Ryszard Matuszkiewicz Prezes ZarząduPobieranie 37.49 Kb.
Data12.01.2018
Rozmiar37.49 Kb.PS-IV.9612.88.2014.14


Pan

Ryszard Matuszkiewicz

Prezes Zarządu

Amika Konsorcjum Medyczne Spółka z o.o.

ul. Piastów 16

62-300 Września


Zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Oddział Zdrowia, przeprowadził w okresie 16 lipca -


17 września 2014 roku, z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, kontrolę doraźną problemową w zakresie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem przez jednostki organizacyjne nr: 06 - Poradnia specjalistyczna,
07 - Pracownia diagnostyczna, 08 - Oddział Zabiegowy, 10 - Poradnia Lekarza Rodzinnego,
z siedzibą we Wrześni, ul. Piastów 16.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole pokontrolnym, który ponownie przekazano Panu pocztą, listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w dniu 27.11.214 r.

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole, znak: PS-IV.9612.88.2014.14, stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:


 1. Obowiązek dotyczący zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne jest realizowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ:

 • wzór opasek identyfikacyjnych stosowany w podmiocie umożliwia identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione, co narusza art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.),

 • faktu zaopatrzenia pacjenta w znak identyfikacyjny nie odnotowuje się w dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta, co narusza § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz.U.2012, poz. 1098).

 1. Regulamin organizacyjny nie spełnia wymagań określonych w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013, poz.217 ze zm.), w zakresie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego ponieważ:

 • do jednostki organizacyjnej nr 06 - Poradnia Specjalistyczna przypisano błędnie dwie komórki organizacyjne: Gabinet diagnostyki zabiegowej Chwalibogowo i Poradnię Medycyny Pracy, które zgodnie ze stanem faktycznym i księgą rejestrową wchodzą

  w skład innej jednostki organizacyjnej tj. jednostki nr 10 - Poradnia Lekarza Rodzinnego oraz jedną komórkę organizacyjną - Dział farmacji, która zgodnie ze stanem faktycznym i księgą rejestrową wchodzi w skład innej jednostki organizacyjnej tj. jednostki nr 08 - Oddział Zabiegowy. Powyższe narusza art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy


  o działalności leczniczej,

 • w części IV, pkt 1 i 2 regulaminu uwzględniono Laboratorium Badawcze, które nie figuruje w księdze rejestrowej kontrolowanego podmiotu leczniczego. Powyższe narusza art. 107, ust. 1 ww. ustawy.

 1. W sposób zwyczajowo przyjęty, do wiadomości pacjentów, nie podano informacji dotyczących wysokości opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny, co narusza art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.).

 2. W lokalizacji Września, ul. Piastów 16, bez wpisu do rejestru funkcjonują: Punkt pobrań materiału do badań oraz Poradnia dietetyczna. Nie zgłoszono organowi rejestrowemu danych objętych wpisem do rejestru, co narusza art. 103 i 107 ww. ustawy o działalności leczniczej.

 3. W Poradni położniczo-ginekologicznej, dla ciężarnych, nie sporządza się planu opieki przedporodowej i planu porodu, do czego zobowiązuje dział IV. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U.2012, poz.1110).

 4. Nie przedłożono zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku dla: X. XXXXX, X. XXXXX, X. XXXXX, X. XXXX, X.XXXX, X. XXXXXX,
  X. XXXXX – XXXX, X. XXXX, X.XXXXX oraz X.XXXX, co narusza art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013, poz. 217 ze zm.).

 5. Wymogów zdrowotnych nie spełniają także: X.XXXX, X.XXXX-XXXX, X.XXXXX, X.XXXXX, X.XXXXXX, X.XXXXXXX.XXXXX, X.XXXX, X.XXXX, X.XXX-XXX, ponieważ przedłożono zaświadczenia o wykonanych badaniach do celów sanitarno – epidemiologicznych, a nie zaświadczenia lekarskie potwierdzające wykonanie badań profilaktycznych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek (Dz.U.2010 nr 113, poz.758).

Brak spełniania wymogów zdrowotnych przez ww. osoby narusza art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.).

 1. Aktualnych przeglądów technicznych nie posiadały użytkowane w Pracowni RTG
  we Wrześni: Aparat mammograficzny i Densytometr oraz użytkowane w Pracowni RTG
  w Mosinie: Aparat mammograficzny i Aparat RTG do zdjęć X – Pro, co narusza art. 17 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013,
  poz. 217 ze zm.).

 2. Dokumentacja medyczna nie jest prowadzona i przechowywana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2014, poz.177 ze zm.).


W dokumentacji medycznej zbiorczej prowadzonej we Wrześni, w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Amika Konsorcjum Medyczne Spółka z o.o. Przychodnia Specjalistyczna, stwierdzono następujące nieprawidłowości:
Września

 • szafy kartoteczne w rejestracji nie są zamykane na klucz. Powyższy sposób przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji medycznej umożliwia dostęp do niej osobom nieupoważnionym, co narusza § 73 ww. rozporządzenia;
 • w wybranej losowo próbie dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta stwierdzono braki oświadczeń pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz upoważnień osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, co narusza § 8 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia;

 • w Księdze zabiegów Poradni chirurgii ogólnej brak pełnego oznaczenia lekarza wykonującego zabieg. Z księgi wynika, że osobą wykonującą zabieg jest pielęgniarka (jest pieczątka i podpis), co jest niezgodne ze stanem faktycznym
  i co narusza § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia;

 • w Księgach pracowni diagnostycznej – mammografia „A” (badania w ramach programu profilaktycznego):

 1. brak pełnego oznaczenia podmiotu: kodu resortowego, stanowiącego I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz brak kodu resortowego stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
  co narusza § 10.1 ust. 1 pkt b, d ww. rozporządzenia,

 2. niepełne oznaczenie lekarza zlecającego zabieg, a w przypadku gdy zlecającym jest inny podmiot - także oznaczenia tego podmiotu, co narusza § 36 pkt 5 i 6 ww. rozporządzenia,

 3. niepełne oznaczenie osoby wykonującej badanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3, co narusza § 36 pkt 8 ww. rozporządzenia,

 4. usuwanie pierwotnych wpisów w księdze dotyczących danych personalnych pacjenta poprzez naklejanie kartki z nowymi danymi, co narusza § 4 pkt 3 ww. rozporządzenia (rok 2013 – pozycje nr: 928 z 10.10.; nr 937 z 14.10., rok 2014 – pozycje nr: 12 z 8.01.; nr 25 z 13.01.; nr 60 z 24.01.; nr 65
  z 27.01; nr 67 z 28.01.; nr 78 z 4.02.; nr 100 z 11.02.; nr 164 z 24.02.;
  nr 245 z 14.03.; nr 346 z 14.04.; nr 399 z 7.05.; nr 489 z 22.05.; nr 520
  z 27.05.; nr 584 z 10.06.).

 • w Księgach pracowni diagnostycznej – mammografia „E” (pozostałe badania):

 1. brak pełnego oznaczenia podmiotu: kodu resortowego, stanowiącego I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz brak kodu resortowego stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
  co narusza § 36 pkt 1ww. rozporządzenia,

 2. niepełne oznaczenie lekarza zlecającego zabieg, a w przypadku, gdy zlecającym jest inny podmiot - także oznaczenia tego podmiotu, co narusza § 36 pkt 5 i 6 ww. rozporządzenia,

 3. niepełne oznaczenie osoby wykonującej badanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3, co narusza § 36 pkt 8 ww. rozporządzenia

 4. usuwanie pierwotnych wpisów w księdze dotyczących danych personalnych pacjenta, poprzez naklejanie kartki z nowymi danymi, co narusza § 4 pkt 3 ww. rozporządzenia (rok 2013 – pozycje nr: 297 z 19.06.; nr 338 z 17.07.;
  nr 354 z 31.07.; nr 423 z 9.09.; nr 593 z 2.12.; nr 595 z 4.12., rok 2014 – pozycje nr: 71 z 11.02.; nr 85 z 17.02.; nr 202 z 8.04.; nr 209 z 10.04;
  nr 222 z 16.04.; nr 246, nr 261 z 19.05.; nr 322 z 4.06.).

 • w Księgach Pracowni RTG z densytometrią

rok 2014:

 1. brak pełnego oznaczenia podmiotu: kodu resortowego, stanowiącego I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz brak kodu resortowego stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
  co narusza § 10.1 ust. 1 pkt b, d ww. rozporządzenia,

 2. niepełne oznaczenie lekarza zlecającego zabieg, a w przypadku gdy zlecającym jest inny podmiot - także oznaczenia tego podmiotu, co narusza
  § 36, pkt 5 i 6 ww. rozporządzenia,
 1. niepełne oznaczenie osoby wykonującej badanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3, co narusza § 36, pkt 8 ww. rozporządzenia.

rok 2013:

 1. niepełne oznaczenie lekarza zlecającego zabieg, a w przypadku, gdy zlecającym jest inny podmiot - także oznaczenia tego podmiotu, co narusza § 36, pkt 5 i 6 ww. rozporządzenia,

 2. niepełne oznaczenie osoby wykonującej badanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3,
  co narusza § 36, pkt 8 ww. rozporządzenia.

 • w dokumentacji indywidualnej prowadzonej w Poradni rehabilitacji i fizykoterapii, w Kartach zabiegów, brakowało informacji o programie rehabilitacji i jego wykonaniu, oznaczenia lekarza zlecającego zabieg leczniczy, oznaczenia osób wykonujących zabieg leczniczy, co narusza § 56 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ww. rozporządzenia;

 • w Księdze zabiegów, dla Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego dla POZ, brak pełnego oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej zabieg, co narusza § 32 pkt 7 § ww. rozporządzenia W księdze, na pierwszej stronie jest legenda dotycząca osób uprawnionych i wzorów ich podpisów, ale brak w niej informacji dotyczącej tytułu zawodowego i numeru prawa wykonywania zawodu,

 • nie prowadzi się Księgi zabiegów dla Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego
  w Chwalibogowie, co narusza § 40, pkt 3 d ww. rozporządzenia;

 • w obrębie komórki: Poradnia Medycyny Pracy nie prowadzi się Księgi wizytacji stanowisk pracy, co narusza § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz.1002).

Mosina

 • w Księgach pracowni diagnostycznej –RTG:

 1. niepełne oznaczenie lekarza zlecającego zabieg, a w przypadku, gdy zlecającym jest inny podmiot - także oznaczenia tego podmiotu, co narusza § 36, pkt 5 i 6 ww. rozporządzenia,

 2. niepełne oznaczenie osoby wykonującej badanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3, co narusza § 36, pkt 8 ww. rozporządzenia.

 • w Księgach pracowni diagnostycznej – Mammografia:

 1. brak pełnego oznaczenia podmiotu: kodu resortowego, stanowiącego I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz brak kodu resortowego stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
  co narusza § 10.1 ust. 1 pkt b, d ww. rozporządzenia,

 2. niepełne oznaczenie lekarza zlecającego zabieg, a w przypadku, gdy zlecającym jest inny podmiot - także oznaczenia tego podmiotu, co narusza § 36, pkt 5 i 6 ww. rozporządzenia,

 3. niepełne oznaczenie osoby wykonującej badanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3, co narusza § 36, pkt 8 ww. rozporządzenia.


W dokumentacji medycznej zbiorczej prowadzonej we Wrześni, w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Amika Konsorcjum Medyczne Sp. z o.o. Oddział Zabiegowy, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 • nie prowadzi się odrębnie Księgi Głównej Przyjęć i Wypisów oraz Księgi chorych oddziału, co narusza § 26 i 28 ww. rozporządzenia. Podmiot połączył obie księgi
  w dokument o nazwie: Księga ruchu chorych oddziału. Analiza tego
  dokumentu wykazała, że zawiera on większość danych wymaganych rozporządzeniem za wyjątkiem godziny wypisu pacjenta, co narusza § 29 pkt 7 oraz numeru karty depozytowej, co narusza § 26, pkt 16 ww. rozporządzenia;
 • nie prowadzi się Księgi odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć, co narusza § 27 ww. rozporządzenia;

 • w dokumentacji indywidualnej (Historiach chorób) brak protokołów operacyjnych oraz kart gorączkowych, co narusza § 15 ust. 1 pkt 4 i 12 ww. rozporządzenia;

 • w Księdze zabiegowej brak numeru kolejnego pacjenta w Księdze, co narusza
  § 32 punkt 2 ww. rozporządzenia;

 • w Księdze bloku operacyjnego stwierdzono skreślenia dotyczące przebiegu operacji bez podania ich przyczyny, co narusza § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia.

 1. skreślona pozycja w księdze - 886/127 zawierała: wypełnione dane dotyczące kolejnego numeru operacji, rozpoznania przedoperacyjnego, daty operacji, rodzaju znieczulenia, oraz nazwiska osoby dokonującej znieczulenia, nazwiska operatora i trzech instrumentariuszek, przebiegu operacji, wklejono kartkę z komputerowym opisem rodzaju i przebiegu operacji,

 2. skreślona pozycja w księdze - 887/128 zawierała: wypełnione dane dotyczące kolejnego numeru operacji, rozpoznania przedoperacyjnego, daty operacji, rodzaju znieczulenia, oraz nazwiska osoby dokonującej znieczulenia, nazwiska operatora i trzech instrumentariuszek, przebiegu operacji, wklejono kartkę z komputerowym opisem rodzaju i przebiegu operacji.

Ponadto wpisy w Księdze raportów lekarskich budzą wątpliwości, co do ich rzetelności, ponieważ dokonywane są różnym charakterem pisma, mimo że sporządza je ten sam lekarz,


co potwierdza jego pieczątka i podpis. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2014, poz.177 ze zm.) Księga raportów lekarskich powinna zawierać oznaczenie lekarza dokonującego wpisu.


Wobec powyższego wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.
Informację proszę przekazać pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej
i Zdrowia- Oddział Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Podpisano:

Wojewoda Wielkopolski

Piotr Florek


Pobieranie 37.49 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna