Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w SzamotułachPobieranie 44.89 Kb.
Data13.12.2017
Rozmiar44.89 Kb.PS-IV.9612.139.2014.14

Pan

Wiesław JarnickiDyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły


Na podstawie art. 111 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej


(t.j. Dz.U.2013 r., poz. 217 ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej
i Zdrowia – Oddział Zdrowia, przeprowadził w okresie od 24 października do 16 grudnia 2014 roku, kontrolę planową problemową, której przedmiotem było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ww. ustawie i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem. Okres objęty kontrolą:
od 1 października 2013 roku do 30 września 2014 roku.

Kontroli podlegały następujące jednostki i komórki organizacyjne: j.o. 01) Szpital Powiatowy: Oddział Wewnętrzny, Oddział Dziecięcy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny; j.o. 02) Dział Opieki Specjalistycznej (z wyłączeniem Poradni Ginekologiczno- Położniczej i Gabinetu zabiegowo-diagnostycznego przy ul. Targowej 1 w Pniewach oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Gabinetu zabiegowo-diagnostycznego przy ul. Partyzantów 14


we Wronkach); j.o. 03) Dział Diagnostyczny.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole pokontrolnym, który przekazano Panu 2.01.2015 r.


Zalecenia pokontrolne
Na podstawie ustaleń zawartych w protokole, znak: PS-IV.9612.139.2014.14, stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:

 1. Faktyczna struktura organizacyjna przedsiębiorstw podmiotu leczniczego jest niezgodna
  z zapisami Księgi rejestrowej, Regulaminem organizacyjnym i Statutem ponieważ:

 • liczba łóżek na Oddziale Wewnętrznym uległa zmniejszeniu z 55 na 45 (w tym na odcinku WI 4 łóżka IOK),

 • pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej nie stanowi odrębnej komórki organizacyjnej, ale wchodzi w skład Oddziału Wewnętrznego,

 • bez wpisu do rejestru funkcjonuje Pracownia EEG, wchodząca w skład jednostki organizacyjnej nr 03.

Ponadto ustalono, że:

  • faktyczna liczba łóżek na Oddziale Chirurgicznym z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej i pododdziałem urologicznym uległa zmniejszeniu z 50 na 48,

  • faktyczna liczba łóżek na Oddziale Ginekologiczno–Położniczym uległa zmniejszeniu
   z 37 łóżek na 34 (w tym 20 położniczych i 14 ginekologicznych). W ramach ww. oddziału nie uwzględnia się łóżek noworodkowych,

 • liczba łóżek w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym uległa zwiększeniu z 4 na 8 (w tym 2 IT,
  4 obserwacyjne, 2 wstępnej IT),

  • faktyczna liczba łóżek na Oddziale Noworodkowym uległa zwiększeniu z 4 na 17 (w tym
   4 opieka ciągła, 13 system matka+dziecko).

Zmian nie zgłoszono w organie rejestrowym, co narusza art. 103 i 107 ust. 1 Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2013, poz. 217, ze zm.).

 1. Regulamin organizacyjny nie spełnia wymogów ustawowych w zakresie struktury organizacyjnej, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

 2. Statut nie spełnia wymogów ustawowych w zakresie struktury organizacyjnej, co narusza art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.).

 3. Podmiot nie dopełnił obowiązku przekazania do organu rejestrowego dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Złożenie dokumentów nastąpiło z naruszeniem terminów ustawowych i było nieskuteczne, ponieważ na dzień kontroli nie znajdowało odzwierciedlenia w Księdze rejestrowej, co narusza art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.).

 4. Nie przedłożono decyzji właściwego organu sanitarnego, potwierdzającej spełnianie wymagań fachowych i sanitarnych przez Gabinet zabiegowo-diagnostyczny, Gabinet zabiegowo-diagnostyczny (dla kodu 42-Choroby płuc) oraz Laboratorium Analityczne, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ust. 3 ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  (t.j. Dz.U.2013, poz. 217, ze zm.). Ponadto pomieszczenia i urządzenia Laboratorium Analitycznego nie zostały zaopiniowane do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U.2004, Nr 43, poz. 408, ze zm.).

 5. Dokumentacja medyczna nie jest przechowywana i prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz.U.2014, poz.177 ze zm.) ponieważ:

W dokumentacji Szpitala Powiatowego, w okresie objętym kontrolą, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 • w dokumentacji zbiorczej:

 1. w Księdze głównej przyjęć i wypisów prowadzonej w postaci elektronicznej brak oznaczenia podmiotu (pełnej nazwy podmiotu: jest SPZOZ Szamotuły, a powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, aktualnego kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy przedsiębiorstwa), co narusza
  § 26 pkt 1 ww. rozporządzenia.

 2. w elektronicznych Księgach chorych Oddziału Wewnętrznego i Dziecięcego brak:

 • oznaczenia podmiotu (pełnej nazwy podmiotu: jest SPZOZ Szamotuły, a powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, aktualnego kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy przedsiębiorstwa, nazwy jednostki organizacyjnej), co narusza § 29 pkt 1 ww. rozporządzenia;

 • rozpoznania wstępnego, co narusza § 29 pkt 8 ww. rozporządzenia;

 • brak adnotacji o miejscu, do którego pacjent został wypisany, co narusza § 29 pkt 10
  ww. rozporządzenia.

 1. w Księdze chorych Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prowadzonej w postaci papierowej, brak:

 • oznaczenia lekarza prowadzącego (imienia, tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji, numeru prawa wykonywania zawodu), co narusza § 29 pkt 6 ww. rozporządzenia;

 • rozpoznania wstępnego, co narusza § 29 pkt 8 ww. rozporządzenia;

 • adnotacji o miejscu, do którego pacjent został wypisany, co narusza § 29 pkt 10
  ww. rozporządzenia;

 • oznaczenia lekarza wypisującego (poza nazwiskiem), co narusza § 29 pkt 11
  ww. rozporządzenia.

 1. w Księgach raportów pielęgniarskich Oddziału Dziecięcego i Oddziału Wewnętrznego stwierdzono brak oznaczenia pielęgniarki dokonującej wpisu (poza nazwiskiem
  i imieniem lub skrótem od pierwszej litery imienia), co narusza § 31 pkt 6 ww. rozporządzenia.

 2. w Księgach Bloku Operacyjnego albo Sali Operacyjnej (Księgi dokonanych operacji chirurgiczno-ortopedycznych lub ginekologicznych) brak:

 • oznaczenia podmiotu (aktualnego kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy przedsiębiorstwa, nazwy jednostki organizacyjnej oraz jej kodu resortowego), co narusza § 33 pkt 1 ww. rozporządzenia;

 • PESEL-u pacjenta, co narusza § 33 pkt 3 ww. rozporządzenia;
 • kodu resortowego komórki organizacyjnej, w której pacjent przebywał, co narusza § 33 pkt 4 ww. rozporządzenia;

 • oznaczenia lekarza kierującego na zabieg albo operację, a w przypadku gdy kierującym jest inny podmiot – także oznaczenie tego podmiotu, co narusza § 33 pkt 6 ww. rozporządzenia;

 • oznaczenia lekarza kwalifikującego pacjenta do zabiegu albo operacji, co narusza § 33 pkt 7 ww. rozporządzenia;

 • oznaczenia osób wchodzących odpowiednio w skład zespołu operacyjnego (poza lekarzem operującym), zespołu zabiegowego, zespołu anestezjologicznego, co narusza § 33 pkt 13
  ww. rozporządzenia.

 • wpisy zawierały tylko nazwiska lub nazwiska i skróty od pierwszej litery imiona.

 1. w kontrolowanych oddziałach nie są prowadzone Księgi zabiegów odrębnie dla każdego gabinetu zabiegowego, co narusza § 40 pkt 3 ppkt d ww. rozporządzenia.

 • w dokumentacji indywidualnej, do historii choroby, nie dołącza się protokołu operacyjnego, jeżeli była wykonana operacja, co narusza § 15 ust. 1 pkt 12 ww. rozporządzenia.

W Dziale Opieki Specjalistycznej, w okresie objętym kontrolą, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 • w dokumentacji zbiorczej:

 1. w Księgach przyjęć dla pacjentów przyjmowanych w ramach kontraktu z NFZ dla
  nw. komórek organizacyjnych:

 • Poradnia Chirurgiczna,

 • Poradnia Urologiczna,

 • Poradnia Ortopedyczna,

 • Poradnia Neurologiczna,

 • Poradnia Otolaryngologiczna,

 • Poradnia Kardiologiczna,

 • Poradnia Chirurgii Naczyniowej,

 • Poradnia Diabetologiczna,

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego,

 • Poradnia Chorób Płuc i Tbc,

brak prawidłowego oznaczenia podmiotu (wpisywana jest niepełna nazwa podmiot), co narusza
§ 44 pkt. 1, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. rozporządzenia. Jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach.

 1. w Księdze przyjęć, prowadzonej w postaci papierowej, dla pacjentów przyjmowanych
  w ramach kontraktu z NFZ, dla Poradni Okulistycznej stwierdzono:

 • złe oznaczenie podmiotu – wpisywana jest niepełna nazwa podmiotu, co narusza § 44 pkt. 1, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. rozporządzenia. Jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  w Szamotułach;

 • brak numeru kolejnego wpisu, co narusza § 44 pkt. 2 ww. rozporządzenia;

 • brak godziny zgłoszenia się pacjenta, co narusza § 44 pkt 3 ww. rozporządzenia;

 • brak imienia, tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji oraz nr prawa wykonywania zawodu osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, co narusza § 44 pkt. 5, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia;

 • brak imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu, co narusza § 44 pkt. 7
  ww. rozporządzenia.

 1. w Księdze przyjęć, prowadzonej w postaci elektronicznej, dla pacjentów przyjmowanych
  w ramach kontraktu z NFZ w Poradni Dermatologicznej stwierdzono:

 • złe oznaczenie podmiotu – wpisywana jest niepełna nazwa podmiotu, co narusza § 44 pkt. 1, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. rozporządzenia. Jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  w Szamotułach;

 • brak numeru kolejnego wpisu, co narusza § 44 pkt. 2 ww. rozporządzenia;

 • brak imienia, tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji oraz nr prawa wykonywania zawodu osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, co narusza § 44 pkt. 5 zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

 1. dokumentacja medyczna zbiorcza dla Gabinetów diagnostyczno-zabiegowych nie jest prowadzona zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2014, poz.177 ze zm.) ponieważ:

 • Księga Dokonanych Zabiegów (Gabinet zabiegowo-diagnostyczny 062 – 23 Okulistyka):

 • zawiera złe oznaczenie podmiotu – wpisywana jest niepełna nazwa podmiotu,
  co narusza § 32 pkt. 1, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit a ww. rozporządzenia. Jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, jako nazwę i kod resortowy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczenia wskazano 060 – Poradnia Okulistyczna, a powinno być 062 Gabinet zabiegowo – diagnostyczny, co narusza § 32 pkt. 1, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit e
  ww. rozporządzenia;

 • brak numeru kolejnego pacjenta w Księdze, co narusza § 32 pkt. 2 ww. rozporządzenia;

 • w pozycjach z dnia 1.10.2013 r., u 3 osób brak numeru PESEL. W dniach 8.10.2013 r., 10.10.2013 r., 3.12.2013 r., 6.12.2013 r., 21.01.2014 r., 9.05.2014 r., 2.06.2014 r., 11.07.2014 r., 21.07.2014 r., 22.07.2014 r., 2.09.2014 r., brak numeru PESEL pacjenta, co narusza § 32 pkt. 4 ww. rozporządzenia.

 • Księga Dokonanych Zabiegów (Gabinet zabiegowo-diagnostyczny 058 – 42 Choroby płuc):

 • zawiera złe oznaczenie podmiotu – wpisywana jest niepełna nazwa podmiotu,
  co narusza § 32 pkt. 1, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit a ww. rozporządzenia. Jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach;

 • jako nazwę i kod resortowy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczenia wskazano 013 – Poradnia Chorób Płuc i Tbc, a powinno być 058 Gabinet zabiegowo – diagnostyczny), co narusza § 32 pkt. 1, zgodnie z § 10 ust.1 pkt 1 lit. e ww. rozporządzenia.

 • Księga Dokonanych Zabiegów (Gabinet zabiegowo-diagnostyczny 057 – 05 Chirurgia ogólna, 09 Dermatologia i wenerologia, 22 Neurologia, 25 Ortopedia i Traumatologia narządu ruchu, 26 Otorynolaryngologia, 34 Urologia, 39 Chirurgia naczyniowa):

 • Otorynolaryngologia:

 • zawiera złe oznaczenie podmiotu – wpisywana jest niepełna nazwa podmiotu,
  co narusza § 32 pkt. 1, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit a ww. rozporządzenia. Jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, jako nazwę i kod resortowy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczenia wskazano 025 –Poradnia Otolaryngologiczna, a powinno być 057 Gabinet zabiegowo – diagnostyczny), co narusza § 32 pkt. 1, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. rozporządzenia.

 • Dermatologia i wenerologia:

 • zawiera złe oznaczenie podmiotu – wpisywana jest niepełna nazwa podmiotu,
  co narusza § 32 pkt. 1, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit a ww. rozporządzenia. Jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, jako nazwę i kod resortowy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczenia wskazano 012 – Poradnia Dermatologiczna, a powinno być 057 Gabinet zabiegowo – diagnostyczny, co narusza § 32 pkt. 1, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit e ww. rozporządzenia.

 • brak numeru PESEL, co narusza § 32 pkt. 4 ww. rozporządzenia.

 • Chirurgia ogólna:

 • zawiera złe oznaczenie podmiotu – wpisywana jest niepełna nazwa podmiotu,
  co narusza § 32 pkt. 1, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit a ww. rozporządzenia. Jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, jako nazwę i kod resortowy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczenia wskazano 019 – Poradnia Chirurgiczna, a powinno być 057 Gabinet zabiegowo – diagnostyczny, co narusza § 32 pkt. 1, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit. e
  ww. rozporządzenia;

 • brak numeru PESEL pacjenta, co narusza § 32 pkt. 4 ww. rozporządzenia.

 • brak oznaczenia lekarza zlecającego zabieg, co narusza § 32 pkt 5 ww. rozporządzenia.

 1. Zeszyt badań histopatologicznych zawiera złe oznaczenie podmiotu – wpisywana jest niepełna nazwa podmiotu, co narusza § 11 pkt. 1, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit a ww. rozporządzenia. Jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

 2. W komórce organizacyjnej Zespół Transportowy, prowadzony jest Dziennik pracy pogotowia ratunkowego, który:

 • zawiera niepełne oznaczenie podmiotu (jako nazwa podmiotu widnieje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach), co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ppkt a ww. rozporządzenia;

 • jako nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczenia wskazano Transport Sanitarny, a powinno być Zespół Transportowy, co narusza § 10 ust. 1 pkt 1
  ww. rozporządzenia.

 • w dokumentacji medycznej indywidualnej, w 15 losowo wybranych Historiach zdrowia i choroby z każdej kontrolowanej Poradni, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 • Poradnia okulistyczna:

W Historiach zdrowia i choroby, prowadzonych w formie papierowej:

 • złe oznaczenie podmiotu – wpisywana jest niepełna nazwa podmiotu, co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach,

 • w 1 Historii zdrowia i choroby (pacjent H.J.) brak oznaczenia lekarza udzielającego świadczeń, co narusza § 42 ust. 4 pkt. 9, w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 lit a ww. rozporządzenia.

 • Poradnia kardiologiczna, Poradnia chorób płuc i gruźlicy, Poradnia Chirurgiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia diabetologiczna,:

W Historiach zdrowia i choroby prowadzonych w formie papierowej dla każdego pacjenta stwierdzono złe oznaczenie podmiotu – wpisywana jest niepełna nazwa podmiotu,
co narusza § 44 pkt. 1, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit a ww. rozporządzenia. Jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

 • Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia neurologiczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia ortopedyczna:

W Historiach zdrowia i choroby, prowadzonych w formie papierowej lub w formie elektronicznej (wydruk dołączany jest do papierowej wersji) stwierdzono złe oznaczenie podmiotu – wpisywana jest niepełna nazwa podmiotu, co narusza § 44 pkt. 1, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit a
ww. rozporządzenia. Jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna:

Dla ciężarnych nie sporządza się planu opieki przedporodowej i planu porodu, do czego zobowiązuje dział IV. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U.2012, poz.1100).

 • Zespół Transportowy:

Karty wyjazdowa:

 • zawiera złe oznaczenie podmiotu – wpisywana jest niepełna nazwa podmiotu,
  co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

 • jako nazwę i kod resortowy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczenia wskazano Transport Sanitarny w POZ, a powinno być Zespół Transportowy, co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.


Ponadto stwierdzono, że:

 • sposób przechowywania dokumentacji medycznej w rejestracji Poradni chorób płuc
  i Tbc nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, co narusza § 73
  ww. rozporządzenia;

 • dokumentacja medyczna indywidualna, zakładana przed 2012 rokiem, była oznaczona pieczątką, która nie zawierała kodu resortowego komórki organizacyjnej oraz zawierała niewłaściwy numer Księgi rejestrowej. Nie zmieniono oznaczenia ww. dokumentacji, mimo iż pacjenci, których dotyczy, byli przyjmowani po roku 2012. • od 2013 roku do dokumentacji medycznej indywidualnej dołącza się oświadczenie pacjenta
  o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, oraz udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta, co narusza § 8 pkt 1 i 2, ponieważ, zgodnie
  z wymogami prawa w tym zakresie powinny być dołączane dwa odrębne oświadczenia:
  o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia oraz oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia

W Dziale Diagnostycznym, w okresie objętym kontrolą, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W Księgach Pracowni Diagnostycznych: • brak właściwego oznaczenia podmiotu (jest SPZOZ Szamotuły, a powinno być: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach), aktualnego kodu resortowego, stanowiącego część I, V i VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy przedsiębiorstwa, nazwy jednostki organizacyjnej, co narusza § 29 pkt 1 ww. rozporządzenia;

 • nie zawsze wpisuje się adres miejsca zamieszkania pacjenta, co narusza § 36 pkt 4
  ww. rozporządzenia, i co potwierdzają przykładowe wydruki Ksiąg.

 • brak właściwego kodu resortowego komórki organizacyjnej zlecającej badanie,
  a w przypadku gdy zlecającym jest inny podmiot – także oznaczenia tego podmiotu, zgodnie
  z § 10 ust.1 pkt 1, co narusza § 36 pkt 5 ww. rozporządzenia.

 • nie zawsze jest pełne oznaczenie lekarza zlecającego badanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit.
  a-d, co narusza § 36 pkt 6 ww. rozporządzenia;

 • brak tytułu zawodowego osoby wykonującej badanie zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lub brak oznaczenia osoby wykonującej badanie w ogólne (dotyczy Laboratorium Analitycznego),
  co narusza § 36 pkt 8 ww. rozporządzenia;Wobec powyższego wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.
Informację proszę przekazać pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Oddział Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Podpisano:


Z up. Wojewody Wielkopolskiego

Dorota Kinal

Wicewojewoda Wielkopolski


Pobieranie 44.89 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna