Rozporządzenie komisji (WE) nr 2042/2003


Wykorzystanie formularza 1 EASA do celów obsługi technicznej



Pobieranie 3.1 Mb.
Strona14/39
Data30.10.2017
Rozmiar3.1 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39

Wykorzystanie formularza 1 EASA do celów obsługi technicznej

1. PRZEPISY OGÓLNE


Certyfikat jest zgodny z załączonym formularzem, w tym także numery pól muszą być umieszczone w każdym polu dokładnie tak, jak we wzorze. Rozmiar każdego pola może przy tym ulec zmianie w celu dostosowania go do indywidualnego zastosowania, jednak w takim stopniu, aby w dalszym ciągu certyfikat był rozpoznawalny. Tak długo jak certyfikat jest rozpoznawany i czytelny, całkowita wielkość certyfikatu może być znacząco zwiększana lub zmniejszana. W przypadku wątpliwości należy zasięgać informacji we własnym Państwie Członkowskim.
Wszystkie druki muszą być wyraźne i czytelne, aby można było je z łatwością przeczytać.
Certyfikat jest sporządzany na gotowym druku lub przygotowywany przy użyciu komputera, w każdym przypadku jednak drukowane linie i znaki muszą być wyraźne i czytelne. Gotowe druki mogą zawierać tekst zgodnie z załączonym wzorem, nie jest jednak dozwolone umieszczanie żadnych innych stwierdzeń.
Uznawany jest język angielski i odpowiednio język lub języki danego Państwa Członkowskiego.
Do celów wywozu certyfikat może być wypełniony w języku angielskim, w przeciwnym wypadku można użyć urzędowego języka bądź języków danego Państwa Członkowskiego.
Szczegółowe dane umieszczane na certyfikacie mogą być wpisywane maszynowo/komputerowo lub odręcznie drukowanymi literami i muszą być czytelne.
Skróty należy ograniczyć do minimum.
Miejsce pozostałe na drugiej stronie certyfikatu może być wykorzystane przez wystawcę na dodatkowe informacje, nie mogą one jednak zawierać żadnych stwierdzeń należących do treści certyfikatu.
Każdemu elementowi musi towarzyszyć jego oryginalny certyfikat, a między certyfikatem i elementami musi być ustalona współzależność. Kopię certyfikatu przechowuje instytucja, która wyprodukowała lub prowadziła obsługę techniczną elementu. W przypadku gdy formularz certyfikatu i dane zostały wydrukowane całkowicie przy użyciu komputera, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Państwa Członkowskiego, dozwolone jest przechowywanie formularza i danych w zabezpieczonej bazie danych.
W przypadku gdy pojedynczy certyfikat został wykorzystany do dopuszczenia do eksploatacji szeregu elementów, które następnie zostały od siebie oddzielone, na przykład przez dystrybutora części, wówczas do takich elementów należy dołączyć kopię oryginału certyfikatu, a oryginał certyfikatu musi być przechowywany przez instytucję, która otrzymała partię elementów. Brak oryginalnego certyfikatu może unieważnić status dopuszczenia elementów do eksploatacji.
UWAGA: Nie ma ograniczenia co do ilości kopii certyfikatu wysyłanych klientowi lub przechowywanych przez wystawcę.
Certyfikat towarzyszący elementowi może być dołączony w kopercie dla zwiększenia jego trwałości.
2. WYPEŁNIANIE CERTYFIKATU DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI PRZEZ WYSTAWCĘ
Z wyjątkiem przypadków, w których postanowiono inaczej, aby certyfikat zachował ważność, wszystkie pola muszą być wypełnione.
Pole 1 Nazwa instytucji i kraj należący do Państw Członkowskich, który zatwierdził wydanie certyfikatu. Ta informacja może być umieszczona jako gotowy nadruk.
Pole 2 Gotowy nadruk „Certyfikat zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji/formularz EASA 1”.
Pole 3 W tym polu znajduje się wydrukowany wcześniej unikalny numer służący do celów kontrolnych i identyfikacyjnych, z wyjątkiem przypadków komputerowego drukowania dokumentu, gdy unikalny numer nie musi być uprzednio wydrukowany, jeżeli numer jest generowany przez program.
Pole 4 Pełna nazwa i adres wraz z adresem pocztowym, jeżeli adresy się różnią, uprawnionej instytucji dopuszczającej do eksploatacji elementy objęte niniejszym certyfikatem. Pole to może być umieszczone na gotowym druku. Dozwolone są loga, itd., jeżeli mieszczą się one w danym polu.
Pole 5 Ma na celu dokonanie odniesienia do zamówienia na wykonanie prac/umowy/faktury czy innego wewnętrznego procesu instytucji, aby można było stworzyć system szybkiej identyfikacji.
Pole 6 Pole to jest przewidziane dla wygody instytucji wystawiającej certyfikat i umożliwia w prosty sposób wstawienie odsyłacza do pola 13 „Uwagi” poprzez wykorzystanie numerów elementów. Jego wypełnianie nie jest obowiązkowe.
W przypadku gdy szereg elementów ma zostać dopuszczonych do eksploatacji za pomocą jednego certyfikatu, dozwolone jest wykorzystanie oddzielnego wykazu zawierającego dwukierunkowe odsyłacze między certyfikatem a wykazem.
Pole 7 Wpisywana jest nazwa i/lub opis elementu. W pierwszej kolejności należy korzystać z oznaczeń ilustrowanego katalogu części (IKC).
Pole 8 Wprowadzić numer części. W pierwszej kolejności należy korzystać z oznaczeń numerów IKC.
Pole 9 Wykorzystywane jest do wskazania wyrobów zatwierdzonego typu, w których elementy dopuszczone do eksploatacji są kwalifikowane do montażu. Wypełnienie pola jest dobrowolne, jednak jeśli zostanie użyte, dozwolone są następujące zapisy:
a) Określony model lub seria statku powietrznego, silnika, śmigła lub pomocniczego zespołu silnikowego bądź odniesienie do łatwo dostępnego katalogu lub podręcznika, które zawierają takie informacje, na przykład: „Cessna 150”.
b) „Różne”, jeżeli wiadomo, że element jest kwalifikowany do instalacji w więcej niż jednym modelu wyrobu zatwierdzonego typu, chyba że wystawca chce ograniczyć jego montaż do określonego modelu, wówczas musi to zadeklarować.
c) „Nieznana”, jeśli kwalifikacja elementu jest nieznana - kategoria jest wykorzystywana przede wszystkim przez instytucje obsługi technicznej.
UWAGA: Jakakolwiek informacja pojawiająca się w polu 9 nie upoważnia organu do instalacji elementu w określonym statku powietrznym, silniku, śmigle czy pomocniczym zespole silnikowym. Użytkownik/instalator potwierdza, że dany element kwalifikuje się do montażu za pomocą dokumentów takich jak katalog części, biuletyny eksploatacyjne, itd.
Pole 10 Wprowadzić ilość elementów, które są dopuszczane do eksploatacji.
Pole 11 Wprowadzić odpowiednio numer seryjny pozycji lub partii, jeśli ani jedno ani drugie nie ma zastosowania, wprowadzić „nie dotyczy”.
Pole 12 Następujące wyrażenia ujęte w cudzysłów, i ich definicje, wskazują na status elementu, który jest dopuszczany do eksploatacji. W polu tym wstawia się jedno z wyrażeń lub ich kombinacje:
1. PO PRZEGLĄDZIE
Regeneracja używanego elementu po kontroli i badaniu przez wymianę zgodnie z zatwierdzoną normą* w celu przedłużenia eksploatacji.
2. SKONTROLOWANY/SPRAWDZONY
Badanie elementu w celu ustalenia jego zgodności z zatwierdzoną normą*.
3. ZMODYFIKOWANY
Przeróbka elementu zgodnie z zatwierdzoną normą*.
4. NAPRAWIONY
Przywrócenie elementu do stanu zdatności do użytku zgodnie z zatwierdzoną normą*.
5. PO BIEŻNIKOWANIU
Regeneracja używanej opony zgodnie z zatwierdzoną normą*.
6. PONOWNIE ZMONTOWANE
Ponowny montaż elementu zgodnie z zatwierdzoną normą*.
Przykład: śmigło po przewiezieniu.
UWAGA: Niniejszy przepis może być wykorzystywany wyłącznie w odniesieniu do elementów, które pierwotnie były montowane przez producenta zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi takimi jak, choć nie tylko, wymagania części 21.

_________



* Zatwierdzona norma oznacza normę produkcyjną/projektową/obsługi technicznej/jakości zatwierdzoną przez właściwy organ
Powyższe stwierdzenia są poparte odniesieniem dokonanym w polu 13 do zatwierdzonych danych/podręcznika/specyfikacji wykorzystywanych podczas obsługi technicznej.
Pole 13 Uzupełnienie tego pola jest obowiązkowe poprzez podanie bezpośredniej informacji lub przez odniesienie do uzupełniającej dokumentacji, która identyfikuje poszczególne dane lub ograniczenia odnoszące się elementów dopuszczanych do eksploatacji, konieczne użytkownikowi/instalatorowi do ostatecznego określania zdatności do lotu elementu. Informacja formułowana jest jasno i wyczerpująco, przekazywana w formie i w sposób dostosowany do celu, w jakim taka decyzja jest podejmowana.
Należy dokładnie określić, do jakiego elementu odnosi się dane stwierdzenie.
Jeżeli nie ma uwag, należy wpisać „Brak”.
Poniżej znajduje się kilka przykładów, jakie mogą być użyte:
- Identyfikacja i wydanie dokumentacji wykorzystywanej jako zatwierdzona norma.
- Wykonano wytyczne dotyczące zdatności do lotu i/lub stwierdzono wykonanie wytycznych dotyczących zdatności do lotu, odpowiednio.
- Przeprowadzono naprawy i/lub stwierdzono wykonanie napraw, odpowiednio.
- Przeprowadzono modyfikacje i/lub stwierdzono wykonanie modyfikacji, odpowiednio.
- Zainstalowano części zamienne i/lub stwierdzono zainstalowanie części zamiennych, odpowiednio.
- Historia części o ograniczonej żywotności.
- Odstępstwa od zamówienia klienta na wykonanie prac.
- Odniesienie do zezwolenia określonego w części M sekcja A podczęść F.
- Zidentyfikowanie innego przepisu spoza części 145 lub części M podczęść F.
- Deklaracja dopuszczenia do eksploatacji w celu spełnienia zagranicznych wymagań obsługi technicznej.
- Deklaracja dopuszczenia do eksploatacji w celu spełnienia warunków międzynarodowych umów w sprawie obsługi technicznej takich, choć nie tylko, jak „Canadian Technical Arrangement Maintenance” i „USA Bilateral Aviation Safety Agreement - Maintenance Implementation Procedure”.
Pola 14, 15, 16, 17 i 18: Nie muszą być wykorzystywane w przypadku wykonywania zadań obsługi technicznej przez uprawnione instytucje obsługi technicznej, określone w części M sekcja A podczęść F. Pola te są przede wszystkim zastrzeżone dla dopuszczania/certyfikowania nowo wytworzonych elementów zgodnie z przepisami części 21 i krajowymi regulacjami lotniczymi, obowiązującymi zanim przepisy części 21 w pełni weszły w życie.
Pole 19 Zawiera deklarację dopuszczenia do eksploatacji, wymaganą wobec całości obsługi technicznej wykonywanej przez uprawnione instytucje obsługi technicznej określone w części M sekcja A podczęść F. W przypadku gdy zrealizowano obsługę nieokreśloną w przepisach części M, w polu 13 wyszczególnia się określoną regulację krajową. W każdym przypadku należy zaznaczyć odpowiednie miejsce w celu uzyskania zatwierdzenia dopuszczenia do eksploatacji.
Stwierdzenie zawarte w certyfikacie „z wyjątkiem przypadków gdy określono inaczej w polu 13” jest przeznaczone do wykorzystania w następujących sytuacjach;
a) Przypadek gdy obsługa techniczna nie mogła być zakończona.
b) Przypadek gdy obsługa techniczna odbiegała od normy wymaganej w przepisach części M.
c) Przypadek gdy obsługa techniczna została przeprowadzona zgodnie z wymaganiami nieujętymi w części M.
Pole 13 określa, który z tych przypadków lub ich kombinacja wystąpiła.
Pole 20 Przeznaczone jest na podpis personelu certyfikującego, upoważnionego przez uprawnioną instytucję obsługi technicznej, określonej w części M. sekcja A. podczęść F. Podpis ten może być drukowany komputerowo, jednak Państwo Członkowskie musi być przekonane, że wyłącznie sygnatariusz może obsługiwać komputer i nie jest możliwe złożenie podpisu na pustym formularzu sporządzonym przy pomocy komputera.
Pole 21 Numer referencyjny, nadany przez Państwo Członkowskie, uprawnionej instytucji obsługi technicznej, określonej w części M. sekcja A. podczęść F.
Pole 22 Zawiera wydrukowane nazwisko sygnatariusza, którego podpis widnieje w polu 20 i numer referencyjny jego osobistego upoważnienia.
Pole 23 Data podpisania dopuszczenia do eksploatacji opisanego w polu 19 (d/m/r). Miesiąc jest pisany słownie np. sty, luty, mar itd. Dopuszczenie do eksploatacji jest podpisywane „po zakończeniu obsługi technicznej”.
Należy zauważyć, że na odwrocie niniejszego certyfikatu znajdują się oświadczenia o odpowiedzialności użytkownika. Oświadczenia te mogą być przesunięte na pierwszą stronę certyfikatu poza linię końcową, poprzez skrócenie formularza.


1. Właściwy organ zatwierdzający/Kraj

2.

CERTYFIKAT ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE

DO EKSPLOATACJI

3. Nr identyfikacyjny formularza




FORMULARZ 1 EASA




4. Nazwa i adres uprawnionej instytucji:

5. Zamówienie na wykonanie prac/Umowa/Faktura

6. Element

7. Opis

8. Nr części

9. Kwalifikacja*

10. Ilość

11. Nr seryjny/nr partii

12. Status/Wykonane prace






















13. Uwagi

14. Zaświadcza się, że elementy określone powyżej zostały wyprodukowane zgodnie z:
¨ zatwierdzonymi danymi projektowymi i znajdują się w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację

19. ¨ Dopuszczenie do eksploatacji zgodnie z pkt 145.A.50


¨ Zgodnie z innym przepisem określonym w polu 13


¨ niezatwierdzonymi danymi projektowymi określonymi w polu 13.

Zaświadcza się, że o ile nie określono inaczej w polu 13, prace wymienione w polu 12 i opisane w polu 13, zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami części 145 i w odniesieniu do tych prac uznaje się, że elementy te mogą być dopuszczone do eksploatacji.

15. Podpis osoby upoważnionej

16. Numer zezwolenia/upoważnienia

20. Podpis osoby upoważnionej

21. Nr ref. certyfikatu/zezwolenia

17. Nazwisko

18. Data (d/m/r)

22. Nazwisko

23. Data (d/m/r)

Formularz 1 EASA – Wyd. 1




* Instalator musi ponownie sprawdzić kwalifikację do montażu ze stosownymi danymi technicznymi


Pobieranie 3.1 Mb.

Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39




©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna