Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejPobieranie 1.08 Mb.
Strona1/2
Data05.05.2018
Rozmiar1.08 Mb.
  1   2SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/14

NA DOSTAWY SYSTEMU ZINTEGROWANEJ LAPAROSKOPOWEJ SALI OPERACYJNEJ, SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO, DIATERMI CHIRURGICZNEJ, ŁÓŻEK SZPITALNYCH, SZPITALNYCH WÓZKÓW FUNKCYJNYCH, WANNY PORODOWEJ, INKUBATORA ORAZ STANOWISKA DO RESUSCYTACJI

Załączniki do SIWZ
 1. Załącznik nr 1: formularz ofertowy

 2. Załącznik nr 2: oświadczenie z art. 24 PZP

 3. Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 4. Załącznik nr 4: oświadczenie o zgodności z ustawą o wyrobach medycznych

 5. Załącznik nr 5:Oświadczenie wykonawcy/ów o przynależności do grupy kapitałowej

 6. Załącznik nr 6: wzór umowy


POSTANOWIENIA WSTĘPNE


 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

 2. Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm., w skrócie PZP).

 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.
 1. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 648-270-05-83

Regon: 241127857

KRS: 0000328484

telefon/ fax: 032 277-62-12Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: bgoncerz@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są dostawy systemu zintegrowanej laparoskopowej sali operacyjnej, sprzętu endoskopowego, diatermii chirurgicznej, łóżek szpitalnych, szpitalnych wózków funkcyjnych, wanny porodowej, inkubatora, stanowiska do resuscytacji (CPV-33 10 00 00-1). Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 1. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na 9 (jedenaście) pakietów.
  1. PAKIET 1 – dostawa systemu zintegrowanej laparoskopowej sali operacyjnej

  2. PAKIET 2 – dostawa sprzętu endoskopowego

  3. PAKIET 3 – dostawa diatermii chirurgicznej

  4. PAKIET 4 – dostawa łóżek porodowych

  5. PAKIET 5 – dostawa szpitalnych łóżek elektrycznych z szafkami przyłóżkowymi

  6. PAKIET 6 – dostawa szpitalnych łóżeczek noworodkowych

  7. PAKIET 7 – dostawa szpitalnych wózków funkcyjnych

  8. PAKIET 8 – dostawa wanny porodowej

  9. PAKIET 9 – dostawa inkubatora zamkniętego z wyposażeniem oraz stanowiska do resuscytacji noworodka
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: dostawę należy zrealizować w ciągu maksymalnie sześciu tygodni od daty zawarcia umowy
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy żadnych warunków udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny ich spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
  1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ,

 2. Oświadczenie wykonawcy/ów o przynależności do grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób,

 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 1 lit. c – h SIWZ.

 10. Dowód wniesienia wadium.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
  1. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego Wykonawca składa:

   1. oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 stwierdzające, że wszystkie wymienione w formularzu ofertowym produkty (Załącznik nr 1 do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (DZ. U. Nr 107, poz. 679).

   2. katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcia i opis oferowanego sprzętu.UWAGA!!! Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.


  1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest

    1. przed zawarciem umowy dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.

    2. wraz z dostawą urządzeń;

     1. wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) instrukcję obsługi, konserwacji aparatów w języku polskim dla sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

     2. karty gwarancyjne
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
  1. Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  2. Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Goncerz 0322776100 wew. 115, fax 322776100 wew 210, 212 , bgoncerz@szpitalzabrze.pl.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
    1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 37 041,20zł.

     1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

 1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

50 1240 4272 1111 0010 3193 5570

 1. Ponieważ zamówienie podzielono na części, wadium należy wnieść na pakiety, na które składa się ofertę. Wadium z podziałem na części zamówienia przedstawia się następująco:Nr pakietu

Przedmiot zamówienia

Wysokość wadium

1

dostawa systemu zintegrowanej laparoskopowej sali operacyjnej

12 472,22

2

dostawa sprzętu endoskopowego

13 319,45

3

dostawa diatermii chirurgicznej

2 458,33

4

dostawa łóżek porodowych

1 875,00

5

dostawa szpitalnych łóżek elektrycznych z szafkami trzyłóżkowymi

3 999,99

6

dostawa szpitalnych łóżeczek noworodkowych

414,48

7

dostawa szpitalnych wózków funkcyjnych

250,00

8

dostawa wanny porodowej


902,78

9

dostawa inkubatora zamkniętego z wyposażeniem oraz stanowiska do resuscytacji noworodka


1 348,95

ŁĄCZNIE PAKIETY OD 1 DO 9

37 041,20 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy (przed jej podpisaniem ) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6% oferowanej wartości brutto

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b, ust 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 257 z późn. zm.).

 1. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 50 1240 4272 1111 0010 3193 5570

 2. Ponieważ zamówienie podzielono na części, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na pakiety, na które składa się ofertę.

 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

 4. Z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 30% jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert tj. do 03 listopada 2014r
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
 1. Kompletna oferta składa się z:

  1. Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  2. Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  3. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  4. Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia przez oferowane dostawy warunków określonych przez Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  5. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  6. Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

  7. Dowodu wniesienia wadium

 2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

 3. Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

 4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

 5. W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez PEŁNOMOCNIKA wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do tych Wykonawców. Jeżeli oferta Wykonawców, występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający (przed zawarciem umowy) może żądać umowy regulującej ich współpracę. Należy również dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia; pełnomocnictwo to powinno być udzielone (podpisane) przez podmioty występujące wspólnie.

 7. Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

 8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 19/PN/14 na dostawy systemu zintegrowanej laparoskopowej sali operacyjnej, sprzętu endoskopowego, diatermii chirurgicznej, łóżek szpitalnych, szpitalnych wózków funkcyjnych, foteli porodowych, wanny porodowej, inkubatora, stanowiska do resuscytacji”.

 9. Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

 10. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
    1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.09. do dnia 05 września 2014 r. do godz. 1000.

    2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 września 2014 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pok. nr 1.07
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób: 1. Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji,

 2. Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji,

 3. Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,

 4. Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji,

 5. Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

2. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.


 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

 2. Oferta będzie oceniana pod względem:

  1. formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  2. merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

CENA: 100 punktów

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:


cena najniższa
X =

------------------------------------

x 100 punktów
cena badanej ofertyJest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i innych jeżeli występują.
 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

 2. Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów.

 4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.
 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 1. Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

 2. W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań i skarg.
 1. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
 1. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:Katarzyna Błaszczyk

Kierownik Działu Administracji Zamówień i Logistyki ....................................................................


Członkowie Komisji:

Leszek Straszak

Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa

Główny Użytkownik .........................................................................
Stanisław Pająk

Ordynator Oddziału Noworodkowego

Główny Użytkownik .........................................................................
Renata Lemańska

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych. .........................................................................Adam Romanowski

Techniki Elektroniki Medycznej .........................................................................Celina Hołda

Specjalista

Osoba z Działu Księgowości .....................................................................

Sekretarz Komisji:Barbara Goncerz

St. Referent Działu Administracji Zamówień i Logistyki .....................................................................

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM
..................................................................................................

Prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu

data, miejscowość


Directory: userfiles -> file -> 2014 -> 19pn14
2014 -> Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53 nip 5242688913 regon 141983460
2014 -> Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
2014 -> Dostawę implantów neurochirurgicznych dla specjalistycznego szpitala miejskiego im. Mikołaja kopernika w toruniu, fax (0-56) 61 00 306, 655 75 30
2014 -> ZałĄcznik nr 7
2014 -> Załącznik nr 8 do siwz Słownik pojęć w Projekcie „e-Zdrowie dla Mazowsza”
2014 -> Załącznik nr 1 do oferty e-usługi dla pacjentów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej
2014 -> Lista projektów złOŻonych w ramach IV naboru
2014 -> Załącznik nr 1 do oferty e-usługi dla pacjentów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej

Pobieranie 1.08 Mb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna