Siwz rsip wersja do zatwierdzenia


Zestawienie czynności technicznych do zrealizowania przez WykonawcęPobieranie 3.6 Mb.
Strona13/22
Data27.10.2017
Rozmiar3.6 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

4. Zestawienie czynności technicznych do zrealizowania przez Wykonawcę

Realizując w ramach niniejszego zamówienia poszczególne usługi oraz dostawę sprzętu i oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest zrealizować wszystkie czynności techniczne, które okażą się niezbędne do uruchomienia systemu RSIP zgodnie z warunkami niniejszego Technicznego Opisu Przedmiotu Zamówienia.


W szczególności dotyczy to co najmniej:
1. W zakresie budowy nowych warstw tematycznych i baz danych dla RSIP:

 • pobranie materiałów źródłowych od Zamawiającego i ich zwrot w stanie nienaruszonym,

 • analiza w/w danych źródłowych (w tym: struktury, zawartości),

 • uzgodnienie i zdefiniowanie bazodanowych struktur docelowych,

 • wstępna obróbka materiałów źródłowych (np. skanowanie materiałów analogowych, porządkowanie
  i weryfikacja danych numerycznych, inne),

 • opracowanie/załadowanie nowych danych przestrzennych (np.: kalibracja, digitalizacja, geokodowanie, inne),

 • opracowanie nowych danych opisowych (np.: tabel danych statystycznych),

 • opracowanie zbiorów metadanych dla wszystkich warstw tematycznych,

 • opracowanie symboliki oraz stylów linii i szrafur dla nowych opracowań mapowych,

 • opracowanie raportów i mechanizmów wyszukiwań,

 • zasilenie wybranych warstw tematycznych do obecnej bazy danych RSIP,

 • skanowanie i przetworzenie max. 50 projektów architektonicznych budynków wielko powierzchniowych wraz powiązaniem ich z odpowiednią warstwą fakultatywną,

2. Zaprojektowania i wdrożenia systemu RSIP: • założenie i konfiguracja nowych instancji baz danych na serwerach RSIP i xRSIP,

 • analiza obecnej struktury i zawartości danych źródłowych (w tym: bazy danych, zasobów plikowych),

 • weryfikacja topologii i zawartości danych,

 • uzgodnienie i opracowanie struktury bazy danych na serwerach RSIP i xRSIP,

 • zdefiniowanie i konfiguracja w systemie wszystkich danych przestrzennych i opisowych,

 • zdefiniowanie, konfiguracja i wypełnienie w systemie zbiorów metadanych dla istniejących i nowych danych,

 • zdefiniowane i konfiguracja w systemie słowników oraz ich wypełnienie wraz z ujednoliceniem
  i dostosowaniem do nowych zasad słowników obecnie istniejących w RSIP,

 • zasilenie systemu nowymi i obecnymi danymi przestrzennymi i opisowymi,

 • dla istniejących obecnie opracowań mapowych przeniesienie używanej dotychczas symboliki oraz stylów linii
  i szrafur obiektów oraz w razie potrzeby zdefiniowanie równoważnej,

 • zasilenie systemu zbiorami metadanych dla wszystkich warstw tematycznych,

 • zdefiniowanie w bazie danych i w systemie wszystkich użytkowników (150 obecnych i 200 nowych),

 • nadanie użytkownikom odpowiednich uprawnienia (m.in.: do danych, narzędzi, raportów, innych),

 • opracowanie/konfiguracja/wdrożenie wszystkich podsystemów wraz z ich pełną konfiguracją.

3. Zaprojektowania i wdrożenia systemu lokalizacji GPS i zdalnego dostępu: • opracowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi informatycznych związanych z obsługą wdrażanego systemu lokalizacji GPS,

 • opracowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi informatycznych związanych z obsługą danych pozyskiwanych z zewnętrznych systemów lokalizacyjnych,

 • konfiguracja i testowanie systemu w zakresie poprawnej współpracy z modułami lokalizacyjnymi
  i urządzeniami mobilnymi oraz osiągnięcia założonych parametrów funkcji lokalizacji,

 • testowanie poprawności działania systemu w zakresie mechanizmów i narzędzi informatycznych oraz wymaganej wydajności systemu,

 • dostawa/konfiguracja/pełne uruchomienie zdalnego dostępu do systemu.

4. Dostawy sprzętu: • montaż/instalacja modułów lokalizacyjnych w miejscu ich przewidzianego użytkowania, konfiguracja sprzętowa i oprogramowania, konfiguracja obsługi statusów, testowanie poprawności działania,

 • montaż/instalacja urządzeń mobilnych (tablety, palmtopy) w miejscu ich przewidzianego użytkowania, konfiguracja sprzętowa i oprogramowania, konfiguracja obsługi statusów, testowanie poprawności działania,

 • montaż/instalacja zestawów komputerowych w miejscu ich przewidzianego użytkowania, konfiguracja sprzętowa i oprogramowania, konfiguracja obsługi urządzeń peryferyjnych, konfiguracja pracy w sieci oraz dostępu do Intranetu/Ekstranetu/Internetu, testowanie poprawności działania,

 • montaż/instalacja urządzeń peryferyjnych (ploterów i drukarek) w miejscu ich przewidzianego użytkowania, konfiguracja sprzętowa i oprogramowania, konfiguracja obsługi urządzeń peryferyjnych, konfiguracja pracy
  w sieci, testowanie poprawności działania,

 • montaż/instalacja dodatkowej pamięci operacyjnej i dyskowej serwerów RSIP i xRSIP, testowanie poprawności działania,

 • wykonanie kopii odtworzeniowych dla komputerów/tabletów/palmtopów;

 • zabezpieczenie BIOS-u hasłem;

 • instalacja/konfiguracja oprogramowania systemowego / sterowników / programów antywirusowych /oprogramowania biurowego i GIS-owego.

5. Dostawy oprogramowania: • instalacja i konfiguracja dostarczonego oprogramowania systemu RSIP (np.: serwer danych przestrzennych, inne podsystemy i aplikacje RSIP) i narzędziowego (np. administracyjnego do zarządzania bazą danych, klientów VPN, do analiz statystycznych i raportowania, inne),

 • instalacja i konfiguracja dostarczonego oprogramowania dla systemu lokalizacji GPS,

 • instalacja i konfiguracja dostarczonych aplikacji GIS dla palmtopów i tabletów,

 • testowanie poprawności działania oprogramowania w zakresie współpracy ze sprzętem oraz wymaganej wydajności.

6. Prowadzenie dokumentacji projektu, w tym: • bieżąca aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,

 • bieżąca aktualizacja Projektu technicznego wdrożenia,

 • bieżąca aktualizacja Polityki bezpieczeństwa systemu,

 • inne bieżące działania związane z dokumentacją, a określone w SIWZ i projekcie umowy. 1. Zaprojektowanie, wdrożenie i konfiguracja dodatkowej funkcjonalności zadeklarowanej w Załączniku 7 do SIWZ:

  • odpowiednia konfiguracja oprogramowania podstawowego;

  • wykonanie własnych nakładek/modułów realizujących wskazane funkcje,

  • konfiguracja środowiska i bazy danych.
 1. Działania promocyjne:

- zaprojektowanie, przygotowanie i trwałe umieszczenie (zamontowanie):

 • tablic informacyjnych w miejscach realizacji projektu (w siedzibach UMR, JM i SP):

  • termin realizacji: dwa miesiące od podpisania umowy,

  • materiał: płyta PCV o grubości 3-5 mm pokryta ochronną folią przeźroczystą PCV,

  • wymiary: zgodnie z RPO,

 • tablic pamiątkowych w miejscach realizacji projektu (w siedzibach UMR, JM i SP):

  • termin realizacji: najpóźniej do dnia odbioru końcowego, jednak nie wcześniej niż termin zakończenia ostatniego etapu,

  • materiał: płyta PCV o grubości 3-5 mm pokryta ochronną folią przeźroczystą PCV,

  • wymiary: zgodnie z RPO,

 • naklejek informacyjnych na wszystkich dostarczanych urządzeniach (każdej sztuce z osobna; wymiary 2x3 cm),

 • naklejek informacyjnych na wszystkich dostarczanych licencjach i opakowaniach na dostarczone oprogramowanie (na każdej sztuce z osobna; wymiary 2x3 cm),

Format, rozmiar, kolorystyka i zawartość zgodnie z wytycznymi RPO.

Tablice mają być odporne na warunki atmosferyczne, ścieranie, akty wandalizmu.Naklejki mają być wodoodporne, odporne na ścieranie, zrywanie/odklejanie i mają być już naklejone przez Wykonawcę na dostarczonych licencjach/opakowaniach.

- współpraca z Zamawiającym przy organizowaniu konferencji prasowej na zakończenie realizacji projektu w zakresie przygotowania materiałów merytorycznych, prezentacji, informacji prasowej;

- opracowanie na zakończenie realizacji projektu prezentacji multimedialnej przedstawiającej projekt (prezentacja ogólna + prezentacje szczegółowe dla każdego modułu/aplikacji);

- opracowanie na zakończenie realizacji projektu artykułu prasowego opisującego całościowo projekt
i szczegółowo każdy moduł/aplikację
(objętość artykułu: 3 strony na ogólny opis projektu i po 1 stronie na każdy podsystem/aplikację);

- opracowanie i wydruk plakatów reklamujących projekt (format A3, 200 szt. termin; na zakończenie realizacji projektu).
Wszystkie działania promocyjne, w tym tablice informacyjne, naklejki, plakaty mają zostać wykonane zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Prawa autorskie do opracowanych ww. tablic, naklejek i materiałów promocyjnych przechodzą na Zamawiającego.
Wszystkie działania wdrożeniowe systemu, które Wykonawca musi wykonać w celu realizacji zamówienia, mają być wykonane na obu fizycznych serwerach RSIP i xRSIP i w pełni obsługiwać użytkowników intranetowych, ekstranetowych i internetowych (z wyłączeniem działań ewidentnie ukierunkowanych na jeden serwer, np. system lokalizacji).
Czynności wykonane przez Wykonawcę mają zapewnić równoległe działanie 3 niezależnych instancji bazodanowych oraz 3 niezależnych instancji systemu GIS-owego.

Wykonawca ma wykonać wszystkie działania konieczne do pełnego wdrożenia sytemu - zgodnie z SIWZ (zarówno pod względem funkcjonalności, wydajności, bezpieczeństwa, ilości i zakresu danych itd.).
Dane z Załącznika IV (Tabela IV-B) digitalizowane przez Wykonawcę do postaci numerycznej będą
w miarę możliwości i potrzeb prezentowane przez Zamawiającego w obecnym RSIP-ie
(w tym bieżące dane lokalizacyjne).
W przypadku wystąpienia zmian w danych źródłowych (od momentu ich digitalizacji do właściwego załadowania i udostępnienie w oferowanym systemie) Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji danych zdigitalizowanych.
Uwaga:

Terminy realizacji poszczególnych czynności technicznych związanych z dostawą, instalacją
i konfiguracją sprzętu i oprogramowania, szkoleniami muszą być każdorazowo pisemnie uzgodnione z Zamawiającym z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Dotyczy to w szczególności prac wykonywanych w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibach JM i SP (np.: prace montażowe, instalacyjne, szkoleniowe, inne).
Wykonawca ma zgłaszać zapotrzebowanie na materiały źródłowe (nowe/istniejące) z co najmniej
2 tygodniowym wyprzedzeniem
.

Materiały te będą przekazywane pocztą, mailem, przez serwer FTP udostępniony przez Zamawiającego –


w zależności od potrzeb i rodzaju materiałów źródłowych.

Wykonawca ma zwrócić wszystkie materiały źródłowe najpóźniej do dnia odbioru końcowego.


Na potrzeby realizacji zadania Wykonawca otrzyma potrzebne warstwy podkładowe w formacie SHP+DBF.
Na potrzeby opracowania mechanizmu przeniesienia danych już zdefiniowanych w RSIP-ie Wykonawca może otrzymać uzgodnione dane testowe.
Ze względu na planowaną aktualizację niektórych systemów źródłowych (DDM, PESEL, Rekord Podatki), szczegółowe uzgodnienia w zakresie współpracy RSIP-u będzie można przeprowadzić w terminie późniejszym.

Z tego powodu na etapie zatwierdzania Projektu technicznego wdrożenia należy w dokumencie umieścić informacje podstawowe, które zostaną uszczegółowione (i uwzględnione we wdrożeniu), gdy Zamawiający zakończy prace aktualizacyjne tych systemów, jednak nie później niż do końca 2010 r.
Po wymianie/aktualizacji przez Zamawiającego w/w systemów Wykonawca będzie musiał wykonać ponowną konfigurację dostarczonego systemu w celu umożliwienia korzystania z danych zmodyfikowanych systemów (w tym: rekonfiguracja replik danych).
Ze względu na konieczność przeprowadzenia przez Zamawiającego i SP niezależnych postępowań
w trybie zamówień publicznych na dostawę APN i kart GSM
, Zamawiający wymaga pisemnego poinformowania przez Wykonawcę, na kiedy APN i karty GSM mają być dostarczone na 6 miesięcy przed uruchomieniem łączności GSM..

Wszelkie dane/informacje/materiały, które otrzyma Wykonawca mogą być użyte tylko do celów związanych z realizacją niniejszego zadania.Wykonawca nie ma prawa przekazywać firmom/osobom trzecim żadnych informacji/materiałów/danych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Uwagi końcowe do przedmiotu zamówienia:
1) W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty płyty CD/DVD zawierającej film prezentujący funkcjonalność proponowanych rozwiązań. Zakres prezentowanej funkcjonalności jest określony w Załączniku III do SIWZ.
2) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i świadczenia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez okres min. 3 lat (36 miesięcy). Bieg serwisu gwarancyjnego liczony jest od dnia następnego po podpisaniu protokołu końcowego. Szczegółowy zakres serwisu gwarancyjnego opisany został w Części II pkt 3.5 oraz w warunkach umowy.

Zadeklarowany przez Wykonawcę dłuższy okres serwisu gwarancyjnego będzie dodatkowo punktowany, zgodnie


z opisem w rozdz. XII SIWZ.
3) Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (art. 27 ustawy; z dnia 22 stycznia 1999 r. Dz. U. 1999
Nr 11 poz. 95 z późn. zmianami) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi poświadczenia bezpieczeństwa dla pracowników oddelegowanych do realizacji zadania lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego dla realizowanego zakresu prac.

Jeżeli Wykonawca nie posiada ww. uprawnień, przed podpisaniem umowy musi wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego wobec osób bezpośrednio realizujących zadanie.

Po podpisaniu umowy natomiast zobowiązany będzie do poddania pracowników oddelegowanych do realizacji zadania postępowaniu sprawdzającemu i odbycia przez tych pracowników szkolenia przeprowadzonego przez właściwego pełnomocnika Zamawiającego.

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego opracowanej niezależnie przez Zamawiającego zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie informacji niejawnych.Wymóg dotyczy Wykonawcy, podwykonawców oraz wszystkich osób zaangażowanych w realizację zadania.
4) Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty.


5) Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


6) Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


7) Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 30.09.2011 r.

Część III - Wykaz załączników do opisu


przedmiotu zamówienia

Załącznik I - Wykaz sprzętu i oprogramowania wymaganego do dostarczenia w ramach zamówieniaPobieranie 3.6 Mb.

Share with your friends:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna