Siwz rsip wersja do zatwierdzeniaPobieranie 3.6 Mb.
Strona4/22
Data27.10.2017
Rozmiar3.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

1.1.1. Architektura logiczna


Wybrany przez Wykonawcę sposób realizacji rozwoju systemu ma zachować warstwową architekturę logiczną RSIP, zgodną ze standardami w tym zakresie oraz optymalną z punktu widzenia specyfiki realizowanego przedsięwzięcia. W skład architektury logicznej RSIP wchodzić mają (Rys. 1):

  • warstwa wewnętrzna (centralna baza danych przestrzennych i opisowych oraz serwer danych przestrzennych),

  • warstwa pośrednia (aplikacje dostępu, analiz, wyszukiwania, raportowania i aktualizacji danych oraz narzędzia administracji systemem, użytkownikami oraz zarządzania danymi),

  • warstwa zewnętrzna (środowisko aplikacji użytkowników systemu).

Rys. 1. Schemat warstwowej architektury logicznej RSIP.

Warstwa wewnętrzna RSIP wykorzystywać ma obiektowo-relacyjną bazę danych, w której zapisane zostaną
i zintegrowane dane graficzne i opisowe, będące replikami rozproszonych w całym UMR zasobów informacyjnych (publicznych rejestrów i ewidencji, opracowań mapowych oraz baz danych systemów źródłowych). Warstwa ta dodatkowo wyposażona ma zostać w dedykowany serwer danych przestrzennych (określany też mianem serwera mapowego) - realizujący procesy zarządzania i dystrybucji danych mapowych. W zależności od specyfiki zastosowanej implementacji architektury warstwowej oraz konfiguracji konkretnego oprogramowania, dopuszczalna jest sytuacja, w której serwer danych przestrzennych wydzielony będzie jako niezależna warstwa logiczna (a nawet fizyczna) lub też wejdzie w skład pośredniej warstwy logicznej i fizycznej systemu (serwera aplikacji). Wymagane jest jednak, aby serwer danych przestrzennych zapewniał również pracę w strukturze rozproszonej, gdzie dane przestrzenne przechowywane są zarówno w centralnej bazie danych, jak i umieszczonych w odrębnych (także fizycznych) lokalizacjach bazodanowych, zasobach plikowych oraz na innych serwerach mapowych (tego samego typu lub zaopatrzonych w usługi WMS/WFS).
Warstwę pośrednią tworzyć mają specjalistyczne aplikacje oraz narzędzia informatyczne, tworzące środowisko serwera aplikacji. W ramach rozwoju RSIP wykonać należy rozbudowę obecnego środowiska serwera aplikacji lub też przeniesienie obecnej jego funkcjonalności do nowego środowiska informatycznego, wraz z rozszerzeniem o zidentyfikowane potrzeby nowych użytkowników RSIP. Docelowo system posiadać będzie pięć dedykowanych użytkownikom końcowym modułów (aplikacji) funkcjonalnych realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych GIS:

  • obsługi danych fakultatywnych,

  • lokalizacji pojazdów i patroli,

  • obsługi metadanych,

  • analiz przestrzennych i sieciowych,

  • wyszukiwania i raportowania.

Wymaga się, aby zastosowane środowisko dedykowanych aplikacji warstwy pośredniej miało charakter elastycznego i skalowalnego rozwiązania o budowie modularnej, opartego o ogólnodostępną i darmową platformę programistyczną, umożliwiającą tworzenie nowych aplikacji (rozszerzeń), wykorzystujących dane przestrzenne, relacyjne bazy danych i technologie internetowe. Ma ono również być wyposażone w otwarty, ogólnodostępny i bezpłatny interfejs programistyczny (API), udostępniający programiście funkcje serwera danych przestrzennych i umożliwiający w dowolnym momencie dodanie nowego modułu (aplikacji)


do istniejącej konfiguracji, wzbogacającego system o nowe funkcjonalności, bez konieczności wymiany całego systemu. W celu zachowania skalowalności systemu i rozwoju w przyszłości, środowisko serwera aplikacji ma również umożliwiać jego lokalizację i poprawną współpracę z bazą danych zarówno przy instalacji na tym samym serwerze, co baza danych lub też na oddzielnym serwerze fizycznym.
Warstwa zewnętrzna, którą określić można mianem środowiska aplikacji klienckich, obejmować będzie wszelkie rozwiązania aplikacyjne dedykowane końcowemu użytkownikowi systemu. Aplikacje te dzielić się będą na dwie zasadnicze grupy:

  • aplikacje samodzielne, nazywane też "grubym klientem" (ang. thick-client lub fat-client),

  • tzw. aplikacje "współzależne", nazywane też "cienkim klientem" (ang. thin-client).


Aplikacjami samodzielnymi będą przede wszystkim posiadane przez Zamawiającego i wykorzystywane obecnie aplikacje GIS klasy desktop, które wyposażone są w zaawansowane narzędzia edycyjne wykorzystywane przez administratorów, pozwalające na komunikację z serwerem bazodanowym/mapowym
w technologii klient-serwer.
Podstawowym rodzajem aplikacji dedykowanych użytkownikom RSIP będą aplikacje współzależne. Ich budowa i sposób działania mają umożliwić przeniesienie większości obciążenia związanego z wyszukiwaniem, przetwarzaniem i przygotowywaniem danych dla użytkownika na serwer bazodanowy / aplikacji, pozostawiając warstwie aplikacji klienckiej do wykonania tylko mało obciążające zadania dotyczące samej prezentacji wyników oraz kreowania ich strony wizualnej. Wdrożone przez Wykonawcę aplikacje współzależne mają być rozwiązaniami realizującymi dostęp do danych przestrzennych i opisowych , zapewniającymi pełną funkcjonalność RSIP oraz poprawną pracę poprzez sieć WWW przy użyciu popularnych przeglądarek internetowych (np.: Microsoft Internet Explorer od wersji 6.0, Mozilla Firefox od wersji 2.0, czy Opera od wersji 9.0).
Wszystkie mapy, raporty, wyszukiwania, narzędzia do przeglądania, zarządzania i analizy danych przestrzennych i opisowych udostępniane mają być użytkownikowi w postaci stron WWW, a dostęp do nich ma być realizowany przez dowolną popularną przeglądarkę internetową.

Dla różnych grup użytkowników zastosowane jednak mogą być różne interfejsy dostępu lub udostępnione różne zakresy danych, funkcjonalności i narzędzi, w zależności od nadanych uprawnień (np.: raportów, analiz, sposobu dostępu do danych, itp.).


Szczegóły w zakresie architektury logicznej systemu zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie zatwierdzania Projektu technicznego wdrożenia.
Pobieranie 3.6 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna