Rozdział V wzory własnych dowodów księgowych wewnętrznychPobieranie 1.23 Mb.
Strona1/18
Data23.02.2018
Rozmiar1.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Rozdział V

Wzory własnych dowodów księgowych wewnętrznych
W niniejszym rozdziale zamieszczono zgodnie z poniższym wykazem wzory formularzy wprowadzone do stosowania.
Polecenie wypłaty z tytułu rozliczenia kosztów wyjazdu zagranicznego

- Wzór DKD – 1Dyspozycja przelewu za granicę

- Wzór DKD – 2Dyspozycja sprzedaży czeku bankierskiego

- Wzór DKD – 3Polecenie wypłaty z tytułu zobowiązań publicznoprawnych

- Wzór DKD – 4Wniosek o wypłatę zaliczki

- Wzór DF – 1Rozliczenie zaliczki / zestawienie poniesionych wydatków

- Wzór DF – 2Ewidencja przebiegu pojazdu

- Wzór DF – 3Dyspozycja przelewu

- Wzór DF – 4Polecenie wypłaty stypendium

- Wzór DF – 5Polecenie wypłaty z depozytu

- Wzór DF – 6Lista wypłat diet dla gości zagranicznych

- Wzór DF – 7Polecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe

- Wzór DR – 1Polecenie wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów praktyk studenckich

- Wzór DR – 2Polecenie wypłaty należności za godziny nadliczbowe

- Wzór DR – 3Polecenie wypłaty dodatku specjalnego za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia

- Wzór DR – 4Zestawienie list płac podstawowe / dodatkowe

- Wzór DR – 5Polecenie dokonania wypłaty na podstawie dodatkowej listy płac

- Wzór DR – 6Polecenie przekazania kwot z tytułu obciążeń komorniczych, alimentacyjnych i innych administracyjnych

- Wzór DR – 7Informacja o zajęciu wynagrodzenia

- Wzór DR – 7AZestawienie danych do sporządzenia deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-4

- Wzór DR – 8Polecenie przekazania składek do ZUS

- Wzór DR – 9Polecenie wycofania wypłaty

- Wzór DR – 10Polecenie wypłaty/wstrzymania stypendium doktoranckiego

- Wzór DR – 11Wzór DKD - 1
Warszawa ,dnia .........................

....................................................pieczątka działu Kwestury

Dot. zlec. nr.................SEKCJA LIKWIDACJI

DOKUMENTÓW

DZIAŁ FINANSOWY

KWESTURA PW

Polecenie wypłaty z tytułu

rozliczenia kosztów wyjazdu zagranicznego

Proszę o przekazanie na konto/przygotowanie wypłaty z kasy banku*)


kwoty: .................................PLN
słownie: .........................................................................................................................zł
stanowiącej równowartość ………............ ..........

kwota waluta

z tyt. refundacji kosztów dewizowych zagranicznej podróży służbowej.
Odbiorca: .......................................................................................................
Bank: ...............................................................................

nazwa banku
Nr rachunku: ....................................................................
Dowód osobisty: ............. ............................

seria numer


PESEL ....................................................

….........................................kierownik Działu Kosztów i Dekretu

*) niepotrzebne skreślićWzór DKD -2

Warszawa, dnia .........................

....................................................

pieczątka jednostki organizacyjnej

Symbol ...................SEKCJA DEWIZOWA

Dział Kosztów i Dekretu

KWESTURA PW


Dyspozycja przelewu za granicę

Proszę o dokonanie przelewu na kwotę: ............................... ..........................,wartość waluta
słownie: ......................................................................................................................................,

z tytułu:.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................,

nazwa towaru, usługi
(dla towarów: data otrzymania towaru ..............................................................)
na podstawie: .................................................................................,

nazwa, nr dokumentu dostawcy

na konto: ....................................................................................................................................

nazwa banku, kraj
.....................................................................................................................................................

numer rachunku bankowego (IBAN), SWIFT/BIC


dla: ..............................................................................................................................................

nazwa beneficjenta rachunku


płatne z konta projektu .......................................................................................................... .

nr projektu w ewidencji księgowej


Dla przedpłat, zaliczek itp., zgodność z ustawą - Prawo zamówień publicznych ...............

nr artykułu ustawy……………………………..

kierownik projektu

………………………………

Kwestor / pełnomocnik kwestora

………………………………

kierownik jednostki organizacyjnej

(dysponent środków)Wzór DKD -3

Warszawa, dnia .........................

....................................................

pieczątka jednostki organizacyjnej

SEKCJA DEWIZOWA

Dział Kosztów i Dekretu

Symbol ...................... KWESTURA PW


Dyspozycja sprzedaży czeku bankierskiego

Proszę o sprzedaż czeku bankierskiego na kwotę: .................................. ..........................,

wartość waluta
słownie: ......................................................................................................................................,

z tytułu:......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................,

nazwa towaru, usługi
na podstawie: .................................................................................,

nazwa, nr dokumentu dostawcy
wystawionego na:........................................................................................................................

nazwa, adres beneficjenta


wystawiony czek proszę wydać..................................................................................................

imię i nazwisko odbiorcy czeku


wystawiony czek proszę wysłać za granicę na adres:.............................................................
.....................................................................................................................................................

adres odbiorcy czeku

płatne z konta projektu ................................................................................................................................

nr projektu w ewidencji księgowejDla przedpłat, zaliczek itp., zgodność z ustawą - Prawo zamówień publicznych.....................

nr artykułu ustawy


……………………………..

kierownik projektu

………………………………

Kwestor / pełnomocnik kwestora

………………………………

kierownik jednostki organizacyjnej

(dysponent środków)Wzór DKD -4
Warszawa, dnia ..............................

....................................................pieczątka działu Kwestury

SEKCJA LIKWIDACJI DOKUMENTÓW

Dział Finansowy

KWESTURA PW
Polecenie wypłaty z tytułu

zobowiązań publicznoprawnych
Prosimy o dokonanie przelewu z tytułu .....................................................................................

nazwa zobowiązania, symbol deklaracji

za miesiąc ...................................... 20......rok,


w kwocie.................................zł słownie: ....................................................................................
na konto...................................................................... w banku...................................................

nr konta nazwa banku

dla ................................................................................................................................................nazwa i adres beneficjenta


……………………………..

kierownik działu


………………………………

Kwestor


………………………………

KanclerzWzór DF - 1

Warszawa, dnia .......................

.......................................................

pieczątka jednostki organizacyjnej


Symbol ................

SEKCJA LIKWIDACJI DOKUMENTÓW

Dział Finansowy

KWESTURA PW


WNIOSEK O WYPŁATĘ ZALICZKI

stałej / jednorazowej *)
Imię i nazwisko

PESEL


Nr rachunku bankowego

Cel:


Kwota zaliczki

Słownie


Źródło finansowania


………………………………………

Kwestor / pełnomocnik kwestora

………………………………………..

kierownik jednostki organizacyjnej

(dysponent środków)


Zobowiązuję się rozliczyć z pobranej zaliczki w kwocie zł ............................ w terminie


do dnia ................................... . Jednocześnie upoważniam PW do potrącenia kwoty
nierozliczonej w terminie zaliczki z najbliższych wypłat wynagrodzeń.

................................. ..................................................................

data podpis osoby otrzymującej zaliczkę

*) Niepotrzebne skreślićWzór DF - 2
Warszawa, dnia .......................

.......................................................

pieczątka jednostki organizacyjnej
Symbol ................
ROZLICZENIE ZALICZKI / ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW *)

pobranej w dniu ........................................... w kwocie...................................


Imię i nazwisko

PESEL


Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………….
ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW


Lp.

Nr (rachunku, f-ry VAT)

Nazwa towaru, usługi

Kwota zł


Razem wydatkowano
Pobrana zaliczka
Zwrot do kasy PW
Dopłata

z kasy PW
na rachunek nr:Słownie zł

…………………………… …………………………………….

pełnomocnik kwestora kierownik jednostki organizacyjnej

(dysponent środków)

*) Niepotrzebne skreślićWzór DF – 3 Warszawa, dnia ..............................

pieczątka jednostki organizacyjnej

Imię i nazwisko …………………….

Adres zamieszkania …………………….

Numer rejestracyjny pojazdu ……………………

Pojemność silnika ................ cm3Numer umowy …………...

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

Lp.

Data wyjazdu

Opisy trasy

(skąd – dokąd)

Cel wyjazdu

Liczba faktycznie

przejechanych

kilometrów

Stawka za

1 km

zł gr

Wartość

(5 x 6)

zł gr

Uwagi

(wskazać źródło

finansowania, dekret)

1

2

3

4

5

6

7

8


Podsumowanie miesiąca:
.............................................

podpis osoby używającej pojazd……………………………………

kierownik projektu………………………………….

pełnomocnik kwestora……………………………………..

kierownik jednostki organizacyjnej

(dysponent środków)
Pobieranie 1.23 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna