Rozporządzenie komisji (WE) nr 2042/2003


M.A.708 Zarządzanie nieprzerwaną zdatnością do lotuPobieranie 3.1 Mb.
Strona7/39
Data30.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   39

M.A.708 Zarządzanie nieprzerwaną zdatnością do lotu

a) Zarządzanie nieprzerwaną zdatnością do lotu jest prowadzone w całości zgodnie z zaleceniami części M sekcja A podczęść C.


b) W odniesieniu do każdego zarządzanego statku powietrznego uprawniona instytucja zarządzająca nieprzerwaną zdatnością do lotu:
1. opracowuje i kontroluje program obsługi technicznej, włącznie z odpowiednim programem zapewniania wiarygodności,
2. przedstawia program obsługi technicznej statku powietrznego i jego zmiany właściwemu organowi do zatwierdzenia i dostarcza kopię programu właścicielowi statku powietrznego eksploatowanego w celach niehandlowych,
3. zarządza zatwierdzaniem modyfikacji i napraw,
4. zapewnia, że całość obsługi technicznej jest przeprowadzana zgodnie z zatwierdzonym programem obsługi technicznej i realizowana zgodnie z przepisami części M sekcja A podczęść H,
5. gwarantuje, że są stosowane wszystkie odpowiednie wytyczne dotyczące zdatności do lotu i operacyjne wytyczne mające wpływ na nieprzerwaną zdatność do lotu,
6. zapewnia, że wszelkie usterki wykryte podczas przeprowadzania regularnej obsługi technicznej lub zgłoszone są naprawiane przez odpowiednio uprawnioną instytucję obsługi technicznej,
7. zapewnia, że w każdym przypadku gdy jest to niezbędne statek powietrzny jest przekazywany do odpowiednio uprawnionej instytucji obsługi technicznej,
8. koordynuje wykonanie regularnej obsługi technicznej, stosowanie wytycznych dotyczących zdatności do lotu, wymianę części o ograniczonej żywotności oraz przeprowadzanie kontroli podzespołów w celu zapewnienia poprawnego wykonania prac,
9. administruje całą dokumentacją nieprzerwanej zdatności do lotu i/lub technicznym rejestrem przewoźnika i je archiwizuje,
10. gwarantuje, że sprawozdanie na temat masy i wyważenia odzwierciedla aktualny stan statku powietrznego.
c) W przypadku lotniczych przewozów handlowych, jeśli przewoźnik nie ma odpowiednich uprawnień zgodnie z częścią 145, przewoźnik zawiera pisemną umowę na obsługę techniczną z instytucją uprawnioną zgodnie z przepisami części 145 lub innym przewoźnikiem, opisując szczegółowo funkcje wymienione w ramach pkt M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 i M.A.301-6, zapewniając, że całość obsługi technicznej zostanie ostatecznie przeprowadzona przez uprawnioną instytucję obsługi technicznej zgodnie z przepisami części 145 i określając wsparcie funkcji zapewniania jakości wymienionych w pkt M.A.712 lit. b). Umowy dotyczące regularnej obsługi technicznej w bazie i na trasie statków powietrznych oraz obsługi technicznej silnika, wraz z wszelkimi zmianami, są zatwierdzane przez właściwy organ. Jednakże w przypadku:
1. statku powietrznego wymagającego nieplanowanej obsługi technicznej umowa może przyjąć postać indywidualnych zamówień na wykonanie prac, kierowanych do instytucji obsługi technicznej określonej w przepisach części 145;
2. obsługi technicznej podzespołów, w tym także silnika, umowa określona w lit. c) może przyjąć postać indywidualnych zamówień na wykonanie prac, kierowanych do instytucji obsługi technicznej wymienionej w przepisach części 145.

M.A.709 Dokumentacja

Wykonując zadania zapewniania nieprzerwanej zdatności do lotu wymienione w pkt M.A.708 uprawniona instytucja zarządzająca nieprzerwaną zdatnością do lotu przechowuje i wykorzystuje aktualne dane dotyczące obsługi technicznej określone w pkt M.A.401.M.A.710 Ocena zdatności do lotu

a) W celu spełnienia wymagań pkt M.A.902 w zakresie oceny zdatności do lotu statku powietrznego, uprawniona instytucja zarządzająca nieprzerwaną zdatnością do lotu prowadzi pełną udokumentowaną ocenę dokumentacji statku powietrznego, aby stwierdzić czy:


1. właściwie zarejestrowano liczbę wylatanych godzin dla płatowca, silnika i śmigła, a także związanych z tym liczbę cykli lotów, oraz;
2. instrukcja użytkowania w locie jest dostosowana do wyposażenia statku i odzwierciedla status ostatnich zmian; oraz;
3. cała zaplanowana obsługa techniczna statku powietrznego została przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym programem obsługi technicznej, oraz;
4. wszystkie odkryte usterki zostały naprawione lub, gdzie stosowne, odłożone na późniejszy termin w kontrolowany sposób; oraz;
5. wszystkie odpowiednie wytyczne dotyczące zdatności do lotu zostały zastosowane i prawidłowo zarejestrowane; oraz;
6. wszystkie modyfikacje i naprawy statku powietrznego zostały zarejestrowane i zatwierdzone zgodnie z przepisami części 21, oraz;
7. wszystkie podzespoły o ograniczonej żywotności zamontowane w statku powietrznym są prawidłowo zidentyfikowane, zarejestrowane, a także nie upłynął termin ich zdatności do użytku, oraz;
8. całość obsługi technicznej została zrealizowana zgodnie z przepisami niniejszej części, oraz;
9. sprawozdanie dotyczące aktualnej masy i wyważenia nie straciło ważności i odzwierciedla wyposażenie statku, oraz;
10. stan statku powietrznego odpowiada najnowszym zmianom w projekcie jego typu zatwierdzonym przez Agencję.
b) Personel ds. oceny zdatności do lotu uprawnionej instytucji zarządzającej nieprzerwaną zdatnością do lotu przeprowadza fizyczny przegląd statku powietrznego. Do celów takiego przeglądu, personelowi ds. oceny zdatności do lotu, niemającemu odpowiednich kwalifikacji zgodnie z przepisami części 66, towarzyszą pracownicy mający takie kwalifikacje.
c) Wykonując fizyczny przegląd statku powietrznego, personel ds. oceny zdatności do lotu gwarantuje, że:
1. wszystkie wymagane oznaczenia i tablice zostały prawidłowo zamontowane, oraz;
2. stan statku powietrznego jest zgodny z zatwierdzoną instrukcją użytkowania w locie, oraz;
3. wyposażenie statku odpowiada zatwierdzonej dokumentacji, oraz;
4. nie znaleziono żadnej usterki, która nie została potraktowana zgodnie z przepisami pkt M.A.404, oraz;
5. podczas przeglądu dokumentacji nie wykryto niezgodności między nią a stanem samolotu.
d) W drodze odstępstwa od przepisów pkt M.A.902 lit. a), ocenę zdatności do lotu można zaplanować na maksymalnie 90 dni później bez utraty ciągłości schematu oceny zdatności do lotu, aby umożliwić wykonanie fizycznego przeglądu podczas kontroli obsługi technicznej.
e) Certyfikat zdatności do lotu, określony w pkt M.A.902 (formularz 15b EASA), lub zalecenie, jest wydawane przez właściwie upoważniony personel ds. oceny zdatności do lotu zgodnie z pkt M.A.707 w imieniu uprawnionej instytucji zarządzającej zdatnością do lotu, po stwierdzeniu prawidłowego przeprowadzenia oceny zdatności do lotu.
f) Kopię certyfikatu oceny zdatności do lotu wydanego lub przedłużonego dla danego statku powietrznego przesyła się do Państwa Członkowskiego rejestracji tego statku w ciągu 10 dni.
g) Zadania oceny zdatności do lotu nie mogą być zlecane podwykonawcom.
h) Właściwy organ jest informowany w przypadku gdy wyniki oceny zdatności do lotu są nieprzekonujące.Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna