Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne oceny


Edukacja przyrodnicza i społecznaPobieranie 2.67 Mb.
Strona5/36
Data24.02.2019
Rozmiar2.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


Edukacja przyrodnicza i społeczna


Wzorowo

Uczeń:

 • zawsze samodzielnie obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem

 • opisuje życie w wybranych ekosystemach

 • nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski

 • wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski

 • rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne

 • wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku

 • rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego

 • zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin

 • nazywa część ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi

 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania

 • zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 • zawsze ocenia postępowanie swoje i innych, potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe

 • zawsze rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności

 • zawsze wykazuje poczucie przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej

 • zawsze nawiązuje pozytywne kontakty w grupie

 • wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób

 • zawsze akceptuje różnice między ludźmi, przejawia zachowania tolerancyjne i szacunek dla odmienności

 • zna prawa i obowiązki ucznia

 • zna najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty oraz region w którym mieszka

 • zna swoją narodowość i symbole narodowe

 • zna pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie

 • zawsze rozpoznaje sygnały alarmowe i właściwie na nie reaguje

 • zna numery telefonów alarmowych

 • zawsze właściwie zachowuje się w sytuacjach zagrożenia

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • zawsze obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem

 • opisuje życie w wybranych ekosystemach

 • nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski

 • wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski

 • rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne

 • wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku

 • rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego

 • zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin

 • nazywa część ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi

 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania

 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 • ocenia postępowanie swoje i innych, potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe

 • rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności

 • wykazuje poczucie przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej

 • nawiązuje pozytywne kontakty w grupie

 • wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób

 • akceptuje różnice między ludźmi, przejawia zachowania tolerancyjne i szacunek dla odmienności

 • zna prawa i obowiązki ucznia

 • zna najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty oraz region w którym mieszka

 • zna swoją narodowość i symbole narodowe

 • zna pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie

 • zawsze rozpoznaje sygnały alarmowe i właściwie na nie reaguje

 • zna numery telefonów alarmowych

 • zawsze właściwie zachowuje się w sytuacjach zagrożenia

Ładnie

Uczeń:

 • obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem

 • potrafi opisać życie w wybranych ekosystemach

 • nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski

 • potrafi wymienić zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski

 • rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne

 • wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku

 • rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego

 • zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin

 • nazywa część ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi

 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania

 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 • ocenia postępowanie swoje i innych, potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe

 • rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności

 • wykazuje poczucie przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej

 • nawiązuje pozytywne kontakty w grupie

 • wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób

 • akceptuje różnice między ludźmi, przejawia zachowania tolerancyjne i szacunek dla odmienności

 • zna prawa i obowiązki ucznia

 • zna najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty oraz region w którym mieszka

 • zna swoją narodowość i symbole narodowe

 • zna pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie

 • zawsze rozpoznaje sygnały alarmowe i właściwie na nie reaguje

 • zna numery telefonów alarmowych

 • zawsze właściwie zachowuje się w sytuacjach zagrożenia

Przeciętnie

Uczeń:

 • zazwyczaj obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, nie zawsze analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem

 • nie zawsze potrafi opisać życie w wybranych ekosystemach

 • zazwyczaj nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski

 • zazwyczaj wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski

 • nie zawsze poprawnie rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne

 • nie zawsze potrafi wyjaśnić zależność zjawisk przyrody od pór roku

 • zazwyczaj rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego

 • zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin

 • nazywa część ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi

 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania

 • zazwyczaj dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 • na ogół ocenia postępowanie swoje i innych, potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe

 • najczęściej rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności

 • wykazuje poczucie przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej

 • zazwyczaj nawiązuje pozytywne kontakty w grupie

 • zazwyczaj wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób

 • na ogół akceptuje różnice między ludźmi, przejawia zachowania tolerancyjne i szacunek dla odmienności

 • zna prawa i obowiązki ucznia

 • zna najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty oraz region w którym mieszka

 • zna swoją narodowość i symbole narodowe

 • zna pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie

 • rozpoznaje sygnały alarmowe i właściwie na nie reaguje

 • zna numery telefonów alarmowych

 • właściwie zachowuje się w sytuacjach zagrożenia

Słabo


Uczeń:

 • czasami nie obserwuje i nie prowadzi prostych doświadczeń przyrodniczych, nie analizuje ich i często nie wiąże przyczynę ze skutkiem

 • często nie potrafi opisać życie w wybranych ekosystemach

 • w niewielkim stopniu nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski

 • z pomocą wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski

 • z pomocą rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne

 • nie zawsze potrafi wyjaśnić zależność zjawisk przyrody od pór roku

 • nie zawsze rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego

 • w niewielkim stopniu zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin

 • zazwyczaj nazywa część ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi

 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania

 • nie zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 • nie zawsze ocenia postępowanie swoje i innych, nie zawsze potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe

 • najczęściej rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności

 • wykazuje poczucie przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej

 • nie zawsze nawiązuje pozytywne kontakty w grupie

 • nie zawsze wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób

 • nie zawsze akceptuje różnice między ludźmi, przejawia zachowania tolerancyjne i szacunek dla odmienności

 • zna prawa i obowiązki ucznia

 • zna najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty oraz region w którym mieszka

 • zna swoją narodowość i symbole narodowe

 • zna pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie

 • z pomocą rozpoznaje sygnały alarmowe i właściwie na nie reaguje

 • myli numery telefonów alarmowych

 • nie zawsze właściwie zachowuje się w sytuacjach zagrożenia

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie obserwuje i nie prowadzi prostych doświadczeń przyrodniczych, nie analizuje ich i nie wiąże przyczynę ze skutkiem

 • nie potrafi opisać życie w wybranych ekosystemach

 • nie potrafi nazwać charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski

 • nie wymienia zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów Polski

 • nie rozpoznaje i nie nazywa niektórych zwierząt egzotycznych

 • nie potrafi wyjaśnić zależność zjawisk przyrody od pór roku

 • nie rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego

 • w zna wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin

 • nie nazywa części ciała i organów wewnętrznych zwierząt i ludzi

 • nie zna podstawowych zasad racjonalnego odżywiania

 • nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 • nie potrafi ocenić postępowania swojego i innych, nie potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe

 • nie rozumie swojej roli i nie przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności

 • nie wykazuje poczucia przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej

 • nie nawiązuje pozytywnych kontaktów w grupie

 • nie wykazuje szacunku i zrozumienia dla innych osób

 • nie akceptuje różnic między ludźmi

 • nie zna praw i obowiązków ucznia

 • nie zna najbliższej okolicy i jej najważniejszych obiektów oraz regionu w którym mieszka

 • nie zna swojej narodowości i symboli narodowych

 • nie zna pracy ludzi różnych zawodów i nie rozumie jej znaczenie

 • nie rozpoznaje sygnały alarmowe i właściwie na nie reaguje

 • nie zna numerów telefonów alarmowych

 • nie potrafi właściwie zachowywać się w sytuacjach zagrożenia


Zajęcia komputerowe


Wzorowo

Uczeń:

 • sprawnie posługuje się myszą i klawiaturą

 • zawsze poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego

 • sprawnie i prawidłowo posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi

 • bardzo sprawnie posługuje się edytorem tekstu

 • bardzo sprawnie wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki

 • zawsze wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;

 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów

 • zawsze stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • umie posługiwać się myszą i klawiaturą

 • poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego

 • prawidłowo posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi

 • sprawnie posługuje się edytorem tekstu

 • sprawnie wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki

 • zawsze wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia

 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów

 • stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej;

Ładnie

Uczeń:

 • dość sprawnie posługuje się myszą i klawiaturą

 • z reguły poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego

 • zazwyczaj prawidłowo posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi

 • poprawnie posługuje się edytorem tekstu

 • dość sprawnie wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafik

 • zazwyczaj wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia

 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów

 • zazwyczaj stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej

Przeciętnie

Uczeń:

 • zazwyczaj poprawnie posługuje się myszą i klawiaturą

 • z reguły poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego

 • zazwyczaj prawidłowo posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi

 • nie zawsze poprawnie posługuje się edytorem tekstu

 • wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafik

 • nie zawsze wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia

 • zna niektóre zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów

 • z reguły stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej

Słabo

Uczeń:

 • napotyka trudności w posługiwaniu się myszą i klawiaturą

 • z reguły poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego

 • słabo posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi

 • nie zawsze prawidłowo posługuje się edytorem tekstu

 • z pomocą wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafik

 • często nie wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia

 • słabo zna niektóre zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów

 • nie zawsze stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie potrafi posługiwać się myszą i klawiaturą

 • nie nazywa głównych elementów zestawu komputerowego

 • nie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi

 • nie prawidłowo posługuje się edytorem tekstu

 • nie wykonuje rysunku za pomocą wybranego edytora grafik

 • nie wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia

 • nie zna zagrożeń wynikających z korzystania z komputera, internetu i multimediów

 • nie stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej


Pobieranie 2.67 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna