Rozporządzenie komisji (WE) nr 2042/2003


ZATWIERDZONY PODSTAWOWY KURS SZKOLENIAPobieranie 3.1 Mb.
Strona39/39
Data30.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

ZATWIERDZONY PODSTAWOWY KURS SZKOLENIA147.A.200 Zatwierdzony podstawowy kurs szkolenia
a) Na zatwierdzony podstawowy kurs szkolenia składają się szkolenia teoretyczne, egzaminy sprawdzające wiedzę teoretyczną, szkolenia praktyczne i ocena umiejętności praktycznych.
b) Szkolenie teoretyczne obejmuje dziedziny dla kategorii lub podkategorii A, B1 lub B2 licencji utrzymania statku powietrznego opisanej w części 66.
c) Egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną obejmuje reprezentatywny przekrój dziedzin z lit. b) elementu szkolenia.
d) Szkolenie praktyczne obejmuje praktyczne wykorzystanie zwykłego oprzyrządowania/sprzętu, demontaż/montaż różnych części statku powietrznego oraz udział w przeprowadzanych reprezentatywnych działaniach dotyczących utrzymania istotnych dla danego modułu określonego w części 66.
e) Ocena umiejętności praktycznych obejmuje praktyczne szkolenie i wykazuje, czy słuchacz potrafi właściwie korzystać z narzędzi i sprzętu oraz pracować zgodnie z podręcznikami utrzymania.
f) Czas trwania podstawowych szkoleń powinien być zgodny z załącznikiem I.
g) Czas trwania kursów konwersji pomiędzy (pod)kategoriami określany jest poprzez ocenę programu podstawowego szkolenia i związanych z nim praktycznych potrzeb w zakresie szkoleń.
147.A.205 Egzaminy sprawdzające podstawową wiedzę
Egzaminy sprawdzające podstawową wiedzę:
a) są zgodne ze standardem określonym w części 66.
b) są przeprowadzane bez korzystania z notatek.
c) obejmują reprezentatywny przekrój dziedzin z danego modułu szkoleń zgodnie z częścią 66.
147.A.210 Podstawowa ocena umiejętności praktycznych
a) Podstawowa ocena umiejętności praktycznych przeprowadzana jest podczas podstawowego szkolenia w zakresie utrzymania przez wyznaczonego oceniającego umiejętności praktyczne na zakończenie każdego okresu wizytacji praktycznego warsztatu/miejsca utrzymania.
b) Słuchacz musi uzyskać pozytywną ocenę w odniesieniu do punktu 147.A.200 lit. e).
PODSEKCJA D

SZKOLENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ODPOWIEDNIEGO TYPU/ZADAŃ147.A.300 Szkolenia odnoszące się do odpowiedniego typu/zadań
Organizacja szkoląca w zakresie utrzymania otrzymuje zatwierdzenie umożliwiające prowadzenie szkoleń odnoszących się do odpowiedniego typu i/lub zadań, pod warunkiem przestrzegania standardu określonego w punkcie 66.A.45.
147.A.305 Egzaminy odnoszące się do odpowiedniego typu statku powietrznego i ocena zadań
Organizacja szkoląca w zakresie utrzymania zatwierdzona zgodnie z punktem 147.A.300 do prowadzenia szkoleń odnoszących się do odpowiedniego typu statku powietrznego przeprowadza egzaminy odnoszące się do danego typu statku powietrznego lub ocenę zadań związanych ze statkiem powietrznym, określonych w części 66, pod warunkiem przestrzegania standardu typu statku powietrznego i/lub zadań, zgodnie z częścią 66.A.45.

SEKCJA B

PROCEDURA DOTYCZĄCA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW

PODSEKCJA A


INFORMACJE OGÓLNE147.B.05 Zakres
Niniejsza sekcja ustanawia wymagania administracyjne, których muszą przestrzegać właściwe organy odpowiedzialne za stosowanie i wykonanie sekcji A niniejszej części.
147.B.10 Właściwy organ
a) Postanowienia ogólne
Państwo Członkowskie wyznacza właściwy organ, odpowiedzialny za wydawanie, przedłużanie, zmianę, zawieszenie lub cofnięcie certyfikatów, określonych w części 147. Ten właściwy organ określa udokumentowane procedury i strukturę organizacyjną.
b) Środki
Właściwy organ wymaga odpowiedniej kadry w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszej części.
c) Procedury
Właściwy organ ustanawia procedury określające jak przestrzegać postanowień zawartych w niniejszej części.
Procedury podlegają przeglądowi i zmianie w celu zapewnienia trwałej zgodności.
147.B.15 Akceptowalne środki przestrzegania
Agencja opracowuje akceptowalne środki przestrzegania, które właściwy organ może wykorzystać w celu ustanowienia przestrzegania postanowień zawartych w niniejszej części. W przypadku przestrzegania akceptowalnych środków przestrzegania odpowiednie wymagania zawarte w niniejszej części uważa się za spełnione.
147.B.20 Prowadzenie rejestrów
a) Właściwy organ ustanawia system prowadzenia rejestrów, który umożliwia odpowiednie prześledzenie procesu wydawania, odnawiania, przedłużania, zmiany, zawieszania i cofania każdego zatwierdzenia.
b) Rejestry nadzoru organizacji szkolącej w zakresie utrzymania obejmują przynajmniej:
1. zastosowanie dla zatwierdzenia organizacji.
2. certyfikat zatwierdzenia organizacji, włącznie z wszelkimi zmianami.
3. kopię programu audytowego określającego kiedy należy przeprowadzić audyt oraz kiedy audyt był przeprowadzony.
4. stały nadzór nad rejestrami, włącznie ze wszystkimi rejestrami audytowymi.
5. kopie odnośnej korespondencji.
6. informacje szczegółowe dotyczące każdego wyłączenia i wykonania działań.
7. wszelkie sprawozdania od innych właściwych organów odnoszące się do nadzoru nad organizacją.
8. dokumentację prezentującą organizację i zmiany do niej.
c) Minimalny okres przechowywania rejestrów określonych w lit. b) wynosi cztery lata.
147.B.25 Wyłączenia
a) Właściwy organ może uznać, że szkoła państwowego departamentu edukacji:
1. nie jest organizacją zgodnie z określeniem zawartym w pkt 144.A.10.
2. nie może mieć kierownika, z zastrzeżeniem ograniczenia, że departament może wyznaczyć osobę piastującą stanowisko wyższego szczebla do zarządzania organizacja szkoleniową, a taka osoba ma budżet umożliwiający organizacji działanie według standardu określonego w części 147.
3. nie może odwołać się do niezależnej części audytu systemu jakości, z zastrzeżeniem departamentu prowadzącego niezależny inspektorat w celu audytu organizacji szkolących w zakresie utrzymania z częstością wymaganą na mocy niniejszej części.
b) Wszystkie wyłączenia przyznane zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia podstawowego są rejestrowane i przechowywane przez właściwy organ.
PODSEKCJA B

WYSTAWIANIE ZATWIERDZENIA

Niniejsza podsekcja określa wymogi dla wydania lub zmiany zatwierdzenia organizacji szkolącej w zakresie utrzymania.


147.B.100 Informacje ogólne
a) Wniosek o początkowe zatwierdzenie organizacji szkolącej w zakresie utrzymania lub zmianę zatwierdzenia organizacji szkolącej w zakresie utrzymania składany jest na formularzu w sposób określony przez właściwy organ.
b) Zatwierdzenie organizacji szkolącej w zakresie utrzymania przyznawane jest organizacji przez właściwy organ.
c) Z uwzględnieniem powyższego postanowienia, organizacja niezarejestrowana jako osoba prawna UE składa wniosek o początkowe zatwierdzenie lub zmianę zatwierdzenia organizacji szkolącej w zakresie utrzymania na formularzu w sposób określony przez Agencję.
147.B.105 Wniosek o zatwierdzenie lub zmianę
Wniosek o zatwierdzenie lub zmianę zawiera następujące informacje:
1. nazwę zarejestrowaną i adres wnioskodawcy,
2. adres wymagający zatwierdzenia lub zmiany,
3. zamierzony zakres zatwierdzenia lub zmiany,
4. nazwisko i podpis kierownika,
5. datę złożenia wniosku.
147.B.110 Procedura zatwierdzenia
a) Właściwy organ:
1. kontroluje dokumentację prezentującą organizację szkolącą w zakresie utrzymania, oraz
2. weryfikuje, czy organizacja przestrzega wymagań określonych w części 147.
b) Wszystkie ustalenia poczynione podczas audytu są rejestrowane i potwierdzane na piśmie wobec wnioskodawcy.
c) Wszelkie badania są zamykane, zgodnie z punktem 147.B.130, przed wystawieniem zatwierdzenia.
d) Numer referencyjny umieszczany jest na certyfikacie zatwierdzenia w sposób określony przez Agencję.
147.B.115 Procedura zmian
Procedura zmian określona jest w punkcie 147.B.110, z zastrzeżeniem rozmiaru zmiany.
147.B.120 Procedura kontynuacji ważności
a) W każdej organizacji musi być przeprowadzony pełen audyt pod kątem zgodności z postanowieniami zawartymi w niniejszej części w odstępach nieprzekraczajacych 24 miesięcy.
b) Ustalenia pociągają za sobą działania określone w punkcie 147.B.130.
147.B.125 Certyfikat zatwierdzenia organizacji szkolącej w zakresie utrzymania
Format certyfikatu zatwierdzenia organizacji szkolącej w zakresie utrzymania określony jest w załączniku II.
147.B.130 Ustalenia
a) Brak działań naprawczych wynikających z jakiegokolwiek ustalenia na poziomie 1 w ciągu trzech dni od pisemnego powiadomienia pociąga za sobą całościowe lub częściowe cofnięcie, zawieszenie lub ograniczenie zatwierdzenia organizacji szkolącej w zakresie utrzymania przez właściwy organ.
b) Działania podejmowane są przez właściwy organ w celu całościowego lub częściowego cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia zatwierdzenia, w przypadku nieprzestrzegania terminu przyznanego przez właściwy organ w przypadku ustalenia na poziomie 2.
PODSEKCJA C

COFNIĘCIE, ZAWIESZENIE I OGRANICZENIE ZATWIERDZENIA ORGANIZACJI SZKOLĄCEJ W ZAKRESIE UTRZYMANIA
147.B.200 Cofnięcie, zawieszenie i ograniczenie zatwierdzenia organizacji szkolącej w zakresie utrzymania
Właściwy organ:
a) zawiesza zatwierdzenie na uzasadnionej podstawie w przypadku potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa; lub
b) zawiesza, cofa lub ogranicza zatwierdzenie zgodnie z punktem 147.B.130.

Dodatek I

Czas trwania szkolenia podstawowego

Minimalny czas trwania szkolenia podstawowego
Kurs podstawowy

Czas trwania (w godzinach)

Współczynnik szkolenia teoretycznego

(w %)


A1

800

30-35

A2

650

30-35

A3

800

30-35

A4

800

30-35

B1.1

2 400

50-60

B1.2

2 000

50-60

B1.3

2 400

50-60

B1.4

2 400

50-60

B2

2 400

50-60Załącznik II

Certyfikat zatwierdzenia
Unia Europejska

Właściwy organCERTYFIKAT ZATWIERDZENIA


ODNIESIENIE:


Zgodnie z obecnie obowiązującymi rozporządzeniami UE i z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej [właściwy organ] niniejszym udziela certyfikatu


NAZWA ORGANIZACJI

ADRES ORGANIZACJI


jako organizacji szkolącej w zakresie utrzymania określonej w części 147, zatwierdzonej do prowadzenia szkoleń i egzaminów określonych w załączonym planie zatwierdzenia i do wydawania słuchaczom odnośnych certyfikatów uznania.

WARUNKI:

1. Niniejsze zatwierdzenie jest ograniczone zgodnie z zakresem sekcji zatwierdzenia określonej w części 147 zatwierdzonej dokumentacji prezentującej organizację szkolącą w zakresie utrzymania, oraz

2. Niniejsze zatwierdzenie wymaga zgodności z procedurami określonymi w części 147 zatwierdzonej dokumentacji prezentującej organizację szkolącą w zakresie utrzymania, oraz

3. Niniejsze zatwierdzenie jest ważne, jeżeli organizacja szkoląca w zakresie utrzymania przestrzega postanowień określonych w części 147.

4. Pod warunkiem przestrzegania wyżej wymienionych warunków, niniejsze zatwierdzenia jest ważne, chyba że wcześniej dokonano jego zrzeczenia się, zastąpienia, zawieszenia lub cofnięcia.

Data wydania: ............................................ Podpis: ............................................


Data załączenia planu zatwierdzenia: .......... (dobrowolne) ............................ Za Państwo Członkowskie/EASA


Formularz 11 EASA

PLAN ZATWIERDZENIA SZKOLEŃ/EGZAMINÓW


Organizacja:

Odniesienie do zatwierdzenia:

KLASA

ZASZEREGOWANIE
OGRANICZENIA

PODSTAWOWA

-B1

TB1.1

SAMOLOTY TURBINOWETB1.2

SAMOLOTY TŁOKOWETB1.3

ŚMIGŁOWCE TURBINOWETB1.4

ŚMIGŁOWCE TŁOKOWE
-B2

TB2

ELEKTRONIKA LOTNICZA.
A

TA.1

SAMOLOTY TURBINOWETA.2

SAMOLOTY TŁOKOWETA.3

ŚMIGŁOWCE TURBINOWETA.4

ŚMIGŁOWCE TŁOKOWE
B1

T1

PODAĆ TYP STATKU POWIETRZNEGO

TYP/ZADANIA

B2

T2

PODAĆ TYP STATKU POWIETRZNEGO
A

T3

PODAĆ TYP STATKU POWIETRZNEGO
C.

T4

PODAĆ TYP STATKU POWIETRZNEGO

Niniejszy plan zatwierdzenia szkoleń/egzaminów jest ważny, jeżeli działa zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją prezentującą organizację szkolącą w zakresie utrzymania określoną w części 147.

Data wydania:Podpis:


Za Państwo Członkowskie/EASAFormularz 11 EASADodatek III

Przykład certyfikatu szkolenia
CERTYFIKAT UZNANIA
ZATWIERDZONE SZKOLENIE PODSTAWOWE LUB EGZAMIN PODSTAWOWY, OKREŚLONE W CZĘŚCI 147

Niniejszy certyfikat uznania wystawia się:

IMIĘ I NAZWISKODATA, MIEJSCE URODZENIA

Przez (można wcześniej wydrukować) ,


organizacja zatwierdzona zgodnie z wymaganiami określonymi w części 147 przez
(można wcześniej wydrukować) ,
Odniesienie do zatwierdzenia )
Niniejszy certyfikat potwierdza, że wyżej wymieniona osoba pomyślnie przeszła zatwierdzone szkolenie podstawowe lub też zdała podstawowy egzamin określony poniżej;OKREŚLIĆ SZKOLENIE PODSTAWOWE lub EGZAMIN PODSTAWOWY ORAZ DATĘ UKOŃCZENIA LUB ZALICZENIA

Podpis: Nr certyfikatu:

Za: (można wcześniej wydrukować) Dnia:

Certyfikatu typu szkolenia
Certyfikat szkolenia określony w części 147 może być wykorzystywany do stwierdzenia ukończenia albo części teoretycznej albo jednocześnie części teoretycznej i praktycznej.
Powinno się skreślić odpowiednie odniesienia, a w rubryce dotyczącej typu kursu - określić, czy zaliczono tylko część teoretyczną czy też zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.
Certyfikat szkolenia musi jednoznacznie stwierdzać, czy kurs był pełny czy też skrócony w oparciu o doświadczenia wnioskodawcy (np. kurs A340 dla techników A320).

CERTYFIKAT UZNANIA
ZATWIERDZONE SZKOLENIE UTRZYMANIA TYPU STATKU POWIETRZNEGO LUB EGZAMIN DOTYCZĄCY TYPU STATKU POWIETRZNEGO, ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ 147

Niniejszy certyfikat uznania dotyczy części teoretycznej/praktycznej szkolenia (niepotrzebne skreślić) i zostaje wydany:IMIĘ I NAZWISKODATA, MIEJSCE URODZENIA

Przez (można wcześniej wydrukować) ,


organizacja zatwierdzona zgodnie z wymaganiami określonymi w części 147 przez
(można wcześniej wydrukować) ,
zgodnie z odniesienie do zatwierdzenia xxx. Niniejszy certyfikat potwierdza, że wyżej wymieniona osoba pomyślnie przeszła zatwierdzone szkolenie typu statku powietrznego lub zdała egzamin dotyczący typu statku powietrznego określony poniżej;OKREŚLIĆ KURS TYPU STATKU POWIETRZNEGO lub EGZAMIN DOTYCZĄCY TYPU STATKU POWIETRZNEGO ORAZ DATĘ UKOŃCZENIA lub ZALICZENIA
OKREŚLIĆ, CZY SZKOLENIE OBEJMOWAŁO JEDYNIE CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ CZY TEŻ CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ I PRAKTYCZNĄ, ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ 147

Podpis: Nr certyfikatu:Za: (można wcześniej wydrukować) Data:

1 Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1; rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1701/2003 (Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 5).

2 Dz.U. L 373 z 31.12.1991, str. 4; rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2871/2000 (Dz.U. L 333 z 29.12.2000, str. 47).

3 Opinia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego 1/2003 z dnia 1 września 2003 r.

4 Opinia Komitetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego z dnia 23 września 2003 r.


Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna