Rzeszowska agencja rozwoju regionalnego sPobieranie 10.91 Mb.
Strona1/36
Data22.12.2017
Rozmiar10.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWA WOLA NA LATA 2007 - 2015


Załącznik

do Uchwały nr LVI/824/13

Rady Miejskiej w Stalowej Woli,

z dnia 27 grudnia 2013 r.,

w sprawie uchwalenia Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Stalowa Wola

na lata 2007-2015

ZAKTUALIZOWANA

STRATEGIA ROZWOJU

MIASTA STALOWA WOLA

NA LATA 2007-2015
Stalowa Wola

SPIS TREŚCI

Wstęp 5

RAPORT DIAGNOSTYCZNY MIASTA STALOWA WOLA 7

1. Ogólna charakterystyka 7

1.1 Rys historyczny 7

1.2 Uwarunkowania geopolityczne 8

1.3 Uwarunkowania geograficzno – przyrodnicze 131.3.1. Położenie 14

1.3.2. Użytki rolne i leśne 14

1.3.3. Cieki wodne 15

1.3.4. Klimat 15

2. Zagospodarowanie przestrzenne 16

2.1 Infrastruktura komunikacyjna 16

2.1.1 Układ drogowy 16

2.1.2 Komunikacja autobusowa 17

2.1.3 Układ kolejowy 17

2.1.4 Lotniska 18

2.2 Infrastruktura teleinformatyczna 192.3 Gospodarka komunalna 19

2.4 Elektroenergetyka 21

2.5 Ciepłownictwo 21

3. Środowisko naturalne 22

3.1 Otoczenie przyrodnicze 22

3.2 Stan środowiska naturalnego 24

3.2.1 Zanieczyszczenie powietrza 24

3.2.2 Pobór wody 28

3.2.3 Emisja ścieków komunalnych i przemysłowych 28

3.2.4 Jakość wód powierzchniowych płynących i podziemnych 29

3.2.5 Odpady przemysłowe i komunalne 29

3.3 Działania proekologiczne 30

4. Sytuacja społeczna 31

4.1. Dane demograficzne 32

4.2. Zasoby mieszkaniowe 37

4.3. Pomoc społeczna 39

4.3.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40

4.3.2. Pozostałe instytucje pomocy społecznej 42

4.4. Organizacje pozarządowe 44

4.5. Bezpieczeństwo 46

4.6 Ochrona zdrowia 48

4.7 Kultura i sport 53

4.7.1 Kultura 53

4.7.2 Sport 59

4.8 Edukacja 63

4.8.1. Szkolnictwo przedszkolne 63

4.8.2. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne 64

4.8.3. Szkolnictwo ponadgimnazjalne 67

4.8.4. Pozostałe placówki oświatowe 73

4.8.5. Szkolnictwo wyższe 75

4.9 Rynek pracy 78

4.9.1. Poziom i struktura zatrudnienia 78

4.9.2. Bezrobocie 80

5.Sytuacja gospodarcza 84

6.Turystyka 93

7.Inwestycje 97

ANALIZA SWOT 100

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI 105

1. Ogólne założenia 105

2. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju 106

3. Analiza potrzeb rozwojowych miasta 109

4. Misja Miasta Stalowa Wola 112

5. Wizja Miasta Stalowa Wola 113

6. Obszary strategiczne 113

7.Aktualizacja zapisów strategii dokonana w 2013 r. 116

7.1 Narzędzia badawcze i wyniki badań przeprowadzonych w 2013 r. 116

7.2. Wyniki analizy danych zastanych do 2012 r. 116

7.3. Wyniki analizy wywiadu kwestionariuszowego wśród mieszkańców i zogniskowanego wywiadu grupowego przeprowadzonych w 2013 r. 117

8.Cele i zadania strategiczne oraz wskaźniki ich pomiaru 122

9. Haromonogram realizacji strategii 135

10. Źródła finansowania strategii 136

10.1 Analiza budżetu 137

10.2 Programy pomocowe Unii Europejskiej 140

11. Związki z innymi strategiami 142

Tabela 55. Porównanie Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli ze Strategią Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego 150

12. Zarządzanie i monitoring 153

13. Wieloletni Plan Inwestycyjny i Wieloletnia Prognoza Finansowa 154

TABELE 161

Tabela 55. Porównanie Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli ze Strategią Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego …………………………..………………………..149 163

WYKRESY 163

MAPY 164

OBRAZY 164

RYSUNKI 165


Wstęp
Strategia rozwoju jest to dokument planistyczny, wprowadzający mechanizmy długookresowego planowania inwestycji. Ponadto zapewnia racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów, a także równoważy rozwój społeczno - gospodarczy z ochroną środowiska kulturowego i naturalnego. Strategia rozwoju tworzy warunki dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz ogranicza konflikty w przestrzeni. Jest to sposób, w jaki miasto zamierza realizować swoją misję i cele, wskazuje kierunek rozwoju. Wymaga spojrzenia perspektywicznego i kompleksowego. Jest zarówno narzędziem analitycznym jak i roboczym. Odpowiada na pytanie, co miasto musi zrobić, aby się rozwijać, stwarza ramy bardziej szczegółowego planowania oraz ułatwia koncentrację energii i zasobów na najważniejsze działania. Sformułowanie planu strategicznego stanowi podstawę do opracowywania planów bardziej specjalistycznych, np. finansowych.

Strategia odpowiada na pytania: • Co trzeba zrobić?

 • Kiedy należy to zrobić?

 • W jaki sposób?

 • Kto ma realizować wyznaczone cele i zadania?

Punktem wyjściowym formułowania strategii była analiza własnych zasobów i możliwości oraz szans i zagrożeń – raport diagnostyczny miasta. Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej miasta dokonana została pierwotnie w 2007r.

Druga część strategii ma charakter programujący, a podstawą do jej opracowania były wyniki debaty nad kierunkami rozwoju Miasta Stalowej Woli, zorganizowanej w Urzędzie Miasta 15 listopada 2007r., w której uczestniczyli mieszkańcy oraz władze miasta. Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z: 1. Infrastrukturą techniczną.

 2. Stanem środowiska naturalnego.

 3. Sytuacją społeczną.

 4. Sytuacją gospodarczą.

Celem spotkania było określenie priorytetowych kierunków rozwoju w tych właśnie dziedzinach. Oprócz dyskusji na wyżej wymienione tematy uczestnicy spotkania wypełnili 2 ankiety: dotyczące potrzeb rozwojowych miasta oraz oceny uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych oddziałujących na funkcjonowanie Stalowej Woli.

Zapisy strategii zostały uaktualnione w 2013 r. na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie procesu ewaluacji strategii w oparciu o: 1. Analizę danych zastanych w zakresie sytuacji społeczno – gospodarczej miasta – Desk Research.

 2. Wyniki kwestionariuszowego wywiadu – CATI na grupie 100 losowo wybranych mieszkańców miasta.

 3. Uzgodnienia w czasie zogniskowanych wywiadów grupowych – FGI zorganizowanych w dniach 10-11 października 2013r. i przeprowadzonych w 5 obszarach problemowych strategii (obszar infrastruktura techniczna, obszar środowisko naturalne, obszar sfera społeczna, obszar gospodarka, obszar współpraca wewnętrzna i zewnętrzna) z udziałem zaproszonych interesariuszy strategii (przedstawiciele Urzędu Miasta Stalowa Wola, Rady Miejskiej w Stalowej Woli, Rady Województwa Podkarpackiego, przedsiębiorców, instytucji publicznych, społecznych, kulturalnych i sportowych, a także organizacji pozarządowych związanych z danymi obszarami strategicznymi).

RAPORT DIAGNOSTYCZNY MIASTA STALOWA WOLA


1. Ogólna charakterystyka
1.1 Rys historyczny
Stalowa Wola jest jednym z najmłodszych miast w Polsce. Wybudowana nad Sanem, na terenach dawnej Puszczy Sandomierskiej, obejmuje swoim obszarem jej pozostałości. Tereny zielone otaczające miasto są doskonałym czynnikiem eliminującym w znacznym stopniu ujemny wpływ przemysłu i zanieczyszczeń miejskich.

Stalowa Wola powstała na terenie wsi Pławo, odnośnie której pierwsze wzmianki sięgają I połowy XV w. Ludność zamieszkująca tamtejsze tereny zajmowała się głównie łowiectwem, uprawą roli, wyrębem drzew oraz bartnictwem.

W okresie I-go rozbioru Polski, Pławo wchodziło w skład kameralnego dominum Nisko. Następnie znajdowało się w posiadaniu baronów Richenbachów (1837 - 1867r), by później stanowić własność magnatów - rodziny Resinger. W trakcie I wojny światowej, wieś stała się własnością Maksymiliana Francke.

Przełomowym momentem dla rozwoju miasta był 1937r., kiedy Eugeniusz Kwiatkowski zatwierdził plan Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz budowę Zakładów Południowych – nowoczesnej huty i zakładu wytwarzającego sprzęt dla wojska. Aby zapewnić odpowiednie warunki socjalne pracownikom Zakładów, równolegle rozpoczęła się budowa osiedla mieszkaniowego. W ciągu 2 lat wybudowano domy, w których znajdowało się blisko 1000 mieszkań. W tym czasie gen. Tadeusz Kasprzycki zaproponował nazwę Stalowa Wola, która oficjalnie zaczęła funkcjonować od stycznia 1938r.

W 1939r. prezydent Ignacy Mościcki dokonał uroczystego otwarcia nowo wzniesionych Zakładów Południowych. W czasie wojny Zakłady Południowe zajęte zostały przez Niemców, którzy zatrudniali znacznie więcej ludzi niż przed wojną Polacy.

W Stalowej Woli rozwinął się ruch oporu. Najsilniejszą organizacją antyhitlerowską był Związek Walki Zbrojnej, później przekształcony w Armię Krajową. Znajdowała się tu komenda obwodu AK, którą dowodził Kazimierz Pilat. Aresztowany w marcu 1944 roku, został zamordowany przez gestapo.

W 1946r. Stalowa Wola otrzymała prawa miejskie. Rozpoczął się wówczas dynamiczny rozwój miasta. Powstawały nowe budynki, osiedla, zakłady przemysłowe, szkoły, baza kulturalna i sportowa. W 1937r. do rozwijającego się miasta Stalowa Wola przyłączono stanowiącą wcześniej samodzielne miasteczko o ponad 250 letniej historii dzielnicę Rozwadów. Miasto pierwotnie należało do Gabriela Rozwadowskiego, stąd nazwa Rozwadów. W połowie XVIII przybyli Lubomirscy, którzy wieloma inwestycjami gospodarczymi przyczynili się do jego rozwoju. Dzięki Lubomirskim został wybudowany m.in. Klasztor OO. Kapucynów.1

Rozwój Stalowej Woli był nierozerwalnie związany z Zakładami Południowymi, które w 1948r. otrzymały nazwę Huta Stalowa Wola (HSW). W latach 60 i 70, dzięki współpracy kooperacyjnej z firmami państw zachodnich, HSW pozyskała najnowsze technologie, a w latach 80 stała się znaczącym producentem sprzętu wojskowego oraz stali jakościowych. Lata 90 to okres restrukturyzacji, reorganizacji oraz umacniania się profilu produkcji i poszukiwania dróg wiodących do lepszej jakości, a także poprawy konkurencyjności i obniżenia kosztów wytwarzania. W 1991 roku nastąpiło przekształcenie HSW Kombinatu Przemysłowego w HSW Spółkę Akcyjną.Elektrownia Stalowa Wola była drugim co do wielkości zakładem powstałym w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego w 1939r. Z upływem czasu przekształciła się z elektrowni funkcjonującej jedynie na potrzeby Huty w głównego dostawcę energii cieplnej i elektrycznej dla przemysłu oraz okolicznych miast. W latach 70 i 80 Elektrownia została przebudowana na potrzeby ciepłownictwa, głównie w celu bezzwrotnego przepływu wody do podziemnego wytopu siarki w kopalni w Jeziórku. W 1989r. stała się samodzielnym Przedsiębiorstwem Państwowym, a od 1996r. zaczęła funkcjonować jako Spółka Akcyjna. W 2006 r. w ramach rządowego „Programu dla elektroenergetyki” Elektrownia Stalowa Wola stała się jedną z firm założycielskich Energetyki Południe, która w 2007 r. zmieniła nazwę na TAURON Polska Energia. W roku 2011 – w ramach dalszej realizacji polityki konsolidacyjnej Grupy TAURON, Elektrownia Stalowa Wola utraciła osobowość prawną, stając się oddziałem spółki TAURON Wytwarzanie S.A.

Lata 60 to okres, kiedy Stalowa Wola przekształciła się z małego przyfabrycznego osiedla do rozmiarów dużego miasta.


1.2 Uwarunkowania geopolityczne
Stalowa Wola to miasto położone w południowo - wschodniej Polsce. Od 1999r. należy do województwa podkarpackiego i znajduje się w jego północnej części. Zajmuje powierzchnię 82,5 km, co stanowi 9,9% powierzchni całego powiatu stalowowolskiego i 0,45% powierzchni województwa podkarpackiego.

Stalowa Wola jest gminą o statusie miasta oraz siedzibą władz powiatu ziemskiego stalowowolskiego, w skład którego wchodzą gminy: Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Stalowa Wola, Zaklików, Zaleszany.


Mapa 1. Powiat stalowowolski na tle Mapa 2. Stalowa Wola na tle

województwa podkarpackiego powiatu stalowowolskiego

Pobieranie 10.91 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna