Siwz rsip wersja do zatwierdzeniaPobieranie 3.6 Mb.
Strona22/22
Data27.10.2017
Rozmiar3.6 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
§ 1.

Definicje


RPO WSL 2007-2013 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007-2013.

Oprogramowanie użytkowe - zbiór oprogramowania i narzędzi informatycznych realizujących konkretne zadania merytoryczne i spełniających określone wymagania Zamawiającego, przewidziane postanowieniami SIWZ, w szczególności serwer danych przestrzennych oraz pozostałe podsystemy
i aplikacje.

Oprogramowanie podstawowe – zbiór programów umożliwiających funkcjonowanie oprogramowania użytkowego lub sprzętu i stanowiący środowisko ich pracy, w szczególności systemy operacyjne, środowiska bazy danych, oprogramowania biurowe, oprogramowanie sprzętowe.

Oprogramowanie gotowe - oprogramowanie i narzędzia informatyczne będące standardowym oprogramowaniem Wykonawcy lub innych podmiotów, oraz dystrybuowane i licencjonowane na zasadach ogólnych. Dotyczyć może zarówno elementów oprogramowania użytkowego, jak
i oprogramowania podstawowego.

System informatyczny – ogół sprzętu będącego przedmiotem zamówienia wraz z oprogramowaniem użytkowym i podstawowym.

Sprzęt - zbiór urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Etap – część systemu informatycznego wraz ze związanymi z nią merytorycznie zobowiązaniami Stron umowy, wyodrębniona w harmonogramie rzeczowo-finansowym, podlegająca częściowemu odbiorowi.

Kody źródłowe - źródła informatyczne oferowanego przez Wykonawcę oprogramowania użytkowego (z wyłączeniem oprogramowania gotowego). W szczególności pod pojęciem „kody źródłowe należy rozumieć:

 • kody źródłowe oferowanego oprogramowania użytkowego,

 • skompilowane pliki programowe oferowanego oprogramowania użytkowego,

 • biblioteki programowe.

Projekt techniczny wdrożenia – dokument opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego a szczegółowo opisujący wszystkie działania i dostawy realizowane w ramach realizacji umowy.

§ 2.


Przedmiot umowy

Mocą niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego – zgodnie


z postanowieniami umowy, SIWZ i oferty – wszystkie potrzebne dostawy i usługi, których celem jest realizacja projektu „Rybnicki System Informacji Przestrzennej", a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Oferta złożona w postępowaniu oraz obowiązująca w nim SIWZ stanowią integralną część umowy.

§ 3.

Okres realizacji


1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia ....................

2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo przed terminem wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Zamiar poddania przedmiotu zamówienia procedurze odbioru końcowego Wykonawca zgłosi na minimum 14 dni naprzód.

3. Odbiór końcowy przedmiotu nie może nastąpić w sytuacji braku odbioru któregokolwiek z etapów.

4. Odbiory częściowe etapów nastąpią nie później niż w terminie przewidzianym w harmonogramie rzeczowo-finansowym wdrożenia określonym w SIWZ (Część III Załącznik V Technicznego Opisu Przedmiotu Zamówienia).

Zamiar poddania etapu procedurze odbioru częściowego Wykonawca zgłosi na minimum 7 dni naprzód.

5. Odbiór końcowy i częściowy odbywa się w zakresie i na zasadach opisanych w Projekcie technicznym wdrożenia, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Odbiór końcowy może dotyczyć sprzętu, oprogramowania użytkowego i podstawowego odebranych uprzednio w ramach odbioru częściowego, tylko w takim zakresie, jaki jest konieczny do stwierdzenia prawidłowości ich współpracy ze sprzętem, oprogramowaniem użytkowym i podstawowym odebranym w ramach pozostałych odbiorów częściowych.

7. Jeżeli zostaną stwierdzone usterki/błędy/awarie w części wdrożenia już odebranej w odbiorze częściowym, muszą one zostać usunięte przez Wykonawcę na własny koszt najpóźniej do 30 dni od ich zgłoszenia, jednak nie później niż do dnia odbioru końcowego.

Usunięte w tym trybie usterki/błędy/awarie podlegają dodatkowemu odbiorowi podczas najbliższego odbioru częściowego.

§ 4.


Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca przeprowadzi wszystkie działania tj. dostawy, instalacje, konfiguracje, szkolenia i inne konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia i właściwego funkcjonowania systemu informatycznego, zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą, wszystkie:


 1. licencje, nośniki oprogramowania instalacyjnego, dokumentacje, sprzęt i urządzenia niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu informatycznego, opisanej w SIWZ

 2. instrukcje obsługi systemu informatycznego i sprzętu dla użytkownika i administratora
  (w języku polskim) w wersji papierowej (4 pełne zestawy) oraz w wersji elektronicznej
  w formacie MS Word/PDF na CD/DVD (10 pełnych zestawów),

 3. dokumentację używanych bibliotek programowych oprogramowania użytkowego (funkcja, procedury wejścia/wyjścia, parametry, interfejsy API, inne) w wersji papierowej (4 pełne zestawy) oraz w wersji elektronicznej w formacie MS Word/PDF na CD/DVD (10 pełnych zestawów).

3. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu
w terminie do 2 miesięcy od podpisania umowy do zatwierdzenia Projekt techniczny wdrożenia (zawierający m.in. szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy wdrażanego projektu wraz
z terminami płatności z podziałem na poszczególne etapy). Zamawiający obowiązany jest zatwierdzić Projekt techniczny wdrożenia i harmonogram lub wnieść zmiany w terminie 14 dni kalendarzowych od jego przedłożenia przez Wykonawcę. Milczący upływ tego terminu traktuje się jako akceptację przez Zamawiającego przedłożonego Projektu technicznego wdrożenia.
Zakres merytoryczny i forma harmonogramu rzeczowo-finansowego mają być zgodne z wytycznymi RPO WSL 2007-2013.

4. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie


z wytycznymi RPO WSL 2007-2013.

5. Wykonawca oświadcza, że dokumenty, informacje, zasoby/materiały, do których uzyska dostęp


w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, będą wykorzystane tylko do celów jego realizacji.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że bez pisemnej zgody Zamawiającego nie przekaże żadnych udostępnionych / powierzonych mu informacji, danych ani materiałów i dokumentacji osobom


i firmom trzecim.

7. Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo przekazanych mu przez Zamawiającego danych niezbędnych do realizacji zadania.

8. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu realizacji zadania trwale usunąć przekazane przez Zamawiającego dane teleinformatyczne z posiadanego przez Wykonawcę sprzętu informatycznego oraz nośników danych.

9. Wykonawca odpowiada za prawidłowe działanie systemu i przyjmuje odpowiedzialność prawną za konsekwencje błędnego wykonania.

10. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do pisemnego przedstawiania na każdym etapie realizacji, informacji na temat projektu.

11. Wykonawca na 14 dni kalendarzowych przed terminem odbioru częściowego dla każdego etapu, zdefiniowanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, umożliwi przeprowadzenie testów akceptacyjnych. Po pozytywnym odbiorze na teście akceptacyjnym, Wykonawca przystąpi do wdrożenia produkcyjnego. (Zarówno implementacja, testowanie, jak i wdrożenie poszczególnych etapów, może przebiegać równolegle w czasie. Wszystkie testy muszą zakończyć się najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed ostatecznym terminem zakończenia realizacji zamówienia.)

12. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca opracuje bieżące sprawozdanie z realizacji projektu w zakresie zgodnym z wymaganiami RPO WSL 2007-2013 i szczegółowymi wytycznymi Zamawiającego.
Zamawiający nie może żądać sprawozdań częściej, niż raz na miesiąc.

13. W okresie do 4 tygodni od podpisania umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wskazanym przez Zamawiającego komputerze testową wersję oferowanego serwera mapowego z podstawową funkcjonalnością określoną w SIWZ. Licencja testowa ma działać minimum do czasu właściwego uruchomienia pierwszego serwera mapowego.

14. Wszelkie prace realizowane u Zamawiającego oraz wybranych jednostek organizacyjnych miasta
i służb publicznych będą realizowane w ustalonym miejscu i czasie.

Ustalenia te będą przeprowadzone minimum 1 tydzień przed realizacją lub wg uzgodnień.

Działania te nie mogą wpływać negatywnie na bezpieczeństwo i organizację pracy Zamawiającego
i wybranych jednostek organizacyjnych miasta i służb publicznych.

Działania Wykonawcy mogą być realizowane tylko pod nadzorem Zamawiającego. 1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone wdrożone przez niego rozwiązanie nie posiada żadnych ukrytych/nieudokumentowanych mechanizmów mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo danych, systemu i Zamawiającego (wraz z jednostkami organizacyjnymi miasta i służbami publicznymi).

 2. Wykonawca do 7 dni po podpisaniu umowy przedstawi pisemnie szczegółową listę osób
  i firm, które będą realizować zadanie oraz wystąpi do Prezydenta Miasta z odpowiednimi wnioskami na przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego (jeżeli jest wymagane).

W razie konieczności dodania do listy nowych osób/firm, Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o tym fakcie min. 7 dni przed przystąpieniem przez tą osobę/firmę do prac nad realizacją umowy.
W razie konieczności usunięcia z listy osób/firm, Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego
o tym max. 7 dni po tym fakcie.

Dokonując zmian w osobach/firmach realizujących zadanie Wykonawca musi przestrzegać wymagań opisanych w umowie w części „Zachowanie poufności” i „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”. Zmiany te nie wymagają aneksowania umowy. 1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w przestrzeganiu przez Wykonawcę powyższych zapisów, Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację umowy do czasu wywiązania się przez Wykonawcę z zapisów „Obowiązki Wykonawcy”.
  Za opóźnienia w realizacji umowy wynikłe z powyższych przesłanek odpowiada Wykonawca.

§ 5.


Zachowanie poufności


    1. Wykonawca potwierdza, że wszyscy pracownicy Wykonawcy (w tym pracownicy podwykonawcy) biorący udział w realizacji zadania podpisali „Oświadczenia o zachowaniu poufności”, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.

    2. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że konieczne jest oddelegowanie innych/kolejnych pracowników/podwykonawców do realizacji niniejszej umowy, to powiadomi o tym Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu podpisane przez tych pracowników „Oświadczenia o zachowaniu poufności”.

Działania te nie wymagają aneksowania umowy, jednakże muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

    1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niespełnienie warunków z ust. 1-2, Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację umowy do czasu wywiązania się przez Wykonawcę
     z powyższych obowiązków.

    2. Za opóźnienia w realizacji umowy, a wynikające z ust. 3 odpowiada Wykonawca.

§ 6.


Warunki licencji

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone prawa do udzielenia licencji na oprogramowanie użytkowe, w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w niniejszej Umowie,


a w tym także dysponuje kodami źródłowymi do oprogramowania użytkowego w takim zakresie, jaki konieczny jest do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, nie naruszając praw osób trzecich.

2. Licencje na oferowane oprogramowanie użytkowe mają być licencjami bez limitów (patrz: SIWZ), na pełne korzystanie z oferowanego systemu informatycznego, (warunki nie odnoszą się do licencji na oprogramowanie podstawowe, które jest licencjonowane na zasadach ogólnych producenta).

3. Licencja na oferowane oprogramowanie użytkowe, zakresem pól eksploatacji obejmuje również możliwość korzystania z oferowanego systemu w pełnym zakresie na urządzeniach należących do Zamawiającego, a znajdujących się w jednostkach miejskich Miasta Rybnika oraz służbach publicznych w granicach wyznaczonych przeznaczeniem i funkcjonalnością przedmiotu zamówienia.

4. Licencje na oprogramowanie podstawowe mają być dostarczone według zapisów producenta.

5. Dostarczone licencje mają obejmować także oprogramowanie podstawowe, które jest konieczne do właściwego i pełnego działania systemu informatycznego.

6. Zamawiający ma prawo do wykonywania dowolnej ilości kopii zapasowych oprogramowania użytkowego oraz przetwarzania za ich pomocą danych, pod warunkiem, że kopie te będą używane jedynie w wypadku awarii lub usterki oprogramowania użytkowego.

7. Zamawiający ma prawo do wykonywania dowolnej ilości kopii dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji oraz wprowadzania w niej zmian wynikłych z rozwoju systemu.
Zamawiający ma prawo do pełnego wykorzystywania dokumentacji (szkolenia, instruktaże, promocje, informacje na WWW, działania inne zgodne ze statutem Zamawiającego).
Prawa autorskie do dokumentacji (w części opracowanej przez Wykonawcę) przechodzą w całości na Zamawiającego.

8. Prawa autorskie do interfejsów użytkownika w przeglądarce internetowej przechodzą na Zamawiającego.

9. Zamawiający ma prawo do dowolnego - zgodnego ze statutem Zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych miasta i służb publicznych) - wykorzystania przekazanych materiałów/dokumentacji /projektów graficznych/interfejsów/innych materiałów opracowanych dla zamawiającego na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

§ 7.


Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający obowiązany jest współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu umowy. W szczególności Zamawiający obowiązany jest zapewnić współpracę z podmiotami trzecimi (takimi jak: jednostki miejskie Miasta Rybnika oraz służby publiczne, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy używanego u Zamawiającego oprogramowania i wyposażenia) w zakresie, jaki jest niezbędny dla prawidłowej realizacji zobowiązań Wykonawcy.

2. Zamawiający obowiązany jest dotrzymać obustronnie ustalonych terminów oraz zapewnić udział osób wyznaczonych do obsługi systemu informatycznego w szkoleniach organizowanych przez Wykonawcę.

3. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Informacje i materiały będą przekazywane Zamawiającemu sukcesywnie według zapotrzebowania, nie później jednak niż 14 dni od zgłoszonego pisemnie takiego zapotrzebowania, w uzasadnionych przypadkach za poświadczeniem odbioru.

5. Przekazywanie danych odbywać się będzie osobiście, pocztą zwykłą, pocztą internetową,


za pośrednictwem FTP Zamawiającego – w zależności od potrzeb i rodzaju przekazywanych informacji/materiałów.

6. Wszelkie materiały źródłowe i inne opracowania przekazane Wykonawcy do wykorzystania podlegać będą zwrotowi w terminach uzgodnionych z Zamawiającym za poświadczeniem zwrotu.

7. Zamawiający udostępni – w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zobowiązań Wykonawcy – posiadany sprzęt, a także zapewni dostęp do pomieszczeń, budynków i pojazdów, w których będą prowadzone prace związane z realizacją przedmiotu umowy, z zachowaniem procedur i regulaminów obowiązujących w tychże pomieszczeniach, budynkach i pojazdach.

8. Zamawiający ma prawo do powołania niezależnego eksperta w celu dokonania weryfikacji


i dodatkowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy.
§ 8.

Koordynacja realizacji przedmiotu umowy


1. Głównym koordynatorem odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: .................................

2. Głównym koordynatorem odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: ...............................

3. Odbiory częściowe będą dokonywane przez komisję składającą się z głównych koordynatorów Stron i osoby odpowiedzialne za dany etap.

3. Odbiór końcowy będzie dokonany przez komisję składającą się z głównych koordynatorów Stron


i osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z niezależnej opinii Nadzoru inwestorskiego.


§ 9.

Wynagrodzenie i warunki płatności.


1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wynosi brutto: ......................... zł


(słownie: ………………………………………………………………..…….…...... zł)

w tym podatek VAT w wysokości 22% ………………..…. zł

(słownie: ……………………………………………………………………….…….zł.)

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.

4. Za wyjątkiem należności określonych w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek kosztów i wydatków poniesionych przez Wykonawcę w celach związanych z realizacją Umowy.

5. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie faktur częściowych.


Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz na miesiąc.

6. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie dokonanie odbioru częściowego obejmującego dany etap lub jego część, potwierdzonego protokołem odbioru etapu lub jego części.


7. Wykonawca będzie wystawiał faktury na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł netto (nie dotyczy faktury za zakończenie etapu i faktury końcowej).

8. Faktura za zakończenie etapu nie może być mniejsza niż 20% kosztów danego etapu.

9. Suma faktur częściowych nie może przekraczać 95 % wartości wynagrodzenia umownego.

10. Faktura końcowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

11. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur łącznych za realizację kilku etapów z zastrzeżeniem, że na fakturze muszą być dokładnie rozpisane poszczególne kwoty.

12. Faktury będą wystawiane osobno dla kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

13. Faktury będą wystawione i opisane przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi RPO WSL
2007-2013 i Zamawiającego.

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wszelkie dokumenty rozliczeniowe, które są wymagane wytycznymi RPO WSL i instytucji pośredniczących (w tym Śląski Urząd Marszałkowski)

14. Termin płatności ustala się na 30 dzień od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: ..........................................................................

15. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ................................

16. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-001-07-58.
§ 10.

Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na wdrożony system informatyczny na okres ... lat (słownie: ......... lat) W ramach gwarancji, Wykonawca usunie wszelkie nieprawidłowości w działaniu systemu informatycznego, jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego (nie ograniczonego funkcjonalnie) działania tegoż systemu, zapewnienia wsparcie technicznego i bieżącej aktualizacji systemu.

2. Okres gwarancji, w odniesieniu do systemu informatycznego (w tym oprogramowania użytkowego


i podstawowego, a także sprzętu), rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
Jeżeli przed dokonaniem odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki/błędy/awarie w części wdrożenia już odebranej w odbiorze częściowym, muszą one zostać usunięte przez Wykonawcę na własny koszt najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

3. Wszelkie prace gwarancyjne nie wymagają jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, w szczególności koszty dojazdu, delegacji, dostawy, podmiany, związane z realizacją gwarancji pokrywa Wykonawca.4. Na potrzeby zapisów zawartych w niniejszym paragrafie ustala się następujące definicje użytych pojęć:
PODSTAWOWE USŁUGI – usługi, parametry i funkcje realizowane przez system informatyczny przedstawione w Technicznym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
USTERKA – zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ jeden (lub więcej) element systemu informatycznego (oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie podstawowe, sprzęt), nie wpływające na funkcjonalność i wydajność całego systemu, ale niezgodny ze stanem określonym
w Umowie.
AWARIA – zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ jeden (lub więcej) element systemu informatycznego, ograniczające wydajność i funkcjonalność systemu i uniemożliwiające Zamawiającemu korzystanie z systemu zgodnie z jego dokumentacją techniczną i użytkową.
AWARIA NIEKRYTYCZNA – awaria, która negatywnie wpływa na wydajność
i funkcjonalność systemu informatycznego, lecz nie uniemożliwia przez Zamawiającego realizacji i świadczenia podstawowych usług.
AWARIA KRYTYCZNA – awaria, która uniemożliwia Zamawiającemu świadczenie podstawowych usług.
SERWIS - komórka organizacyjna lub zespół pracowników Wykonawcy realizujący bezpośrednio zadania związane z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego wobec Zamawiającego.
PROCEDURA - ustalone przez Zamawiającego oraz Wykonawcę i zapisane w Projekcie technicznym wdrożenia sposoby porozumiewania się w zakresie zgłaszania awarii i usterek systemu informatycznego.
ZGŁOSZENIE AWARII LUB USTERKI – ciąg działań ze strony Zamawiającego mający na celu powiadomienie serwisu o zaistniałej awarii lub usterce, wykonany zgodnie z procedurą.
DOSTĘPNOŚĆ SERWISU – dni i godziny, w jakich serwis przyjmuje zgłoszenia awarii
i usterek nadsyłane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz realizuje czynności serwisowe.
REAKCJA SERWISU – nawiązanie kontaktu przez pracownika serwisu ze zgłaszającym awarię i/lub usterkę pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki
i w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią, telefoniczną lub maila.
USUNIĘCIE AWARII / PRZYWRÓCENIE FUNKCJONALNOŚCI – doprowadzenie systemu informatycznego, lub jego elementu w którym wystąpiła awaria do takiego stanu, aby możliwa była pełna realizacja w ramach systemu podstawowych usług utraconych w wyniku danego typu awarii.
USUNIĘCIE USTERKI – przywrócenie do poprawnego działania elementu systemu informatycznego, w którym wystąpiła usterka do stanu, w jakim znajdowało się ono przed wystąpieniem usterki. W razie braku możliwości naprawy uszkodzonego elementu systemu (oprogramowania użytkowania użytkowego, oprogramowania podstawowego, sprzętu), dopuszcza się podstawienie przez serwis, urządzenia zastępczego do czasu ostatecznej naprawy uszkodzonego elementu systemu.
NAPRAWA – przywrócenie funkcjonalności lub usunięcie usterki.
CZAS REAKCJI SERWISU – maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem awarii lub usterki a reakcją serwisu.
CZAS PRZYWRÓCENIA FUNKCJONALNOŚCI – czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem awarii a przywróceniem funkcjonalności. Czas przywrócenia funkcjonalności liczony jest w okresie dostępności serwisu.
CZAS USUNIĘCIA AWARII/USTERKI – czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem usterki a jej usunięciem. Czas usunięcia usterki liczony jest w okresie dostępności serwisu.
URZĄDZENIE ZASTĘPCZE – oprogramowanie lub sprzęt, które serwis udostępnia w ramach procedury Zamawiającemu, jeżeli nie jest możliwe w ustalonym czasie przywrócenie funkcjonalności lub usunięcie usterki w drodze naprawy uszkodzonych elementów systemu informatycznego. Urządzenie zastępcze musi mieć parametry takie same lub lepsze jak element systemu, który uległ awarii.
ROZWIĄZANIE ZASTĘPCZE - rozwiązanie pozwalające na użytkowanie systemu informatycznego bez pełnego przywrócenia funkcjonalności lub usunięcia usterki.

DNI ROBOCZE – przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


GODZINY ROBOCZE – przez godziny robocze rozumie się godziny od 6.00 do 18.00 w dni robocze.
5. Ogólne warunki gwarancji:

a) serwis gwarancyjny obejmuje wszelkie usługi zapewniające prawidłowe działanie systemu informatycznego, tj. usuwanie awarii i usterek, wsparcie techniczne, konserwacje okresowe, wsparcie dla użytkowników (HelpDesk) oraz dostarczanie części zamiennych i zużywających się.


Przy realizacji gwarancji i serwisu gwarancyjnego wraz z asystą techniczną należy przestrzegać poniższych zapisów oraz wytycznych zawartych w SIWZ.

b) usługi serwisowe, których Wykonawca nie może wykonać w swojej siedzibie, będą realizowane bezpośrednio w miejscu zainstalowania systemu informatycznego.

Zamawiający nie dopuszcza działań Wykonawcy polegających na zdalnym dostępie (np. za pomocą usługi Zdalny pulpit).

c) każdy sprzęt dostarczony przez Wykonawcę objęty gwarancją posiadać będzie indywidualną kartę gwarancyjną, zawierającą typ, numer seryjny, inne (zapisy szczegółowe zostaną ustalone na podstawie oferty Wykonawcy).

Karty gwarancyjne przechowuje Wykonawca, który na życzenie Zamawiającego ma je udostępnić do wglądu. Na zakończenie gwarancji karty gwarancyjne zostaną przekazane Zamawiającemu.

d) w przypadku niemożności usunięcia awarii lub usterki w zadeklarowanym terminie Wykonawca może dostarczyć rozwiązanie zastępcze pozwalające na użytkowanie systemu informatycznego. Transport uszkodzonego i zastępczego elementu systemu odbywać się będzie w okresie gwarancji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma skonfigurować i uruchomić element zastępczy w sposób umożliwiający jego poprawne działanie w systemie.

Element zastępczy ma być, co najmniej równoważny funkcjonalnie i wydajnościowo elementowi uszkodzonemu.


Po zakończeniu napraw elementu uszkodzonego, ma on zostać ponownie skonfigurowany
i uruchomiony w systemie (koszty pokrywa Wykonawca).

e) po usunięciu każdej awarii lub usterki, Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia całego systemu informatycznego do stanu integralnej całości w rozumieniu poprawnego działania wszystkich zainstalowanych komponentów i aplikacji.

f) każda naprawa wykonywana w miejscu instalacji systemu informatycznego będzie zakończona wpisem do karty gwarancyjnej.

g) Zamawiający zapewni serwisowi Wykonawcy dostęp do urządzeń od momentu zgłoszenia przez czas potrzebny na usunięcia awarii/usterki, o ile nie będzie to zakłócało działań własnych Zamawiającego waz z jednostkami miejskimi i służbami społecznymi.

h) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania wszystkich modyfikacji do dostarczonego oprogramowania użytkowego, dokonywania poprawek i uzupełnień do wytworzonego oprogramowania użytkowego, w tym również rozszerzenia i zmiany funkcjonalności w zakresie drukowanych dokumentów, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.

i) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do usługi HelpDesk (telefon i strony WWW).

6. Szczegółowe zasady i warunki gwarancji oraz terminy usunięcia awarii sprzętowej i programowej określa ust. 3.5 w Części II Technicznego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

7. Wyłączenia i ograniczenie odpowiedzialności:

a) Serwisem gwarancyjnym nie jest objęte usuwanie awarii i usterek spowodowanych przez:


 • zmiany konfiguracji sprzętowej lub programowej dokonane bez wiedzy i zgody Wykonawcy
  (z wyjątkiem zmiany dokonanych zgodnie z instrukcją obsługi).

 • eksploatację niezgodną z instrukcją obsługi.

 • przyczyny zewnętrzne takie jak, wypadki losowe, klęski żywiołowe, włamania, akty wandalizmu itp.

 • działania wirusów komputerowych.

 • niezgodne z kartami gwarancyjnymi lub dokumentacją techniczną warunki pracy urządzeń (zasilanie, temperatura, wilgotność, zapylenie),

b) Koszty usuwania awarii i usterek spowodowanych przyczynami wymienionymi powyżej,
a także koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu, ponosi Zamawiający.

c) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub zwłokę w wykonaniu usług serwisowych w przypadku niezachowania przez użytkowników wymagań procedury zgłaszania awarii i usterek przewidzianej w Projekcie technicznym wdrożenia.

d) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub zwłokę w wykonaniu usług serwisowych spowodowanymi przyczynami niezależnymi od Wykonawcy takimi jak np. mobilizacja, wojna, rozruchy, strajki, lokauty oraz przez działanie siły wyższej.

8. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminów serwisu gwarancyjnego sprzętu lub oprogramowania użytkowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usług serwisowych firmom trzecim i obciążenia Wykonawcy kosztami tych usług. Koszty te będą odliczane od kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub Wykonawca będzie obciążony fakturą za te usługi.

9. Gwarancją są także objęte dane przetwarzane przez dostarczony system w zakresie poprawności
i integralności danych.

10. Zamawiający nie przechowuje kartonów/opakowań po sprzęcie. W razie potrzeby transportu Wykonawca dostarczy odpowiednie opakowania.

11. Karty gwarancyjne na dostarczony sprzęt przechowuje Wykonawca.
§ 11.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;

b) za zwłokę w realizacji etapu przedmiotu zamówienia – w wysokości:


 • 0,1 % wynagrodzenia umownego danego etapu za każdy dzień przekroczenia terminu
  w przypadku zwłoki nie przekraczającej 1 miesiąca,

 • 0,2% wynagrodzenia umownego danego etapu za każdy dzień przekroczenia terminu
  w przypadku zwłoki powyżej 1 miesiąca,

c) za zwłokę w realizacji całości zamówienia - w wysokości 0,2% pełnego wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu odbioru końcowego;

2. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie niezrealizowanej usługi osobie/firmie trzeciej. Koszt tego zlecenia zostanie odliczony od kwoty będącej gwarancją należytego wykonania umowy lub Wykonawca zostanie obciążony fakturą za to zlecenie.

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12.


Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty przez nich wykonane.

3. Wierzytelność, wynikająca z niniejszej umowy, nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego.

§ 13.


Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych, do zachowania poufności informacji i danych, będących tajemnicą służbową
o klauzuli „zastrzeżone” uzyskanych w trakcie świadczenia usług związanych z realizacją Umowy.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczenia bezpieczeństwa dla wszystkich osób przeznaczonych do realizacji zamówienia - w tym pracowników podwykonawcy/ świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego dla realizowanego zakresu prac (niepotrzebne skreślić); wymóg dotyczy także podwykonawcy.

Poświadczone kserokopie tych dokumentów stanowią załączniki do niniejszej umowy.

3. W przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa dla osób, o których mowa w ust. 2 lub świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, Wykonawca wystąpi do Prezydenta Miasta Rybnika


z wnioskiem o przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego wobec wszystkich osób przeznaczonych do realizacji zamówienia (w tym dla pracowników podwykonawcy).
Wykonawca zapewni, że powyższe osoby przeznaczone do realizacji zamówienia poddadzą się zwykłemu postępowaniu sprawdzającemu oraz odbędą szkolenie przeprowadzone przez właściwego pełnomocnika Zamawiającego. Do czasu zakończenia postępowania, Zamawiający wyda Wykonawcy udostępnienie czasowe.

4. Zgodnie z art. 49 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, jeżeli realizacja zadania rozpocznie się przed zakończeniem zwykłego postępowania sprawdzającego wobec osób, które mają uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, to Prezydent Miasta na wniosek Wykonawcy może im wydać udostępnienie czasowe do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. Udostępnienie to będzie ważne do czasu wydania poświadczeń bezpieczeństwa.

5. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że konieczne jest oddelegowanie innych/kolejnych pracowników/podwykonawców do realizacji niniejszej umowy, to powiadomi o tym Zamawiającego oraz zastosuje zapisy ust. 2-4. Działania te nie wymagają aneksowania umowy, jednakże wymagają akceptacji Zamawiającego.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niespełnienie warunków z ust. 1-5, Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację umowy do czasu wywiązania się przez Wykonawcę z powyższych obowiązków. Za opóźnienia w realizacji umowy, a wynikające z ust. 6 odpowiada Wykonawca.

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne informacje niezbędne do aktualizacji zgłoszenia zbioru danych osobowych w GIODO, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych najpóźniej 45 dni kalendarzowych przed przystąpieniem do testów akceptacyjnych etapu związanego
z przetwarzaniem danych osobowych.

8. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego opracowanej przez Zamawiającego zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie informacji niejawnej. Wymóg dotyczy Wykonawcy, podwykonawców oraz wszystkich osób zaangażowanych w realizację zadania.

9. Dostarczony system musi spełniać wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych
i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
a w szczególności Załącznik nr 1 „Środki bezpieczeństwa”.

§ 14.


Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego tj. ....................... zł (słownie: ............................................................................... zł)

w formie ………………….…… w dniu zawarcia umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 80% tj.: ………........... zł

(słownie: ......................................................................................... zł) zostanie zwrócone w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu gwarancji, przez który rozumie się upływ okresu gwarancji dla systemu informatycznego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu mniejszej kwoty zabezpieczenia, niż wynika to z ust. 1-3, ale tylko w przypadku egzekwowania kar umownych w trybie opisanym w § 12, ust. 3.


§ 15.

Postanowienia końcowe

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Dopuszcza się aneksowanie terminu umowy jedynie w poniższych przypadkach:

- udokumentowane przedłużające się postępowanie celne dla elementów sprowadzanych spoza krajów Unii Europejskiej,

- czasowa niemożność udostępnienia przez Zamawiającego/JM/SP pomieszczeń/pojazdów na potrzeby instalacji sprzętu (komputerów, drukarek, zestawów lokalizacyjnych i urządzeń mobilnych) związana z remontami pomieszczeń, awarią pojazdu lub jego udziałem w akcji terenowej/ratowniczej,

- problemy z instalacją sprzętu, pozyskiwaniem danych, prowadzeniem szkoleń pracowników SP/JM związane z niezaplanowanymi a koniecznymi akcjami/działaniami Zamawiającego/JM/SP,

- udokumentowane problemy/opóźnienia powstałe przy dostawie APN-u i kart GSM przez firmy telekomunikacyjne,

- udokumentowane problemy związane z konfiguracją/przekazywaniem danych lokalizacyjnych przez operatorów zewnętrznych (Aksel-Net, Taran, Policja),

- udokumentowane problemy z sieciami internetowymi/telekomunikacyjnymi zawinione przez operatorów telekomunikacyjnych;

- opóźnienia po stronie Zamawiającego w realizacji przetargów/umów/prac związanych pośrednio
z zakresem niniejszej umowy, tj. opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego
i dostosowanie/aktualizacja systemów źródłowych;

- problemy wynikające z awarii/usterek infrastruktury teleinformatycznej posiadanej przez Zamawiającego/JM/SP a przeznaczonej do wykorzystania w niniejszym zadaniu;

- przedłużająca się choroba pracownika Zamawiającego/JM/SP odpowiedzialnego za testowanie /odbiór etapu;

3. Zamawiający dopuszcza w przypadku udokumentowanego wycofania z rynku dostarczenie innego niż wskazane w ofercie sprzętu i oprogramowania, jednak posiadającego funkcjonalność i parametry nie gorsze niż produkty zaproponowane w ofercie.

Zmiana ta nie wymaga aneksowania umowy, bezwzględnie jednak musi być pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego.

Zmiana ta nie może spowodować zmiany w kwocie wynagrodzenia.

4. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego


i ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

7. Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony.

8. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.


Załącznikami do umowy są:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;    1. Oferta;

    2. Osobowe „Oświadczenia o zachowaniu poufności”;

    3. Poświadczone kserokopie poświadczeń bezpieczeństwa;


Stronaz ogólnej liczby stron
ZAŁĄCZNIK Nr 9:
Wzór oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności
.
Poniższe zobowiązanie ma stanowić załącznik do umowy i ma zostać podpisane przez każdego
z pracowników firmy/partnera konsorcjum/podwykonawcy, którzy biorą jakikolwiek udział w realizacji umowy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .imię i nazwisko

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .data i miejsce urodzenia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adres zamieszkania

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nazwa i adres firmy (pracodawcy)

OŚWIADCZENIE


Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że zobowiązuję się bezterminowo nie ujawniać żadnych wiadomości stanowiących tajemnicę służbową i państwową, a także wszelkich informacji dotyczących działalności Urzędu Miasta Rybnika z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które zostaną powzięte w trakcie wykonywania prac objętych umową zawartą między w/w Urzędem Miasta Rybnika a firmą ……………………………………………………………………………….……

dotyczącą …………………………………………………………………………Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna, wynikająca z niedotrzymania powyższego zobowiązania.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .miejscowość i data podpis
. . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej oświadczenie
Stronaz ogólnej liczby stron
ZAŁĄCZNIK Nr 10:
Zestawienie kosztów za poszczególne etapy.
Lp.

Opis etapu

Koszt etapu brutto

1

Etap I Digitalizacja zasobów oraz stworzenie nowych warstw tematycznych i baz danych w RSIP
(suma kosztów za etap)


2

Etap II Zaprojektowanie i zbudowanie systemu lokalizacji i wizualizacji w RSIP jednostek i służb oraz zakup sprzętu mobilnego i oprogramowania dla ich zdalnego dostępu do danych przestrzennych
(bez lokalizatorów i urządzeń mobilnych)

2.1

Zakup i dostawa lokalizatorów z akcesoriami2.2

Zakup i dostawa palmtopów i tabletów z akcesoriami3

Etap III Rozwój systemu RSIP w zakresie oprogramowania do zarządzania danymi przestrzennymi i opisowymi, administracji systemem oraz modernizacja infrastruktury sprzętowej serwerów i zakup niezbędnego sprzętu komputerowego
(suma kosztów za etap)

4

Etap IV Szkolenie użytkowników systemu
(suma kosztów za etap)

5

Promocja projektu
(suma kosztów za etap)

SUMA KOSZTÓW (cena ofertowa):
Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................


Urząd Miasta Rybnika Wz_Ryb_00 /

DDM 9000®
Pobieranie 3.6 Mb.

Share with your friends:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna