Rozporządzenie komisji (WE) nr 2771/1999Pobieranie 0.49 Mb.
Strona1/6
Data15.02.2018
Rozmiar0.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2771/99
z dnia 16 grudnia 1999 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/99 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych1, w szczególności jego art. 10 i 40,
a także mając na uwadze, co następuje:


 1. Rozporządzenie (WE) nr 1255/99 zastąpi rozporządzenie Rady (EWG) nr 805/682, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1587/963, jak również, inter alia, rozporządzenie Rady (EWG) nr 777/874, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1634/915 zmieniającym ustalenia dotyczące zakupów interwencyjnych masła i mleka odtłuszczonego w proszku. W świetle tych ustaleń oraz w świetle nabytego doświadczenia, właściwe jest wniesienie zmian oraz, tam gdzie jest to konieczne, uproszczenie szczegółowych zasad kierujących interwencją na rynku masła i śmietany. Z tego powodu, mając na uwadze przejrzystość, powinno zostać podjęte ponowne zredagowanie szczególnych rozporządzeń zawierających ustalenia dotyczące różnych aspektów interwencji, a mianowicie rozporządzeń Komisji (EWG) nr 2315/766, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1842/977, (EWG) nr 1547/878, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1802/959, (EWG) nr 1589/8710, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 124/199911 oraz rozporządzeniem (WE) nr 454/9512, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 390/199913.
 1. Art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/99 ustanawia kryteria, zgodnie z którymi agencje interwencyjne dokonują zakupu masła w drodze zaproszenia do składania ofert przetargowych oraz, zgodnie z którymi dokonywanie zakupów ma ulegać zawieszeniu. Konieczne jest, po pierwsze, określenie przypadki, w których dokonywanie zakupów powinno być otwierane oraz zamykane w Państwach Członkowskich, których to dotyczy oraz, po drugie, ustalenie okresu reprezentatywnego, w ciągu którego musi być rejestrowany poziom cen rynkowych na masło w stosunku do ceny zakupu interwencyjnego. W tym celu, zdefiniowana powinna zostać „cena rynkowa na masło” oraz powinny zostać ustanowione zarządzenia w sprawie rejestrowania tych cen na szczeblu krajowym. Z powodów praktycznych, Belgijsko - Luksemburska Unia Gospodarcza będzie uważana za pojedyncze Państwo Członkowskie.
 1. Agencje interwencyjne mogą wyłącznie dokonywać zakupu masła, które spełnia wymogi ustanowione w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1255/99, jak również takie warunki jakości oraz wyglądu, które muszą dopiero zostać określone. Określone powinny zostać również metody przeprowadzania analizy oraz szczegółowe zasady zarządzające przeprowadzaniem kontroli jakości oraz w przypadku, gdy wymagać będą tego okoliczności, należy ustanowić przepis dotyczący kontroli radioaktywności masła. W sytuacji, gdy będzie to właściwe, wysokość takich poziomów radioaktywności powinna zostać ustanowiona w drodze przepisów wspólnotowych. Jednakże, powinno umożliwić się Państwom Członkowskim autoryzowanie systemu samodzielnego przeprowadzania kontroli, z zastrzeżeniem pewnych warunków. Z powodów praktycznych, powinna istnieć możliwość przedłużania okresu, w którym produkowane jest masło wówczas gdy przerwa pomiędzy dwoma zaproszeniami do składania ofert przetargowych jest dłuższa niż 21 dni.
 1. W celu zapewnienia sprawnego działania ustaleń dotyczących interwencji, konieczne jest sprecyzowanie warunków dotyczących wydawania zezwoleń przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz weryfikacji zgodności z tymi warunkami w takich przedsiębiorstwach. W celu zapewnienia tego, że zarządzenia te są skuteczne, należy ustanowić przepis w sprawie działania, które ma zostać podjęte w przypadku gdy warunki te nie są spełniane. W związku z tym, że masło może zostać zakupione przez agencję interwencyjną należącą do Państwa Członkowskiego innego niż to, na którego obszarze masło to zostało wyprodukowane, agencja interwencyjna dokonująca zakupu powinna w takich przypadkach mieć możliwość sprawdzenia czy spełnione są warunki dotyczące jakości oraz wyglądu.
 1. Rozporządzenie (WE) nr 1255/99 stanowi o tym, że zakup powinien odbywać się w drodze procedury przetargowej. W celu zapewnienia tego, że wszystkie zainteresowane strony w ramach Wspólnoty traktowane są w równy sposób, zaproszenia do składania ofert przetargowych powinny być ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Określone powinny zostać szczegółowe informacje na temat przetargu, w szczególności powiadomienie o wielkości minimalnej, ostatecznych terminach składania ofert oraz o maksymalnej cenie zakupu. W celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi jakości oraz wyglądu masła w czasie, w którym składana jest oferta przetargowa oraz po wprowadzeniu masła do składu, powinno się wymagać od oferentów złożenia pisemnego zobowiązania w tej sprawie, wraz ze składaną przez nich ofertą przetargową. Ofertom przetargowym towarzyszyć powinno również wadium, mające na celu zagwarantowanie tego, że oferta przetargowa będzie podtrzymana po dacie zamknięcia terminu składania ofert przetargowych oraz tego, że masło zostanie dostarczone w terminach, które zostaną ustalone.
 1. Powinna istnieć możliwość zagwarantowania jakości masła oraz warunków zakupu w drodze przeprowadzania kontroli w różnych stadiach w okresie przechowywania. Nie spełnienie tych wymogów nie powinno dodatkowo obciążać budżetu Wspólnoty. Mając to na uwadze, należy ustanowić przepis nakładający obowiązek odebrania masła o niższym standardzie przez podmiot gospodarczy, który powinien być zobowiązany do poniesienia kosztów składowania;
 1. Zobowiązania Państw Członkowskich powinny zostać sprecyzowane z uwagi na właściwe zarządzanie składowanymi zapasami, w drodze ustalenia maksymalnej odległości dla miejsca składowania oraz maksymalnej wysokości kosztów, jakie maja być poniesione w przypadku, gdy odległość ta jest większa oraz w drodze nałożenia wymogu mówiącego, w szczególności o tym, że możliwy powinien być dostęp do zapasów, ich partie powinny być zidentyfikowane oraz, że przechowywane masło ma być ubezpieczone od ryzyka. W celu zapewnienia jednolitej częstotliwości oraz poziomu kontroli, konieczne jest sprecyzowanie charakteru oraz liczby kontroli pomieszczeń składowych przeprowadzanych przez władze krajowe.

8) Należyte zarządzanie zapasami interwencyjnymi wymaga tego, aby masło zostało odsprzedawane bezzwłocznie, gdy rynki zbytu stają się dostępne. W celu zapewnienia równego dostępu do masła przeznaczonego do sprzedaży, wszystkie zainteresowane strony powinny mieć możliwość dokonania zakupu. Mając na celu zapobieżenie destabilizacji rynku, cena sprzedaży powinna zostać ustalona przy wzięciu pod uwagę sytuacji rynkowej. Powinny zostać ustanowione warunki sprzedaży, pociągające za sobą złożenie zobowiązania wykonania, w szczególności te, które odnoszą się do przejmowania masła oraz terminów ostatecznych płatności. W celu monitorowania sytuacji, w jakiej znajdują się zapasy, Państwa Członkowskie powinny informować Komisję o ilościach sprzedanego masła.


9) Art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/99 przewiduje przyznanie pomocy dla prywatnych składów masła oraz śmietany. W celu zapewnienia należytego monitorowania zarządzeń, powinno się ustanowić przepis w sprawie umowy oraz zestawu warunków technicznych dotyczących warunków składowania. Z tego samego powodu, ustanowione powinny zostać również szczegółowe zasady dotyczące dokumentacji, rachunkowości oraz częstotliwości kontroli i procedur przeprowadzania inspekcji, w szczególności w odniesieniu do wymogów ustanowionych w art. 6 ust. 3. W celu ułatwienia kontroli obecności produktów składowanych w ramach umów składowania prywatnego, powinien istnieć przepis mówiący o odbieraniu tych produktów ze składu w partiach chyba, że Państwo Członkowskie zezwoli na odbiór mniejszej ilości.
10) W celu zapewnienia należytego zarządzania programem prywatnego składowania, właściwe jest doroczne ustalanie, na podstawie okresu składowania, kwoty pomocy, dat wprowadzania do składu oraz dat, w których właściciele składów mogą usuwać ze składów całość bądź część ilości obejmowanych przez umowy. Takie daty, okresy składowania oraz kwoty pomocy mogą ulegać zmianom z uwagi na sytuację rynkową.
11) W przypadku pomocy na śmietanę, w celu wzięcia pod uwagę wartości produktu oraz z powodów praktycznych, wielkość pomocy powinna zostać ustalona w ekwiwalencie masła oraz zgodnie z zawartością tłuszczu. Usprawiedliwiony jest również wymóg systematycznego kontrolowania zawartości tłuszczu. W tym celu, powinno wymagać się od właścicieli składów zobowiązania się do spełniania wymogu dotyczącego minimalnej zawartości tłuszczu, ustalonego uprzednio, w ciągu całego okresu składowania. Doświadczenie pokazuje, że w niektórych przypadkach pożądane jest zmniejszenie obciążenia pracą administracyjną poprzez postanowienie w sprawie przeprowadzania kontroli za pomocą pobierania próbek. Jednakże w związku z tym, że niemożliwe jest dokładne sprawdzenie zawartości tłuszczu w śmietanie po jej zamrożeniu, w przypadku gdy wspomniane powyżej zobowiązanie nie jest spełnione, żadna kwota pomocy nie powinna zostać wypłacona z uwagi na żadne partie znajdujące się w składzie po ostatniej przeprowadzonej kontroli, która dała pozytywny wynik.
12) Art. 6 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1255/99 przewiduje, że kwota pomocy może zostać zwiększona w przypadku gdy usprawiedliwione jest to zmianami na rynku. Z tego powodu ustalone powinny zostać warunki stanowiące o takim dostosowaniu oraz jego zakresie.
13) W związku z tym, że rozporządzenie (WE) nr 1255/99 przewiduje cenę zakupu interwencyjnego od 1 lipca 2000 r., mając na uwadze jasność sytuacji, powinna zostać określona cena zakupu interwencyjnego obowiązująca od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do 30 czerwca 2000 r.
14) Środki działania przewidziane przepisami niniejszego rozporządzenia pozostają w zgodzie z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
ROZDZIAŁ I
Zakres
Artykuł 1
1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady stosowania interwencyjnych środków działania w sektorze mleka oraz przetworów mlecznych zgodnie z przepisami art. 6 rozporządzenia (WE) 1255/99.
2. Dla celów niniejszego rozporządzenia Belgijsko-Luksemburska Unia Gospodarcza będzie uważana za pojedyncze Państwo Członkowskie.
ROZDZIAŁ II
Składowanie publiczne
CZĘŚĆ 1
Warunki dotyczące dokonywania zakupu masła
Artykuł 2
1. Z chwilą zaobserwowania w danym Państwie Członkowskim, że w ciągu dwóch kolejnych tygodni, cena rynkowa jest niższa niż 92% ceny interwencyjnej, Komisja rozpocznie dokonywanie zakupów zgodnie z procedurą przetargową, jak przewidziano przepisami art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/99 w tym Państwie Członkowskim, którego to dotyczy, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 42 tego rozporządzenia.
2. Z chwilą zaobserwowania w danym Państwie Członkowskim, że w ciągu dwóch kolejnych tygodni, cena rynkowa jest równa bądź wyższa niż 92% ceny interwencyjnej, Komisja zawiesi dokonywanie zakupów zgodnie z procedurą przetargową, jak przewidziano przepisami art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/99 w tym Państwie Członkowskim, którego to dotyczy, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 42 tego rozporządzenia.
Artykuł 3
Agencje interwencyjne będą dokonywały zakupu wyłącznie takiego masła, które spełnia warunki przepisów zawartych w art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1255/99 oraz w art. 4 niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 4
1. Właściwe władze przeprowadzają kontrolę jakości masła przy zastosowaniu metod analitycznych określonych w załącznikach I, II i III oraz na podstawie próbek pobranych zgodnie z zasadami ustanowionymi w załączniku IV. Jednakże, Państwa Członkowskie mogą, o ile Komisja wyrazi na to zgodę, ustanowić system samodzielnego kontrolowania pod ich własnym nadzorem, w odniesieniu do pewnych wymogów dotyczących jakości oraz w przypadku pewnych przedsiębiorstw, które otrzymały zezwolenie.
2. Poziomy radioaktywności w maśle nie mogą przekroczyć maksymalnych poziomów dopuszczalnych, w przypadkach gdy ma to zastosowanie, zgodnie z zasadami obowiązującymi we Wspólnocie.
Poziom skażenia radioaktywnego produktu będzie monitorowany wyłącznie w przypadku, gdy będzie wymagała tego sytuacja oraz w wymaganym okresie. W razie konieczności, czas trwania oraz zakres kontroli zostanie określony zgodnie z procedurą, ustanowioną w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1255/99.
3. Masło zostanie wyprodukowane w ciągu 23 dni poprzedzających datę zamknięcia terminu składania ofert przetargowych, o których mowa w art. 10. W przypadku, gdy przerwa pomiędzy dwoma następującymi po sobie zaproszeniami do składania ofert przetargowych jest dłuższa niż 21 dni, masło może zostać wyprodukowane w tym okresie.
4. Minimalna ilość oferowanego masła będzie wynosiła 10 ton. Państwa Członkowskie mogą ustanowić wymóg, aby masło było oferowane wyłącznie w pełnych tonach.
5. Masło jest pakowane oraz dostarczane w blokach o wadze co najmniej 25 kilogramów wagi netto.
6. Masło jest opakowane w nowy, mocny materiał, w taki sposób aby zapewnić jego ochronę podczas całego transportu, składowania oraz odbioru z składu. Na opakowaniach są widoczne co najmniej następujące dane, jeżeli będzie to stosowne w postaci kodu:
a) numer zatwierdzenia identyfikujący zakład oraz Państwo Członkowskie produkcji;
b) data produkcji;
c) data wprowadzenia do składowania;
d) produkcyjny numer partii oraz numer opakowania; numer opakowania może zostać zastąpiony numerem palety znajdującym się na palecie;
e) słowa „śmietana słodka” w przypadku gdy faza wodna masła posiada odpowiednią wartość pH;
f) symbol krajowej klasy jakości, o której mowa w załączniku V w przypadku, gdy wymagane jest to przez Państwo Członkowskie produkcji.
Państwa Członkowskie mogą odstąpić od obowiązku umieszczania na opakowaniach daty wprowadzenia do składowania, pod warunkiem, że zarządzający składem zobowiąże się do prowadzenia rejestru, w którym rejestrowane będą dane, o których mowa w drugim akapicie, pod datą wprowadzenia do składowania.
Artykuł 5
1. Przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1255/99 otrzymają zezwolenie wyłącznie w następujących przypadkach:
a) gdy otrzymały zezwolenie zgodnie z przepisami art. 10 dyrektywy Rady 92/46/EWG14,oraz posiadają odpowiednie wyposażenie techniczne;
b) gdy podejmą się one prowadzenia stałych rejestrów w formie określonej przez właściwą agencję każdego Państwa Członkowskiego oraz wymieniających miejsce pochodzenia surowców, ilości uzyskanego masła oraz opakowań, identyfikację oraz datę wyjścia każdej wyprodukowanej partii przeznaczonej do objęcia przez zakup w ramach interwencji publicznej;
c) gdy wyrażą one zgodę na przedstawienie swojej produkcji masła do specjalnej inspekcji urzędowej oraz, w przypadku gdy będzie miało to zastosowanie, na spełnienie wymogów dotyczących klasy jakości krajowej, o której mowa w załączniku V;
d) gdy zobowiążą się one do powiadomienia agencji odpowiedzialnej za przeprowadzanie inspekcji, co najmniej dwa dni robocze wcześniej, o swoim zamiarze produkcji masła objętego interwencja publiczną. Jednakże, Państwa Członkowskie mogą ustanowić krótszy termin.
2. W celu zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia, kompetentne agencje będą przeprowadzały nie zapowiedziane kontrole „na miejscu”, na podstawie harmonogramu produkcji masła objętego zakupami interwencyjnymi w tych przedsiębiorstwach, których to dotyczy.
Przeprowadzą one co najmniej:
a) jedną kontrolę na okres wynoszący 28 dni produkcji towaru objętego przez interwencję, wraz z co najmniej jedną kontrolą co sześć miesięcy, w celu sprawdzenia rejestrów, o których mowa w ust. 1 lit. b);
b) jedną kontrolę co sześć miesięcy, w celu sprawdzenia zgodności z innymi warunkami wydania zezwolenia, o których mowa w ust. 1.
3. Wydane zezwolenie zostanie wycofane w wypadku, gdy nie spełniane są już warunki wstępne określone w ust. 1 lit. a). zezwolenie może zostać ponownie przyznane, na prośbę zainteresowanego przedsiębiorstwa po upływie co najmniej sześciomiesięcznego okresu, po przeprowadzeniu dokładnej kontroli.
Z wyjątkiem przypadków wystąpienia siły wyższej, w razie ujawnienia w przedsiębiorstwie faktu niespełnienia jednego z podjętych przez nie zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit. b), c) oraz d), zezwolenie zostanie zawieszone na okres od jednego do 12 miesięcy, w zależności od powagi ujawnionej nieprawidłowości.
Państwo Członkowskie nie nakazuje takiego zawieszenia w przypadku, gdy ujawnione zostaje, że nieprawidłowość nie została popełniona rozmyślnie bądź w wyniku poważnego zaniedbania oraz ma ona niewielkie znaczenie w odniesieniu do skuteczności kontroli przewidzianych przepisami ust. 2.
4. Sporządzone zostanie sprawozdanie na temat kontroli przeprowadzonych zgodnie z przepisami ust. 2 i 3, określający:
a) datę przeprowadzenia kontroli;
b) jej czas;
c) przeprowadzone czynności.
Sprawozdanie zostaje podpisane przez odpowiedzialnego kontrolera.
5. Państwa Członkowskie powiadomią Komisję o środkach działania podjętych w związku z kontrolami przewidzianymi w ust. 2 i 3 w terminie jednego miesiąca od ich przyjęcia.
Artykuł 6
1. W przypadku, gdy masło oferowane jest do sprzedaży w Państwie Członkowskim innym niż ten, w którym zostało ono wyprodukowane, zakup odbędzie się pod warunkiem przedstawienia certyfikatu dostarczonego nie później niż w terminie 45 dni od daty zamknięcia terminu na składanie ofert przetargowych, przez kompetentną agencję tego Państwa Członkowskiego, w którym miała miejsce produkcja.
Certyfikat ten zawiera informacje, o których mowa w art. 4 ust. 6 lit. a), b), d) oraz, o ile jest to stosowne, lit. f), potwierdzenie tego, że masło zostało wyprodukowane bezpośrednio oraz wyłącznie z pasteryzowanej śmietany, w rozumieniu treści art. 6 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1255/99, w przedsiębiorstwie, które otrzymało zezwolenie we Wspólnocie.
2. W przypadku, gdy Państwo Członkowskie produkcji przeprowadziło kontrole, o których mowa w art. 4 ust. 1, omawiany certyfikat zawiera również wyniki tych kontroli oraz potwierdza, że produkt, którego to dotyczy jest masłem w rozumieniu treści art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1255/99. W takim przypadku, opakowanie, o którym mowa w art. 4 ust. 6 musi być zaplombowane za pomocą numerowanej etykiety wydanej przez właściwą agencję Państwa Członkowskiego produkcji. Numer ten musi zostać wpisany do certyfikatu, o którym mowa w ust. 1.
CZĘŚĆ 2
Rejestrowanie cen
Artykuł 7
Ceny rynkowe masła, jak określono w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/99 będą cenami franco fabryka płatnymi w terminie 21 dni, z wyłączeniem podatków oraz opłat krajowych, masła świeżego spełniającego warunki określone w art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) 1255/99, w formie opakowanego bloków o wadze co najmniej 25 kilogramów netto.
Ceny fabryczne zostaną podniesione o jednolitą kwotę w wysokości 2,5 EUR za 100 kilogramów w celu objęcia nimi kosztów transportu koniecznych z uwagi na dostarczenie masła do chłodni.
Artykuł 8


 1. Ceny rynkowe na szczeblu krajowym będą rejestrowane w każdym tygodniu, albo przez komisje do spraw cen, albo na reprezentatywnych rynkach.

Cotygodniowe rejestrowanie cen będzie odnosiło się do tych cen, o których mowa w art. 7, zarejestrowanych w ciągu poprzedzającego tygodnia.


Wysokość cen zostanie wyrażona w euro, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, na 100 kilogramów.
2. Państwa Członkowskie określą:
a) kwestię członkostwa w komisjach do spraw cen, w taki sposób aby zapewnić, że kupujący oraz sprzedający zaangażowani w transakcje obejmujące dużą ilość masła, byli w nich równo reprezentowani lub, w zależności od okoliczności, system rejestrowania cen na rynkach reprezentatywnych;
b) przepisy wymagane do kontrolowania danych, na podstawie których opiera się rejestrowanie cen;
c) w przypadkach, w których transakcje dotyczące masła o jakości, o której mowa w art. 7 akapit pierwszy mają wielkość niewystarczającą aby mogły zostać uznane za reprezentatywne, kryteria określania stosunku pomiędzy cenami za masło, z uwagi na które miała miejsce wystarczająca wielkość transakcji a tymi cenami za masło, o których mowa w art. 7.
Państwa Członkowskie dostarczą Komisji omówienie zarządzeń ustanowionych zgodnie z przepisami pierwszego akapitu.
3. Nie później niż do godziny 12.00 w południe (czasu brukselskiego) w każdą środę, Państwa Członkowskie powiadomią Komisję o cenach zarejestrowanych zgodnie z przepisami ust. 1.
4. W każdy czwartek, Komisja zarejestruje poziom cen rynkowych w każdym Państwie Członkowskim w porównaniu do ceny zakupu interwencyjnego.
CZĘŚĆ 3
Procedura przetargowa
Artykuł 9
Z chwilą stwierdzenia przez Komisję, że warunek, o którym mowa w art. 2 ust. 1 został spełniony w danym Państwie Członkowskim, agencja interwencyjna, której to dotyczy dokona zakupu masła zgodnie z przepisami niniejszej części.
Zawiadomienie o zaproszeniu do składania ofert przetargowych zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł 10
Data zamknięcia terminu składania ofert przetargowych z uwagi na poszczególne zaproszenie do składania ofert przetargowych będzie przypadała na każdy drugi oraz czwarty wtorek miesiąca w południe (czasu brukselskiego), z wyjątkiem drugiego wtorku w sierpniu oraz czwartego wtorku w grudniu. W przypadku, gdy wtorek jest dniem święta państwowego, datą zamknięcia będzie ostatni poprzedzający dzień roboczy w południe (czasu brukselskiego).
Artykuł 11
1. Zainteresowane strony wezmą udział w procedurze przetargowej ogłoszonej przez agencję interwencyjną Państwa Członkowskiego, albo w drodze złożenia pisemnej oferty przetargowej za wydaniem pokwitowania, albo za pomocą jakiegokolwiek środka telekomunikacji pisemnej, wraz z potwierdzeniem odbioru.
2. Oferty przetargowe zawierają:
a) nazwę oraz adres oferenta;
b) oferowaną ilość, minimalną zawartość tłuszczu;
c) wysokość proponowanej ceny za 100 kilogramów masła, z wyłączeniem krajowych podatków oraz opłat, dostarczonego do punktu rozładunkowego chłodni, wyrażoną w euro, w zaokrągleniu do nie więcej niż do dwóch miejsc po przecinku;
d) wskazanie miejsca, w którym znajduje się masło.
3. Oferty przetargowe są ważne wyłącznie wówczas, gdy:
a) dotyczą one ilości masła spełniającej wymogi określone w art. 4 ust. 4;
b) towarzyszy im pisemne zobowiązanie oferenta, w którym ten podejmuje się spełnić przepisy art. 4 ust. 3 oraz 17 ust. 2;
c) dostarczone zostanie potwierdzenie wpłacenia przez oferenta wadium w wysokości 5 EUR za 100 kg dla poszczególnego zaproszenia do składania ofert przetargowych w tym Państwie Członkowskim, w którym złożona została oferta przetargowa, przed datą zamknięcia terminu składania ofert przetargowych.
4. Zobowiązanie, o którym stanowi ust. 3 lit. b), w przypadku gdy zostało ono początkowo przekazane do agencji interwencyjnej, będzie uważane za automatycznie odnowione z uwagi na kolejne zaproszenia do składania ofert przetargowych, o ile nie zostanie, w sposób wyraźny unieważnione przez oferenta bądź agencję interwencyjną, pod warunkiem, że:
a) w oryginalnej ofercie przetargowej stwierdza się, że oferent zamierza skorzystać z tego przepisu,
b) w kolejnych ofertach przetargowych znajduje się odniesienie do tego przepisu (art. 11 ust. 4) oraz do daty oryginalnej oferty przetargowej.
5. Agencja interwencyjna zarejestruje dzień, w którym otrzymała ofertę przetargową, obejmowane przez nią ilości oraz odpowiadające im daty produkcji oraz miejsca, w których składowane jest oferowane masło.
6. Oferty przetargowe nie mogą być wycofane po upływie, o którym mowa w art. 10, terminu składania ofert przetargowych dotyczącego poszczególnego zaproszenia do składania ofert przetargowych.
Artykuł 12
Podtrzymanie oferty przetargowej po upływie terminu składania ofert przetargowych oraz dostarczenie masła do składu wskazanego przez agencję interwencyjną w terminie określonym w art. 15 ust. 3, stanowią wymogi podstawowe w rozumieniu art. 20 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/8515.
Artykuł 13
1. Państwa Członkowskie powiadomią Komisję o ilościach oraz cenach oferowanych przez oferentów, nie później niż o godzinie 9.00 przed południem (czasu brukselskiego) w dniu następującym po dacie zamknięcia, o której mowa w art. 10.
2. Z uwagi na oferty przetargowe otrzymane w odpowiedzi na poszczególne zaproszenie do składania ofert przetargowych, Komisja ustali wysokość maksymalnej ceny zakupu, poprzez odniesienie do obowiązujących cen zakupu interwencyjnego, zgodnie z procedurą określoną przez przepisy art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1255/99.
3. Może zostać podjęta decyzja o zaniechaniu procedury zaproszenia do składania ofert przetargowych.
Artykuł 14
1. Oferty zostaną odrzucone w przypadku, gdy proponowana cena jest wyższa niż cena maksymalna, o której mowa w art. 13 ust. 2, obowiązująca z uwagi na procedurę przetargową, której to dotyczy.
2. Prawa oraz obowiązki wynikające z procedury przetargowej nie są przenoszalne.
Artykuł 15
1. Oferenci zostaną bezzwłocznie powiadomieni przez agencję interwencyjną o wyniku ich uczestnictwa w procedurze przetargowej.
W przypadku, gdy oferty przetargowe nie zostały rozpatrzone pomyślnie, wadium, o których mowa w art. 11 ust. 3 lit. c) zostanie bezzwłocznie zwrócone.
2. Agencja interwencyjna wyda bezzwłocznie oferentowi, którego oferta została przyjęta, zaopatrzony w datę oraz w numer kwit wydawczy, określający:
a) ilości, które mają zostać dostarczone;
b) ostateczną datę realizacji dostawy masła;
c) chłodnię, do której masło musi zostać dostarczone.
3. Oferent, którego oferta została przyjęta dostarczy masło do punktu załadunkowego chłodni w terminie 21 dni od daty upływu terminu składania ofert przetargowych. Dostawa może zostać realizowana w kilku partiach.
Wszelkie koszty poniesione w związku z wyładunkiem masła w punkcie wyładunkowym chłodni zostaną pokryte przez oferenta, którego oferta została przyjęta.
4. Wadium zostanie zwrócone tuż po dostarczeniu przez oferenta, którego oferta została przyjęta, ilości wskazanej na kwicie wydawczym, w określonym terminie.
5. Z wyjątkiem wystąpienia przypadków siły wyższej, w wypadku gdy oferent, którego oferta została przyjęta nie dostarczy masła w ustanowionym terminie, przepadkowi ulegnie wadium, o którym mowa w art. 11 ust. 3 lit. c), w wysokości proporcjonalnej do nie dostarczonej ilości, jak również odwołane zostanie dokonywanie zakupów w odniesieniu do pozostałych ilości.
Artykuł 16
1. Agencja interwencyjna wypłaci oferentowi, którego oferta została przyjęta cenę w wysokości wskazanej w ofercie przetargowej, z uwagi na każdą przejętą ilość masła, w okresie pomiędzy 45 a 65 dniem od daty przejęcia, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z przepisami art. 3 i 4.
2. Dzień przejęcia oznacza dzień, w którym masło zostaje wprowadzone do chłodni, wskazanej przez agencję interwencyjną, jednakże nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu, w którym wydany został kwit wydawczy, o którym mowa w art. 15 ust. 2.
Artykuł 17
1. Masło zostanie przyjęte na próbny okres składowania. Ustala się, że długość tego okresu będzie wynosiła 30 dni począwszy od dnia przejęcia.
2. Poprzez swoje oferty przetargowe, sprzedający zobowiązują się do tego, że, w przypadku gdy kontrola przeprowadzana z chwilą wprowadzenia do składu wskazanego przez agencję interwencyjną ujawni, że masło nie spełnia wymogów określonych w przepisach art. 3 oraz 4 bądź, w przypadku gdy, pod koniec próbnego okresu składowania, minimalna jakość organoleptyczna masła okaże się być niższa niż jakość określona w załączniku I:


 1. odbiorą oni z powrotem masło, którego powyższe dotyczy; oraz
 1. opłacą oni koszty składowania masła, którego powyższe dotyczy, od dnia, w którym zostało ono przejęte do dnia jego odebrania z składu.

Kosztami, które mają zostać opłacone są koszty, które agencja interwencyjna wpłaci na konto Sekcji Gwarancyjnej (EAGGF), zgodnie z przepisami art. 7 ust. 2 lit. a) oraz b) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3597/9016.


Kwoty te zostaną wpłacone rachunek Sekcji Gwarancyjnej (EAGGF).
CZĘŚĆ 4
Dostarczenie oraz odebranie ze składu
Artykuł 18
1. Państwa Członkowskie ustanowią normy techniczne określające w szczególności, wysokość temperatury składowania na nie niższą niż – 15o C, dla chłodni, o których mowa w art. 6 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1255/99 oraz podejmą wszelkie inne środki konieczne dla zapewnienia właściwego składowania masła. Odpowiednie formy ryzyka zostaną pokryte przez ubezpieczenie, w formie albo zobowiązania wynikającego z umowy na rzecz właścicieli składów albo całościowego pokrycia odpowiedzialności ponoszonej przez agencję interwencyjną; Państwa Członkowskie mogą również występować w roli swoich własnych ubezpieczycieli.
2. Agencje interwencyjne będą wymagały, aby masło zostało dostarczone do punktu wyładunkowego chłodni oraz zostało wprowadzone do składu i składowane tam, na paletach, w taki sposób ,aby utworzyć łatwo identyfikowalne oraz łatwo dostępne partie.
3. Właściwa agencja, odpowiedzialna za kontrole przeprowadzi nie zapowiedziane kontrole obecności masła w składzie, zgodnie z przepisami art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2148/9617.
Artykuł 19
1. Agencja interwencyjna dokona wyboru dostępnej chłodni znajdującej się najbliżej miejsca, w którym składowane jest masło.
Jednakże, pod warunkiem, że wybór chłodni nie prowadzi do poniesienia dodatkowych kosztów składowania, agencja interwencyjna może dokonać wyboru innego składu znajdującego się w odległości określonej w ust. 2.
Agencja interwencyjna może dokonać wyboru chłodni znajdującej się w większej odległości w przypadku, gdy wynikający stąd wydatek, włącznie z kosztami składowania oraz transportu, jest niższy. W takim wypadku, agencja interwencyjna bezzwłocznie powiadamia Komisję o dokonanym przez siebie wyborze.
2. Odległość maksymalna, o której mowa w art. 6 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1255/99 będzie wynosiła 350 kilometrów. Przy większych niż ta odległościach, dodatkowe koszty transportu ponoszone przez agencję interwencyjną będą wynosiły 0,065 EUR za tonę oraz za kilometr.
Jednakże, w przypadku gdy agencja interwencyjna dokonująca zakupu masła znajduje się w Państwie Członkowskim innym niż to, na którego obszarze składowane jest oferowane masło, przy obliczaniu odległości maksymalnej, o której mowa w akapicie pierwszym, nie będzie w żaden sposób brana pod uwagę odległość pomiędzy składem sprzedającego a granicą Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się agencja interwencyjna dokonująca zakupu.
3. Opłaty dodatkowe, o których mowa w ust. 2 zostaną poniesione przez agencję interwencyjną wyłącznie w przypadku gdy temperatura masła nie przekracza 6o C w chwili przybycia do chłodni.
Artykuł 20
W czasie odbioru ze składu, agencja interwencyjna, w przypadku dostawy z chłodni, udostępni masło na paletach w punkcie załadunkowym składu, załadowane, w przypadku gdy będzie to właściwe, na środek transportu, czy jest to samochód ciężarowy, czy wagon kolejowy. Związane z tym koszty zostaną poniesione przez agencję interwencyjną, natomiast wszelkie koszty załadunku oraz zdejmowania z palet zostaną poniesione przez kupującego masło.
CZĘŚĆ 5
Sprzedaż masła
Artykuł 21
Agencje interwencyjne w Państwach Członkowskich sprzedadzą każdej zainteresowanej stronie masło, które znajduje się w ich posiadaniu oraz, które zostało wprowadzone do składu przed 1 września 1999 r.
Artykuł 22
1. Masło będzie sprzedawane ze składu po cenie równej cenie zakupu interwencyjnego określonej w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1255/99 oraz obowiązującej w dniu, w którym zawarta jest umowa sprzedaży, plus 1 EUR za 100 kg.
Masło będzie sprzedawane w ilościach nie mniejszych niż pięć ton. Jednakże, w przypadku gdy pozostała w składzie ilość jest mniejsza niż pięć ton, sprzedaż będzie dotyczyła takiej mniejszej ilości.
2. Agencja interwencyjna dokona sprzedaży masła wyłącznie w przypadku, gdy wniesione zostało zabezpieczenie równe kwocie 10 EUR za 100 kg, nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży, w celu zapewnienia, że spełnione zostały wymogi podstawowe w rozumieniu art. 20 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85, w odniesieniu do przejęcia masła w terminie ustanowionym w art. 23 ust. 1 akapit pierwszy niniejszego rozporządzenia.
3. Agencja interwencyjna będzie dokonywała sprzedaży masła zgodnie z datami umieszczenia go w składzie, począwszy od najstarszego z całości dostępnej ilości bądź, w zależności od okoliczności, z ilości dostępnej w składzie lub składach wskazanych przez kupującego.
Artykuł 23
1. Kupujący przyjmie dostawę masła w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia umowy sprzedaży.
Dostawa może zostać przyjęta ratalnie, przy czym wielkość każdej raty będzie wynosiła nie mniej niż pięć ton. Jednakże, w przypadku, gdy pozostała w składzie ilość jest mniejsza niż pięć ton, dostarczona może zostać taka ilość mniejsza.
2. Przed przyjęciem dostawy każdej ilości masła, kupujący zapłaci agencji interwencyjnej cenę odpowiednią do ilości dostarczanej.
3. Z wyjątkiem zaistnienia przypadków siły wyższej, umowa sprzedaży zostanie rozwiązana w odniesieniu do wszelkich takich ilości, których dostawy kupujący nie przyjął w okresie wymienionym w ust. 1.
4. Zabezpieczenie przewidziane przepisami art. 22 ust. 2 ulegnie przepadkowi w odniesieniu do tych wszystkich ilości, z uwagi na które umowa sprzedaży została rozwiązana zgodnie z przepisami ust. 3. Zabezpieczenie zostanie bezzwłocznie zwrócone w odniesieniu do ilości, których dostawy zostały przyjęte w ustanowionym okresie.
5. W razie siły wyższej, agencja interwencyjna podejmie takie działania jakie uzna za konieczne z uwagi na powstałe okoliczności.
Artykuł 24
Nie później niż we wtorek każdego tygodnia, Państwa Członkowskie powiadomią Komisję o tych ilościach masła, które w poprzedzającym tygodniu:
a) stanowiły przedmiot umowy sprzedaży;
b) zostały przejęte.
ROZDZIAŁ III
Prywatne składowanie masła oraz śmietany
CZĘŚĆ 1
Warunki umowy oraz składowania
Artykuł 25
Dla celów niniejszego rozdziału:


 • „składowana partia” oznacza ilość o wadze co najmniej jednej tony oraz jednorodnego składu i jakości, pochodzącą z tego samego zakładu, objętą składowaniem w tym samym składzie oraz tego samego dnia;
 • „dzień rozpoczęcia składowania objętego umową” oznacza dzień następujący po dniu wprowadzenia do składu;
 • „ostatni dzień składowania objętego umową” oznacza dzień poprzedzający dzień odebrania ze składu.


Artykuł 26
Umowy prywatnego składowania masła bądź śmietany, zgodnie z art. 6 ust. 3 akapit czwarty rozporządzenia (WE) nr 1255/99 będą zawierane pomiędzy agencją interwencyjną tego Państwa Członkowskiego, na którego obszarze składowane są masło bądź śmietana a osobami fizycznymi bądź prawnymi, zwanymi dalej „kontrahentami”.
Artykuł 27
1. Umowa prywatnego składowania może zostać zawarta wyłącznie z uwagi na takie masło bądź śmietanę, o których mowa w art. 6 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1255/99.
Masło musi być wyprodukowane w przedsiębiorstwie, które otrzymało zezwolenie zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 lit. a), b) oraz c) niniejszego rozporządzenia, w okresie 28 dni, poprzedzającym rozpoczęcie składowania objętego umową. Masło odpowiada takiej krajowej klasie jakości Państwa Członkowskiego produkcji, o której mowa w załączniku V, ponadto jego poziom radioaktywności nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych poziomów, o których mowa w art. 4 ust. 2.
2. Umowa składu nie może zostać zawarta na masło lub śmietanę:
a) z uwagi na które złożone zostało podanie o przyznanie pomocy w ramach bezpośredniego spożycia, zgodnie z innymi przepisami Wspólnoty;
b) które zostało umieszczone w składzie zgodnie z zarządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/8018; dalsze umieszczanie w składzie zgodnie ze wspomnianymi zarządzeniami będzie uznawane za zakończenie okresu składowania objętego umową.
Artykuł 28
1. Umowy składu będą zawierane na piśmie z uwagi na jedną bądź więcej składowanych partii oraz będą zawierały postanowienia dotyczące w szczególności:
a) takiej ilości masła bądź śmietany, której dotyczy umowa;
b) wielkości pomocy, bez uszczerbku dla przepisów art. 38;
c) terminów dotyczących wykonania umowy, bez uszczerbku dla przepisów art. 6 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia (WE) nr 1255/99;
d) identyfikacji chłodni.
2. Środki działania z zakresu kontroli, przede wszystkim te, o których mowa w art. 33, oraz informacja, o której mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, będą stanowiły przedmiot szczegółowych ustaleń opracowanych przez agencję interwencyjną Państwa Członkowskiego, w którym ma miejsce składowania. Umowa składu będzie odnosiła się do tych ustaleń szczegółowych.
3. Wspomniane ustalenia szczegółowe będą stanowiły o tym, że na opakowaniach masła znajdują się co najmniej następujące informacje szczegółowe, które, jeżeli będzie to właściwe, mogą zostać zakodowane:


 1. numer identyfikujący zakład oraz Państwo Członkowskie produkcji;
 1. data produkcji;
 1. data wprowadzenia do składowania;
 1. numer partii wyrobów;
 1. napis „solone” w przypadku masła, o którym mowa w pierwszym akapicie tiret trzecie art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/99;
 1. wskazanie krajowej klasy jakości, o której mowa w załączniku V;
 1. waga netto.

Państwa Członkowskie mogą znieść obowiązek umieszczania na opakowaniu daty umieszczenia w składzie, pod warunkiem że właściciel składu zobowiąże się do prowadzenia rejestru, w którym, w dniu wprowadzenia do składu wpisywane będą informacje szczegółowe, o których mowa w akapicie pierwszym.


Artykuł 29
1. Wprowadzenie do składu może mieć miejsce wyłącznie pomiędzy 15 marca a 15 sierpnia tego samego roku. Odbiór ze składu może mieć miejsce wyłącznie od 16 sierpnia roku w którym ma miejsce składowanie.
2. Odbiór ze składu dotyczy całości składowanych partii bądź, w przypadku, gdy agencja interwencyjna wyrazi na to zgodę, mniejszych ilości. Jednakże, w okolicznościach, o których mowa w art. 33 ust. 2 lit. a), ze składu odebrana może zostać wyłącznie zaplombowana ilość.
Artykuł 30
1. Podania w sprawie zawarcia umowy z agencją interwencyjną mogą odnosić się wyłącznie do tych partii masła oraz śmietany, które zostały w pełni objęte składowaniem.
Podania muszą nadejść do agencji interwencyjnej w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty wprowadzenia do składu. Agencje interwencyjne będą rejestrowały daty ich otrzymania.
W przypadku, gdy podanie nadejdzie do agencji interwencyjnej w ciągu 10 dni roboczych po terminie ostatecznym, umowa składu może wciąż zostać zawarta, jednakże, wielkość pomocy zostanie zmniejszona o 30%.
2. Umowy składu są zawierane w okresie nie przekraczającym 30 dni od daty zarejestrowania podania.
Artykuł 31
W przypadku, gdy masło składowane jest w innym Państwie Członkowskim niż Państwo Członkowskie produkcji, zawarcie umowy składu, o którym mowa w art. 30, odbędzie się pod warunkiem przedstawienia świadectwa dostarczonego przez właściwą agencję Państwa Członkowskiego, w którym miała miejsce produkcja, w terminie 50 dni od daty wprowadzenia masła do składowania.
Wspomniane świadectwo zawiera informacje wymienione w art. 28 ust. 3 lit. a), b) oraz d) oraz potwierdzać, że produkt, którego dotyczy jest masłem w rozumieniu art. 6 ust. 3 akapit pierwszy akapitu rozporządzenia (WE) nr 1255/99.
W przypadku, o którym mowa w pierwszym ustępie, umowy składu są zawierane w terminie nie przekraczającym 60 dni od daty zarejestrowania podania.
CZĘŚĆ 2
Kontrole
Artykuł 32
1. Państwa Członkowskie zapewnią, że spełnione zostały wszystkie warunki dotyczące tytułu do wypłaty.
2. Kontrahent bądź, na żądanie Państwa Członkowskiego lub za jego zgodą, osoba odpowiedzialna za skład, udostępni właściwej agencji odpowiedzialnej za kontrolę wszelkie dokumentu umożliwiające przeprowadzenie weryfikacji następujących danych szczegółowych dotyczących produktów umieszczonych w składzie prywatnym:


 1. numeru zatwierdzenia identyfikującego zakład oraz Państwo Członkowskie produkcji;
 1. daty produkcji;
 1. daty wprowadzenia do składowania;
 1. numeru składowanego partii;
 1. obecności w składzie oraz adresu składu;
 1. daty odbioru ze składu

3. Kontrahent bądź, w wypadku gdy ma to zastosowanie, osoba odpowiedzialna za skład będzie prowadziła dostępne w składzie rejestry dotyczące każdej umowy, obejmujące:


a) numer składowy partii produktów umieszczonych w składzie prywatnym;
b) daty umieszczenia oraz odbioru ze składu;
c) ilość masła bądź śmietany, ze wskazaniem na składowaną partię;
d) umiejscowienie produktów w składzie.
4. Składowane produkty muszą być łatwo identyfikowalne, łatwo dostępne oraz zidentyfikowane indywidualnie z uwagi na umowę.
Artykuł 33
1. Z chwilą umieszczenia w składzie, właściwa agencja przeprowadzi kontrole w ciągu okresu rozpoczynającego się z datą umieszczenia w składzie i kończącego się 28 dni po dacie zarejestrowania podania w sprawie zawarcia umowy, o którym mowa w art. 30.
W celu zapewnienia, że składowane produkty kwalifikują się do objęcia pomocą, kontrole zostaną przeprowadzone na reprezentatywnej próbce stanowiącej co najmniej 5% ilości umieszczonych w składzie, w celu zapewnienia, że, w odniesieniu wystarczająco do między innymi, wagi, tożsamości oraz charakteru produktów, składowane partie w całości są fizycznie zgodne z danymi podanymi w podaniu w sprawie zawarcia umowy.
2. Właściwa agencja:
a) albo zaopatrzy w plomby produkty z uwagi na umowę, składowaną partię bądź mniejszą ilość w czasie przeprowadzania kontroli przewidzianych w ust. 1;
b) albo przeprowadzi niezapowiedziana kontrolę, w drodze zbadania próbki, w celu zapewnienia, że produkty są obecne w składzie. Próbka, której to dotyczy musi mieć charakter reprezentatywny oraz musi odpowiadać co najmniej 10%ilości całkowitej obejmowanej przez umowę prywatnego składowania w ramach środka pomocy do prywatnego składowania.
3. Pod koniec okresu składowania objętego umową, właściwa agencja, w drodze badania próbki, przeprowadzi weryfikację wagi oraz tożsamości. W tym celu, kontrahent powiadomi właściwą agencję, co najmniej pięć dni roboczych przed końcem maksymalnego okresu składowania objętego umową i wynoszącego 210 dni bądź w wypadku, gdy jest to właściwe oraz w wypadku gdy obiór produktów następuje w 210 dniowym okresie, przed rozpoczęciem czynności odbioru wskazując konkretne partie w składzie.
Jednakże, w przypadku, gdy masło znajduje się nadal w składzie po wygaśnięciu maksymalnego okresu składowania objętego umową, kontrola, o której mowa w akapicie pierwszym może zostać przeprowadzona wówczas, gdy masło odbierane jest ze składu. W tym celu, kontrahent powiadomi właściwą agencję, co najmniej pięć dni roboczych przed rozpoczęciem odbioru.
W przypadkach określonych w pierwszym i drugim akapicie, Państwa Członkowskie mogą zaakceptować krótszy niż wynoszący pięć dni roboczych termin ostateczny.
4. Na temat kontroli przeprowadzonych zgodnie z przepisami ust. 1, 2 oraz 3 zostanie sporządzone sprawozdanie podające następujące dane:


 1. data przeprowadzenia kontroli;
 1. czas jej trwania;
 1. wykonane czynności.

Sprawozdanie to musi zostać podpisane przez odpowiedzialnego kontrolera oraz podpisany z drugiej strony przez kontrahenta bądź w zależności od okoliczności, osobę odpowiedzialną za skład, ponadto musi on zostać włączony do dossier wypłaty.


5. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dotyczących co najmniej 5% skontrolowanych ilości produktów, kontrola zostanie rozszerzona o większą ilość próbki w celu oznaczenia jej przez właściwą agencję.
Państwa Członkowskie powiadomią Komisję o takich przypadkach w terminie czterech tygodni.
CZĘŚĆ 3
Pomoc w odniesieniu do składowania
Artykuł 34
1. Pomoc w odniesieniu do prywatnego składowania zgodnie z tym co przewidziane jest w art. 6 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1255/99 może zostać przyznana wyłącznie w przypadku, gdy długość okresu składowania objętego umową wynosi pomiędzy 90 a 210 dni.
W przypadku ,gdy kontrahent nie spełni warunków terminu, o którym mowa w art. 33 ust. 3, pomoc zostanie zmniejszona o 15% oraz zostanie wypłacona wyłącznie z uwagi na okres, za który kontrahent dostarczy właściwej agencji zadowalający dowód na to, że masło bądź śmietana pozostawały składowane w ramach umowy.
2. Bez uszczerbku dla przepisów art. 38, Komisja każdego roku ustali, zgodnie z procedurą określoną w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1255/99, wielkość pomocy, o której mowa w art. 6 ust. 3 akapit trzeci wspomnianego rozporządzenia, z uwagi na umowy prywatnego składowania rozpoczynającego się w ciągu tego roku, którego to dotyczy.
3. Wypłata pomocy będzie realizowana w odpowiedzi na podanie złożone przez kontrahenta, pod koniec okresu składowania objętego umową, w terminie 120 dni od daty otrzymania podania, pod warunkiem, że zostały przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 33 ust. 3 oraz, że spełnione zostały warunki uprawniające do uzyskania pomocy.
Jednakże, w przypadku, gdy w toku jest administracyjne badanie dotyczące uprawnienia do otrzymania pomocy, wypłata nie zostanie zrealizowana do czasu uznania takiego uprawnienia.
4. Po upływie 60 dni składowania objętego umową, na żądanie kontrahenta dokonana może zostać pojedyncza wypłata zaliczkowa pomocy, pod warunkiem, że kontrahent wniesie zabezpieczenie równe wielkości wypłaty zaliczkowej plus 10%. Wielkość omawianej wypłaty zaliczkowej zostanie obliczona na podstawie okresu składowania wynoszącego 90 dni. Zabezpieczenie zostanie zwrócone z chwilą wypłacenia bilansu pomocy, o której mowa w ust. 3.
Artykuł 35
1. W przypadku gdy, pod koniec okresu pierwszych 60 dni składowania objętego umową, pogorszenie jakości masła bądź śmietany przekracza normę przyjętą dla składu, kontrahenci mogą uzyskać zezwolenie na, jednorazowe z uwagi na składowaną partię, zastąpienie wadliwej ilości, na ich koszt własny, równą ilością masła bądź śmietany, zgodnie z uzgodnieniami znajdującymi się w art. 6 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1255/99.
W przypadku gdy kontrole przeprowadzone w czasie składowania bądź w czasie odbioru ujawnią wadliwe ilości, żadna kwota pomocy nie będzie mogła zostać wypłacona z uwagi na takie ilości. Ponadto, pozostała wielkość składowanej partii, która wciąż kwalifikuje się do objęcia pomocą nie może wynosić mniej niż jedną tonę. Ta sama zasada będzie obowiązywała w przypadku, gdy część partii jest odbierana przed dniem 16 sierpnia bądź przed wygaśnięciem minimalnego okresu składowania.
2. Dla celów obliczania wielkości pomocy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy, za pierwszy dzień składowania objętego umową będzie uważany dzień rozpoczęcia składowania objętego umową.
Artykuł 36
1. Pomoc do składowania śmietany może zostać przyznana wyłącznie z uwagi na śmietanę pasteryzowaną o zawartości tłuszczu wynoszącej nie mniej niż 35% oraz nie więcej niż 80%.
2. Dla celów obliczania wielkości pomocy, ilości śmietany zostaną zamienione na ekwiwalent masła poprzez odniesienie do masła o zawartości tłuszczu wynoszącej 82% przy pomnożeniu zawartości tłuszczu w śmietanie przez wartość 1,20.
3. Zawartość tłuszczu wymieniona w ust. 1 zostanie skontrolowana przed zamrożeniem śmietany przez laboratorium, które otrzymało zezwolenie od właściwej agencji.
Artykuł 37
1. Państwa Członkowskie mogą zezwolić kontrahentom na podjęcie dobrowolnego zobowiązania, z uwagi na wszystkie składowane partie zgodnie ze wszystkimi umowami zawartymi w ciągu bieżącego roku, przestrzegania jednolitej minimalnej zawartości tłuszczu, ustalonej uprzednio w granicach określonych w art. 36 ust. 1.
W przypadku, gdy zastosowanie mają przepisy ust. 1, pomoc zostanie przyznana na podstawie ustalonej uprzednio minimalnej zawartości tłuszczu.
W takich przypadkach, Państwa Członkowskie przeprowadzą kontrolę zawartości tłuszczu zgodnie z przepisami art. 36 ust. 3, w drodze wyrywkowego badania próbek podczas częstych i niezapowiedzianych wizytacji.
W przypadku, gdy kontrole takie ujawnią, że zawartość tłuszczu jest mniejsza niż ustalona uprzednio zawartość minimalna, żadna kwota pomocy nie zostanie wypłacona z uwagi na składowane partie umieszczone w składzie od czasu ostatniej kontroli, która dała pomyślne wyniki, ponadto przepisy ust. 1 nie będą już obowiązywały z uwagi na kontrahenta, którego to dotyczy na pozostałą część okresu składowania objętego umową.
Jednakże, w przypadku, gdy ujawnione zostanie, że zawartość tłuszczu jest mniejsza niż 2% poniżej ustalonej uprzednio minimalnej zawartości tłuszczu, pomoc zostanie wypłacona w oparciu o ujawnioną zawartość tłuszczu, minus 10%.
Artykuł 38
1. W przypadku, gdy sytuacja rynkowa będzie tego wymagała, wielkość pomocy, długość okresów wprowadzania oraz odbierania ze składu oraz długość maksymalnego okresu składowania mogą zostać zmienione w ciągu takiego roku oraz z uwagi na umowy, które dopiero mają zostać zawarte.
2. W przypadku, gdy maksymalna cena zakupu ustalona w drodze zaproszenia do składania ofert przetargowych zgodnie z przepisami art. 13 ust. 2, wyrażona w euro bądź, w przypadku krajów nie biorących udziału w jednej walucie, w krajowym środku płatniczym, oraz obowiązująca w dniu rozpoczęcia składowania objętego umową, jest wyższa od ceny obowiązującej w ostatnim dniu składowania objętego umową, wielkość pomocy ustanowionej zgodnie z przepisami art. 34 ust. 2 zostanie powiększona o kwotę równą wszelkim redukcjom maksymalnej ceny zakupu przekraczającym 2% ceny obowiązującej w dniu rozpoczęcia składowania objętego umową.
W przypadku, gdy cena ta byłaby niższa od wysokości ceny obowiązującej w ostatnim dniu składowania objętego umową, wielkość pomocy ustanowiona zgodnie z przepisami art. 34 ust. 2 zostanie zmniejszona o kwotę równą wszelkiemu wzrostowi maksymalnej ceny zakupu, przekraczającemu 2% ceny obowiązującej w dniu rozpoczęcia składowania objętego umową. Jednakże, redukcja wielkości pomocy nie może przekroczyć całkowitej kwoty pomocy.
3. Dostosowanie wielkości pomocy, o której mowa w ust. 2, będzie stosowana wyłącznie wówczas gdy, w ciągu okresu składowania objętego umową, maksymalna cena zakupu została ustalona zgodnie z przepisami art. 13 ust. 2 oraz gdy, w ostatnim dniu składowania objętego umową, dokonywanie zakupu rozpoczęło się w ponad ośmiu Państwach Członkowskich.
W przypadku, gdy maksymalna cena zakupu nie została ustalona w ciągu 21 dni poprzedzających bezpośrednio rozpoczęcie okresu składowania objętego umową, wysokość maksymalnej ceny zakupu uważana za obowiązującą w pierwszym dniu składowania objętego umową będzie równa 90% obowiązującej ceny zakupu interwencyjnego.
ROZDZIAŁ IV
Przepisy przejściowe oraz końcowe
Artykuł 39
Rozporządzenia (EWG) nr 2315/76, 1547/87, 1589/87 oraz (WE) nr 454/95 niniejszym tracą moc.
Rozporządzenie (WE) nr 454/95 stosuje się nadal do umów prywatnego składowania zawartych przed 1 stycznia 2000 r.
Odniesienia do rozporządzeń uchylonych są traktowane jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 40
Cena interwencyjna za masło obowiązująca od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2000 r. jest ceną określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1400/199919.
Artykuł 41
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 1999 r.
W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

ZAŁACZNIK I
WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADU, CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCI ORAZ METODY ANALITYCZNE
Masło stanowi emulsję stałą, głównie o charakterze układu wodno-olejowego o następujących cechach charakterystycznych składu oraz jakości.


Parametry

Zawartość oraz charakterystyka jakości

Metoda referencyjna

Tłuszcz

Maksymalnie 82%

2

Woda

Maksymalnie 16%

2

Nie-tłuszczowe substancje stałe

Maksymalnie 2%

2

Wolne kwasy tłuszczowe1

Maksymalnie 1,2 mmole/100 g tłuszczu

2

Wartość nadtlenku

Maksymalnie 0,3 meq tlenu/1 000 g tłuszczu

2

Pałeczki

Niewykrywalne w 1 g

2

Tłuszcz pochodzenia nie mlekowy

Niewykrywalne w analizie triglicerydowej

2

Substancje śladowe1

- sterole2

- wanilina2

- ester etylowy kwasu karotenowego2

- triglicerydy kwasu enantowego2


Nie wykrywalne

2

Inne substancje śladowe1

Nie wykrywalne

Metody zatwierdzone przez właściwą władzę

Sensoryczne cechy charakterystyczne

Co najmniej cztery na pięć możliwych punktów za wygląd, smak oraz konsystencję

2

Dyspersja wodna

Co najmniej cztery punkty

2


1 Substancje śladowe zatwierdzone zgodnie z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 3143/85 (Dz. U. nr L 298 12.11.1985, str. 9) oraz nr 429/90 (Dz.U. nr L 45 z 21.02.1990, str. 8) oraz (WE) nr 2571/97 (Dz.U. nr L 350 z 20.12.1997, str. 3).
2 Patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1854/96 (Dz.U. nr L 246 z 27.09.1996, str. 5) ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 881/1999 (Dz.U. nr L 111 z 29.04.1999, str. 24), ustanawiające listę metod referencyjnych, które mają być stosowane w analizie oraz ocenie jakości mleka oraz przetworów mlecznych obejmowanych przez organizację wspólnego rynku.ZAŁĄCZNIK II
METODA REFERENCYJNA SŁUŻĄCA DO WYKRYWANIA OBCYCH TŁUSZCZÓW W TŁUSZCZU MLEKOWYM W DRODZE GAZOWO-CHROMATOGRAFICZNEJ ANALIZY TRIGLICERYDÓW – REWIZJA 1


 1. Dziedzina oraz zakres stosowania

Niniejsza norma określa metodę służącą do wykrywania obcych tłuszczów, zarówno tłuszczów warzywnych oraz tłuszczów zwierzęcych, takich jak łój wołowy oraz słonina w tłuszczu mlekowym przetworów mlecznych, przy użyciu gazowo - chromatograficznej analizy triglicerydów.


Używając określonej formuły triglicerydowej tłuszcze warzywne oraz zwierzęce są jakościowo oraz ilościowo wykrywalne w czystym tłuszczu mlekowym bez względu na warunki żywienia oraz laktacji.
Uwaga 1: Pomimo tego, że kwas masłowy (C 4) występujący wyłącznie w tłuszczach mlekowych umożliwia przeprowadzenie szacunków ilościowych od niskich do średnich wielkości tłuszczu mlekowego w tłuszczach warzywnych, bardzo trudno jest uzyskać informację o charakterze jakościowym oraz ilościowym w zakresie dodania do co najmniej 20% (% wagowo) obcego tłuszczu do czystego tłuszczu mlekowego z powodu dużego zróżnicowania C4 wahającego się przeciętnie pomiędzy 3,5 a 4,5% (% wagowo).
Uwaga 2: Wyniki ilościowe mogą zostać uzyskane w praktyce wyłącznie w drodze analizy triglicerydowej, ponieważ zawartość sterolu w tłuszczach warzywnych różni się w zależności od czynności produkcyjnych oraz warunków obróbki.
2. Definicja
Tłuszcze obce w tłuszczu mlekowym: zgodnie z definicją podaną w tej normie, tłuszczami obcymi są wszystkie tłuszcze warzywne oraz zwierzęce z wyjątkiem tłuszczu mlekowego.
3. Zasada omawianej metody
Po dokonaniu ekstrakcji tłuszczu mlekowego należy przygotować roztwór podstawowy.
W tym roztworze oznaczane są triglicerydy (całkowite liczby węglowe) w drodze gazowo - chromatograficznej w upakowanych kolumnach. Poprzez wprowadzanie procentowej ilości wagowej różnej wielkości molekuł tłuszczowych (C24 – C54 – wyłącznie liczby parzyste) do formuły triglicerydowej, tłuszcze obce są albo wykrywane jakościowo, albo oznaczane ilościowo.
Uwaga: Przestrzegając opisanej tutaj oceny zastosowana może zostać włosowata chromatografia gazowa, jeżeli gwarantowane jest uzyskanie porównywalnych wyników20.
4. Odczynniki
Muszą zostać użyte chemikalia klasy analitycznej.
4.1 Gaz nośny: azot, stopień czystości > 99,996%.
4.2 Standardowe triglicerydy21, nasycone, jak również cholesterol do standaryzacji standardu tłuszczu mlekowego zgodnie z częścią 6.5.4.
4.3 Metanol, bezwodny.
4.4 n-Heksan
4.5 n-Heptan
4.6 Toluen
4.7 Roztwór dimetylochlorosilanu: 50 ml dimetychlorosilanu rozpuszczone w 283 ml toluenu.
4.8 Gaz łatwopalny: wodór i syntetyczne powietrze
4.9 Faza stacjonarna, 3-% OV-1 na 125/150 mikrometrów (siatka 100/120) Gas ChromQ.22
4.10 10% roztwór masła kakaowego
5. Instrumenty
Normalna aparatura laboratoryjna, a przede wszystkim następujący sprzęt:
5.1 Wysoko - temperaturowy chromatograf gazowy przystosowany do temperatur wynoszących co najmniej 400 – 450o C, wyposażony w wykrywacz jonizacji płomienia (FID – flame ionization detector) oraz urządzenie do stałej kontroli przepływu masy dla gazu nośnego. Gaz łatwopalny: 30 ml/min H2, 270 ml/min powietrze syntetyczne.
Uwaga: Z powodu wysokich temperatur występujących przy analizach triglicerydowych, szklane wkładki w FID oraz w systemie wtryskowym muszą być często czyszczone.
Chromatograf gazowy musi być wyposażony w przegrody, wytrzymujące wysokie temperatury, które mogą być często używane oraz wykazywać ogólnie mały stopień „ociekania”.
Uwaga: Stosowne są Chromblue (tm) septa (przegroda) (Chrompack).
Przegrody muszą być wymieniane w regularnych odstępach czasu, np. średnio po 100 wtryskach bądź bezzwłocznie gdy zaczyna psuć się rozdzielczość (patrz ilustracja 4).
5.2 Kolumna chromatograficzna
Szklana kolumna w kształcie litery U (o wewnętrznej średnicy 2 mm i długości 500 mm), która jest najpierw silanizowana zgodnie z częścią 6.1 za pomocą dimetylochlorosilanu w celu dezaktywowania szklanej powierzchni.
Uwaga: Odpowiednie są również nieco dłuższe (80 – 200 mm długości) kolumny upakowane. Przy ich pomocy uzyskana może zostać nieco lepsza odtwarzalność wyników. Z drugiej strony, faza stacjonarna wykazuje okazjonalne pęknięcia po operacji, które mogą z kolei doprowadzić do uzyskania gorszych wyników ilościowych. Ponadto, płomień FID jest łatwy do zgaszenia w wyniku wymaganego wyjątkowo dużego przepływu gazu nośnego, wynoszącego od 75 do 85 ml/min.
5.3 Urządzenie do wypełniania kolumny (patrz ilustracja 1)

Zakręcić nasadę z filtrem, do której dociśnięte jest włókno szklane oraz faza stacjonarna

Wypełnić OV-1 do wysokości oznaczenia

Kolumna szklana, która ma zostać wypełniona

Wejście dla N2Pobieranie 0.49 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna