Sortowanie bąbelkowePobieranie 113.72 Kb.
Data25.10.2017
Rozmiar113.72 Kb.

Wykład 5

Fizyczne projektowanie bazy danych

(Paul Beynon-Davies, Systemy baz danych )
Zawartość wykładu:

 1. Logiczne projektowanie bazy danych

 2. Fizyczne projektowanie bazy danych

 3. Zdefiniowanie wydajności

 4. Przykład projektowania wydajnej relacyjnej bazy danych1. Logiczne projektowanie bazy danych - niezależnie od implementacji

 • Konstruowanie modelu reguł działalności stosowanych w pewnej organizacji w postaci relacji czyli tabel2. Fizyczne projektowanie bazy danych - zależnie od implementacji

 • Analiza wyników logicznego projektu

 • Uwzględnienie wymagań wydajnościowych

 • Uwzględnienie wymagań pamięciowych

 • Implementacja przy użyciu mechanizmów wybranego Systemu Zarządzania Bazą Danych

Produkty wejściowe projektowania fizycznego
 1. Model logiczny typu relacyjnego (diagramy związków encji, tabele jako odwzorowanie diagramu związków encji)

 2. Przybliżone oszacowanie liczby wierszy w tabelach – analiza ilości

 3. Szacunkowa analiza sposobów użycia tabel za pomocą rodzaju i częstości występowania operacji, które będą prawdopodobnie oddziaływać na tabele w naszej bazie danych – analiza użycia

 4. Lista więzów integralności – analiza więzów integralności

 5. Lista najczęściej wykonywanych raportów

Produkty wyjściowe projektowania fizycznego
 1. Struktury plików zadeklarowane w wybranym języku definiowania danych (Data Definition Language - DDL)

 2. Indeksy na strukturach plików

 3. Klastry plików

 4. Zbiór powiązań wewnętrznych wyrażony w DDL i dodatkowych więzów integralności wyrażony w wybranym języku integralności danych (Data Integrity Language - DIL)

 5. Zbiór zapytań zoptymalizowany do działania w konkretnej bazie danych

(zapytanie zoptymalizowane – taka forma zapytania, która podaje odpowiedź w możliwie najkrótszym czasie). Wybór zapytania do optymalizacji jest dokonywany na podstawie analizy użycia, ilości i integralności.

Przyjmuje się dalej, że zapytanie to zarówno czytanie jak zmiana stanu bazy danych (wstawianie, usuwanie i modyfikacja)3. Zdefiniowanie wydajności
Wydajność jest wyrażana za pomocą:

 • czasów reakcji systemu (czas oczekiwania na wykonanie zapytania oraz czas wykonania zapytania)

 • przepustowości (średnia liczba zapytań obsłużonych przez system w określonym czasie) itp

Wydajność zależy od: • złożoności obliczeniowej zapytania

 • liczby zapytań oczekujących na wykonanie

 • algorytmów szeregowania zapytań

 • parametrów czasowych sprzętu

 • zapotrzebowania na zasoby (pamięć operacyjną, dyski)

Aby zdefiniować wydajność systemu, trzeba zdefiniować misję aplikacji: • analiza ilości – maksymalna i średnia liczba krotek, zmienność liczby krotek

 • analiza użycia- priorytetowa lista najważniejszych zapytań, bo najczęściej wykonywanych – należy określić oczekiwaną minimalną częstotliwość tych zapytań

 • analiza integralności – sposób obsługi więzów integralności


Decyzje dotyczące dostrajania bazy danych pod względem wydajności


 1. podziały pionowy i poziomy tabel

 2. tworzenie mechanizmów dostępu związanych z przechowywaniem

 3. dodawanie indeksów

 4. denormalizacja

 5. więzy integralności

 6. wykorzystanie SZBD

Ad. 1) Podział tabel powinien prowadzić do zmniejszenia czasu wykonania najczęściej wykonywanych zapytań (przykład 1)


Ad. 2)

  • sekwencyjność (małe tabele, średnie i duże tabele, gdy należy udostępnić ponad 20% wierszy, dla dowolnych tabel w przypadku zapytań o niskim priorytecie)- pętle zewnętrzne zapytań powinny być krótsze o zagnieżdżonych

  • haszowanie (jako główna ścieżka dostępu do pliku, zbudowana na kluczach głównych)

  • klastry (umieszczanie w jednym klastrze dane używane w operacji złączeń)

Ad. 3)


Kompromis między czasem wykonywania zapytań oraz czasem modyfikowania, wstawiania i usuwania danych

 • indeksy na kluczach głównych (obowiązkowe)

 • indeksy na kluczach obcych

 • indeksy wtórne

Ad. 4)


Stosowanie denormalizacji jest stosowane, gdy inne metody zawiodą

Np. Wprowadzenie tablicy łączącej tablicę tytul i tablice ksiazkaKsiazka_i_tytul (Id_ksiazka_tytul, tytul, autor, ISBN, cena, numer)
Ad. 5) Implementowanie więzów integralności:

 • a) wewnętrznie: określa się więzy integralność encji (ze względu na klucz główny), więzy integralność referencyjnej (klucze obce w zasadzie nie powinny być równe null), więzy integralności dziedziny (np. wartości typ_tytulu muszą pochodzić z dziedziny {Techniczna, Beletrystyczna}

 • proceduralnie: np. procedury wyzwalane

 • nieproceduralnie: zastosowanie centralnych słowników danych, co umożliwia utrzymywanie więzów integralności niezależnie od programów użytkowych

Ad. 6)


Wybór Systemu Zarządzania Bazą Danych może mieć różny wpływ na wydajność bazy danych

 • typ optymalizacji

 • praca wielowątkowa

 • zapytania interpretowane podczas wykonywania zapytania są wolniejsze- jednak poprawia się ich wydajność, gdy baza jest zmienna lub dostęp do danych ma charakter losowy

 • zapytania skompilowane są szybsze od interpretowanych4. Przykład projektowania wydajnej relacyjnej bazy danych

  1. Produkty wejściowe


4.1.1. Model relacyjny (pominięto etap analizy czyli tworzenia diagramu związków encji i odwzorowania w tabele)

Baza Katalog książek składa się z następujących tabel:

Tytul (Id_tytulu, tytul, autor, ISBN, typ_ksiazki)

Ksiazka (Id_ksiazki, numer_ksiazki, Id_tytulu_)

Rezerwacje(Id_rezerwacji, data, Id_tytulu_)

Uwaga: atrybut typ_ksiazki umożliwia klasyfikację książek na książki techniczne i beletrystyczne
4.1.2. Analiza ilości


 • Oszacowanie maksymalnej liczby krotek (danych) czyli maksymalnego rozmiaru tabeli pozwala oszacować rozmiar pamięci dyskowej

 • Oszacowanie średniej liczby krotek (średniego rozmiaru tabeli), które mogą być zapisane w bazie danych, daje możliwość oceny modelu dostępu do danych

Tabela

Maksymalna

liczba wierszy

a


Średnia liczba wierszy

b


Rozmiar kolumn (krotki)

c


Maksymalny rozmiar tabeli

a*c


Średni rozmiar tabeli

b*c


Tytul

5 000

3 000

49

245 000

147 000

Ksiazka

100 000

30 000

9

900 000

270 000

Rezerwacje

100 000

50 000

8

800 000

400 000

Suma

1 945 000

817 000


4.1.3. Analiza użycia

 • Identyfikacja podstawowych zapytań, wymaganych w bazie danych jako ciągi operacji: wstawiania, modyfikowania, wyszukiwania i usuwania,

 • Zmienność pliku w ciągu roku

  • w tym samym czasie usuwa się 50 i dodaje 50 tytułów, czyli 50/5000=1%

  • w tym samym czasie usuwa się 1000 i dodaje się 1000 książek, czyli 1000/100000=1%

  • w tym samym czasie usuwa się 10000 rezerwacji i zakłada nowych 10000 rezerwacji, czyli 10000/10000=100%.

Tabela

Zmienność

Tytul

Mała

Ksiazka

Mała

Rezerwacja

duża

 • Analiza wymagań dotyczących dostępu

Rozmiar i zmienność pliku mają wpływ na dostęp do bazy danych:

 • Im większy plik, tym większa konieczność zastosowania specjalnych struktur dostępu do baz danych

 • Im bardziej zmienny plik, tym bardziej konieczne są jak najmniej czasochłonne struktury dostępu do baz danych
Zapytanie

Częstotliwość wykonywania

Konieczność

zapewnienia najkrótszego czasu wykonania zapytaniaPodaj tytuły książek

Raz na rok

-

Podaj autorów książek

Raz na rok

-

Podaj tytuły książek technicznych

Raz na miesiąc

-

Podaj numery książek technicznych

Raz dziennie

-

Podaj tytuły beletrystyczne

Wiele razy dziennie

+ (przykład)

Podaj zarezerwowane tytuły beletrystyczne

Wiele razy dziennie

+ (przykład)

Rezerwacje tytułów technicznych lub beletrystycznych

Wiele razy dziennie

+

Podaj książki beletrystyczne

Wiele razy dziennie

+ (przykład)


4.1.4. Analiza integralności
Trzy typy więzów integralności wewnętrznej:

 • klucza głównego (np. Id_ksiazki w tabeli Ksiazka nie może być równy null)

 • klucza obcego (np. Id_tytulu_ w tabeli Ksiazka nie może być równy null)

 • dziedziny wartości np. atrybut typ_tytulu {Techniczna, Beletrystyczna} może przybierać tylko dwie wartości: Techniczna lub Beletrystyczna

Typy więzów integralności dodatkowej: • więzy przejścia np. jeśli żadna książka o danym tytule nie była wypożyczona przez rok, należy te książki wraz tytułem usunąć z bazy danych

 • więzy statyczne: liczba rezerwacji danego tytułu nie może przekroczyć podwójnej liczby książek o tym tytule

Obsługa więzów integralności jest czasochłonna.
4.2. Produkty wyjściowe – zoptymalizowane zapytania (p.1-3, str. 3)

Zastosowania różnych metod dostępu do danych poprawiające wydajności bazy danych – (1) podział tabel, (2) sekwencyjność w dostępie do baz danych, klastry, (3) użycie indeksów.

   1. Pytanie zawierające selekcję na tabeli Tytul – często zadawane pytanie o tytuły beletrystyczne

Tytul (Id_tytulu, tytul, autor, ISBN, typ_ksiazki)

   1. liczba krotek w tabeli Tytul jest równa n,

   2. 0.9 n to krotki zawierające wartość atrybutu typ_tytulu=’Techniczna’

   3. 0.1 n to krotki zawierające wartość atrybutu typ_tytulu=’Beletrystyczna’

   4. na stronie pliku przechowuje się t krotek, stąd mamy n/t. Zakłada się najgorszy wariant, w którym każda krotka jest na innej stronie, czyli t=1

Pytanie


Select * From Tytul

Where typ_tytulu=’Techniczna’

Czasochłonność w technice sekwencyjnej

Do i:= 1 to n

if Tytul[i].typ_ksiazki=’Beletrystyczna’

Dodaj krotkę Tytul[i] do wynikowej tabeli
T1’=t1’+t2’

t1’= n - czasochłonność czytania krotek z tabeli Tytul

t2’=0.1n - czasochłonność zapisu krotek z tabeli Tytul o typ_Tytulu=’Beletrystyczna’T1’=1.1n
Czasochłonność po dodaniu indeksu na atrybucie typ_tytulu w tabeli Tytul

Do i:= 1 to 0.1n

//następuje bezpośrednie odwołanie poprzez indeks ‘Beletrystyczna’ do 0.1n krotek w tabeli Tytulif Tytul[i].typ_ksiazki=’Beletrystyczna’

Dodaj krotkę Tytul[i] do wynikowej tabeli

T1’’=t1’’+t2’’

t1’’= 0.1n - czasochłonność czytania krotek z tabeli Tytul

t3’’= 0.1n - czasochłonność zapisu krotek z tabeli Tytul jako wyniku selekcji

T1’’=0.1n+0.1=0.2n

T1’’=0.2n

Czasochłonność po podziale tabeli Tytul – poziomy (podział na tytuly techniczne i beletrystyczne) i pionowy (odrzucenie atrybutu typ_tytulu)

Tytul_Techniczny(Id_tytulu, tytul, autor, ISBN)

Tytul_Beletrystyczny(Id_tytulu, tytul, autor, ISBN)

Do i:= 1 to 0.1n

// if Tytul[i].typ_ksiazki=’Beletrystyczna’ nie jest wykonywane, gdyż następuje // bezpośrednie odwołanie do 0.1n krotek w tabeli Tytul_Beletrystyczny dedykowanej // typ_tytulu=’Beletrystyczna’Dodaj krotkę Tytul_Beletrystyczny[i] do wynikowej tabeli

T1’’’=t1’’’+t2’’’

t1’’’= 0.1n - czasochłonność czytania krotek z tabeli Tytul_Beletrystyczny

t3’’’= 0.1n - czasochłonność zapisu krotek z tabeli Tytul_Beletrystyczny

T1’’=0.1n+0.1n=0.1n

T1’’=0.2n

T1’’=T1’’

Różnica między rozwiązaniami:

delta T = T1’-T1’’=0.9n
Wniosek: podział tabeli Tytul oraz założenie indeksu dają identyczną czasochłonność wykonania zapisu w przypadku, gdy zostanie pominięta obsługa indeksu. W przeciwnym wypadku rozwiązanie z podziałem tabeli Tytul jest najlepsze.

4.2.2. Pytania zawierające złączenia dwóch tabel – często zadawane pytanie o zarezerwowane tytuly beletrystyczne

Tytul (Id_tytulu, tytul, autor, ISBN, typ_tytulu)

Rezerwacje(Id_rezerwacji, data, _Id_tytulu)

Np. Pytanie:Select * From Tytul, Rezerwacje

Where typ_ksiazka=’Beletrystyczna’

And Id_tytulu=_Id_tytulu;


   1. liczba krotek w tabeli Tytul jest równa n, gdzie 0.1 n to krotki zawierające wartość atrybutu typ_tytulu=’Beletrystyczna’

   2. w tabeli Rezerwacje znajduje się r krotek oraz r>n

   3. w tabeli Rezerwacje znajduje się p krotek jako zarezerwowanych książek beletrystycznych oraz p 0.1r

   4. na stronie pliku przechowuje się t krotek, stąd mamy r/t oraz n/t. Zakłada się najgorszy wariant, w którym każda krotka jest na innej stronie, czyli t=1

Czasochłonność w technice sekwencyjnej

Do i:= 1 to n

if Tytul[i].typ_tytulu=’Beletrystyczna’ //prawda dla 0.1n krotek

Do k:=1 to p1 //liczba krotek zarezerwowanych dla danego tytułu beletrystycznego

if Tytul[i].Id_tytulu = Rezerwacje[k]._Id_tytulu //następuje bezpośredni odczyt

//w tabeli Rezerwacje dzięki indeksowi na kluczu obcym _Id_tytuluDodaj krotkę Tytul[i]*Rezerwacje[k] do wynikowej tabeli

T1’=t1’+t2’+t3’

t1’= n - czasochłonność czytania krotek z tabeli Tytul

t2’= 0.1np - czasochłonność czytania krotek z tabeli Rezerwacje i testowań warunków (drugi argument to testowanie zaindeksowanych kluczy obcych dla (w sumie) p krotek z tabeli Rezerwacje)

t3’= p - czasochłonność zapisu złączonych krotek z tabel Rezerwacje i Tytul

T1’ = n +0.1np+p

Uwaga: Jeśli r

Do k:= 1 to r

//istnieje tylko jeden tytul posiadający klucz główny równy kluczowi obcemu w tabeli Rezerwacje //Tytul[i].Id_tytulu = Rezerwacje[k]._Id_tytuluDo i:=X[k] to X[k] //X[k] - indeks Id_tytulu

if Tytul[i].typ_tytulu=’Beletrystyczna’

Dodaj krotkę Tytul[i]*Rezerwacje[k] do wynikowej tabeli

T1’=t1’+t2’+t3’

t1’=r - czasochłonność czytania krotek z tabeli Rezerwacje

t2’=r*1 - czasochłonność czytania indeksowanych krotek (klucz główny) z tablicy Tytul czyli Tytul[i].Id_tytulu = Rezerwacje[k]._Id_tytulu

t3’=p - czasochłonność zapisu złączonych krotek z tabel Rezerwacje i Tytul

T1’=2r+p
Czasochłonność po dodaniu indeksu na atrybucie typ_tytulu w tabeli Tytul

Do i:= 1 to 0.1n

//następuje bezpośrednie odwołanie poprzez indeks  ‘Beletrystyczna’ do 0.1n krotek w tabeli Tytulif Tytul[i].typ_ksiazki=’Beletrystyczna’ –

Do k|:= 1 to p1 //liczba krotek odpowiadająca danemu tytułowi typu ’Beletrystyczna’

//następuje bezpośredni odczyt w tabeli Rezerwacje dzięki indeksowi na kluczu obcym _Id_tytuluif Rezerwacje[k]._Id_tytulu=Tytul[i].Id_tytulu – 

Dodaj krotkę Rezerwacje[k] * Tytul[i] do wynikowej tabeli

T1’’=t1’’+t2’’+t3’’

t1’’= 0.1n - czasochłonność czytania krotek z tabeli Tytul

t2’’=0.1n*p - czasochłonność czytania krotek z tabeli Rezerwacje i testowań warunków (drugi argument to testowanie zaindeksowanych kluczy głównych dla (w sumie) p krotek z tabeli Rezerwacje)

t3’’= p - czasochłonność zapisu złączonych krotek z tabel Rezerwacje i Tytul

T1’’=0.1n+0.1np+p

Czasochłonność w technice sekwencyjnej po podziale tabeli Tytul – poziomy (podział na tytuly techniczne i beletrystyczne) i pionowy (odrzucenie atrybutu typ_tytulu)

Tytul_Techniczny(Id_tytulu, tytul, autor, ISBN)

Tytul_Beletrystyczny(Id_tytulu, tytul, autor, ISBN)

Rezerwacje(Id_rezerwacji, numer, _Id_tytulu)Do i:= 1 to 0.1n //mamy 0.1n krotek w tabeli Tytul_Beletrystyczny

//instrukcja nie wykona się, gdyż następuje  bezpośrednie odwołanie do 0.1n krotek w tabeli //Tytul_Beletrystyczny dedykowanej typ_tytulu=’Beletrystyczna’//if Tytul[i].typ_ksiazki=’Beletrystyczna’ -

Do k|:= 1 to p1 //liczba krotek odpowiadająca danemu tytułowi typu ’Beletrystyczna’

// następuje bezpośredni odczyt w tabeli Rezerwacje  dzięki indeksowi na kluczu obcym _Id_tytuluif Rezerwacje[k]._Id_tytulu_=Tytul_Beletrystyczny[i].Id_tytulu

Dodaj krotkę Rezerwacje[k] * Tytul_Beletrystyczny[i] do wynikowej tabeli
T1’’’=t1’’’+t2’’’+t3’’’

t1’’’= 0.1n - czasochłonność czytania krotek z tabeli Tytul_Beletrystyczny

t2’’’= 0.1np - czasochłonność czytania krotek z tabeli Rezerwacje i testowań warunków (drugi argument to testowanie zaindeksowanych kluczy głównych dla p (w sumie) krotek z tabeli Rezerwacje)

t3’’’= p - czasochłonność zapisu złączonych krotek z tabel Rezerwacje i Tytul_Beletrystyczny

T1’’’=0.1n+0.1np+p

T1’’= T2’’’

Różnica między rozwiązaniami:

delta T = T1’-T1’’=0.9n
Wniosek: Rozwiązanie z dodatkowym indeksem na atrybucie typ_tytulu i podziałem tabeli Tytul ma tę samą czasochłonność, jeśli pominie się czasochłonność obsługi indeksu. W przeciwnym wypadku czasochłonność obsługi indeksu powoduje, że podział tabel Tytul jest najlepszy. Najgorszy przypadek to odczyt sekwencyjny bez indeksu i podziału tabel.

4.2.3. Pytania zawierające złączenia dwóch tabel – często zadawane pytanie o ksiązki beletrystyczne

Tytul (Id_tytulu, tytul, autor, ISBN, typ_tytulu)

Ksiazka (Id_ksiazki, numer, Id_tytulu_)

Np. Pytanie:Select * From Tytul, Ksiazka

Where typ_ksiazka=’Beletrystyczna’

And Id_tytulu=Id_tytulu_;


   1. liczba krotek w tabeli Ksiazka jest równa m

   2. liczba krotek w tabeli Ksiazka odpowiadająca tytułom o wartości atrybutu typ_tytulu równym „Beletrystyczna’ jest równa q

   3. na stronie pliku przechowuje się t krotek, stąd mamy m/t. Zakłada się najgorszy wariant, w którym każda krotka jest na innej stronie, czyli t=1Czasochłonność w technice sekwencyjnej

Do i:= 1 to n

if Tytul[i].typ_ksiazki=’Beletrystyczna’ //prawda dla 0.1n krotek

Do j:=1 to q1 //liczba krotek zarezerwowanych dla danego tytułu beletrystycznego

if Tytul[i].Id_tytulu = Ksiazka[j].Id_tytulu_ //następuje bezpośredni odczyt

//w tabeli Ksiazka dzięki indeksowi na kluczu obcym Id_tytulu_Dodaj krotkę Ksiazka[j] * Tytul[i] do wynikowej tabeli

T1’=t1’+t2’+t3’

t1’= n - czasochłonność czytania krotek z tabeli Tytul

t2’=0.1nq - czasochłonność czytania krotek z tabeli Ksiazka i testowań warunków (drugi argument to testowanie zaindeksowanych kluczy obcych dla (w sumie) q krotek z tabeli Ksiazka)

t3’= q - czasochłonność zapisu złączonych krotek z tabel Ksiazka i Tytul

T1’=n+0.1nq+q

Czasochłonność po dodaniu indeksu na atrybucie typ_tytulu w tabeli Tytul
Do i:= 1 to 0.1n

// następuje bezpośrednie odwołanie poprzez indeks  ‘Beletrystyczna’ do 0.1n krotek w tabeli Tytulif Tytul[i].typ_ksiazki=’Beletrystyczna’ –

Do j|:= 1 to q1 //liczba krotek odpowiadająca danemu tytułowi typu ’Beletrystyczna’

//następuje bezpośredni odczyt w tabeli Ksiazka dzięki indeksowi na kluczu obcym Id_tytulu_if Ksiazka[j].Id_tytulu_=Tytul[i].Id_tytulu – 

Dodaj krotkę Ksiazka[j] * Tytul[i] do wynikowej tabeli

T1’’=t1’’+t2’’+t3’’

t1’’= 0.1n - czasochłonność czytania krotek z tabeli Tytul

t2’’= 0.1n*q - czasochłonność czytania krotek z tabeli Ksiazka i testowań warunków (drugi argument to testowanie zaindeksowanych kluczy głównych dla (w sumie) q krotek z tabeli Ksiazka)

t3’’= q - czasochłonność zapisu złączonych krotek z tabel Ksiazka i Tytul

T1’’=0.1n+0.1nq+q

Czasochłonność w technice sekwencyjnej po podziale tabeli Tytul - poziomy (podział na tytuly techniczne i beletrystyczne) i pionowy (odrzucenie atrybutu typ_tytulu)

Tytul_Techniczny(Id_tytulu, tytul, autor, ISBN)

Tytul_Beletrystyczny(Id_tytulu, tytul, autor, ISBN)

Ksiazka(Id_ksiazki, numer, Id_tytulu_)Do i:= 1 to 0.1n //mamy 0.1n krotek w tabeli Tytul_Beletrystyczny

//nie jest wykonywane, gdyż następuje bezpośrednie odwołanie do 0.1n krotek w tabeli

// Tytul_Beletrystyczny dedykowanej typ_tytulu=’Beletrystyczna’

//if Tytul[i].typ_ksiazki= ’Beletrystyczna’Do j|:= 1 to q1 //liczba krotek odpowiadająca danemu tytułowi typu ’Beletrystyczna’

//następuje bezpośredni odczyt w tabeli Ksiazka  dzięki indeksowi na kluczu obcym Id_tytulu_if Ksiazka[j].Id_tytulu_=Tytul_Beletrystyczny[i].Id_tytulu

Dodaj krotkę Ksiazka[j] * Tytul_Beletrystyczny[i] do wynikowej tabeli

T1’’’=t1’’’+t2’’’+t3’’’

t1’’’= 0.1n - czasochłonność czytania krotek z tabeli Tytul_Beletrystyczny

t2’’’= 0.1n*q - czasochłonność czytania krotek z tabeli Ksiazka i testowań warunków (drugi argument to testowanie zaindeksowanych kluczy głównych dla q (w sumie) krotek z tabeli Ksiazka)t3’’’= q - czasochłonność zapisu złączonych krotek z tabel Ksiazka i Tytul_Beletrystyczny

T1’’’=0.1n+0.1n*q+q

T1’’= T2’’’

Różnica między rozwiązaniami:

delta T = T1’-T1’’=0.9n
Wniosek: Rozwiązanie z dodatkowym indeksem na atrybucie typ_tytulu i podziałem tabeli Tytul ma tę samą czasochłonność, jeśli pominie się czasochłonność obsługi indeksu. W przeciwnym wypadku czasochłonność obsługi indeksu powoduje, że podział tabeli Tytul jest najlepszy. Najgorszy przypadek to odczyt sekwencyjny bez indeksu i podziału tabeli.Zofia Kruczkiewicz, I-6, p325 C3 Internetowe bazy danych, Wykład 5


Pobieranie 113.72 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna