcy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu „linii” nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania raportu/protokołu.

d) Bezpłatne szkolenie w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia w terminie uprzednio uzgodnionym z zamawiającym, zakończone protokołem szkolenia.
  1. Do rozpatrzenia przyjęte zostaną oferty złożone na asortyment spełniający warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004 r o wyrobach medycznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy)tj. posiadać certyfikat zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego.
  1. Wymaga się, by każdy pojedynczy egzemplarz przedmiotu zamówienia oraz opakowanie zbiorcze zamawianych elementów endoprotez zaopatrzone

były w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim oraz zawierającą

wszystkie wymagane informacje. Na każdym dostarczonym opakowaniu

winien być podany numer serii i data ważności, przy czym termin ważności

nie może być krótszy niż 2 lata od daty dostawy.
1.4 Na potwierdzenie spełnienia przez przedmiot oferty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien dostarczyć wraz z ofertą opis przedmiotu zamówienia w formie kart katalogowych producenta lub wydruków parametrów technicznych ze strony internetowej producenta zawierających potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych. Katalogi lub materiały, informacyjne winny być w języku polskim i opisywać właściwości/parametry przedmiotu oferty.
1.5 Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne należy je traktować wyłącznie jako przykład wyrobu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia; w każdym takim przypadku zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Asortyment zaproponowany jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego.
1.6 Oferty należy złożyć na oryginalnym (pobranym ze strony internetowej zamawiającego) formularzu ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji. Formularz należy wypełnić dokładnie we wszystkich rubrykach. Jeśli formularz ofertowy nie będzie zawierał, wszystkich wymaganych informacji lub zostaną w nim stwierdzone błędy w wyliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z zapisem pkt. 9.9 SIWZ, albo będzie zawierał omyłki, o których mowa w pkt. 9.10, których nie można poprawić zgodnie z zapisem w pkt. 9.10.2 lub wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki, oferta zostanie odrzucona. Formularz może być wypełniony pismem ręcznym, trwałym, czytelnym, bez poprawek lub komputerowo. Nie dopuszcza się złożenia ofert na formularzach innym niż pobrane ze strony internetowej, chyba, że nieoryginalny formularz zawiera identyczne informacje, jak określone w oryginale.
Uwaga! Na formularzach ofertowych w kol. 4 wytwórca/producent należy wpisać nazwę wytwórcy/producenta przedmiotu zamówienia w zrozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 24 powołanej wyżej ustawy o wyrobach medycznych. Nazwa ta winna odpowiadać nazwie wytwórcy/producenta wymienionego w dokumencie potwierdzającym dopuszczenie tej aparatury do obrotu i stosowania.
1.7 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.


1.8 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
1.9 Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
1.10 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okolicznościach wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.11 Ze względu na szczególny charakter niniejszego zamówienia zamawiający nie wyraża zgody na jego wykonanie przez podwykonawców.


 1. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
  1. Miejsce dostawy:

Wielospecjalistyczny Szpital im. J. Strusia w Poznaniu

Apteka Zakładowa

ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
2.2 Wymaga się by wykonawca zagwarantował dostawę przedmiotu zamówienia własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko tj: do Apteki Zakładowej

2.3 Dostawy realizowane będą na warunkach określonych w pkt. 1.1 niniejszej

specyfikacji2.4 Wymagany okres gwarancji – gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24 miesiące od daty dostawy

2.5 Wymagany termin płatności faktury30 dni, licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

2.6 Szczegółowe warunki dostawy reguluje umowa, której wymagana treść stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


  1. Umowa z wybranym w przetargu Wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 30.06.2011


4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
4.1 Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych

4.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4.1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw odpowiadających asortymentowo, charakterowi zamówienia tj: endoprotez stawu biodrowego w jednostkach służby zdrowia, o wartości netto odpowiadającej niniejszemu zamówieniu4.1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp).
4.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:


4.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.1 zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4.2.2 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dwóch dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – określonym w pkt. 4.1.2 SIWZ w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

4.2.3 W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4.2.4 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w punkcie 4.2.3 dotyczącej tych podmiotów.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie „spełnia/nie spełnia” , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne.
4.3. Oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
4.3.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
4.3.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

(UWAGA: Wykonawcy będący osobami fizycznymi są zobowiązani złożyć zamiast tego dokumentu oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy).


4.3.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;


4.3.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.3.5 Aktualna informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4.3.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4.3.7 Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.2 (wykonawcy składający ofertę wspólną mogą łącznie spełnić warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia).

4.3.8 Zasady składania dokumentów wskazanych powyżej w punktach 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 i 4.3.6 SIWZ przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy § 4 ust. 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w odniesieniu do tych podmiotów do oferty należy załączyć dokumenty wymienione powyżej w punktach 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 i 4.3.6 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4.4 Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w SIWZ:
4.4.1 Certyfikaty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych) tj; certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.
4.4.2 Certyfikat ISO dla Wytwórcy (producenta) oferowanej aparatury.
4.4.3 Dokumenty - odpowiednie karty katalogowe producenta lub wydruki parametrów technicznych ze strony internetowej producenta zawierających potwierdzenie wymaganych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim
UWAGA DOT. PKT. 4.4.1 – 4.4.3:

NA WSZYSTKICH ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY DOKUMENTACH NALEŻY WYRAŹNIE – ZAZNACZYĆ, KTÓREGJ POZYCJI DOKUMENT TEN DOTYCZY. JEŚLI OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA JEST WYMIENIONY W ZAŁĄCZNIKU DO DOKUMENTU (certyfikatu), NALEŻY NA TYM ZAŁĄCZNIKU ZAZNACZYĆ MIEJSCE, W KTÓRYM JEST WYMIENIONY.
4.5 Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń brakujących lub zawierających błędy, w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A UCZESTNIKAMI POSTĘPOWANIA:
  1. 5.1 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

    1. 5.2 Językiem porozumiewania się w niniejszym postępowaniu jest język polski.

5.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje strony postępowania przekazują drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefaxu, jednak zamawiający wymaga potwierdzenia dokumentu w formie pisemnej. Za dzień złożenia dokumentu uważana jest data jego przekazania e-mailem lub faxem.

Dokumenty wysyłane do zamawiającego za pośrednictwem telefaxu mogą być przekazywane wyłącznie pod nr 061 87 79 517, a pocztą elektroniczną tylko na adres e mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

Zamawiający będzie przesyłał korespondencję do wykonawców w sposób podany powyżej - na numery faxu lub adresy e-mail podane na formularzu ofertowm.

5.4 Korespondencja doręczana bezpośrednio do zamawiającego składana jest tylko do Kancelarii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, pok. 239 i tylko w czasie pracy zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 14.30, niezależnie od sposobu jej doręczenia (osobiście, poczta, poczta kurierska).

5.5 Przed terminem składania ofert i w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych dokumenty sporządzane przez zamawiającego zamieszczane będą na jego stronie internetowej www.szpital-strusia.poznan.pl - link zamówienia publiczne.

SIWZ, formularz ofertowy i wzór umowy zamieszczone zostały jako załączniki do ogłoszenia o zamówieniu. Kolejne powstające dokumenty zamieszczane będą sukcesywnie w toku postępowania, również jako załączniki. Data i godzina zamieszczenia dokumentu na stronie internetowej jest podana przy nazwie każdego załącznika.
 1. OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:


Marzenna Dąbkiewicz - Dział Zamówień Publicznych

tel: (061) 87 39 008 fax: (061) 87 79 517, w godz. 7: 15 do 14:30E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl , w godz. 7: 15 do 14:30
7. WADIUM
7.1 Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium

w wysokości 5.400,00,- zł.
7.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert; termin wniesienia wadium upływa w dniu 31.maj 2010 r. o godz. 9.00
7.3. Wadium wnoszone może być w :

- pieniądzu przelewem na konto zakładuPKO BP I O/M Poznań

69102040270000150200499269

z zaznaczeniem

Wadium w przetargu na dostawę endoprotez stawu biodrowego”
- albo innej formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt. 2 – 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.4 Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
7.5 Zwrot wadium:
7.5.1 Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie:

 • wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem w pkt. 7.5.2. i 7.5.3 niniejszej SIWZ.

 • wykonawcy którego oferta została wybrana – po zawarciu umowy,

 • na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7.5.2 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

7.5.3 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (nie dot. niniejszego postępowania).

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

wykonawcy.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI 60 DNI. BIEG TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZPOCZYNA SIĘ WRAZ Z UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.
8.1 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na zasadach określonych w art. 85 ust. 2, 3 i 4 powołanej ustawy.
9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
9.1 Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, bez poprawek.

9.2 Kolejne strony oferty należy ponumerować i trwale spiąć.

9.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej przesyłce, opatrzonej pieczątką wykonawcy, z napisem:
PRZETARG NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO”
na adres:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia

z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ
Kancelaria Zakładu

ul. Szwajcarska 3, 61 – 285 Poznań
9.4 Wymagane dokumenty składane są w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przystępującego do postępowania. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w językach obcych winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na potencjale których Wykonawca polega zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.9.5 Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, pod rygorem jej nieważności.

Wykonawca winien poświadczyć odpowiednimi dokumentami ważność złożonych podpisów; nie jest wymagane poświadczenie jeśli Wykonawca załączył do oferty aktualny odpis z KRS.

Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale, natomiast dopuszczalne jest złożenie kserokopii pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Do pełnomocnictw art. 26 ust. 3 powołanej ustawy stosuje się odpowiednio.


9.6 Zamawiający nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy.
9.7 Oferta (formularz ofertowy) oraz dołączone do niej dokumenty powinny być ułożone w następującej kolejności:

9.7.1 zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 19 (jeśli jest złożone)

9.7.2 pełnomocnictwo, jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik

9.7.3 formularz ofertowy

9.7.4 oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

9.7.5 oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

9.7.6 pozostałe oświadczenia i dokumenty.
9.8 Zamawiający poprawi w ofercie:

a/ oczywiste omyłki pisarskie,

b/ oczywiste omyłki rachunkowe – w zakresie określonym w pkt. 9.9,

c/ inne omyłki – określone w pkt. 9.10a o dokonanych poprawkach niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9.9 9.9.1 Za oczywiste omyłki rachunkowe zamawiający uzna:

a/ błędny wynik wyliczenia ceny jednostkowej brutto, jeżeli cena netto i stawka % VAT podane są prawidłowo

b/ błędny wynik wyliczenia wartości brutto ogółem (z VAT) jeżeli, wartość ogółem (bez VAT) i stawka %VAT podane są prawidłowo

c/ błąd podsumowania poszczególnych pozycji, przyjmując, że prawidłowo wyliczono wartości w poszczególnych pozycjach,

d/ rozbieżność między wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje wartość liczbową.
9.9.2 Zamawiający nie uzna za omyłkę rachunkową błędu w podaniu ceny jednostkowej netto oraz obliczeniu wartości ogółem netto, a także błędnie podanej stawki podatku VAT oraz liczby zamawianych jednostek.
9.9.3 Poprawiając omyłki rachunkowe, zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych omyłek.
9.10 9.10.1 Zamawiający poprawi inne omyłki w ofercie, polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści tej oferty.
9.10.2 Nie jest możliwe poprawienie omyłek jeśli:
a/ wystąpi niezgodność opisu przedmiotu oferty z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w formularzu ofertowym, lub opis przedmiotu oferty nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji i będzie odsyłał do załączników.

b/ sposób przygotowania oferty nie będzie zgodny z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6 oraz 9 i 12 SIWZ,

c/ w treści oferty wystąpi niezgodność w zakresie warunków wykonania zamówienia, o których mowa w pkt. 2.2, 2.3 i 2.4 SIWZ,

d/ na formularzu ofertowym pominięte zostaną wymagane „oświadczenia wykonawcy” dot. oferty zamieszczone na ostatniej stronie tego formularza ofertowego, lub treść tych oświadczeń nie będzie odpowiadać wymaganiom SIWZ.
9.10.3 Nie wyrażenie zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 9.10.1 w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
10.1 Oferty należy składać w Kancelarii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej 3, pok. 239 (wejście D, II p.) w terminie do:

31. maj 2010 - godz. 900
Oferty mogą być doręczane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 – 14.30 i tylko do Kancelarii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3.
10.2 Za dotrzymanie terminu uważa się dzień i godzinę doręczenia oferty zamawiającemu.
10.3 Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie oraz zwróci te ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
11. OTWARCIE OFERT:
11.1 Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego - Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu pok. 123 (wejście D, I p.) Dział Zamówień Publicznych w dniu:
31.maj 2010 - o godz. 1100
11.2 Otwarcie ofert jest jawne.
11.3 Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców, którzy przystąpili do postępowania; ceny ofert podane w kolumnie 9 „wartość ogółem brutto (z VAT)” oraz terminy dostawy przedmiotu zamówienia i termin gwarancji
11.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
12.1 Wymagane jest by cena podana na formularzu ofertowym wyrażona była w złotych polskich i obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki (także podatek VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty dostawy do Zamawiającego (transportu i ubezpieczenia).
12.2 Cenę oferty należy obliczyć w sposób następujący:
- w kolumnie 5 (Cena jednostkowa netto (bez VAT)– należy wpisać odpowiednio cenę 1 szt. - bez podatku VAT,

- w kolumnie 6 (Cena jednostkowa brutto (z VAT) - należy podać cenę jednostkową z kolumny 5 powiększoną o % podatku VAT, obliczoną do 2-giego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych,

- w kolumnie 7 (Wartość ogółem netto (bez VAT) – należy podać iloczyn ceny jednostkowej podanej w kol. 5 i liczby zamawianych jednostek z kolumny 3,

- w kolumnie 8 (% VAT) – należy podać stawkę procentową podatku VAT zgodnie

przepisami obowiązującymi na dzień przygotowania oferty,

- w kolumnie 9 (Wartość ogółem brutto (z VAT) – należy podać sumę wartości netto zamówienia podanej w kol. 7 i stawki procentowej podatku VAT z kolumny 8;

- w poz. OGÓŁEM - należy podsumować wartości podane w kolumnach 7 i 9.,

- w poz. „ Słownie wartość” - należy wpisać wartość z kol. 9.


12.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia przedpłaty ( zaliczki).

12.4 Faktury wystawiane będą zgodnie z ofertą w złotych polskich i rozliczane w PLN.

12.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty i rozliczania się z wykonawcą w walucie innej niż PLN.
13. KRYTERIA, JAKIMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium, któremu przypisano znaczenie:
a/ cena oferty 100 pkt. znaczenia w ocenie

Oceny dokona Komisja Przetargowa mająca do dyspozycji 100 pkt. w ramach znaczenia określonego w pkt. 13.113.2. Do oceny zostaną dopuszczone tylko te oferty, które spełniają wszystkie wymagane warunki opisane w SIWZ, oraz spełniają wymagania określonej w formularzu ofertowym dla każdej pozycji.

13.3 Wybrana zostanie ta oferta, która zaproponuje najniższą cenę.

13.4 Punktacja w kryterium określonym w pkt. 13.1a/ (cena oferty) obliczona zostanie wg następującego wzoru:

cena najniższa

cena badanej oferty x 100 pkt.
Do obliczeń przyjęta zostanie „Wartość oółem brutto (z VAT)”, podana na formularzu ofertowym w kolumnie 9( poz. „Ogółem”).
14. ZAWARCIE UMOWY:
14.1 Zawarcie umowy - w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.2 Umowę przygotowuje zamawiający.

14.3 Wymagana treść umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

14.4 Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

14.5 Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

14.6 Po prawomocnym zakończeniu postępowania, zamawiający wyśle wykonawcy, którego oferta została wybrana , umowę podpisaną ze swojej strony, wyznaczając termin jej podpisania przez tego wykonawcę i zwrotu 1 egz. umowy do zamawiającego.
14.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku:
14.7.1 zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy,

14.7.2 jeżeli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy, w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów

14.7.3 przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową,

14.7.4 w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych,

14.7.5 w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu gospodarczego, albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć.
14.8 Zmiany, o których mowa w pkt. 14.7 wymagają zgody wykonawcy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

14.9 Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA:
15.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie tego zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

15.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

15.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

15.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w 5.3 SIWZ.

15.6 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności; na te czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 powołanej ustawy.15.7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja ta została przesłana w sposób określony w pkt. 5.3 SIWZ.

15.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

15.9 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 15.7 i 15.8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem terminów określonych w art. 182 ust. 4 ustawy.

15.10 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

15.11 Szczegółowe zasady postępowania dot. odwołań i skargi określone zostały w Dziale VI „ Środki ochrony prawnej” powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.
16. Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYKLUCZA SIĘ WYKONAWCÓW WYMIENIONYCH W ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A TAKŻE WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W UST. 2 , JEŻELI ZAISTNIEJĄ WSKAZANE TAMŻE OKOLICZNOŚCI

Ofertę złożoną przez wykluczonego wykonawcę uznaje się za odrzuconą .


17. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA NA PODSTAWIE ART. 89 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JEŚLI:
- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści niniejszej specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt. 9.10

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można zakwalifikować, jako omyłki rachunkowe i poprawić na podstawie pkt. 9.9 SIWZ

- wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 9.10 SIWZ w terminie tamże wskazanym

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


18. ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNI PRZETARG Z PRZYCZYN WSKAZANYCH W ART. 93 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JEŚLI:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, chyba, że będzie możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,

- w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 ustawy złożone zostały oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą , uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy.
19. Oferty (formularz ofertowy), opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wykonawców, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokółu z tego postępowania; protokół wraz z załącznikami jest jawny.

Wyjątek stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Zastrzeżenie należy złożyć na piśmie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zastrzeżone nie mogą być informacje dotyczące ceny, terminu dostawy (wykonania zamówienia) i okresu udzielonej gwarancji, zawarte w ofertach (w zakresie odczytywanym podczas otwarcia ofert).

Zamawiający udostępni niezastrzeżone dokumenty stanowiące załączniki do protokółu, o których mowa powyżej, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty (formularze ofertowe) są jawne od chwili ich otwarcia ( art. 93 ust.3 ustawy Pzp).Udostępnienie wymienionych dokumentów może nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego i w obecności wyznaczonego członka Komisji Przetargowej.
20. Wyjaśnienia dot. niniejszej specyfikacji udzielane będą na pisemne zapytania wykonawców zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Pytania należy składać wyłącznie Działu Zamówień Publicznych.

Do zapytań pkt. 5.3 , 5.4 i 5.5 niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio.


21. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania zebrania wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienia, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niniejszej specyfikacji.
22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………………Sporządziła

/-/Marzenna Dabkiewicz
………………………

Zatwierdził

Z-CA DYREKTORA

ds. Opieki Zdrowotnej

lek. med. Aleksandra Stamm

Pobieranie 213 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna