Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2.97 Mb.
Strona1/36
Data08.11.2017
Rozmiar2.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

ROZDZIAŁ IX WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY


Wymagania edukacyjne w klasie I na poszczególne oceny

Edukacja polonistyczna

Osiągnięcia w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania, kształcenia językowego, samokształceniaWzorowo

Obdarza uwagą rówieśników i dorosłych, słucha ze zrozumieniem wypowiedzi innych. Aktywnie uczestniczy w rozmowach inspirowanych życiem codziennym i literaturą, spójnie i komunikatywnie formułuje wypowiedzi, w czytelny sposób wyraża emocje, prezentuje bogaty zasób słownictwa. Wykonuje zadania według usłyszanej instrukcji, recytuje z pamięci krótkie rymowanki, wiersze, piosenki, wykonuje eksperymenty językowe, uczestniczy w zabawie teatralnej. Odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, napis. Czyta poprawnie, płynnie, wyraziście nowo poznane teksty, czyta cicho ze zrozumieniem; samodzielnie wyszukuje zdania w tekście. Poprawnie odtwarza kształty wszystkich liter; pisze uważnie i starannie proste, krótkie zdania; posługuje się w praktyce elementarnymi zasadami ortografii. Pisze z pamięci i słuchu wyrazy i krótkie, proste zdania. Samodzielnie pisze 2-3 zdania na podany temat. stosuje właściwy szyk wyrazów w zdaniu. Odpowiada na pytania dotyczące treści słuchanych tekstów, prezentuje wysoki poziom zainteresowań czytelniczych. Bezbłędnie wyróżnia sylaby, różnicuje samogłoski i spółgłoski. Podejmuje próby zapisu nowych samodzielnie poznanych wyrazów, korzysta z różnych źródeł informacji. Wybiera charakterystyczne dla siebie strategie uczenia się.

Bardzo ładnie

Obdarza uwagą innych, słucha wypowiedzi nauczyciela, rówieśników i innych osób, wykonuje zadania według usłyszanej instrukcji, podawanej przez nauczyciela etapowo, zadaje pytania. Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy. Samodzielnie wypowiada się na podany temat, właściwie dostosowując słownictwo i zachowując poprawność gramatyczną i stylistyczną. Recytuje z pamięci krótkie rymowanki, wiersze, piosenki, uczestniczy w zabawie teatralnej. Rozumie sens kodowania i dekodowania informacji, odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, zna wszystkie litery alfabetu. Czyta ze zrozumieniem, poprawnie, płynnie wyuczone lub przygotowane wcześniej proste, krótkie teksty. Przestrzega zasad kaligrafii, pisze poprawnie z pamięci wyrazy i krótkie, proste zdania. Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, różnicuje samogłoski i spółgłoski zdanie. Słucha w skupieniu czytanych utworów, interesuje się książką i czytaniem, chętnie czyta lektury wskazane przez nauczyciela. Podejmuje próby zapisu nowych poznanych wyrazów, korzysta z różnych źródeł informacji.

Ładnie

Słucha wypowiedzi innych i chce zrozumieć, co przekazują. Uczestniczy w rozmowach, używając zdań i korzystając ze zgromadzonego słownictwa, stara się zachować poprawność gramatyczną i stylistyczną. Recytuje z pamięci krótkie rymowanki, wiersze, piosenki, zazwyczaj uczestniczy w zabawie teatralnej. Zna wszystkie litery alfabetu. Czyta poprawnie, w miarę płynnie, rozumie proste, krótkie teksty. Odtwarza kształt wszystkich liter; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma. Przepisuje proste, krótkie zdania, popełnia nieliczne błędy podczas pisania z pamięci. Pisze samodzielnie 2-3 zdania na podany temat. Wyodrębnia zdania w krótkim tekście, wyrazy w zdaniu, dzieli wyrazy na sylaby, wskazuje liczbę głosek i liter w wyrazie. Różnicuje samogłoski i spółgłoski. Czyta fragmenty lektur wskazane przez nauczyciela. Podejmuje próby zapisu nowych poznanych wyrazów, korzysta z różnych źródeł informacji.

Przeciętnie

Nieuważnie słucha wypowiedzi innych, czasem włącza się do rozmowy na tematy dotyczące życia codziennego. Z pomocą nauczyciela mówi na tematy związane z życiem rodzinnym, szkolnym oraz inspirowane literaturą. Z pomocą nauczyciela recytuje z pamięci krótkie rymowanki, wiersze, piosenki po uprzednim przygotowaniu, popełniając błędy. Czyta poprawnie wyrazy i zdania, stosując metodę mieszaną, na ogół rozumie sens prostych tekstów. Stara się poprawnie odtwarzać kształt liter, lecz nie zawsze prawidłowo łączy je w wyrazach. Przepisuje wyrazy i proste, krótkie zdania, popełniając błędy. Pisze z pamięci wyrazy i krótkie, proste zdania popełniając liczne błędy. Z pomocą nauczyciela pisze samodzielnie 2-3 zdania na podany temat. Wymaga zachęty przy czytaniu lektur. Myli się wyróżniając w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach sylaby oraz głoski. Myli się różnicując głoski na samogłoski i spółgłoski. Z pomocą podejmuje próby zapisu nowych poznanych wyrazów, z pomocą korzysta z różnych źródeł informacji.

Słabo

Ma trudności ze skupieniem uwagi podczas wypowiedzi innych. Wymaga zachęty do udziału w rozmowach, na stawiane pytania odpowiada najczęściej jednym wyrazem, ma ubogi zasób słownictwa. Popełnia błędy językowe. Ma duże trudności w recytacji z pamięci krótkich rymowanek, wierszy, piosenek. Dokonuje samodzielnie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej krótkich wyrazów. Ma duże trudności w odczytywaniu uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych, napisów. Z trudem czyta na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w czasie zajęć, popełniając błędy. Myli litery, błędnie odtwarza kształt wielu z nich, nie zwraca uwagi na prawidłowe połączenia liter w wyrazie. Przepisuje teksty, odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci popełnia wiele błędów. Niechętnie sięga po książki, czyta fragmenty lektur z pomocą dorosłego. Często myli się wyróżniając w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach sylaby oraz głoski, często myli się różnicując głoski na samogłoski i spółgłoski. Rzadko podejmuje próby zapisu nowych poznanych wyrazów, z pomocą korzysta z różnych źródeł informacji.

Niezadowalająco

Nie obdarza uwagą rówieśników i dorosłych. Ma rozproszoną uwagę. Niechętnie uczestniczy w rozmowach lub nie udziela odpowiedzi na zadane pytania, posiada bardzo ubogie słownictwo. Nie uczestniczy w zabawie teatralnej. Popełnia błędy w czytaniu głoskami, ma trudności w analizie i syntezie słuchowo-wzrokowej wyrazów. Popełnia liczne błędy przy odwzorowywaniu litera po literze, nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, nieprawidłowo rozmieszcza litery w liniaturze. Nie potrafi pisać z pamięci. Nie przejawia zainteresowania książkami, unika sytuacji wymagających czytania. Nie wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazów, w wyrazach sylab oraz głosek, nie różnicuje samogłosek i spółgłosek. Nie podejmuje próby zapisu nowych poznanych wyrazów, nie korzysta z różnych źródeł informacji.Edukacja matematyczna

Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych, rozumienia liczb i ich własności, posługiwania się liczbami, czytania tekstów matematycznych, rozumienia pojęć geometrycznych, stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji.Wzorowo

Samodzielnie i sprawnie określa i prezentuje położenie przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie oraz kierunek ruchu przedmiotów oraz osób. Sprawnie dokonuje klasyfikacji przedmiotów, tworzy kolekcje. Porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej. Zawsze rozróżnia lewą i prawą stronę swojego ciała. Dostrzega symetrię. Kontynuuje regularny wzór. Zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej, uzupełnia rysunek według osi symetrii. Bardzo sprawnie liczy obiekty. Wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby w przód i wstecz (zakres do 20). Bezbłędnie zapisuje liczby cyframi (zakres do 20) i dziesiątkami do 100. W pełni rozumie pojęcie liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym. Sprawnie i bezbłędnie porównuje liczby, stosuje znaki: <, >, =. Sprawnie dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci liczbę jednocyfrową (w zakresie 20). Wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawanie, odejmowanie. Dodaje i odejmuje, wykonuje obliczenia i opracowuje własną strategię obliczeń. Bezbłędnie oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem. Samodzielnie analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste, zapisuje rozwiązanie zadania z treścią. Układa zadania tekstowe do sytuacji, działania i je rozwiązuje. Rozpoznaje w naturalnym otoczeniu i na rysunkach figury geometryczne. Sprawnie dokonuje pomiarów, mierzy długości posługując się linijką. Posługuje się jednostką cm, m. Odczytuje bezbłędnie pełne godziny na zegarze ze wskazówkami, waży przedmioty. Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową, używa określenia „litr”. Samodzielnie wykonuje łatwe obliczenia dotyczące jednostki cm, kg, czasu, pojemności. Nazywa dni tygodnia i miesiące w roku. Orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać. Samodzielnie i bezbłędnie wykonuje obliczenia pieniężne, rozróżnia nominały na banknotach i monetach. Dzieli na dwie i cztery równe części używa pojęcia – połowa. Wykorzystuje warcaby i szachy oraz inne gry planszowe do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad. Przekształca gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne. Wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

Bardzo ładnie

Sprawnie określa i prezentuje położenie przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie, kierunek ruchu przedmiotów oraz osób. Dokonuje klasyfikacji przedmiotów, tworzy kolekcje. Sprawnie porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej. Rozróżnia lewą i prawą stronę swojego ciała. Dostrzega symetrię. Kontynuuje regularny wzór. Zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej, uzupełnia rysunek według osi symetrii. Liczy obiekty. Wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby w przód i wstecz (zakres do 20). Zapisuje liczby cyframi (zakres do 20) i dziesiątkami do 100. Rozumie pojęcie liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym. Sprawnie porównuje liczby, stosuje znaki: <, >, =.

Dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci liczbę jednocyfrową (w zakresie 20). Wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawanie, odejmowanie. Dodaje i odejmuje, wykonuje obliczenia i opracowuje własną strategię obliczeń. Oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem. Analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste, zapisuje rozwiązanie zadania z treścią. Układa zadania tekstowe do sytuacji, działania i je rozwiązuje. Rozpoznaje w naturalnym otoczeniu i na rysunkach figury geometryczne. Dokonuje pomiarów, mierzy długości posługując się linijką. Odczytuje pełne godziny na zegarze ze wskazówkami, waży przedmioty. Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową. Wykonuje łatwe obliczenia dotyczące jednostki cm, kg, czasu, pojemności. Nazywa dni tygodnia i miesiące w roku. Orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać. Wykonuje obliczenia pieniężne, rozróżnia nominały na banknotach i monetach. Dzieli na dwie i cztery równe. Wykorzystuje warcaby i szachy oraz inne gry planszowe do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad, przekształca gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne. Wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata.Ładnie

Określa i prezentuje położenie przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie oraz kierunek ruchu przedmiotów oraz osób. Dokonuje klasyfikacji przedmiotów, tworzy kolekcje. Porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy. Rozróżnia lewą i prawą stronę swojego ciała. Dostrzega symetrię, uzupełnia rysunek według osi symetrii. Kontynuuje regularny wzór.

Liczy obiekty. Wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby w przód i wstecz (zakres do 20). Zapisuje liczby cyframi (zakres do 20) i dziesiątkami do 100. Zazwyczaj rozumie pojęcie liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym. Porównuje liczby, stosuje znaki: <, >, =. Dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci liczbę jednocyfrową (w zakresie 20). Wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawanie, odejmowanie. Dodaje i odejmuje. Oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem. Analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste, zapisuje rozwiązanie zadania z treścią. Zazwyczaj układa zadania tekstowe do sytuacji, działania i je rozwiązuje. Rozpoznaje figury geometryczne. Dokonuje pomiarów, mierzy długości posługując się linijką. Odczytuje pełne godziny na zegarze ze wskazówkami, waży przedmioty. Odmierza płyny. Wykonuje łatwe obliczenia dotyczące jednostki cm, kg, czasu, pojemności. Nazywa dni tygodnia i miesiące w roku. Orientuje się do czego służy kalendarz. Wykonuje obliczenia pieniężne, rozróżnia nominały na banknotach i monetach. Wykorzystuje warcaby i szachy oraz inne gry planszowe do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego. Przekształca gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne. Wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i działań twórczych.Przeciętnie

Stara się określać położenie przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie. Stara się określać kierunek ruchu przedmiotów oraz osób. Stara się dokonywać klasyfikacji przedmiotów, tworzy kolekcje. Myli się porównując przedmioty pod względem wyróżnionej cechy. Myli się w rozróżnianiu lewej i prawej stronę swojego ciała. Stara się dostrzegać symetrię. Stara się kontynuować regularny wzór. Liczy obiekty. Wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby w przód i wstecz (zakres do 20). Popełnia błędy w zapisie liczb cyframi (zakres do 20) i dziesiątkami do 100. Ma kłopoty w rozumieniu pojęcia liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym. Czasami popełnia błędy w porównywaniu liczb, stosowaniu znaków: <, >, =. Rozumie istotę działań matematycznych – dodawanie, odejmowanie. Popełnia błędy w posługiwaniu się znakami działań w dodawaniu i odejmowaniu liczb. Z pomocą oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem. Z pomocą analizuje i rozwiązuje zadania proste tekstowe. Z pomocą zapisuje rozwiązanie zadania z treścią. Z pomocą układa zadania tekstowe do sytuacji, działania i je rozwiązuje. Rozpoznaje figury geometryczne. Stara się dokonywać pomiarów. Waży przedmioty. Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową. Myli się w nazywaniu dni tygodnia i miesięcy w roku. Próbuje wykonywać obliczenia pieniężne, rozróżniać nominały na banknotach i monetach. Stara się odczytywać pełne godziny na zegarze ze wskazówkami. Z pomocą nauczyciela wykonuje łatwe obliczenia dotyczące jednostki cm, kg, czasu, pojemności. Z pomocą gra w warcaby i szachy oraz inne gry planszowe.

Słabo

Często myli się w określaniu położenia przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie. Często myli się w określaniu kierunku ruchu przedmiotów oraz osób. Często myli się dokonując klasyfikacji przedmiotów. Często myli się porównując przedmioty pod względem wyróżnionej cechy. Często myli się w rozróżnianiu lewej i prawej stronę swojego ciała. Często myli się w dostrzeganiu symetrii. Stara się kontynuować regularny wzór. Często myli się licząc obiekty. Często myli się wymieniając kolejne liczebniki od wybranej liczby w przód i wstecz (zakres do 20). Często myli się zapisują liczby cyframi (zakres do 20) i dziesiątkami do 100. Ma duże kłopoty w zrozumieniu pojęcia liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym. Z pomocą porównuje liczby i stosuje znaki: <, >, =. Ma trudności w rozumieniu istoty działań matematycznych – dodawanie, odejmowanie. Popełnia błędy w posługiwaniu się znakami działań w dodawaniu i odejmowaniu liczb, oraz obliczaniu i zapisywaniu prostych działań z okienkiem. Mimo pomocy nauczyciela ma kłopoty w analizowaniu prostych zadań matematycznych. Z pomocą nauczyciela zapisuje rozwiązanie zadania z treścią. Myli figury geometryczne. Myli się w dokonywaniu pomiarów. Myli kolejność dni tygodnia i miesięcy w roku. Popełnia błędy w obliczeniach pieniężnych, rozróżnianiu nominałów na banknotach i monetach. Ma trudności w odczytaniu pełnych godzin na zegarze ze wskazówkami. Waży przedmioty, Popełnia bardzo liczne błędy w ważeniu i odmierzaniu płynów. Z pomocą nauczyciela wykonuje łatwe obliczenia dotyczące jednostki cm, czasu, kg, pojemności.

Niezadowalająco

Nie określa położenia przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie. Nie określa kierunku ruchu przedmiotów oraz osób. Nie dokonuje klasyfikacji przedmiotów. Często myli się w rozróżnianiu lewej i prawej stronę swojego ciała. Nie dostrzega symetrii. Nie potrafi kontynuować regularnego wzoru. Ma trudności w liczeniu obiektów. Nie wymienia kolejnych liczebników od wybranej liczby w przód i wstecz (zakres do 20). Nie zapisuje liczb cyframi (zakres do 20) i dziesiątkami do 100. Nie zrozumie pojęcia liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym. Nie porównuje liczb, nie stosuje znaków: <, >, =. Nie rozumie istoty działań matematycznych – dodawanie, odejmowanie. Nie posługuje się znakami działań w dodawaniu i odejmowaniu liczb. Nie oblicza i nie zapisuje prostych działań z okienkiem. Nie analizuje i nie rozwiązuje prostych zadań matematycznych. Nie zna figur geometrycznych. Nie dokonuje pomiarów. Nie zna dni tygodnia i miesięcy w roku. Nie wykonuje obliczeń pieniężnych, nie rozróżnia nominałów na banknotach i monetach. Nie odczytuje pełnych godzin na zegarze ze wskazówkami. Nie waży przedmiotów, nie odmierza płynów. Nie wykonuje łatwych obliczeń dotyczących jednostki cm, czasu, kg.


Pobieranie 2.97 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna