Siwz rsip wersja do zatwierdzenia


Inne wymagania odnośnie realizacji przedsięwzięciaPobieranie 3.6 Mb.
Strona12/22
Data27.10.2017
Rozmiar3.6 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

3. Inne wymagania odnośnie realizacji przedsięwzięcia


3.1. Metodologia realizacji wdrożeniaRealizacja wdrożenia przez Wykonawcę nastąpić ma w oparciu o następujące dokumenty: • niniejszą SIWZ ,

 • złożoną przez Wykonawcę ofertę,

 • opracowany przez Wykonawcę na początku wdrożenia Projekt techniczny wdrożenia,

 • inne ustalenia szczegółowe poczynione w trakcie realizacji wdrożenia i potwierdzone stosownymi dokumentami zatwierdzonymi przez Zamawiającego i Wykonawcę (np.: aneksy, notatki, protokoły, inne).Projekt techniczny wdrożenia:
Projekt techniczny wdrożenia przygotowany przez Wykonawcę na początku realizacji zadania, ma
za zadanie dokładne określenie konfiguracji oferowanego rozwiązania oraz dokładne określenie obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego związanych z realizacją zadania.

W szczególności ma zawierać co najmniej:

  1. Opis technologii opracowania nowych zasobów informacyjnych RSIP, w tym co najmniej:

 • pozyskiwania materiałów od Zamawiającego,

 • digitalizacji danych analogowych,

 • geokodowania danych z rejestrów i ewidencji,

 • budowania baz danych opisowych

 • skanowanie (cyfrowanie) załączników graficznych opracowań technicznych (np.: projektów i planów budynków, itp.).

  1. Opis technologii i procedur związanych z migracją danych do obecnej oraz docelowej struktury centralnej bazy danych RSIP.

  2. Wskazanie i opis proponowanych do dostarczenia urządzeń lokalizacyjnych, w tym co najmniej:

 • nazwę, wersję produktu i producenta,

 • rok produkcji,

 • parametry techniczne urządzeń,

 • schematy konstrukcyjne/budowy,

 • dostarczane w zestawie oprogramowanie i jego krótki opis,

 • inne istotne informacje dotyczące użytkowania.

  1. Wskazanie i opis proponowanych do dostarczenia urządzeń mobilnych, w tym co najmniej:

 • nazwę, wersję produktu i producenta,

 • rok produkcji,

 • parametry techniczne urządzeń,

 • schematy budowy,

 • dostarczane w zestawie oprogramowanie (np.: system operacyjny, aplikacje typu office, aplikacje GIS, inne) i jego krótki opis,

 • inne istotne informacje dotyczące użytkowania.

  1. Opis proponowanego sposobu realizacji procesu komunikacji pomiędzy urządzeniami lokalizacyjnymi
   i mobilnymi a RSIP wraz ze schematami przepływu danych.

  2. Wskazanie i opis proponowanych do dostarczenia zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, w tym co najmniej:

 • nazwę i wersję produktu i producenta,

 • rok produkcji,

 • parametry techniczne urządzeń,

 • dostarczane w zestawie oprogramowanie (np.: system operacyjny, aplikacje typu office, inne) i jego krótki opis,

 • inne istotne informacje dotyczące użytkowania

  1. Wskazanie i opis proponowanych do dostarczenia podzespołów modernizacyjnych serwerów RSIP
   i xRSIP.

  2. Projekt struktury centralnej bazy danych RSIP, w tym co najmniej:

 • grafy przepływu danych pomiędzy bazami danych RSIP oraz systemów źródłowych,

 • wykaz proponowanych tabel i schematów,

 • powiązania pomiędzy tabelami,

 • inne istotne informacje.

  1. Wskazanie i opis proponowanego do zastosowania oprogramowania gotowego, w tym co najmniej:

 • nazwę i wersję produktu i producenta,

 • rok produkcji (wydania),

 • ogólny opis zakresu funkcjonalności,

 • rodzaj oferowanej licencji, okres jej ważności oraz sposób przedłużenia,

 • sposób integracji z innymi komponentami RSIP (centralną bazą danych, planowanymi do wdrożenia podsystemami, itd.),

 • inne istotne informacje dotyczące użytkowania.

  1. Wskazane i opis proponowanego do opracowania oprogramowania dedykowanego (autorskiego Wykonawcy), w tym co najmniej:

 • szczegółowy zakres funkcjonalny jego działania,

 • zastosowana technologia oraz środowisko programistyczne,

 • rodzaj oferowanej licencji oraz okres jej ważności,

 • sposób integracji z innymi komponentami RSIP (centralną bazą danych, planowanymi do wdrożenia podsystemami, itd.),

 • inne istotne informacje dotyczące użytkowania.

  1. Opis realizacji dodatkowej funkcjonalności zadeklarowanej w Ofercie wraz z harmonogramem wdrożenia.

  2. Opis proponowanych procedur oraz harmonogramu montażu i testowania poszczególnych elementów systemu RSIP, systemu lokalizacji GPS oraz ich wzajemnej współpracy.

  3. Opis proponowanego zakresu oraz harmonogram szkoleń dla administratorów i użytkowników końcowych systemu.

  4. Opis proponowanej metodyki prowadzenia projektu.

  5. Uszczegółowiony harmonogram rzeczowo-finansowy wdrożenia.

  6. Pełny harmonogram wdrożenia, w tym lista terminów realizacji poszczególnych czynności i procedur
   w ramach wdrożenia wymagających działania Zamawiającego, w tym: wydawanie materiałów źródłowych, udostępnianie sal szkoleniowych, udostępnianie pojazdów na potrzeby instalacji sprzętu, udostępnienie APN i kart GSM, realizacji odbioru etapów wdrożenia oraz odbioru końcowego
   (m.in. terminy: zgłoszeń do odbioru, weryfikacji przez Zamawiającego, wprowadzania ewentualnych poprawek przez Wykonawcę, podpisania protokołów odbioru, wystawiania faktur, itd.), inne.

  7. Uszczegółowienie mechanizmów zgłaszania i usuwania usterek i awarii wdrożonych rozwiązań.

  8. Uproszczona wersja dokumentu "Polityka bezpieczeństwa systemu RSIP".


Projekt techniczny wdrożenia opracowany przez Wykonawcę podlegać będzie weryfikacji przez Zamawiającego (przy pomocy Nadzoru inwestorskiego) i będzie wymagać pełnej akceptacji Zamawiającego.
Projekt techniczny wdrożenia (w tym: harmonogramy i działania Wykonawcy) ma uwzględniać planowane przez Zamawiającego aktualizacje systemów źródłowych (patrz: Krótki opis stanu obecnego RSIP, Użytkowane oprogramowanie).
Szczegółowość opracowania Projektu technicznego wdrożenia umożliwiać ma Zamawiającemu na każdym etapie realizacji zamówienia weryfikację ilościową i jakościową realizowanych przez Wykonawcę prac
w zakresie dostarczanych produktów oraz wykonanych usług.
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zastosować po swojej stronie dowolną standardową metodykę prowadzenia projektów (np.: PMBOK, PRINCE2).

Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego wdrożenia praktycznego zastosowania wybranej metodyki oraz wdrożenia procedur zarządzania projektem adekwatnych


do realizowanego przedsięwzięcia. Szczegółowy zakres i opis tych procedur znaleźć się ma w Projekcie technicznym wdrożenia przygotowanym przez Wykonawcę na początku wdrożenia oraz ma być zaopiniowany przez Nadzór inwestorski i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Uwaga:

Ze względu na duży stopień złożoności wdrożenia Wykonawca ma aktualizować i uszczegóławiać Projekt techniczny wdrożenia przed każdym kolejnym etapem.
Opracowany przez Wykonawcę Projekt techniczny wdrożenia ma zostać przekazany w formie papierowej (cztery egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na nośnikach CD/DVD w formacie MS Word i PDF w 10 egzemplarzach w języku polskim najpóźniej do 2 tygodni od zatwierdzenia przez Zamawiającego.

W przypadku aktualizacji zapisów Projektu technicznego wdrożenia (np. przed realizacją kolejnego etapu) Wykonawca ma dostarczyć materiały zaktualizowane w formie papierowej (4 egz.) oraz pełny tekst na nośnikach CD/DVD w formacie MS Word i PDF w 10 egzemplarzach w języku polskim najpóźniej do 2 tygodni od zatwierdzenia zmian przez Zamawiającego.


Każda wersja/zmiana Projektu technicznego wdrożenia powinna być opisana kolejnym numerem, datą

wykonania/zatwierdzenia oraz informacją o przyczynie wniesienia zmian.Polityka bezpieczeństwa:
W ramach Projektu technicznego wdrożenia Wykonawca ma przygotować ogólną Politykę bezpieczeństwa systemu RSIP (z dokładnością do głównych punktów z poniższej listy i ogólnym omówieniem podpunktów).

Niezależnie Wykonawca ma opracować pełną wersją dokumentu - najpóźniej do dnia odbioru końcowego.Polityka bezpieczeństwa – zarówno w wersji uproszczonej jak i pełnej – podlega zaopiniowaniu przez Nadzór inwestorski i musi być zaakceptowana i zatwierdzona przez Zamawiającego.
Polityka bezpieczeństwa ma zawierać następujące zagadnienia:

1. Polityka Bezpieczeństwa

1.1. Definicja, ogólne cele i zakres

1.1.1. Informacja

1.1.2. Własność informacji

1.1.3. Podział informacji

1.1.4. Ochrona informacji

1.1.5. Dostęp do informacji chronionych

1.1.6. Przetwarzanie informacji

1.1.7. Role w systemie przetwarzania informacji

1.1.8. Kontrola bezpieczeństwa

1.1.9. Sytuacje kryzysowe

1.1.10. Użytkownicy informacji chronionych

1.2. Oświadczenie o intencjach kierownictwa

1.3. Krótkie wyjaśnienie polityki, zasad i standardów mających szczególne znaczenie dla UM Rybnik

1.4. Obowiązki w zakresie ochrony informacji

2. Wymogi prawne

3. Zalecenia szczegółowe dla użytkowników

3.1. Instrukcja postępowanie w razie awarii lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa

3.2. Instrukcja: Sposób rozpoczęcia, zawieszenia oraz zakończenia pracy

3.3. Regulaminy

3.3.1. Zabronione czynności

3.3.2. Wnioski o nadanie uprawnień

3.3.3. Stosowane metody i środki uwierzytelnienia

3.4. Materiały szkoleniowe

3.5. Prywatne użycie systemu

3.6. Szczegółowe zalecenia wynikające z dalszych części Polityki

4. System teleinformatyczny

5. Strefy przetwarzania informacji

5.1. Wykaz obszarów, w których przetwarzana jest informacja niejawna

5.2. Wykaz budynków i pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych

5.3 Przetwarzanie danych w terenie

6. Zarządzanie Polityką i utrzymanie jej aktualności

7. Zmiany i tworzenie rozwiązań teleinformatycznych

7.1. Proces tworzenia rozwiązań teleinformatycznych

7.2. Zarządzanie zmianami rozwiązań teleinformatycznych

7.3. Dostawcy rozwiązań

8. Przetwarzanie danych osobowych

8.1. Wykaz zbiorów danych osobowych

8.2. Opis struktury zbiorów danych osobowych

8.3. Wykaz programów przetwarzających dane osobowe

8.4. Sposób przepływu danych pomiędzy systemami

9. Analiza zagrożeń

10. Bezpieczeństwo fizyczne

10.1. Serwery

10.2. Stacje robocze

10.3. Infrastruktura sieciowa

10.4. Komputery przenośne

10.5. Wydziały/JM/SP poza główną siedzibą Urzędu

10.6. Ochrona kopii zapasowych

10.7. Reguły przekazywania nośników danych innym podmiotom

11. Ochrona dostępu do informacji w systemie teleinformatycznym

11.1. System uwierzytelniania i kontroli dostępu

11.2. System nadawania uprawnień

11.3. Rejestrowanie dostępu

11.4. Ochrona przed zagrożeniami z sieci publicznej

11.4.1. Kontrola przepływu informacji

11.4.2. Kontrola działań inicjowanych z sieci publicznej

12. Ochrona informacji

12.1. Własność danych

12.2. Klasyfikacja informacji, powielanie, składowanie, niszczenie

12.3. Archiwizacja

12.4. Dane krytyczne

12.5. Ochrona poufności

12.6. Ochrona integralności

12.7. Rozliczalność

12.8. Prawa autorskie

12.9. Podpis elektroniczny

12.10. Ochrona przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem

12.11. Ochrona przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej

12.12. Ochrona komputerów przenośnych

12.13. Ochrona danych przekazywanych poza Urząd

13. Ochrona komunikacji pomiędzy UMR/JM/SP

14. Monitorowanie

14.1. Krytyczne elementy systemu

14.2. Monitorowanie działania

14.3. Okresowe kontrole

14.4. Zarządzanie w oparciu o wyniki monitorowania

15. Bezpieczeństwo zarządzania

15.1. Bezpieczeństwo administratorów systemu

15.2. Bezpieczeństwo użytkowników

15.3. Struktura organizacyjna

16. Słownik terminów używanych w dokumentach polityki

17. Dokumenty i działania wynikające z Polityki Bezpieczeństwa

18. Dokumenty wewnętrzne na które powołuje się Polityka
Opracowana przez Wykonawcę pełna Polityka bezpieczeństwa ma zostać przekazana w formie papierowej (cztery egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na nośnikach CD/DVD w formacie MS Word i PDF w 10 egzemplarzach w języku polskim.

Każda wersja/zmiana Polityki bezpieczeństwa powinna być opisana kolejnym numerem, datą wykonania/zatwierdzenia oraz informacją o przyczynie wniesienia zmian.3.2. Szkolenia
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń użytkowników systemu w podziale na trzy grupy: administratorzy, użytkownicy końcowi (z rozróżnieniem pracowników oraz kadry kierowniczej) oraz operatory lokalizatorów. Będą to zarówno przedstawiciele beneficjenta głównego - UMR, jak i beneficjentów pośrednich - JM i SP:

- 5 administratorów głównych (UMR);

- 18 administratorów lokalnych (po 2 osoby z każdej JM/SP);

- 108 użytkowników dostarczonych palmtopów/tabletów/komputerów (po 2 osoby na urządzenie);

- 69 bieżących użytkowników RSIP-u;

- 148 użytkowników lokalizatorów (po 2 osoby na urządzenie).


Niezależnie Wykonawca przeprowadzi prezentacje systemu:

- dla kadry kierowniczej UMR/JM/SP (na koniec wdrożenia; pełna prezentacja funkcji i możliwości wdrożonego systemu);- dla kadry kierowniczej i wybranych użytkowników zakresie wdrożonego modułu (na koniec realizacji danego modułu).
Ostateczny podział osób szkolonych na powyższe grupy dokonany zostanie przez Zamawiającego bezpośrednio przed rozpoczęciem szkoleń. Wykonawca przeprowadzi wszystkie szkolenia w siedzibie Zamawiającego, w udostępnionej do tego celu sali (Zamawiający zapewnia zasilanie i dostęp do Internetu.).
Szkolenia odbywać się mają z zachowaniem następujących zasad:

 • szkolenia dla administratorów obejmować mają przekazanie wiedzy w zakresie wszystkich dostarczonych, opracowanych i wdrożonych rozwiązań (oprogramowanie oraz sprzęt), również tych dedykowanych użytkownikom końcowym systemu,

 • szkolenia dla użytkowników końcowych systemu obejmować mają przekazanie wiedzy w zakresie posługiwania się dedykowanymi im aplikacjami (obsługi danych fakultatywnych, obsługi metadanych), przy czym:

  • dla pracowników - ogólna obsługa systemu, posługiwanie się narzędziami i raportami oraz dostarczonym sprzętem, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb użytkowników z różnych Wydziałów UMR oraz JM i SP,

  • dla kadry kierowniczej - ogólna obsługa systemu, posługiwanie się analizami oraz generowanie zestawień statystycznych,

 • szkolenia administratorów oraz użytkowników końcowych mają zawierać, co najmniej przeszkolenie z pracy
  z interfejsem użytkownika, zapoznanie z dostępną funkcjonalnością poszczególnych podsystemów RSIP, aplikacji i oprogramowania GIS (wyszukiwanie, edycja obiektów, czynności monitorowania oraz raportowanie, inne), podstawową obsługę sprzętu, obsługę pomocy kontekstowej, procedury zgłaszania usterek i awarii systemu,

 • wszystkie szkolenia mają zakończyć się weryfikacją uzyskanych umiejętności oraz zdobytej wiedzy
  w formie teoretycznych i praktycznych testów sprawdzających umiejętności zgodnie z zakresem szkolenia,

 • każdy uczestnik szkolenia po zaliczeniu testów sprawdzających ma otrzymać poświadczenie zdobytej wiedzy w formie poświadczenia ukończenia kursu,

 • szkolenia mają być przeprowadzane według uzgodnionego z Zamawiającym planu szkoleń opracowanego
  w ramach Projektu technicznego wdrożenia (w tym podział na poszczególne grupy szkoleniowe),

 • szkolenia dla administratorów systemu obejmować będą grupy o liczebności nie przekraczającej 5 osób,
  a szkolenia użytkowników końcowych i administratorów lokalnych odbędą się w grupach o liczebności nie przekraczającej 10 osób,

 • każdy uczestnik szkolenia ma być szkolony przy oddzielnym komputerze,

 • minimalna sumaryczna ilość godzin szkolenia przypadająca na każdego administratora systemu wynosi 40, na każdego administratora lokalnego min. 20 godzin, a na każdego innego uczestnika 5 godzin.

 • szkolenia mogą się odbywać w maksymalnie 5-cio godzinnych blokach szkoleniowych,

 • Wykonawca jest zobowiązany do opracowania odpowiednich materiałów szkoleniowych (w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim) przekazanych uczestnikom oraz przykładowych danych szkoleniowych w oparciu o zasoby informacyjne RSIP,

 • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego nie może utrudniać lub ograniczać normalnej, bieżącej eksploatacji systemu RSIP oraz innych systemów informatycznych Zamawiającego,

 • pełne wyposażenie i konfigurację sal szkoleniowych zapewnia Wykonawca..


Zamawiający udostępni na potrzeby przeprowadzenia szkoleń jedną salę dziesięcioosobową z zasilaniem
i Internetem
. Wykonawca ma zapewnić konieczny do przeprowadzenia szkolenia sprzęt komputerowy (odpowiednio skonfigurowanych i zaopatrzony w konieczne oprogramowanie) oraz pomocniczy (rzutnik, ekran, drukarka, kable sieciowe, kable i listwy zasilania, inne niezbędne urządzenia).
Szczegóły w zakresie szkoleń zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie zatwierdzania Projektu technicznego wdrożenia.

3.3. Dokumentacja systemuW ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnej dokumentacji dostarczonych oraz opracowanych przez siebie i wdrożonych rozwiązań. Wymaga się, aby cała dokumentacja była napisana w języku polskim.


W zakresie produktów innych producentów (np.: urządzeń mobilnych, oprogramowania gotowego), dostarczonych przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający dopuszcza dostarczenie oryginalnej, kompletnej dokumentacji producenta (np.: instrukcje techniczne, podręczniki użytkownika, inne)
z zastrzeżeniem, że ma ona być w języku polskim. W sytuacji gdy dokumentacja producenta nie zawiera wszystkich poniższych informacji wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do jej uzupełnienia we własnym zakresie.
W zakresie produktów opracowanych samodzielnie i wdrożonych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia wymagane jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji zawierającej:

 • dla urządzeń technicznych (np.: urządzeń lokalizacji GPS, innych) co najmniej:

  • pełny podręcznik/instrukcja użytkownika,

  • instrukcja techniczna (np.: programowania i konfiguracji urządzenia, obsługi wewnętrznego oprogramowania, inne),

  • instrukcja konserwacji i serwisu,

 • dla oprogramowania i innych produktów informatycznych, w tym co najmniej:

  • pomoc kontekstowa co najmniej w zakresie interfejsu użytkownika,

  • pełny podręcznik użytkownika z opisem i przykładami wykorzystania wszystkich grup funkcjonalności
   i szczególnie skomplikowanych narzędzi,

  • pełny podręcznik administratora zawierający szczegółowy opis wszystkich opcji systemu,

  • pełny opis struktury bazy wraz z zastosowanymi mechanizmami/powiązaniami bazodanowymi,

 • dla wdrożonych procedur związanych z bieżącą eksploatacją całego systemu oraz jego konserwacją, w tym co najmniej:

  • procedury tworzenia użytkowników w systemie, bazach danych i nadawania im odpowiednich uprawnień,

  • procedury archiwizacji danych oraz tworzenia kopii zabezpieczających całego dla systemu RSIP,

  • procedury odtwarzania systemu po wystąpieniu awarii (np.: zakładania struktury centralnej bazy danych, instalacji i konfiguracji wdrożonego oprogramowania, ładowania danych, inne),

  • inne procedury i czynności niezbędne z punktu widzenia Wykonawcy potrzebne do poprawnej eksploatacji całego systemu RSIP.

Zamawiający traktuje numeryczne materiały robocze (np. skany map), pliki ładujące dane, pliki z danymi numerycznymi w postaci końcowej, inne materiały opracowane przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego zadania oraz Projekt techniczny wdrożenia i Politykę bezpieczeństwa systemu jako składowe Dokumentacji, dlatego wszystkie zapisy dotyczące licencji, praw itp. należy odnosić także do tych dokumentów.


Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja ma zostać przekazana w formie papierowej po jednym egzemplarzu dla każdego rodzaju produktu oraz w formie elektronicznej na nośnikach CD-ROM w formacie MS Word i PDF (z prawami do drukowania oraz kopiowania treści dokumentów) w 10 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja dostarczona ma zostać przez Zamawiającego najpóźniej w dniu odbioru całego zamówienia.
Szczegóły w zakresie dokumentacji systemu zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie zatwierdzania Projektu technicznego wdrożenia.

3.4. Wymagania odnośnie licencjiWykonawca przekaże Zamawiającemu komplet licencji na dostarczone oraz opracowane i wdrożone
w ramach zamówienia oprogramowanie i inne produkty informatyczne.
Licencje na system GIS-owy:

W zakresie oprogramowania innych producentów (np.: oprogramowanie zestawów komputerowych, urządzeń mobilnych, inne oprogramowanie gotowe), w tym tego dystrybuowanego na zasadach sublicencji,


a dostarczonego przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia Zamawiający dopuszcza dostarczenie oryginalnej licencji stosowanej przez producenta i wystawionej na Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza licencji na system GIS-owy wymagających okresowego płatnego odnowienia/subskrypcji.
Licencje nie mogą wprowadzać limitów na ilość użytkowników końcowych (dotyczy zarówno ilości instytucji jak i samych użytkowników rejestrowanych jak i publicznych)
Dostarczone licencje mają uwzględniać fakt, że końcowymi użytkownikami systemu będą zarówno pracownicy UMR, jak i pracownicy JM, SP, internauci oraz inne osoby/instytucje, które nawiążą w przyszłości współpracę z UMR/JM/SP (zarówno w zakresie użytkowników publicznych jak i rejestrowanych).
W zakresie produktów własnych Wykonawcy oraz rozwiązań informatycznych opracowanych samodzielnie i wdrożonych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia (bez względu na ich postać, np.: podsystemu, modułu, rozszerzenia, standardowego oprogramowania GIS, komponentu, wtyczki - tzw. plug-in, skryptu, skryptu kompilowanego lub innej formy zawierającej kod wykonywalny) wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu licencji umożliwiających korzystanie z tych produktów na następujących zasadach:

 1. Licencje zostaną udzielone na czas nieoznaczony i będą to licencje nieodwołalne, niewyłączne oraz nieograniczone, co do ilości użytkowników upoważnionych do korzystania z dostarczonego oprogramowania (zdefiniowanych w systemie – nazwanych, ilości podłączonych końcówek komputerowych itp.).

 2. Dla serwera danych przestrzennych wymagane jest umożliwienie jednoczesnego dostępu dla:

  1. minimum 25 użytkowników na każdy serwer mapowy obsługujący Intranet i Ekstranet
   i Internet;

  2. minimum 25 użytkowników dla raportowania zaawansowanego (po 10 użytkowników Intranetu i Ekstranetu oraz 5 użytkowników Internetu).

 3. Dostarczone licencje nie będą ograniczały możliwości korzystania z dostarczonego oprogramowania
  (w tym instalowania jego niezbędnych komponentów we własnym środowisku informatycznym) przez inne podmioty, np. JM i SP.

 4. Licencje uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z dostarczonego oprogramowania na następujących polach eksploatacji (art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych):

 • trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (kopie bezpieczeństwa),

 • tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany, czyli modyfikacje
  w programie komputerowym, w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązku gwarancyjnego lub rozwiązania umowy o świadczenie asysty technicznej i/lub nadzoru autorskiego po upływie okresu gwarancji.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wyodrębnienia z kodu źródłowego dostarczonego oprogramowania warstwy obsługi realizującej specjalistyczne funkcje i będącej jako całość rozwiązaniem chronionym przez tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy. W takim przypadku ta część funkcjonalności rozwiązania musi być dokładnie udokumentowana tak, aby umożliwić jej wykorzystanie zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Zakres wyodrębnienia musi zostać uzgodniony z Zamawiającym na etapie opracowania Projektu technicznego wdrożenia.

 2. Udzielone licencje obejmować będą każdą nową, dostarczoną przez Wykonawcę w okresie trwania licencji wersję oprogramowania.

 3. Udzielona licencja nie będzie ograniczać praw Zamawiającego do modyfikacji i rozwoju systemu
  w zakresie dopuszczalnym przez dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację lub możliwości techniczne zastosowanego oprogramowania, a obejmującym takie zagadnienia jak np.:

 • świadczenie usług serwisowych przez podmiot zewnętrzny,

 • rozszerzenie lub rozbudowa struktur centralnej bazy danych nie naruszająca reguł spójności opracowanych przez Wykonawcę schematów bazy danych,

 • konfiguracja wdrożonego oprogramowania,

 • tworzenie/edycja/zarządzanie zasobami,

 • włączenie do systemu nowego komponentu (np.: modułu, rozszerzenia, zapytania, formatki, itd.) - wykonanego samodzielnie przez Zamawiającego lub innego wykonawcę - wraz z jego integracją
  z pozostałą częścią systemu za pomocą dostarczonych przez Wykonawcę standardowych interfejsów programistycznych (API),

 • uruchomienie nowych usług związanych z dystrybucją danych (np.: nowe usługi WMS, WFS, inne).


Powyższe wymagania odnośnie licencji dotyczą także oprogramowania Open Source (licencje GNU/GPL, BSD lub inne analogiczne) jednakże tylko przy założeniu, że licencje te i oprogramowanie nie są niesprzeczne z koncepcją i architekturą przyjętych rozwiązań dla budowy systemu oraz są technicznie uzasadnione.
Dostarczone licencje mają umożliwiać docelowo równoczesne działanie 3 niezależnych instancji (instalacji) wdrożonego systemu na 3 różnych serwerach fizycznych. Licencje nie mogą ograniczać prawa do prawa do przenoszenia na inne serwery sprzętowe.
Dla każdego z rozwiązań informatycznych opracowanych samodzielnie i wdrożonych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zdeponowania kodu źródłowego opracowanego rozwiązania, włącznie z przekazaniem koniecznej dokumentacji uruchomieniowej w języku polskim obejmującej:

 • wskazanie i określenie parametrów instalacyjnych i technicznych wykorzystywanej platformy deweloperskiej,

 • wskazanie parametrów kompilacji i konsolidacji oprogramowania tak, aby umożliwić wygenerowanie poprawnego i bezbłędnego kodu, aż do postaci wykonywalnej (binarnej), zgodnej z postacią przekazaną przez Wykonawcę w ramach odbioru zamówienia.

Kod źródłowy dostarczonego lub opracowanego przez Wykonawcę rozwiązania informatycznego musi zawierać poziom warstwy prezentacyjnej i bazodanowej umożliwiając ewentualne dostosowanie rozwiązania do wymagań Zamawiającego w przypadku braku możliwości takiego świadczenia ze strony Wykonawcy (samodzielnie przez Zamawiającego lub przez innego wykonawcę).


Jeżeli do kompilacji i konsolidacji opracowanego przez Wykonawcę rozwiązania informatycznego konieczne jest wykorzystanie platformy deweloperskiej dostępnej na zasadach licencji GNU/GPL jako wolne oprogramowanie, to wówczas Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do zdeponowania razem z kodem źródłowym wymaganej wersji oprogramowania platformy deweloperskiej, włącznie z oświadczeniem potwierdzającym licencje GNU/GPL.
W przypadku, gdy Wykonawca lub jego prawny następca nie wywiązuje się w terminie ze zobowiązań wobec Zamawiającego w zakresie świadczeń z tytułu gwarancji lub usług gwarancyjnych, wówczas Zamawiający może zlecić realizację zalegających świadczeń osobie/firmie trzeciej bez utraty świadczeń gwarancyjnych.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu - bez dodatkowych kosztów - bezterminowej, nieodwołalnej, nie wyłącznej i nieograniczonej, co do ilości użytkowników licencji na korzystanie z opracowanej przez siebie dokumentacji. Licencja uprawniać ma Zamawiającego do korzystania z dokumentacji na następujących polach eksploatacji w zakresie:

 • utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (art. 50 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych);

 • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy (art. 50 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych);

 • wprowadzania zmian – celem dalszego rozwoju systemu i dostosowywania go do potrzeb Zamawiającego;

 • wykorzystywania całej dokumentacji lub jej fragmentów w niezależnych publikacjach/działaniach własnych zwiazanych z edukacją lub promocją systemu.


Licencje na pozostałe oprogramowanie:

Poniższe licencje mają być dostarczone na ogólnych zasadach licencyjnych producenta danego programu:

- systemy operacyjne;

- pakiety biurowe;

- oprogramowanie GIS-owe dla palmtopów/tabletów;

- oprogramowanie antywirusowe;

- Toad for Oracle;- SonicWall VPN Client.

3.5. Gwarancja i serwis gwarancyjnyZamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 3-letniej (36 miesięcy) bezpłatnej gwarancji i serwisu gwarancyjnego licząc od dnia następnego po podpisaniu protokołu końcowego. Wykonawca może wydłużyć okres udzielonej gwarancji, uzyskując przez to dodatkowe punkty w procesie oceny oferty. Ostateczny, rzeczywisty okres gwarancji wynikać będzie z oferty Wykonawcy, zgodnie z podaną przez niego wartością braną pod uwagę w ramach kryterium oceny ofert.
W pracach gwarancyjnych mają także zastosowanie zapisy ze wzoru umowy (patrz: SIWZ, Załącznik nr 8, część „Gwarancja”).
Jeżeli okres gwarancji dostarczonych przez Wykonawcę rozwiązań innych producentów będzie krótszy niż 3 lata (lub krótszy niż wydłużony okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), Wykonawca zapewni na własny koszt i ryzyko serwis gwarancyjny dostarczonych rozwiązań.
Świadczenie serwisu gwarancyjnego przez Wykonawcę obejmuje:

 • poprawność techniczną i merytoryczną opracowanych nowych zasobów danych przestrzennych
  i opisowych oraz ich integralność,

 • poprawność techniczną, merytoryczną i integralność istniejących zasobów przeniesionych do dostarczonego systemu,

 • poprawność konfiguracji i integralności systemu oraz centralnej bazy danych,

 • działanie dostarczonego sprzętu (m.in.: urządzeń lokalizacji GPS, urządzeń mobilnych, zestawów komputerowych, itd.),

 • działanie dostarczonego oprogramowania,

 • poprawność wdrożonych procedur związanych z eksploatacją całego systemu oraz jego konserwacją,

opisanych w dokumentacji systemu przygotowanej przez Wykonawcę i przekazanej Zmawiającemu,

 • jakość i wytrzymałość tablic informacyjnych i naklejek na dostarczony sprzęt w zakresie: wyblaknięcia, ścierania mechanicznego, zniszczenia pod wpływem czynników atmosferycznych, aktów wandalizmu, innych zniszczeń uniemożliwiających odczytanie zawartych na nich informacji.
  W wyniku wystąpienia ww. zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany do wymiany lub naprawy tablicy lub naklejki,

 • realizację przez Wykonawcę prac specjalisty związanych z rozwojem dostarczonego w ramach wdrożenia użytkowego systemu i zasobów danych (np.: rozszerzanie struktury bazy danych, digitalizację nowych danych, dodawanie nowych funkcjonalności systemu, inne) w ilości nie przekraczającej 240 roboczogodzin pracy Wykonawcy (na podstawie przedstawionej Zamawiającemu kalkulacji),

 • udostępnienie telefonicznego HelpDesk-u (w dni robocze Zamawiającego, w godzinach 8-15),

 • udostępnienie internetowego HelpDesku (całodobowe zgłaszanie błędów, reakcja w dni robocze Zamawiającego od 8-15),

 • usługi konsultacyjne związane z obsługą systemu w zakresie (w dni robocze Zamawiającego, w godzinach 8-15):

  • świadczenie pomocy dla użytkowników systemu drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem internetowych formularzy zgłoszeń (w ramach HelpDesk-u),

  • świadczenie pomocy dla administratorów w zakresie obsługi technicznej i użytkowej wdrożonych rozwiązań,

 • wizyty konsultanta w siedzibie Zamawiającego/JM/SP z częstotliwością raz na kwartał w ustalonym wcześniej terminie. Czas trwania jednej wizyty: do 10 godzin roboczych.

Wizyta może obejmować na przykład przeprowadzenie: prezentacji, spotkań roboczych w komórkach UMR/JM/SP, warsztatów, konsultacji dotyczące możliwości rozwoju oprogramowania, analizy danych źródłowych pod kątem możliwości zasilenia nimi RSIP, Czas dojazdu nie wchodzi w czas trwania wizyty.
Wizyta może być realizowana w siedzibie Zamawiającego i/lub siedzibie JM/SP.

Usługi serwisu gwarancyjnego mają być realizowane z zachowaniem następujących zasad i wymagań:

 1. Czas naprawy sprzętu nie może być dłuższy niż 3 dni robocze

  • okres naprawy gwarancyjnej uważa się za dotrzymany, jeżeli na czas naprawy zostanie dostarczony
   i uruchomiony sprzęt zastępczy.

 2. W przypadku awarii dostarczonych dysków do serwera i konieczności wymiany na nowe, uszkodzone dyski zostają u Zamawiającego.

 3. Czas naprawy oprogramowania nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych dla błędów niekrytycznych, 3 dni robocze dla błędów krytycznych

  • okres naprawy gwarancyjnej uważa się za dotrzymany, jeżeli na czas naprawy zostanie dostarczone
   i uruchomione równoważne oprogramowanie zastępcze

 4. Czas opracowania nowych procedur nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych

  • okres naprawy gwarancyjnej uważa się za dotrzymany, jeżeli na czas naprawy zostanie zastosowanie procedura zastępcza, równoważna co do wyników jej działania, nie zwalnia to jednak Wykonawcy
   z konieczności wykonania właściwej naprawy w ustalonym z Zamawiającym terminie,

 5. Czas usunięcia awarii systemu (nieprawidłowości lub całkowite zatrzymanie pracy systemu z przyczyn, których Zamawiający nie jest w stanie ustalić) nie może być dłuższy niż: 3 dni robocze dla awarii krytycznej (zatrzymanie pracy systemu), 5 dni roboczych w przypadku awarii niekrytycznej (nieprawidłowości w pracy systemu).

 6. Czas poprawy opracowanych nowych danych przestrzennych i opisowych nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia braków lub wad w tych danych.

 7. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do pomocy telefonicznej (tzw. hot-line).

 8. W przypadku wystąpienia min. 3 dowolnych awarii tego samego urządzenia w okresie ostatnich 6 miesięcy, Wykonawca wymieni urządzenia na nowe. Urządzenie to będzie dostarczone, skonfigurowane i uruchomione na koszt Wykonawcy.

 9. Wykonawca świadczyć będzie wobec Zamawiającego usługi doradztwa i opieki w zakresie eksploatacji dostarczonych i wdrożonych rozwiązań w siedzibie Zamawiającego, jeżeli nie jest możliwe rozwiązanie problemu na drodze pomocy telefonicznej lub też wymagają tego poważne kwestie techniczne, organizacyjne lub bezpieczeństwa eksploatacji systemu, a zaniechanie podjęcia takiego działania przez Wykonawcę może spowodować nieprawidłową eksploatację systemu lub czasowe jej wstrzymanie

  • czas realizacji usługi doradztwa i opieki świadczonej w siedzibie Zamawiającego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze,

 10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu poprawek lub nowych, ulepszonych wersji rozwiązań pozbawionych wad i usterek wynikłych ze zgłoszonych niedoskonałości rozwiązania

  • termin dostarczania poprawek lub nowych, ulepszonych wersji rozwiązań wynikać ma z charakteru zgłoszonych błędów (błędy krytyczne, błędy niekrytyczne, drobne usterki, propozycje rozwojowe, inne) oraz poczynionych między Zamawiającym i Wykonawcą ustaleń, co do sposobu ich usunięcia.

 11. Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania gwarancji do informowania Zamawiającego o nowych, ulepszonych wersjach rozwiązań rozwijanych przez Wykonawcę związanych z wdrożeniem oraz dostarczania i instalacji ich Zamawiającemu na jego wyraźne życzenie w uzgodnionych wzajemnie terminach.
  Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

 12. Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego ma zapewnić dostęp do bieżącej aktualizacji oprogramowania antywirusowego i sygnatur antywirusowych na dostarczonych komputerach /tabletach/palmtopach (dotyczy całego okresu trwania gwarancji).

 13. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy lub braku usunięcia zgłoszonej usterki/awarii (sprzętu, oprogramowania, procedury) lub braków/błędów w dostarczonych danych, Zamawiający rezerwuje sobie prawo zlecenia naprawy osobie/firmie trzeciej.
  W takim wypadku koszty tego zlecenia zostaną odliczone od kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub Wykonawca będzie obciążony fakturą za te usługi.

 14. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do usługi HelpDesk poprzez strony WWW.
  Dostęp do usługi ma być autoryzowany poprzez imiennych użytkowników.
  Zamawiający ma mieć możliwość automatycznego uzyskiwania na żądania raportów (w tym: zgłoszenia
  w zadanym przedziale czasu/z podziałem na grupy użytkowników/instytucję wraz ze statusem zgłoszenia, rodzajem zgłoszenia, czasem zgłoszenia, opisem błędu/napraw, czasem wykonania naprawy, lista zgłoszeń niezakończonych, lista zgłoszeń z przekroczonym czasem realizacji).


Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza realizacji powyższych usług gwarancyjnych/serwisowych/nadzoru autorskiego przez rozwiązania typu „zdalny pulpit”.

Wszelkie prace wymagające działań wewnątrz systemu (np. na serwerze, na komputerach użytkowników) należy wykonywać w siedzibie Zamawiającego/JM/SP pod jego nadzorem.

Pobieranie 3.6 Mb.

Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna