Siwz kp5 Sosnowiec Poprawa gospod cieplnej 25. 08. 2011Pobieranie 103.71 Kb.
Data09.02.2020
Rozmiar103.71 Kb.

oznaczenie sprawy ZP- 2380-501-96/11

Zamawiający:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W KATOWICACH


40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19
Prowadzący sprawę: Zespół Zamówień Publicznych KWP

przy współpracy z Wydziałem Inwestycji i Remontów KWP


tel. 032 200 20 50, fax. 032 200 20 60, e-mail: zamowienia@slaska.policja.gov.pl,

strona internetowa: www.slaska.policja.gov.pl


Uwaga: Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową do Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach może odbywać się tylko w dniach roboczych w godzinach 7.30-15.30 na numer podany wyżej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na:
Poprawa gospodarki cieplnej w Komisariacie V Policji w Sosnowcu: zamiana węglowego źródła ciepła na gazowe w technice kondensacyjnej z modernizacją wodnej instalacji grzewczej”
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Nazwa nadana zamówieniu: „Poprawa gospodarki cieplnej w Komisariacie V Policji w Sosnowcu”.
45216110-8 – Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego,

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 – instalowanie centralnego ogrzewania

45251130-1 – instalacje wodne

45332400-7 – roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

45311100-1 – przewody, instalacja połączeń wyrównawczych

45315700-5 – tablice zabezpieczeń

45311200-2 – instalacja oświetlenia wewnętrznego oraz gniazd wtykowych

45314320-0 – instalacja siły urządzeń technologicznych

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 – prace remontowe oraz renowacyjne
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w Komisariacie V Policji w Sosnowcu, w skład których wchodzi:

 • Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby kotłowni gazowej z kotłami kondensacyjnymi,

 • Montaż układu technologicznego kotłowni gazowej kondensacyjnej.

 • Montaż układów automatyki i sterowania dostawą ciepła z kotłowni do pomieszczeń Komisariatu.

 • Kompleksowa wymiana i modernizacja wodnej instalacji grzewczej polegająca na wymianie grzejników, przewodów i armatury w budynku.

 • Wykonanie niezbędnych robót budowlano – remontowych związanych z ww. modernizacją, a także roboty budowlane dostosowujące część powierzchni parteru i schody prowadzące do kotłowni do wymogów ppoż. 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w:

  1. Projekt budowlano -wykonawczy wielobranżowy - załącznik nr 7 do SIWZ;

  2. Przedmiar robót branży budowlanej – załącznik nr 8 do SIWZ

  3. Specyfikacja techniczna branży budowlanej – załącznik nr 9 do SIWZ

  4. Przedmiar robót branży sanitarnej – załącznik nr 10 do SIWZ

  5. Specyfikacja techniczna branży sanitarnej – załącznik nr 11 do SIWZ

  6. Przedmiar robót branży elektrycznej – załącznik nr 12 do SIWZ

  7. Specyfikacja techniczna branży elektrycznej – załącznik nr 13 do SIWZ

4. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przedkłada w dniu odbioru końcowego.


5.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na formularzu ofertowym wykonawca składa oświadczenie wskazując zakres robót (należy wskazać konkretnego podwykonawcę dla konkretnego zakresu):, jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów.

6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Od dnia przekazania frontu robót do dnia 10.12.2011 r.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust 1 ustawy PZP dotyczące:

  1. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego dla:

a) kierownik budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń gazowych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych

b) kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

c) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje osobami, o których mowa w pkt 1.1, a dopiero będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z wypełnionym wg wzoru załącznikiem nr 6 do SIWZ, wymagane jest pisemne zobowiązanie innego podmiotu/ów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.  1. Posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

a) Jako roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Wykonawca musi wykazać się wykonaniem, co najmniej dwóch realizacji polegających na: budowie lub remoncie kotłowni gazowej o mocy powyżej 25 kW na kwotę co najmniej 80 000,00 złotych netto każda.

Każda robota zostanie uznana jeżeli została wykonana w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( np. Referencje).  1. Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

  3. Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w rozdziale IV.A SIWZ

   1. Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 3 m-ce i 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie.

   2. W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w KRS. Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z 22 marca 2005r. sygn. akt UZP/ZO/0-478/05.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

  1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 2 do SIWZ),

  1. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ wraz z pisemnym zobowiązaniem innego podmiotu/ów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

  2. Wykaz wykonanych robót budowlanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia zgodnie z rozdziałem III pkt 1.2 SIWZ z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wzór zał. nr 3 do SIWZ).

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wzór zał. nr 4 do SIWZ).

  3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust.1 ustawy PZP, polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w rozdziale IV A ppkt 2.1 do 2.6

4.W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w podpunkcie od 2.1 do 2.6. SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymienione w podpunktach od 1.1 do 1.3 SIWZ mogą przedstawić łącznie.
5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6.W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepis § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.


 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymagań zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.

1.Określenie stawki roboczogodziny wraz ze składnikami cenotwórczymi kosztorysu (koszty ogólne, zysk, koszty zaopatrzenia, oraz sposób ich kalkulacji), może być zawarte na pierwszej stronie kosztorysu ofertowego w sposób czytelny. W przypadku składania odrębnego oświadczenia do oferty, stawki w nim określone muszą pokrywać się ze stawkami zastosowanymi w kosztorysie ofertowym.

2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie w formie oświadczenia, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.

3. Szczegółowy kosztorys ofertowy – brak kosztorysu będzie skutkował odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ustawy.

4. Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ .
V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.


 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (doręczone pocztą lub osobiście) na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19. (art. 27 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zamawiający w przypadku prośby o SIWZ oraz zapytań do ogłoszenia i SIWZ nie wymaga potwierdzenia pisemnego.

 2. Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową oraz drogą elektroniczną do Zespołu Zamówień Publicznych może odbywać się tylko w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30-15.30 na numer 032 2002060 lub na adres zamowienia@slaska.policja.gov.pl.

UWAGA: W przypadku przesłania dokumentu drogą faksową oraz drogą elektroniczną po godzinie 15.30 w dniu roboczym spowoduje, iż zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego jako złożony w następnym dniu roboczym. W przypadku przesłania dokumentu w dniu wolnym od pracy zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego jako złożony w pierwszym następującym dniu roboczym.

 1. Wszelkie zapytania do treści ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy przesyłać na numer faksu 032 200 20 60 lub pocztą elektroniczną na adres zamowienia@slaska.policja.gov.pl. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.

 2. Uwaga: Informuje się wszystkich Wykonawców, że pobranie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze strony internetowej i poinformowanie o powyższym Zamawiającego nie stanowi podstawy do przesyłania wyjaśnień, odpowiedzi indywidualnie tym Wykonawcom. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. Natomiast to, kiedy Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcom uregulowano w art. 42 ust. 2 ustawy PZP.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium w wysokości: 6000,00 zł należy wnieść jak niżej:


 1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Konto Zamawiającego jest kontem nieoprocentowanym. Zaleca się umieszczenie dopisku „wadium dot. ZP-2380-501-96/2011”

Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 16.09.2011 r. do godziny 13:00

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 16.09.2011 r., o godzinie 13:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy PZP). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. ("Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzecznictwa zespołów arbitrów wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych" Urząd Zamówień Publicznych 2006). Taka interpretacja ma dodatkowe potwierdzenie w treści art. 63 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz.665). Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z 10.10.2005r. sygn. akt UZP/ZO/0-2788/05.


 1. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) w siedzibie Zamawiającego tj. KWP w Katowicach ul. J. Lompy 19, pokój 504 kasa - V piętro blok C najpóźniej w dniu 16.09.2011 r. do godziny 13:00

Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 13.00

Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w rozdziale VII SIWZ.

Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty.


 1. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym

a) w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,

b) w art. 46 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) w art.46 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.


 1. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Zgodnie z art.46 ust 4 a Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum jako działającego w imieniu wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum.


VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 1 i 5 ustawy PZP) tzn. wyznaczony przez Zamawiającego ostateczny dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ, wypełnione załączniki nr 2, nr 3 i/lub nr 4, nr 5 oraz nr 6 do SIWZ 1. Oferta tj. formularz ofertowy wraz z wszystkimi załącznikami w ofercie w tym dokumenty i oświadczenia wskazane w punkcie IV, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisana w sposób określony pkt. 3 przez osoby uprawnione (podpisujące ofertę). Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w dokumencie określonym rozdziale IV.A pkt 2.2 lub rozdziale VIII pkt 5 , SIWZ.

 2. Załączenie do oferty szczegółowy kosztorysu - brak kosztorysu będzie skutkował odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ustawy.

4. Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane, w przypadku braku pieczątki imiennej osoby, podpis powinien zostać złożony w taki sposób, aby umożliwił identyfikację osoby uprawnionej i opieczętowany pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym. Nie dotyczy załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy np. KRS, KRK, ZUS, US. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

5. W przypadku podpisywania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie określonym w części IV.A. ppkt. 2.2 SIWZ niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007r. sygn. akt V Ca 85/07). Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę.


6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy PZP wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007r. sygn. akt V Ca 85/07) albo dołączyć do oferty umowę konsorcjalną w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Uwaga: W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty (wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 09.11.2005r. sygn. akt II Ca 44/05).
7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).

8. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

9. Zamawiający udzieli wszelkich odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić zapytanie bez odpowiedzi.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentu składającego się na SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP.

11. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty opisaną w następujący sposób „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” i włączone do oferty w dodatkowej zabezpieczonej kopercie.


 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

IX. WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.


A. 1. Oferty należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 blok C, piętro VII, pokój 735 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.09.2011 r. do godz. 13:00

Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada Wykonawca:. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 pokój 735

Nr sprawy: ZP-2380-501-96/11 na: „Poprawa gospodarki cieplnej w Komisariacie V Policji w Sosnowcu

Ponadto na kopercie winien znajdować się adres Wykonawcy z uwagi na punkt A.3.

2. Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, które muszą zostać złożone w sposób określony w punkcie 1 z dopiskiem „ZMIANA” do oferty zarejestrowanej pod numerem (wynika z rejestru składanych ofert KWP).

B. 1. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.09.2011 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 blok C, piętro VII, pokój 735

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 ustawy PZP).

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (art. 86 ust. 4 ustawy PZP).


 1. Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek (art. 86 ust. 5 ustawy PZP).

 2. Wykonawca który będzie chciał dokonać wglądu do złożonych ofert oraz protokołu, musi wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem.

7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP).

Przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie omyłkę widoczną bezsporną, niebudzącą wątpliwości, polegającą na niezgodnym z zamierzonym, niewłaściwym bądź mylnym użyciu wyrazu lub jego pisowni, albo też opuszczeniu jakiegoś wyrazu. To każda niedokładność, która nasuwa się każdemu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń (np. szejset zamiast sześćset, jednaście zamiast jedenaście).

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie omyłkę polegającą na niezgodnymi z zasadami arytmetyki obliczeniami matematycznymi w obliczeniu ceny oferty w tym również omyłki związane z obliczeniem podatku od towarów i usług lub z sumowaniem kwoty podatku i ceny netto - przyjmując jako prawidłową stawkę VAT podaną w %, a zgodną z podatkiem od towarów i usług i wyliczając ją z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.


9. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Przez inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty Zamawiający rozumie omyłki, których poprawienie nie ingeruje w sposób istotnych w treść oferty, tj., niepowodujące konieczności znaczącej ingerencji ze strony Zamawiającego w treść złożonej oferty lub nie dotyczy jej istotnych postanowień.

Zamawiający będzie poprawiał inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:

a) przy zastosowaniu błędnej podstawy wyliczenia pozycji w kosztorysie ofertowym pozycja będzie przeliczana wg podstawy tej pozycji w przedmiarze,

b) przy braku pozycji w kosztorysie ofertowym, która jest w przedmiarze będzie ona przeliczana na podstawie minimalnych wartości ostatniej edycji SEKOCENBUDU z zachowaniem narzutów kosztorysu ofertowego,

c) przy braku pozycji kalkulacja własna w kosztorysie ofertowym, która jest w przedmiarze będzie ona przeliczana w oparciu o kosztorys inwestorski przy uwzględnieniu minimalnych wartości ostatniej edycji SEKOCENBUDU z zachowaniem narzutów kosztorysu ofertowego,

d) w przypadku materiałów które nie będą ujęte w ostatniej edycji SEKONCENBUDU ich wartość będzie określona na podstawie ceny rynkowej producenta, a w ostateczności w oparciu o kosztorys inwestorski.

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. 26 ust. 4 oraz 87 ust. 1 ustawy PZP.

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane faxem i pocztą niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu na teren Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. J. Lompy 19, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty ma być wyliczona zgodnie z dyspozycją punktu 1 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ na podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego. Szczegółowy kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o przedłożone przedmiary robót stanowiące załączniki nr 8, 10 i 12 do SIWZ.

2. Szczegółowy kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty jako potwierdzenie wyliczenia ceny ofertowej.

3. Szczegółowy kosztorys ofertowy ma zawierać wszystkie pozycje przedmiarów i winien uwzględniać zastosowane przez Zamawiającego pozycje, ilości, współczynniki z dokonanymi przez Zamawiającego przed terminem składania ofert zmianami.

4. Oferty złożone przez Wykonawców zagranicznych, tzn. mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, muszą zawierać ceny netto.


 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
  1. Kryteria i wagi

Cena brutto oferty - 100 %

2. Ocena ofert

Cena brutto oferty – 100 pkt

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert

Ilość pkt = cena brutto badanej oferty x 100 pkt.

Cena najniższa z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 100. Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.


Uwaga: Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych “Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 pokój nr 735. Termin zawarcia umowy, zgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie określony przy powiadomieniu. Powiadomienie zostanie przesłane faxem na numer wskazany w ofercie.

2. W przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą fizyczną, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem wykazania informacji niezbędnych do przygotowania umowy.

3. W przypadku wyboru Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, którego wartość oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia uchwały wspólników lub odpisu umowy spółki wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych). Powyższe dotyczy również Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.

4. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców, czyli zawierać postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy PZP Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.

Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:

- upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową,

- stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia,

- być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec Zamawiającego,

- być zawarta w formie pisemnej,

- określać zakres rzeczowo- finansowy każdego z członków konsorcjum. 1. W przypadku powierzenia części robót podwykonawcy zgodnie z oświadczeniem złożonym na formularzu ofertowym, przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę/y z podwykonawcą/ami lub jej projekt/ty. W myśl art. 6471 Kodeksu cywilnego do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy ze wskazanym podwykonawcą.

6. Ponadto należy bezwzględnie dołączyć wykaz pracowników podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji
przedmiotu umowy w celu umożliwienia wstępu na teren remontowanego obiektu.
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zgodnie z projektem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnieść 100 % wartości zabezpieczenia. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w sposób określony w § 5 projektu umowy (załącznik nr 14 do SIWZ).

Zabezpieczenie należy wnieść w formach określonych art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w pieniądzu, poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w projekcie umowy (załącznik nr 14 do SIWZ).

XIV ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY.
 1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 14 do SIWZ – projekt umowy

 2. Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w zakresie:
  2.1. przedłużenia terminu zakończenia robót na pisemne zgłoszenie Wykonawcy w przypadku, gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem:

a) siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, a których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności (między innymi konieczność wykonania robót dodatkowych),

b) przyczyn zależnych od Zamawiającego.  1. sposobu rozliczania zadania do jednorazowej zapłaty po wykonaniu przedmiotu umowy w uzgodnieniu z Wykonawcą.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XVI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XVII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XVIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 i 7 USTAWY PZP.

Zamawiający przewiduje udzielić zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

XIX. OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XX. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJzamowienia@slaska.policja.gov.pl
XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane zgodnie z polskim systemem płatniczym.


XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.


XXIII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przewidzianym w ustawie PZP.


Opracowano: Katowice, dnia 01.09.2011 r.

Pobieranie 103.71 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna