Siwz rsip wersja do zatwierdzeniaPobieranie 3.6 Mb.
Strona16/22
Data27.10.2017
Rozmiar3.6 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

Załącznik IV


Wykaz danych przestrzennych i opisowych (baz danych) przeznaczonych do migracji do wdrożonego systemu RSIP
W Załączniku IV zamieszczono w dwóch tabelach zestawienie danych przestrzennych i opisowych (baz danych), wchodzących obecnie w skład infrastruktury informacyjnej RSIP (Tabela IV-A) oraz zaplanowanych do opracowania przez Wykonawcę w ramach tego zamówienia w celu poszerzenia infrastruktury informacyjnej (Tabela IV-B).
Zadaniem Wykonawcy będzie przeniesienie/załadowanie danych do opracowanej przez siebie struktury centralnej bazy danych, wraz z ich pełną konfiguracją na potrzeby właściwego wykorzystania w systemie.
Dane w poniższych tabelach są wstępnie przyporządkowane do grup tematycznych, jednakże Wykonawca może zaproponować zmiany , będzie to jednak wymagało akceptacji Zamawiającego.
Ze względu na rozwój bieżącego RSIP-u, ilość warstw ulega stałym zmianom. Wykonawca powinien założyć, że końcowa liczba warstw przeznaczonych do wdrożenia może wzrosnąć max.
o 5%
(dotyczy tab. IV-A).

Dodatkowo należy także uwzględnić, że do końca 2010 r. Zamawiający będzie posiadał dodatkowe 30 małych planów zagospodarowania (średnio po 20 warstw) oraz 3 większe (średnio po 50 warstw). Wykonawca będzie zobowiązany do załadowania tych planów do systemu i przygotowania wydruków/raportów specjalistycznych zgodnie z zapisami w dziale „Podsystem wyszukiwania


i raportowania”.

Należy założyć, że średnia ilość atrybutów opisowych dla każdej z warstw wynosi od kilku do dwudziestu. Szczegółowy wykaz tych atrybutów będzie przedmiotem ustaleń Zamawiającego
z Wykonawcą na etapie opracowania przez niego Projektu technicznego wdrożenia.
Zarówno istniejące, jak i nowe warstwy tematyczne obejmują różny typ obiektów przestrzennych (punktowe, liniowe, powierzchniowe). Szczegółowa charakterystyka w tym zakresie poszczególnych warstw tematycznych zostanie uzgodniona na etapie opracowania przez niego Projektu technicznego wdrożenia.
Zamawiający dopuszcza sytuację, że pewne warstwy zostaną połączone w jedną zespoloną (np. krawędzie/krawężniki/chodniki połączy się w pas drogi) oraz odwrotnie – pewne warstwy mogą zostać rozbite na składowe.
W ramach przenoszenia/ładowania danych do nowej bazy RSIP Wykonawca_ma_ujednolicić_nazewnictwo_warstw_._Na_dzień_dzisiejszy_warstwy_opisane_w_poniższej_tabeli_są_dostępne'>Wykonawca ma ujednolicić nazewnictwo warstw.
Na dzień dzisiejszy warstwy opisane w poniższej tabeli są dostępne dla użytkowników zarejestrowanych i publicznych (wg uprawnień) w kompozycjach mapowych: plan miasta, mapy tematyczne, mpzp, geodeci, zarządzanie kryzysowe, ortofotomapa.
Praktycznie wszystkie dane z tabeli IV-A należy przenieść do nowej bazy rozbudowanego RSIP-u do formatu Oracle Spatial SDO_GEOMETRY, niezależnie od ich formatu źródłowego (nie dotyczy danych rastrowych).

Dane z tabeli IV-B – jeżeli nie określono inaczej, mają zostać przeniesione do bazy rozbudowanego RSIP-u do formatu Oracle Spatial SDO_GEOMETRY i dostosowane do przetwarzania w aplikacji danych fakultatywnych.
Poza przeniesieniem danych do nowej struktury bazy danych formatu Oralce SDO_GEOMETRY Wykonawca:

- wykona analizę poprawności topologicznej i opisowej warstw m.p.z.p.;

- przedstawi raport z analizy poprawności;

- poprawi znalezione błędy dla danych m.p.z.p. 2005 (ew. błędy w pozostałych opracowaniach będą poprawiane przez firmę, która zrealizowała dane opracowanie - na podstawie niezależnych umów gwarancyjnych);

- punktowe warstwy „adresy wyborcze” zamieni na warstwy powierzchniowe typu multi-polipolygon;

- przekonwertuje dane przestrzenne i pliki rastrowe do układu 2000 strefa 6 (nie dotyczy danych replikowanych z systemów geodezyjnych – będą niezależnie konwertowane w ramach osobnego zlecenia). Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania mechanizmów do konwersji „w locie” dostępnych w Oracle Spatial lub w oferowanym serwerze mapowych – o ile zostanie zachowana odpowiednia jakość i dokładność danych..
Wykonawca ma przekazywać Zamawiającemu dane stopniowo, co umożliwi przeprowadzenie na bieżąco ich weryfikacji. Należy przyjąć, że dane należy podzielić w miarę możliwości na „paczki”, które będą przekazywane Zamawiającemu w odstępach 2-3 miesięcznych.

Tabela IV-A. Wykaz warstw tematycznych znajdujących się obecnie w bazie danych RSIP.Lp.

Grupa tematyczna

Warstwa tematyczna

Źródło danych

Bieżący sposób aktualizacji w RSIP

Dysponent danych

1

Dzielnice

Dzielnice Nazwa

dgDialog (Oracle Spatial)

dziennie

G

2
Dzielnice granica

j/w

j/w

G

3

Ulicówka Adresówka

Ulice

j/w

j/w

G

4
Punkty adresowe

j/w

j/w

G

5
Numery adresowe

j/w

j/w

G

6
Numery adresowe - klatki

j/w

j/w

G

7

Zabudowa

Fundament budynku

j/w

j/w

G

8
Blok budynku

j/w

j/w

G

9
Budynek

j/w

j/w

G

10
Funkcja budynku

j/w

j/w

G

11
Cieplarnia

j/w

j/w

G

12
Wiata

j/w

j/w

G

13

Ewidencja gruntów

Działki

j/w

j/w

G

14
Numery działek

j/w

j/w

G

15
Klasoużytki

j/w

j/w

G

16
Punkty graniczne stabilizowane

j/w

j/w

G

17
Punkty graniczne niestabilizowane

j/w

j/w

G

18
Działki wg powierzchni

j/w

j/w

G

19
Klasoużytki tematyczne (kolorowe)

EGB

j/w

G

20

Granice

Granice miasta

dgDialog (Oracle Spatial)

j/w

G

21
Obręby

j/w

j/w

G

22

Uzbrojenie terenu

Wodociągi

j/w

j/w

G

23
Uzbrojenie podziemne

j/w

j/w

G

24
Uzbrojenie nadziemne

j/w

j/w

G

25
TV kablowa

j/w

j/w

G

26
Telekomunikacja

j/w

j/w

G

27
Sieć komputerowa

j/w

j/w

G

28
Sieć rurowa inna

j/w

j/w

G

29
Sieć kablowa inna

j/w

j/w

G

30
Kierunek linii energetycznej SN

j/w

j/w

G

31
Kierunek linie energetycznej NN

j/w

j/w

G

32
Kanalizacja

j/w

j/w

G

33
Gaz

j/w

j/w

G

34
Energetyka

j/w

j/w

G

35
Ciepłownictwo

j/w

j/w

G

36
Właz mały

j/w

j/w

G

37
Właz duży

j/w

j/w

G

38
Słup

j/w

j/w

G

39
Szambo

j/w

j/w

G

40
Szafa sterownicza

j/w

j/w

G

41
Studzienka kanalizacyjna

j/w

j/w

G

42
Mufa

j/w

j/w

G

43
Latarnia

j/w

j/w

G

44
Kratki ściekowe

j/w

j/w

G

45
Kierunek linii telekomunikacyjnej

j/w

j/w

G

46
Kierunek linii energetycznej WN

j/w

j/w

G

47
Hydrant

j/w

j/w

G

48

Sytuacja geodezyjna

Źródło

j/w

j/w

G

49
Ściana oporowa

j/w

j/w

G

50
Wieża ciśnień

j/w

j/w

G

51
Studnia

j/w

j/w

G

52
Skarpa

j/w

j/w

G

53
Schody

j/w

j/w

G

54
Rów

j/w

j/w

G

55
Pomnik

j/w

j/w

G

56
Plac zabaw

j/w

j/w

G

57
Plac sportowy

j/w

j/w

G

58
Ogrodzenie

j/w

j/w

G

59
Krzyż przydrożny

j/w

j/w

G

60
Krawężnik jezdni

j/w

j/w

G

61
Krawędź jezdni

j/w

j/w

G

62
Krawędź chodnika

j/w

j/w

G

63
Komin

j/w

j/w

G

64
Fontanna

j/w

j/w

G

65
Droga odrębna

j/w

j/w

G

66
Cmentarz wojenny

j/w

j/w

G

67
Kaplica

j/w

j/w

G

68
Brama

j/w

j/w

G

69
Obszary aktualizowane

j/w

na żywo

G

70
Wszystkie obiekty punktowe

j/w

j/w

G

71
Wszystkie obiekty liniowe

j/w

j/w

G

72
Wszystkie obiekty powierzchniowe

j/w

j/w

G

73

Tereny zielone

Wody

j/w

dzinnie

G

74
Lasy

j/w

j/w

G

75
Zabagnienie

j/w

j/w

G

76
Trawnik

j/w

j/w

G

77
Parki

j/w

j/w

G

78
Ogródki działkowe

j/w

j/w

G

79
Krzewy

j/w

j/w

G

80
Cmentarze

j/w

j/w

G

81
Drzewo liściaste

j/w

j/w

G

82
Drzewo iglaste

j/w

j/w

G

83
Lasy

EGB

j/w
84

Sekcje map

Podział sekcyjny 500

dgDialog (Oracle Spatial)

j/w

G

85
Podział sekcyjny 1000

j/w

j/w

G

86
Opis sekcyjny 500

j/w

j/w

G

87
Opis sekcyjny 1000

j/w

j/w

G

88

Arkusze geodezyjne

Arkusze -wszystkie

j/w

j/w

G

89
Chwałowice

j/w

j/w

G

90
Chwałęcice

j/w

j/w

G

91
Boguszowice

j/w

j/w

G

92
Wielopole

j/w

j/w

G

93
Ligota

j/w

j/w

G

94
Stodoły

j/w

j/w

G

95
Smolna

j/w

j/w

G

96
Rybnik

j/w

j/w

G

97
Popielów

j/w

j/w

G

98
Ochjec

j/w

j/w

G

99
Niewiadom Górny

j/w

j/w

G

100
Kłokocin

j/w

j/w

G

101
Kamień

j/w

j/w

G

102
Gotartowice

j/w

j/w

G

103
Niewiadom Dolny

j/w

j/w

G

104
Niedobczyce

j/w

j/w

G

105
Orzepowice

j/w

j/w

G

106
Golejów

j/w

j/w

G

107
Zebrzydowice

j/w

j/w

G

108
Zamysłów

j/w

j/w

G

109
Wielopole

j/w

j/w

G

110

Wnioski budowlane

Rok 2003

DDM

dziennie

Ar

111
Rok 2004

j/w

j/w

Ar

112
Rok 2005

j/w

j/w

Ar

113
Rok 2006

j/w

j/w

Ar

114
Rok 2007

j/w

j/w

Ar

115
Rok 2008

j/w

j/w

Ar

116
Rok 2009

j/w

j/w

Ar

117

Własności gruntów

Grunty Państwowe

EGB2000 (Oracle)

j/w

G

118
Grunty Osób Fizycznych

j/w

j/w

G

119
Grunty Innej Osobowości Prawnej

j/w

j/w

G

120
Grunty Gminne

j/w

j/w

G

121

Współwłasności gruntów

Współwłasności Skarbu Państwa i Gminy

j/w

j/w

G

122
Współwłasności Inne

j/w

j/w

G

123
Współwłasności Osób Fizycznych

j/w

j/w

G

124
Współwłasności Innej Osobowości Prawnej

j/w

j/w

G

125

Użytkowanie wieczyste

Grunty państwowe UW

j/w

j/w

G

126
Grunty Gminne UW

j/w

j/w

G

127

M_UW

UW SP

Rekord UW/EGB

j/w

G

128
UW Gminy

j/w

j/w

G

129
Dane EGB-Rekord dla UW SP

j/w

j/w

G

130
Dane EGB-Rekord dla UW Gminy

j/w

j/w

G

131
Dane Rekord - EGB dla UW SP

j/w

j/w

G

132
Dane Rekord - EGB dla UW Gminy

j/w

j/w

G

133

Usługi

Urząd pocztowy

RSIP-DMT

RSIP_DMT

PR

134
Taxi

j/w

j/w

PR

135
Myjnia samochodowa

j/w

j/w

PR

136
Kwiaciarnia

j/w

j/w

PR

137
Hotel

j/w

j/w

PR

138
Dworzec

j/w

j/w

PR

139
Centrum handlowe

j/w

j/w

PR

140
Autoserwis

j/w

j/w

PR

141

Kultura

Galeria

RSIP-DMT

j/w

PR

142
Dom kultury

j/w

j/w

PR

143
Biblioteka

j/w

j/w

PR

144

Rozrywka

Kino

RSIP-DMT

j/w

PR

145
Dyskoteka

j/w

j/w

PR

146

Zdrowie

Apteka

RSIP-DMT

j/w

PR

147
Szpital

j/w

j/w

PR

148

Sport

Stadion, boisko

RSIP-DMT

j/w

PR

149
Ośrodek rekreacyjny

j/w

j/w

PR

150
Hala, kort

j/w

j/w

PR

151
Fitnes club

j/w

j/w

PR

152
Basen

j/w

j/w

PR

153

Gastronomia

Restauracja

RSIP-DMT

j/w

PR

154
Pub

j/w

j/w

PR

155
Kawiarnia

j/w

j/w

PR

156
Bar

j/w

j/w

PR

157

Finanse

Bankomat

RSIP-DMT

j/w

PR

158
Bank

j/w

j/w

PR

159

Religia

Kościół

RSIP-DMT

j/w

PR

160

e-Karta

Miejskie Punkty Sprzedaży

RSIP-DMT

j/w

ZTZ


Pobieranie 3.6 Mb.

Share with your friends:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna