Rozporządzenie komisji (EW) Nr 881/2003Pobieranie 1.72 Mb.
Strona1/12
Data31.10.2017
Rozmiar1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 881/2003
z dnia 21 maja 2003 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92, z dnia 12 października 1992r, ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady2, a w szczególności jego art. 247,
a także mając na uwadze, co następuje:


 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2501/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych na okres od 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.3 zawiera zasadę „Wszystko z wyjątkiem broni” ustanowioną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2820/98 z dnia 21 grudnia 1998 r. wprowadzającym wieloletni system uogólnionych preferencji taryfowych w okresie od 1 lipca 1999 r. do 31 grudnia 2001 r.4, zmienione rozporządzeniem (WE) nr 416/20015, w celu rozszerzenia bezcłowego dostępu, bez żadnych ograniczeń ilościowych, do towarów pochodzących z krajów najmniej rozwiniętych.
 1. W celu zapewnienia, że taki dostęp będzie korzystny tylko dla najmniej rozwiniętych krajów oraz w celu uniknięcia obejścia handlu poprzez niektóre z tych krajów w ramach regionalnej kumulacji pochodzenia, pewne, minimalne operacje o niskiej wartości dodanej, w sektorach ryżu i cukru, które obecnie wystarczają aby nadać wspólnotowy status towaru dla celów systemu ogólnych preferencji taryfowych, zgodnie z art. 70 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/936, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 444/20027, nie powinny być dalej uważane jako obróbka lub przetworzenie wystarczająca do nadania statusu produktu pochodzącego.
 1. W konsekwencji, wykaz operacji uznanych za niewystarczającą obróbkę lub przetworzenie, przedstawiona w art. 70 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, powinna zostać odpowiednio zmieniona. Ponadto, w interesie spójności, takie same zmiany powinny zostać wprowadzone do art. 101 tego rozporządzenia, które dotyczy krajów lub terytoriów, dla których zostały przyjęte jednostronnie przez Wspólnotę, preferencyjne środki taryfowe.
 1. Zmiany do zharmonizowanego systemu nomenklatury weszły w życie w dniu 1 stycznia 2002 r.. Wykaz obróbki lub przetworzenia, jakie należy przeprowadzić na produktach nie pochodzących, aby nadać im status produktów pochodzących, powinna być uaktualniana z uwzględnieniem tych zmian; uaktualniane powinny być również uwagi wstępne do listy. Wymagane są również pewne korekty. Dla przejrzystości, teksty te powinny być ponownie w całości opublikowane.
 1. Wspólnota Andyjska oraz Wspólny Rynek Ameryki Środkowej, które zgodnie z art. 72 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, osobno skorzystały z regionalnej kumulacji pochodzenia w ramach systemu ogólnych preferencji, poprosiły o zezwolenie na wspólne korzystanie z przepisów dotyczących regionalnej kumulacji, aby wesprzeć rozwój przemysłowy w tych regionach. W tym celu, organizacje te utworzyły Wspólny Sekretariat – Wspólny Stały Komitet ds. Pochodzenia Wspólnoty Andyjskiej – Wspólnego Rynku Ameryki Środkowej i Panamy. Wszystkie kraje tej nowej grupy spełniły wymogi art. 72b rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, w szczególności jeżeli chodzi o złożenie zobowiązań dotyczących zgodności z obowiązującymi zasadami oraz udzielenia koniecznej współpracy administracyjnej. W związku z tym, należy umożliwić grupie tej korzystanie z przepisów dotyczących regionalnej kumulacji.
 1. Dowody pochodzenia wystawiane na podstawie wcześniejszych ustaleń mających zastosowanie dla Wspólnoty Andyjskiej i Wspólnego Rynku Ameryki Środkowej powinny być nadal akceptowane w zakresie ich ważności.
 1. W celu uniknięcia niejasności, uwzględniając fakt, że uprawnienie do regionalnej kumulacji nie zawsze łączy się z członkostwem w grupach regionalnych, nazwy grup regionalnych nie powinny być dłużej używane dla wskazywania krajów, które mogą korzystać z kumulacji regionalnej.
 1. Powinna być możliwość skorygowania art. 76 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.
 1. Terminy dla dostarczenia dokumentów pokazujących, że towary objęte niepełną deklaracją kwalifikują się do obniżonej lub zerowej stawki celnej przywozowej powinny być bardziej elastyczne.
 1. System zarządzania dla kontyngentów taryfowych przewiduje, jako środek zmniejszający obciążenia administracyjne i koszty przywozu oraz promujący jednolite traktowanie, że pewne kontynenty taryfowe powinny być uznawane za krytyczne. Doświadczenie w stosowaniu systemu pokazało, że kryteria używane do określenia statusu krytycznego mogą być złagodzone bez ryzyka dla środków własnych Wspólnoty.
 1. System nadzoru nad przywozem preferencyjnym okazał się również odpowiedni dla nadzoru nad przywozem niepreferencyjnym i powinien być dlatego rozszerzony na ten przywóz.
 1. Stan wprowadzenia skomputeryzowanego systemu tranzytowego nie usprawiedliwia dłużej pozwalania podmiotom gospodarczym na używanie wykazu załadunkowego jako opisowej części deklaracji tranzytowej złożonej za pomocą techniki przetwarzania danych. W związku z tym taka możliwość powinna być usunięta.
 1. Właściwe jest wprowadzenie przepisów mające na celu rozwinięcie, uzupełnienie i, gdzie to konieczne, zaktualizowanie istniejących przepisów tak, aby przepisy wynikające z ostatniej reformy wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytowej, a w szczególności przepisy dotyczące zakończenia operacji, alternatywnych dowodów i procedury zapytań, mogły być używane łącznie z procedurą TIR.
 1. Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 powinno być również dostosowane do Konwencji TIR.
 1. W celu poprawy efektywności i przejrzystości procedury, należy wprowadzić przepis dla procedury odzyskiwania, także w przypadku, gdy używany jest karnet TIR.
 1. Maksymalna kwota, którą zrzeszenia gwarantujące, we Wspólnocie, są zobowiązane zapłacić, gdy ponoszą odpowiedzialność, powinna być wyrażona w euro i ustalona na 60 000 EUR za karnet TIR.
 1. W celu zabezpieczenia finansowych interesów Wspólnoty i jej Państw Członkowskich, należy wprowadzić przepis w celu powiadomienia o niezwolnieniu, wydawane prawnie w ciągu roku przez właściwe władze celne zrzeszeniom gwarantującym ustanowionym we Wspólnocie, które byłoby prawnie wykonalne wobec innych zrzeszeń gwarantujących ustanowionych we Wspólnocie, jeżeli okaże się, że są one odpowiedzialne na mocy pierwszego lub drugiego tiret art. 215 ust. 1 rozporządzenia EWG nr 2913/92, dalej zwanego Kodeksem.
 1. Pomimo braku zmian w zasadach ustanowionych dla procedury ATA, należy dostosować odpowiednie przepisy w konsekwencji zmian zasad TIR.
 1. Zgodnie z art. 551 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, w celu określenia wartości celnej produktów przetworzonych zgłoszonych do swobodnego obrotu, zgłaszający może wybrać wartość celną towarów przywożonych plus koszty przetworzenia. Aby zapewnić, że należności przywozowe są pobierane w sposób ujednolicony, należy wyjaśnić pojęcie kosztów przetworzenia.
 1. Art. 841 tego rozporządzenia powinien być zmieniony tak, aby umożliwić przeprowadzenie formalności związanych z powrotnym wywozem w urzędzie wyprowadzenia, do którego towary są przewożone z karnetem ATA w ramach procedury odprawy czasowej.
 1. Zgodnie z art. 222 ust. 2 Kodeksu, właściwe jest,
  w przypadkach gdy dług celny zostaje zaciągnięty poprzez usunięcie towarów z dozoru celnego i istnieje więcej niż jeden dłużnik, ustalenie warunków, w których obowiązek zapłaty cła przez niektórych dłużników ma być zawieszony. Czas zawieszenia powinien być ograniczony do jednego roku, z możliwością jego przedłużenia w szczególności, gdy dłużnicy, którzy nie odnoszą korzyści z zawieszenia, zakwestionowali dług celny przed właściwymi władzami sądowymi.
 1. Art. 890 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 stanowi, że cła mają być zwrócone lub umorzone na przywóz nadający się do korzystania z traktowania wspólnotowego lub preferencyjnego traktowania taryfowego, gdy dług celny został zaciągnięty w wyniku dopuszczenia do swobodnego obrotu towarów i w przypadku, gdy importer może przedstawić dokument odprawy celnej pokazujący uprawnienie do takiego traktowania w czasie dopuszczenia do swobodnego obrotu. Taka możliwość powinna zostać rozszerzona na przypadki, gdy dokument pokazujący uprawnienie do uprzywilejowanego traktowania taryfowego, ze względu na charakter towarów, jest przedstawiony po odprawie. W przypadkach, gdy nie występuje oszustwo lub oczywiste zaniedbanie, obowiązek zapłaty cła jest mniej istotny niż potrzeba zabezpieczenia, które Wspólnotowa Taryfa Celna ma na celu zapewnić.
 1. Aby uniknąć problemów z interpretacją, art. 900 ust. 2 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 powinien zostać sporządzony na nowo. Nowa wersja powinna być dostosowana do obecnego klimatu gospodarczego i ożywionej konkurencji. Stosownie, art. 900 ust. 2, nie powinien automatycznie wymagać powrotnego wywozu towarów uprawnionych do zwrotu lub umorzenia na mocy art. 900 ust. 1, i powinien zezwalać na zniszczenie towarów lub objęcie ich procedurą tranzytu zewnętrznego lub procedurą składu celnego lub w wolnym obszarze lub wolnym składzie, zamiast powrotnego wywozu;
 1. Załącznik 25 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, ustanawiający procent kosztów transportu lotniczego, który ma być zawarty w wartości celnej, powinien zostać uproszczony i dostosowany tak, aby uwzględniał powiększony obszar celny Wspólnoty następujący po akcesji nowych Państw Członkowskich.
 1. Załącznik 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 zawiera w rubryce 36 Jednolitego Dokumentu Administracyjnego kody dla uzgodnień taryfowych, zgodnie z którymi produkty są dopuszczane do swobodnego obrotu.
 1. W interesie jasności konieczne jest dodanie szczególnego kodu, który będzie używany w przypadku tymczasowego zawieszania cła na towary przeznaczone dla cywilnych statków powietrznych i w odniesieniu do których zostało wydane świadectwo zdatności do lotu.
 1. Załącznik 67 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 powinien zostać dostosowany tak, aby odzwierciedlał zmiany do załącznika 70.
 1. Załącznik 70 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 powinien zostać zmieniony tak, aby umożliwić korzystanie z istniejącego systemu przekazywania informacji dotyczących przetworzonych produktów rolnych. Ponadto korzyści wynikające z uproszczenia „Systemu informacyjnego – procedury przetworzenia (ISPP)”, powinny zostać rozszerzone na te towary. W końcu powinien być wprowadzony szczególny kod przesłanki gospodarczej dla wniosków o zezwolenie na uszlachetnienie czynne uwzględniające towary niewrażliwe.
 1. W przypadku towarów przywożonych, przetwarzanych na produkty, które mogą korzystać z autonomicznego zawieszenia należności przywozowych na pewien sprzęt wojskowy lub określoną broń, pożądane jest uproszczenie stosowania procedury celnej „przetwarzanie pod kontrolą celną”.
 1. Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 powinno dlatego być odpowiednio zmienione.
 1. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:


Pobieranie 1.72 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna