Rozporządzenie komisji (WE) nr 2042/2003Pobieranie 3.1 Mb.
Strona8/39
Data30.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39

M.A.711 Prawa instytucji

a) Instytucja zarządzająca nieprzerwaną zdatnością do lotu może:


1. zarządzać nieprzerwaną zdatnością do lotu statków powietrznych eksploatowanych w lotniczych przewozach niehandlowych, wymienionych w zaświadczeniu o zezwoleniu;
2. zarządzać nieprzerwaną zdatnością do lotu statkami powietrznymi eksploatowanymi w lotniczych przewozach handlowych w przypadku gdy zostaną one wymienione w certyfikacie przewoźnika lotniczego;
3. zorganizować przeprowadzenie zadania związanego z nieprzerwaną zdatnością do lotu w ramach swojego zezwolenia wspólnie z inną instytucją, która działa zgodnie z jej systemem zapewniania jakości.
b) Ponadto uprawniona instytucja zarządzająca nieprzerwaną zdatnością do lotu może zostać upoważniona do:
1. wystawiania certyfikatu oceny zdatności do lotu, lub;
2. wydawania zaleceń w sprawie oceny zdatności do lotu Państwu Członkowskiemu rejestracji.
c) W celu uzyskania praw na podstawie lit. b), instytucja podlega rejestracji w jednym z Państw Członkowskich.

M.A.712 System zapewnienia jakości

a) Aby zagwarantować, że uprawniona instytucja zarządzająca nieprzerwaną zdatnością do lotu stale spełnia wymagania niniejszej podczęści, ustanawia ona system zapewniania jakości i powołuje dyrektora ds. jakości, który monitoruje zgodność z procedurami koniecznymi do zagwarantowania zdatności do lotu statków powietrznych, a także odpowiedniość tych procedur. Monitorowanie zgodności obejmuje system zwrotnego informowania dyrektora, jako osoby odpowiedzialnej, aby w razie potrzeby zapewnić podjęcie działań naprawczych.


b) System zapewniania jakości monitoruje działania określone w części M sekcja A podczęść G. Zawiera on przynajmniej następujące funkcje:
1. monitorowanie zgodności wszystkich działań określonych w części M sekcja A podczęść G z zatwierdzonymi procedurami, oraz;
2. monitorowanie zgodności całości zlecanej obsługi technicznej z umową, oraz;
3. monitorowanie stałej zgodności z wymaganiami niniejszej części.
c) Dokumentacja obejmująca wymienione działania przechowywana jest przez okres co najmniej dwóch lat.
d) W przypadku gdy uprawniona instytucja zarządzająca nieprzerwaną zdatnością do lotu otrzymała uprawnienia zgodnie z przepisami innej części, system zapewniania jakości może zostać połączony z wymaganiami nałożonymi w innej części.
e) W przypadku lotniczych przewozów handlowych, system zapewniania jakości określony w części M sekcja A podczęść G stanowi zintegrowaną część systemu zapewniania jakości przewoźnika.
f) W przypadku małej instytucji określonej w części M sekcja A podczęść G, która nie ma praw przyznawanych na podstawie pkt M.A.711 lit. b), system zapewniania jakości może być zastąpiony regularnymi przeglądami instytucji.

M.A.713 Zmiany w instytucji zarządzającej nieprzerwaną zdatnością do lotu

W celu zagwarantowania właściwemu organowi możliwości stwierdzenia czy zachowana jest stała zgodność z przepisami niniejszej części, uprawniona instytucja zarządzająca nieprzerwaną zdatnością do lotu powiadamia ten organ o propozycjach następujących zmian przed ich przeprowadzeniem:


1. nazwy instytucji,
2. siedziby instytucji,
3. dodatkowych siedzib instytucji,
4. dyrektora jako osoby odpowiedzialnej,
5. osób określonych w pkt M.A.706 lit. c),
6. obiektów, procedur, zakresu prac i personelu, które mogą mieć wpływ na wydanie zezwolenia.
W przypadku proponowanych zmian personelu, który nie był wcześniej znany kierownictwu, zmiany te są zgłaszane przy najbliższej sposobności.

M.A.714 Prowadzenie dokumentacji

a) Instytucja zarządzająca nieprzerwaną zdatnością do lotu rejestruje informacje szczegółowe dotyczące przeprowadzanych prac. Przechowywana jest dokumentacja wymagana zgodnie z pkt M.A.305 i gdzie stosowne, zgodnie z pkt M.A.306.


b) Jeśli instytucja zarządzająca nieprzerwaną zdatnością do lotu ma prawa określone w pkt M.A.711 lit. b), przechowuje kopie wszystkich wydanych certyfikatów oceny zdatności do lotu i zaleceń wraz ze wszystkimi towarzyszącymi dokumentami.
c) Instytucja zarządzająca nieprzerwaną zdatnością do lotu przechowuje kopie całej dokumentacji wymienionej w lit. b) przez okres dwóch lat po ostatecznym wycofaniu statku powietrznego z eksploatacji.
d) Dokumentacja jest przechowywana w sposób, który zapewnia jej ochronę przed zniszczeniem, zmianami i kradzieżą.
e) Cały sprzęt komputerowy służący do wykonywania kopii zapasowych przechowywany jest w innym miejscu niż ten zawierający dane robocze, w otoczeniu, które zapewnia utrzymywanie ich w dobrym stanie.
f) W przypadku gdy zarządzanie nieprzerwaną zdatnością do lotu statku powietrznego zostaje przekazane innej instytucji lub osobie, całość przechowywanej dokumentacji zostaje przekazana do wspomnianej instytucji. Okresy przechowywania dokumentacji mają dalej zastosowanie do wspomnianej instytucji lub osoby.
g) W przypadku gdy instytucja zarządzająca nieprzerwaną zdatnością do lotu zamyka swoją działalność, cała przechowywana dokumentacja jest przekazywana właścicielowi statku powietrznego.

M.A.715 Zezwolenia bezterminowe

a) Zezwolenie jest wystawiane na czas nieokreślony. Zachowuje swoją ważność pod warunkiem, że:


1. instytucja przestrzega przepisów niniejszej części, zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania wobec wykrytych nieprawidłowości określonymi w pkt M.B.705 oraz;
2. właściwy organ ma zapewniony dostęp do instytucji w celu stwierdzenia zachowania stałej zgodności z przepisami niniejszej części, oraz;
3. nie zrzeczono się ani nie cofnięto zezwolenia.
b) Wobec zrzeczenia się zezwolenia lub jego cofnięcia, zaświadczenie o zezwoleniu zwracane jest właściwemu organowi.

M.A.716 Nieprawidłowości

a) Nieprawidłowość poziomu 1 oznacza każdą znaczącą niezgodność z wymaganiami części M, która obniża standard bezpieczeństwa i poważnie zagraża bezpieczeństwu lotu.


b) Nieprawidłowość poziomu 2 oznacza każdą niezgodność z wymaganiami części M, która mogłaby obniżyć standard bezpieczeństwa i potencjalnie zagrozić bezpieczeństwu lotu.
c) Po otrzymaniu powiadomienia o odkrytych nieprawidłowościach zgodnie z przepisami pkt M.B.705 posiadacz zezwolenia dla instytucji zarządzającej nieprzerwaną zdatnością do lotu określa plan działań naprawczych i przedstawia je właściwemu organowi do akceptacji w terminie uzgodnionym z tym organem.
PODCZĘŚĆ H


Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna