Siwz rsip wersja do zatwierdzenia


Wydział Zamówień PublicznychPobieranie 3.6 Mb.
Strona21/22
Data27.10.2017
Rozmiar3.6 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Wydział Zamówień Publicznych


ul. Chrobrego 2, 44 - 200 Rybnik

b) zawartość:

oferta na: Realizacja projektu “Rybnicki System Informacji Przestrzennej”


Działanie realizowane w ramach RPIC.
c) dopisek:

NIE OTWIERAĆ PRZED: 14.05.2009 r. godz. 10:00

Wewnątrz tej koperty ma znajdować się kompletna oferta.Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 • ZAŁĄCZNIKI od Nr 1 do Nr 7, Nr 10.


 • Dokumenty opisane w SIWZ potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału
  w postępowaniu,

X. Składanie ofert i otwarcie ofert


Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.05.2009 r. do godz. 09:00 w Wydziale Zamówień Publicznych ul. Chrobrego 2 pokój 302.

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w sytuacji gdy dokonuje zmian w treści SIWZ lub udziela wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie.

Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane. Oferty te zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.


Modyfikacja i wycofanie ofert.

Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca modyfikację lub wycofanie powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „Modyfikacja” lub „Wycofanie”.

Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert.
Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. B. Chrobrego Nr 2, sala Nr 264.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Koperty oznaczone "Zmiana" zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy „Wycofanie” nie będą odczytane.

W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
Jawność postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.
XI. Sposób obliczania ceny ofertowej
Wartość zamówienia stanowi cena podana przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Wykonawca określa cenę oferty na podstawie Technicznego Opisu Przedmiotu Zamówienia, innych warunków określonych w SIWZ i jej załączników, dostarczonych Wykonawcy. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Zarówno koszty bezpośrednie (np. dostawa sprzętu, licencji, digitalizacja danych) jak i pośrednie (w tym: koszty wszystkich usług gwarancyjnych, wykonanie i dostarczenie dokumentacji, dostawa


i instalacja sprzętu) muszą być ujęte w rozbiciu na pozycje podane przez Zamawiającego
w ZAŁĄCZNIKU Nr 10. Ze względu na wymogi RPO Zamawiający nie dopuszcza wskazywania innych pozycji płatności.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy i zostanie wyliczone przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert. Cena ma być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową, niezmienną przez cały okres realizacji umowy. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

Cena podana przez Wykonawcę w ofercie stanowić ma sumę cen poszczególnych składników zamówienia zawartych w ZAŁĄCZNIKU Nr 10 do oferty. Ceny w ZAŁĄCZNIKU Nr 10 podane mają być z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Waluty oferty

Cena zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:


Cena przedmiotu zamówienia: 55%,

Przedłużona gwarancja na przedmiot zamówienia: 25%,

Dodatkowa funkcjonalność oprogramowania: 20%.
Opis kryteriów oceny ofert

Cena przedmiotu zamówienia - oznacza cenę łączną brutto za dostarczenie i wdrożenie całości przedmiotu zamówienia.

Przedłużona gwarancja na przedmiot zamówienia - oznacza wydłużenie okresu gwarancji na poprawne działanie całego systemu zgodnie z jego dokumentacją oraz świadczenia bezpłatnych usług serwisu gwarancyjnego w 4 i 5 roku licząc od dnia następnego po podpisaniu protokołu końcowego.

Dodatkowa funkcjonalność oferowanego oprogramowania - oznacza zadeklarowane przez Wykonawcę funkcjonalności dodatkowe i zaznaczone w ZAŁĄCZNIKU Nr 7 SIWZ.


Wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów liczone będą w sposób następujący:
Cena przedmiotu zamówienia - Obliczenia ilości przyznanych punktów zostaną wykonane zostaną poprzez zastosowanie następującego ogólnego wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

< cena z oferty najtańszej >

K1 = 100 pkt. * -------------------------------------------------------------< cena danej oferty >
Przedłużona gwarancja na przedmiot zamówienia – Obliczenia ilości przyznanych punktów zostaną wykonane zostaną poprzez zastosowanie następującego ogólnego wzoru:

K2 = 100 pkt. dla gwarancji wynoszącej 5 lat

K2 = 40 pkt. dla gwarancji wynoszącej 4 lata

K2 = 0 pkt. dla gwarancji wynoszącej 3 lata


Dodatkowa funkcjonalność oprogramowania - Obliczenia ilości przyznanych punktów zostaną wykonane zostaną poprzez zastosowanie następującego ogólnego wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:
< ilość punktów częściowych za wskazane funkcjonalności dodatkowe
z oferty ocenianej >

K3 = 100 pkt. * ---------------------------------------------------------------------------------------------------< maksymalna możliwa ilość punktów za dodatkową funkcjonalność>
Sposób bilansowania oceny i wyboru ofert:

W zakresie każdego kryterium oferta może uzyskać 100 pkt.

W ramach dokonywanej oceny oraz w oparciu o kryteria Zamawiający obliczy dla każdej oferty uzyskaną przez nią ilość punktów. Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta, wynosi 100, zgodnie ze wzorem:

SP = K1 x 55% + K2 x 25% + K3 x 20%

gdzie:

SP - oznacza sumaryczną ilość punktów, jaka została przyznana ofercie,K1, K2, K3 - oznaczają ilości punktów przyznane za ocenę poszczególnych kryteriów oceny ofert.

Przetarg wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów.


Sposób oceny ofert

Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

Ocena zgodności oferty przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art.26 ust. 3.

Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 Pzp uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art.89 ustawy.
Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym


w niniejszej SIWZ. Ocenie ofert poddane będą Oferty złożone przez Wykonawców nie wykluczonych
z postępowania oraz nie odrzucone przez Zamawiającego.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych


w ogłoszeniu o przetargu.
Wyjaśnienie ofert i kontakt z Zamawiającym

Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujących istotnych zmian
w treści oferty.

W sytuacji rozbieżności pomiędzy ceną ofertową określoną za cały przedmiot zamówienia podaną


w formularzu ofertowym a sumą poszczególnych etapów podana w załączniku nr 10 „Zestawienie kosztów za poszczególne etapy”, Zamawiający uzna za prawidłowe ceny poszczególnych etapów
i we własnym zakresie dokona ich zsumowania , a wartość otrzymaną potraktuje jako cenę oferty.
Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych


w art. 93 ust.1 Pzp.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców którzy złożyli oferty:

 1. o dokonanym wyborze, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano
  oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy i siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty
  wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 2. o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 3. o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne
  i prawne.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1), na stronie internetowej.

Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej


niż po upływie 10 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądza,

 2. poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

 3. gwarancji bankowych,

 4. gwarancji ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy
  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

 1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

 2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

 3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Kredyt Banku S.A I Oddział KB S.A w Rybniku nr 51150012141212100527320000
Zabezpieczenie wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w Kasie Urzędu Miasta.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2 % ceny (z podatkiem VAT) podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 80% zostanie zwrócone w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu gwarancji.

Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

XIV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego:

- zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

- przepisów wykonawczych,

- zasad określonych w SIWZ,

przysługuje protest.
Protest wnosi się w formie wskazanej przez Zamawiającego w pkt VI SIWZ.
Protest winien wskazywać:


 • oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego,

 • żądanie protestującego,

 • zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

W przypadku wniesienia protestu po upływie składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Szczegóły dotyczące protestów, odwołań i skarg określa Dział VI – Środki ochrony prawnej ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo Zamówień Publicznych.

Rybnik, dnia 24.03.2009 r.
Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

1. ZAŁĄCZNIK Nr 1: Formularz Ofertowy

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6. ZAŁĄCZNIK Nr 2: "Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału


w postępowaniu - (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych)"

7. ZAŁĄCZNIK Nr 3: "Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania


o udzielenie zamówienia (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) "

8. ZAŁĄCZNIK Nr 4: Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usług

9. Dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane z należytą starannością

10. ZAŁĄCZNIK Nr 5: Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca

11 ZAŁĄCZNIK Nr 6: Zestawienie oferowanego sprzętu i oprogramowania

12. ZAŁĄCZNIK Nr 7: Wykaz dodatkowych funkcjonalności oprogramowania dostarczanych w ramach zamówienia

13. ZAŁĄCZNIK Nr 10: Zestawienie kosztów za poszczególne etapy

14. Płyta CD/DVD z nagraniem umożliwiającym weryfikację spełniania przez Wykonawcę warunków SIWZ. (W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty płyty CD/DVD zawierającej film prezentujący funkcjonalność proponowanych rozwiązań. Zakres prezentowanej funkcjonalności jest określony w Załączniku III do SIWZ).


Strona
Z ogólnej liczby stron
(pieczęć wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK Nr 1:
Formularz Ofertowy.

Przetarg nieograniczony na:

Realizacja projektu “Rybnicki System Informacji Przestrzennej”
Działanie realizowane w ramach RPIC.
Wykonawca :

nazwa firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

adres firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kod, miejscowość, ulica, województwo
Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .


1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
za cenę:
brutto:.......................................................
w tym podatek VAT w wysokości ...........%.

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


2. Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,
3. Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez ...................................................................*)

(nazwa lidera)

4. Oświadczamy, że: • oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: ........................................

 • zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,

 • udzielamy gwarancji i świadczenia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez okres
  trzech / czterech / pięciu lat (niepotrzebne skreślić).

 • przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców. *)
  Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:L.p.

Nazwa części zamówienia • akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ.

 • akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego.

 • jesteśmy /nie jesteśmy *) płatnikiem podatku VAT - nasz numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

 • jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarczych.
  Nasz numer identyfikacyjny REGON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.


6. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia będzie......................................
7. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

 • podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

 • wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny podanej w ofercie w formie ……………………………….

 • przedstawienia szczegółowej listy osób i firm, które będą realizować zadanie.

*) niepotrzebne skreślić


Upełnomocniony przedstawiciel


....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................


FORMULARZ OFERTOWY


Strona
z ogólnej liczby
(pieczęć Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK Nr 2:
"Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu -
(w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych)".


 1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu nieograniczonego, przeprowadzanego przez Zamawiającego - w terminach i pod warunkami określonymi
  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 1. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 1. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy / będziemy dysponować* (niepotrzebne skreślić) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

* W przypadku, gdy oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie dysponowania ludźmi


i sprzętem wymaga od Wykonawcy korzystania z zasobów ludzkich i technicznych innego podmiotu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

..........................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ................................................

FORMULARZ OFERTOWY


Strona
z ogólnej liczby
(pieczęć Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK Nr 3:
"Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania
o udzielenie zamówienia (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo zamówień publicznych) ".

Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Upełnomocniony przedstawiciel

..........................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ................................................
Stronaz ogólnej liczby stron(pieczęć wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK Nr 4:
Wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat.


Lp

Nazwa zrealizowanego projektu

Krótki opis zrealizowanego projektuData zakończenia wdrożenia (zgodnie z zawartą umową)

(rok, miesiąc)Miejsce wdrożenia


    1. Rozwiązania bazujące na oferowanym serwerze mapowym

1.1
- wdrażający: ……….

- konsorcjum z: ……….

- serwer mapowy: ……….

- wersja serwera mapowego: ……….

- źródła danych mapowych: ……….

- danych źródła danych opisowych: ……….

- krótki opis wdrożenia: ……….

- miejsce wdrożenia: ……….

- instytucja wdrażająca: ……….


1.2

- wdrażający: ……….

- konsorcjum z: ……….

- serwer mapowy: ……….

- wersja serwera mapowego: ……….

- źródła danych mapowych: ……….

- danych źródła danych opisowych: ……….

- krótki opis wdrożenia: ……….

- miejsce wdrożenia: ……….

- instytucja wdrażająca: ……….


1.3
- wdrażający: ……….

- konsorcjum z: ……….

- serwer mapowy: ……….

- wersja serwera mapowego: ……….

- źródła danych mapowych: ……….

- danych źródła danych opisowych: ……….

- krótki opis wdrożenia: ……….

- miejsce wdrożenia: ……….

- instytucja wdrażająca: ……….    1. System działający w oparciu o bazę Oracle Spatial
     z użyciem danych przestrzennych SDO_GEOMETRY

2.1

- wdrażający: ……….

- konsorcjum z: ……….

- baza danych mapowych: ……….

- wersja bazy danych mapowych: ……….

- baza danych opisowych: ……….

- wersja bazy danych opisowych: ……….

- ilość danych mapowych, którą można obsługiwać: ……….

- krótki opis wdrożenia: ……….


- miejsce wdrożenia: ……….

- instytucja wdrażająca: ……….
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane z należytą starannością
Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )
Data : ..........................................
StronaZ ogólnej liczby stron(pieczęć wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK Nr 5:
Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
.
1. Deklarowana przez Wykonawcę osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia.
.....................................................................................
2.Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia.


Lp.

Nazwisko

i imię


Proponowana funkcja w realizacji niniejszego zamówienia

DoświadczenieMiejsce wdrożenia
(miasto, powiat, województwo)

Instytucja wdrażającaSpecjaliści ds. baz danych Oracle Spatial 9i/10g z praktyczną wiedzą w zakresie obsługi/programowania baz danych Oracle i przetwarzania danych przestrzennych zapisanych w bazie Oracle Spatial w formacie SDO_GEOMETRY

1.1
Ogólna obsługa / programowanie bazy danych Oracle

Projekt 1:

- nazwa projektu, w którym uczestniczył specjalista: ……….

- krótki opis w/w projektu: ……..
Projekt 2:

- nazwa projektu, w którym uczestniczył specjalista: ……….

- krótki opis w/w projektu: ……..


Projekt 1:

- miejsce wdrożenia: ……….

- instytucja wdrażająca: ……….
Projekt 2:

- miejsce wdrożenia: ……….

- instytucja wdrażająca: ……….


1.2
Obsługa bazy danych Oracle Spatial w zakresie przetwarzania danych przestrzennych w formacie SDO_GEOMETRY

Projekt 1:

- nazwa projektu, w którym uczestniczył specjalista: ……….

- krótki opis w/w projektu: ……..
Projekt 2:

- nazwa projektu, w którym uczestniczył specjalista: ……….

- krótki opis w/w projektu: ……..


Projekt 1:

- miejsce wdrożenia: ……….

- instytucja wdrażająca: ……….
Projekt 2:

- miejsce wdrożenia: ……….

- instytucja wdrażająca: ……….


Specjaliści, którzy będą realizowali dostosowanie oferowanego serwera mapowego do potrzeb Zamawiającego

2.1


Dostosowanie oferowanego serwera mapowego do potrzeb Zamawiającego

Projekt 1:

- nazwa projektu, w którym uczestniczył specjalista: ……….

- krótki opis w/w projektu: ……..
Projekt 2:

- nazwa projektu, w którym uczestniczył specjalista: ……….

- krótki opis w/w projektu: ……..


Projekt 1:

- miejsce wdrożenia: ……….

- instytucja wdrażająca: ……….
Projekt 2:

- miejsce wdrożenia: ……….

- instytucja wdrażająca: ……….


2.2Dostosowanie oferowanego serwera mapowego do potrzeb Zamawiającego

Projekt 1:

- nazwa projektu, w którym uczestniczył specjalista: ……….

- krótki opis w/w projektu: ……..
Projekt 2:

- nazwa projektu, w którym uczestniczył specjalista: ……….

- krótki opis w/w projektu: ……..


Projekt 1:

- miejsce wdrożenia: ……….

- instytucja wdrażająca: ……….
Projekt 2:

- miejsce wdrożenia: ……….

- instytucja wdrażająca: ……….


Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )


Data : ..........................................
Stronaz ogólnej liczby stron(pieczęć wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK Nr 6:
Zestawienie oferowanego sprzętu i oprogramowania
.


Składnik zamówienia

Proponowane rozwiązanie

Sprzęt

Lokalizatory

74 szt.

Producent: ……….

Model: ……….

Nazwa: ……….

Oprogramowanie: ……….

Zasilacz sieciowy: ……….

Zasilacz samochodowy: ……….

Uchwyt samochodowy: ……….

Moduł GPS: ……….

Moduł GSM: ……….

Moduł WiFi: ……….

Antena GPS zewnętrzna: ……….

Antena GSM zewnętrzna: ………

Odporność IP obudowy: ……….

Wymiary: ………..

Inne: ……….


Tablety

18 szt.

Producent: ……….

Model: ……….

Nazwa: ……….

CPU: ……….

RAM: ……….

HDD: ……….

Grafika: ……….

Wyświetlacz - rodzaj: ……….

Wyświetlacz – przekątna: ……….

System operacyjny: ………

Oprogramowanie antywirusowe: ………

Oprogramowanie biurowe: ……….

Oprogramowanie GIS: ……….

Oprogramowanie inne: ……….

Zasilacz sieciowy: ……….

Zasilacz samochodowy: ……….

Uchwyt samochodowy: ……….

Moduł GPS: ……….

Moduł GSM: ……….

Moduł WiFi: ……….

Antena GPS zewnętrzna: ……….

Antena GSM zewnętrzna: ………

Bezpieczeństwo danych: ……….

Wymiary: ………..

Inne: ……….


Palmtopy

w wersji fabrycznie wzmacnianej11 szt.

Producent: ……….

Model: ……….

Nazwa: ……….

Obudowa: ……….

CPU: ……….

RAM: ……….

Grafika: ……….

Wyświetlacz - rodzaj: ……….

Wyświetlacz – przekątna: ……….

System operacyjny: ………

Oprogramowanie antywirusowe: ………

Oprogramowanie GIS: ……….

Oprogramowanie inne: ……….

Zasilacz sieciowy: ……….

Zasilacz samochodowy: ……….

Uchwyt samochodowy: ……….

Moduł GPS: ……….

Moduł GSM: ……….

Moduł WiFi: ……….

Antena GPS zewnętrzna: ……….

Antena GSM zewnętrzna: ………

Odporność IP obudowy: ……….

Bezpieczeństwo danych: ……….

Wymiary: ………..

Inne: ……….


Palmtopy

w wersji standardowej10 szt.

Producent: ……….

Model: ……….

Nazwa: ……….

CPU: ……….

RAM: ……….

Grafika: ……….

Wyświetlacz - rodzaj: ……….

Wyświetlacz – przekątna: ……….

System operacyjny: ………

Oprogramowanie antywirusowe: ………

Oprogramowanie GIS: ……….

Oprogramowanie inne: ……….

Bezpieczeństwo danych: ……….

Zasilacz sieciowy: ……….

Zasilacz samochodowy: ……….

Uchwyt samochodowy: ……….

Moduł GPS: ……….

Moduł GSM: ……….

Moduł WiFi: ……….

Antena GPS zewnętrzna: ……….

Antena GSM zewnętrzna: ………

Pokrowiec ochronny: ………

Odporność IP pokrowca: ……….

Wymiary: ………..

Inne: ……….


Zestawy komputerowe

15 szt.

Producent: ……….

Model: ……….

Nazwa: ……….

CPU: ……….

RAM: ……….

HDD: ……….

Grafika: ……….

System operacyjny: ………

Oprogramowanie antywirusowe: ………

Oprogramowanie biurowe: ……….

Oprogramowanie GIS: ……….

Oprogramowanie inne: ……….

Inne: ……….


Monitory zwykłe 19”

20 szt.

Producent: ……….

Model: ……….

Nazwa: ……….

Wyświetlacz - przekątna: ……….

Wyświetlacz - rodzaj: ……….

Wyświetlacz – powłoka: ……….

Odświeżanie: ……….

Kontrast: ……….

Jaskrawość:……….

Piksel: ……….

Grafika: ……….

Inne: ……….Monitory panoramiczne 22”

8 szt.

Producent: ……….

Model: ……….

Nazwa: ……….

Wyświetlacz - przekątna: ……….

Wyświetlacz - rodzaj: ……….

Wyświetlacz – powłoka: ……….

Odświeżanie: ……….

Kontrast: ……….

Jaskrawość:……….

Piksel: ……….

Grafika: ……….

Inne: ……….Plotery A2
(+ 2 duże zestawy atramentów / ploter)

(+ 1 rolka papieru A4 o dł. 50m / ploter)

(+ 2 rolki papieru A3 o dł. 50m / ploter)

(+ 3 rolki papieru A2 o dł. 50m / ploter)2 szt.

Producent: ……….

Model: ……….

Nazwa: ……….

Technologia druku: ……..

Rozdzielczość: ……….

Kolory atramentów: ……….

Max szerokość papieru: ……….

Max długość papieru: ……….

Podajniki papieru: ………

Pamięć wbudowana: ……..

Obsługiwane języki drukarki: ………

Interfejsy: ……….

Inne: ……….


Drukarki A3
(+ 2 duże zestawy atramentów / drukarkę)

6 szt.

Producent: ……….

Model: ……….

Nazwa: ……….

Technologia druku: ……..

Rozdzielczość: ……….

Kolory atramentów: ……….

Max szerokość papieru: ……….

Max długość papieru: ……….

Podajniki papieru: ………

Pamięć wbudowana: ……..

Obsługiwane języki drukarki: ………

Interfejsy: ……….

Inne: ……….


Pamięć RAM

do serwera RSIP2 x 4GB

Producent: ……….

Model: ……….

Pojemność / kość: ……….

Częstotliwość: ………

Inne: ……….


Dyski twarde

do serwera RSIP6 x 146 GB

Producent: ……….

Model: ……….

Pojemność: ……….

Ilość obrotów/min. ……….

Interfejs: ……….

Rozmiar: ……….

Inne: ……….


Pamięć RAM

do serwera xRSIP2 x 2 GB

Producent: ……….

Model: ……….

Pojemność / kość: ……….

Częstotliwość: ……….

Inne: ……….


Dyski twarde

do serwera xRSIP2 x 146 GB

Producent: ……….

Model: ……….

Pojemność: ……….

Ilość obrotów/min. ……….

Interfejs: ……….

Rozmiar: ……….

Inne: ……….Pozostały sprzęt konieczny do realizacji zadania


Producent: ……….

Model: ……….

Nazwa: ……….

Inne: ……….

Składnik zamówienia

Proponowane rozwiązanie

Oprogramowanie*)

Serwer danych przestrzennych

3 niezależne instancje/licencje

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Podsystem administracji serwerem mapowym/zasobami

3 niezależne instancje/licencje

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Podsystem administracji użytkownikami

3 niezależne instancje/licencje

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Podsystem zasilania
i eksportu danych

3 niezależne instancje/licencje

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Podsystem publikacji danych

3 niezależne instancje/licencje

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Aplikacja obsługi danych fakultatywnych

3 niezależne instancje/licencje

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Aplikacja lokalizacji
pojazdów i patroli

1instancja/licencja

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Aplikacja obsługi metadanych

3 niezależne instancje/licencje

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Aplikacja analiz
przestrzennych i sieciowych

3 niezależne instancje/licencje

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Aplikacja zaawansowanego wyszukiwania i raportowania

2 niezależne instancje/licencje

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Aplikacja portal edukacyjny

3 niezależne instancje/licencje

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: …..….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
System lokalizacji GPS

1 instancja/licencja

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Aplikacje GIS do palmtopów

21 licencji

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Aplikacje GIS do tabletów

18 licencji

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Toad for Oracle

1 licencja

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………SonicWall GlobalVPN (klient)50 jednoczesnych dostępów


Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Dodatkowa funkcjonalność oferowana przez Wykonawcę

3 niezależne instancje

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Oprogramowanie biurowe dla komputerów stacjonarnych i tabletów

33 licencje

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Oprogramowanie antywirusowe dla komputerów stacjonarnych i tabletów

33 licencje

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………
Oprogramowanie antywirusowe dla palmtopów

21 licencje

Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………

Pozostałe oprogramowanie konieczne do realizacji zadania


Nazwa oprogramowania: ……..

Producent: ……….

Wersja: ……….

Wydanie: ………

Rodzaj licencji: ……….

Dostarczone płatne opcje: ……….

Ilość licencji: ……….

Inne: ………

*) licencje bez limitu użytkowników końcowych.
Jeżeli Wykonawca przewiduje potrzebę dostarczenia innych produktów
w ramach zamówienia to zamieszcza je w wierszach „Pozostały sprzęt…”/”Pozostałe oprogramowanie…”
Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................Strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK Nr 7:
Wykaz dodatkowych funkcjonalności oprogramowania dostarczanego w ramach zamówienia
.

Lp

Dodatkowa funkcjonalnośćIlość punktów częściowych
(1-5)

Sposób realizacji*
(rozwiązanie standardowe w oprogramowaniu podstawowym/ rozwiązanie oprogramowane przez Wykonawcę)

Spełnianie przez Wykonawcę
(tak / nie)

Serwer danych przestrzennych i opisowych

1

Bezpośrednie czytanie i udostępnianie przez serwer mapowy plików w formacie MapInfo (MAP/TAB) – dotyczy danych mapowych i opisowych; dostęp bez konwersji/ładowania do struktur pośrednich

5

Standard

---------------

Rozwiązanie autorskie

2

Bezpośrednie czytanie i udostępnianie przez serwer mapowy plików w formacie DGN v7 (i nowszym) – dotyczy danych mapowych i opisowych; dostęp bez konwersji/ładowania do struktur pośrednich

5

Standard

---------------

Rozwiązanie autorskie

3

Udostępnienie przez ogólnodostępne i darmowe API programisty wszystkich funkcji konfiguracyjnych legendy. API ma być dostępne dla MS Visual Studio 2005 (posiadanego przez Zamawiającego) lub nowszego

5

Standard

---------------

Rozwiązanie autorskie

4

Udostępnienie przez ogólnodostępne i darmowe API programisty wszystkich funkcji konfiguracyjnych/zarządzania danymi mapowymi i opisowymi. API ma być dostępne dla MS Visual Studio 2005 (posiadanego przez Zamawiającego) lub nowszego

5

Standard

---------------

Rozwiązanie autorskie

Podsystem dedykowanych aplikacji

5

Automatyczne generowanie warstwy mapowej na podstawie danych lokalizacyjnych EXIF/IPCT zawartych w plikach zdjęć

2

Standard

---------------

Rozwiązanie autorskie

Serwer bazy danych

6

Nadawanie praw dostępu do wszystkich zasobów mapowych i opisowych przechowywanych w bazie Oracle poprzez role bazodanowe (role aplikacji)

5

Standard

---------------

Rozwiązanie autorskie

Podsystem publikacji danych

7

Niezależne definiowanie kolejności wyświetlania warstw w legendzie i kolejności wyświetlania warstw na mapie

5

Standard

---------------

Rozwiązanie autorskie

8

Stosowanie automatycznych odnośników łączących punkt wstawienia obiektu punktowego z jego etykietą

3

Standard

---------------

Rozwiązanie autorskie

Podsystem administracji

9

Wykorzystanie certyfikatu VPN do logowania do systemu (dla użytkowników Extranetowych)

5

Standard

---------------

Rozwiązanie autorskie

10

Udostępnienie API (funkcji/procedur i mechanizmów ich wywołania) do pełnego zarządzania użytkownikami z zewnątrz (np. przez system zarządzania użytkownikami urzędu)

5

Standard

---------------

Rozwiązanie autorskie

Inne

11

Podsystem zasilania zawiera niezbędne mechanizmy realizujące wstępne kontrole poprawności semantycznej i syntaktycznej danych przeznaczonych do importu

5

Standard

---------------

Rozwiązanie autorskie
*) niepotrzebne skreślić


Za każdą zaznaczoną pozycję Wykonawca otrzyma punkty częściowe zgodnie z kolumną „Ilość punktów częściowych”.
Każdą dodatkową funkcjonalność, którą Wykonawca zadeklarował w niniejszym załączniku, musi zrealizować najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

Szczegółowy harmonogram wdrożenia dodatkowej funkcjonalności zostanie ustalony w Projekcie technicznym.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

ZAŁĄCZNIK Nr 8:
Wzór umowy
.

UMOWA Nr Inf-................/.............../09(nagłówek umowy będzie uzupełniony zgodnie z wymaganiami RPO)
zawarta dnia .................. 2009 r. pomiędzy Zamawiającym, tj. Miastem Rybnik reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Rybnika – Adama Fudali

a Wykonawcą tj. ..........................................................................

którego reprezentuje: .......................................... .......................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.Pobieranie 3.6 Mb.

Share with your friends:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna