Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2.67 Mb.
Strona4/36
Data24.02.2019
Rozmiar2.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Bardzo ładnie

Uczeń:

 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta z różnych źródeł wiedzy

 • wyodrębnia w utworze osoby, zdarzenia oraz fragmenty tekstu i zdania na określony temat

 • rozpoznaje teksty użytkowe

 • czyta książki i czasopisma dziecięce

Ładnie

Uczeń:

 • czyta płynnie i poprawnie krótkie i opracowane wcześniej teksty,

 • rozumie czytany tekst i zazwyczaj wyciąga z niego wnioski

 • wyodrębnia w utworze osoby, zdarzenia oraz fragmenty tekstu i zdania na określony temat

 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje, zazwyczaj korzysta z różnych źródeł wiedzy

 • zazwyczaj rozpoznaje teksty użytkowe

 • nie zawsze czyta książki i czasopisma dziecięce

Przeciętnie

Uczeń:

 • czyta głośno i poprawnie wyuczone wcześniej krótkie i łatwe teksty

 • ma trudności ze zrozumieniem tekstu, rzadko wyciąga z niego wnioski

 • zazwyczaj wyodrębnia w utworze osoby, zdarzenia oraz fragmenty tekstu i zdania na określony temat

 • rzadko książki i czasopisma dziecięce

 • nie zawsze wyszukuje w tekście potrzebne informacje, z pomocą korzysta z różnych źródeł wiedzy

 • z pomocą rozpoznaje teksty użytkowe

Słabo

Uczeń:

 • czyta wolno, głoskując, sylabizując cicho i niewyraźnie, zniekształca dłuższe wyrazy

 • bardzo rzadko rozumie czytany tekst, i nie wyciąga z niego wniosków

 • rzadko wyodrębnia w utworze osoby, zdarzenia oraz fragmenty tekstu i zdania na określony temat

 • nie czyta książek i czasopism dziecięcych

 • z pomocą wyszukuje w tekście potrzebne informacje, rzadko korzysta z różnych źródeł wiedzy

 • rzadko rozpoznaje teksty użytkowe

Niezadowalająco

Uczeń:

 • rozpoznaje wszystkie litery, ale nie czyta

 • nie rozumie czytanego tekstu i nie wyciąga z niego wniosków

 • nie wyodrębnia w utworze osób, zdarzeń oraz fragmentów tekstu i zdań na określony temat

 • nie czyta książek i czasopism dziecięcych

Pisanie


Wzorowo

Uczeń:

 • pisze czytelnie i estetycznie

 • bezbłędnie przepisuje teksty

 • bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu

 • zawsze dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną

 • tworzy ciekawe kilkuzdaniowe pisemne wypowiedzi na określony temat

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • pisze czytelnie i estetycznie

 • bezbłędnie przepisuje teksty

 • pisze z pamięci i ze słuchu

 • dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną

 • tworzy kilkuzdaniowe pisemne wypowiedzi na określony temat

Ładnie

Uczeń:

 • zazwyczaj pisze czytelnie i estetycznie

 • przepisuje teksty z niewielkimi błędami

 • pisze z pamięci i ze słuchu czasami popełnia błędy

 • zazwyczaj dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną

 • na ogół tworzy kilkuzdaniowe pisemne wypowiedzi na określony temat

Przeciętnie

Uczeń:

 • nie zawsze pisze czytelnie i estetycznie

 • przepisuje teksty z błędami

 • popełnia błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu

 • nie zawsze dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną

 • nie zawsze tworzy kilkuzdaniowe pisemne wypowiedzi na określony temat

Słabo

Uczeń:

 • pisze mało czytelnie

 • przepisuje teksty z błędami

 • pisze z pamięci i ze słuchu popełniając liczne błędy

 • zazwyczaj nie dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną

 • z pomocą tworzy krótkie pisemne wypowiedzi na dany temat

Niezadowalająco

Uczeń:

 • pisze nie czytelnie

 • przepisuje teksty z błędami

 • nie pisze z pamięci i ze słuchu

 • nie tworzy wypowiedzi pisemnychEdukacja matematyczna
Liczenie

Wzorowo

Uczeń:

 • sprawnie i bezbłędnie liczy w zakresie 100, setkami w zakresie 1000

 • sprawnie i bezbłędnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 100

 • sprawnie i bezbłędnie porównuje liczby w zakresie 1000 słownie i z użyciem znaków <,>,=

 • sprawnie i bezbłędnie dodaje, odejmuje w zakresie 100

 • sprawnie i bezbłędnie sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania

 • sprawnie i bezbłędnie mnoży i dzieli w zakresie 50, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie

 • samodzielnie i bezbłędnie i rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • bezbłędnie liczy w zakresie 100, setkami w zakresie 1000

 • bezbłędnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 100

 • bezbłędnie porównuje liczby w zakresie 1000 słownie i z użyciem znaków <,>,=

 • bezbłędnie dodaje, odejmuje w zakresie 100

 • bezbłędnie sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania

 • bezbłędnie mnoży i dzieli w zakresie 50, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie

 • samodzielnie i bezbłędnie i rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka

Ładnie

Uczeń:

 • liczy w zakresie 100, setkami w zakresie 1000

 • zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 100

 • porównuje liczby w zakresie 1000 słownie i z użyciem znaków <,>,=;

 • dodaje, odejmuje w zakresie 100,

 • sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania

 • mnoży i dzieli w zakresie 50, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie

 • samodzielnie rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka

Przeciętnie

Uczeń:

 • zazwyczaj poprawnie liczy w zakresie 100, setkami w zakresie 1000

 • najczęściej poprawnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 100

 • najczęściej bezbłędnie porównuje liczby w zakresie 1000 słownie i z użyciem znaków <,>,=

 • czasami popełnia błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100

 • stara się sprawdzać wyniki odejmowania za pomocą dodawania

 • czasami popełnia błędy w mnożeniu i dzieleniu w zakresie 50, nie zawsze sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie

 • rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka

Słabo

Uczeń:

 • wolno i z błędami liczy w zakresie 100, setkami w zakresie 1000

 • nie zawsze poprawnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 100

 • myli się porównując dowolne liczby w zakresie 1000 słownie i z użyciem znaków <,>,=

 • często popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100

 • nie zawsze sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania

 • wolno i z błędami mnoży i dzieli w zakresie 50, nie zawsze sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie

 • z pomocą rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie liczy w zakresie 100, setkami w zakresie 1000

 • nie potrafi poprawnie zapisać cyframi i odczytywać liczb w zakresie 100

 • nie potrafi porównywać dowolnych liczb w zakresie 1000 słownie i z użyciem znaków <,>,=

 • nie potrafi bezbłędnie dodawać i odejmować w zakresie 100

 • nie sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania

 • nie mnoży i dzieli w zakresie 50, nie sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie

 • nie potrafi rozwiązać łatwego równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka

Rozwiązywanie zadań tekstowychWzorowo

Uczeń:

 • samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania ( w tym zadania na porównywanie różnicowe)

 • samodzielnie i bezbłędnie układa treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego

 • samodzielnie i bezbłędnie wykonuje proste obliczenia kalendarzowe (w zakresie pełnych miesięcy), zegarowe (w zakresie pełnych godzin)

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • bezbłędnie rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania ( w tym zadania na porównywanie różnicowe)

 • bezbłędnie układa treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego

 • bezbłędnie wykonuje proste obliczenia kalendarzowe (w zakresie pełnych miesięcy), zegarowe (w zakresie pełnych godzin)

Ładnie

Uczeń:

 • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania ( w tym zadania na porównywanie różnicowe)

 • układa treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego

 • wykonuje proste obliczenia kalendarzowe (w zakresie pełnych miesięcy), zegarowe (w zakresie pełnych godzin)

Przeciętnie

Uczeń:

 • zazwyczaj rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania ( w tym zadania na porównywanie różnicowe)

 • stara się układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego

 • najczęściej wykonuje proste obliczenia kalendarzowe (w zakresie pełnych miesięcy), zegarowe (w zakresie pełnych godzin)

Słabo

Uczeń:

 • wolno i rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania ( w tym zadania na porównywanie różnicowe)

 • z pomocą układa treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego

 • słabo radzi sobie nawet z pomocą nauczyciela z wykonaniem prostych obliczeń kalendarzowych (w zakresie pełnych miesięcy), zegarowe (w zakresie pełnych godzin)
Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie potrafi rozwiązać zadania tekstowego wymagającego wykonania jednego działania ( w tym zadania na porównywanie różnicowe)

 • nie potrafi ułożyć treści zadania do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego

 • nie wykonuje prostych obliczeń kalendarzowych (w zakresie pełnych miesięcy) i zegarowych (w zakresie pełnych godzin)

Wiadomości i umiejętności praktyczneWzorowo

Uczeń:

 • bezbłędnie i samodzielnie mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości z użyciem różnych jednostek miarowych: mm, cm, m oraz wykonuje obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek)

 • bezbłędnie i samodzielnie wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 100

 • bezbłędnie odczytuje i zapisuje liczby rzymskie I – XII

 • bezbłędnie i samodzielnie odczytuje i zapisuje czas w systemie 12- i 24-godzinnym

 • sprawnie posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta

 • dokładnie i samodzielnie waży przedmioty używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, i wykonuje obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek)

 • dokładnie odmierza płyny różnymi miarkami używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra

 • prawidłowo i samodzielnie mierzy temperaturę, odczytuje wskazania termometru bez posługiwania się liczbami ujemnymi

 • bezbłędnie zapisuje daty (dni i miesiące)

 • samodzielnie i dokładnie rysuje z pomocą linijki odcinki o danej długości

 • dokładnie rysuje figury symetryczne, w powiększeniu i pomniejszeniu

 • bezbłędnie rozpoznaje figury geometryczne

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • prawidłowo mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości z użyciem różnych jednostek miarowych: mm, cm, m oraz wykonuje obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek)

 • sprawnie wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 100

 • bezbłędnie odczytuje i zapisuje liczby rzymskie I – XII

 • bezbłędnie odczytuje i zapisuje czas w systemie 12- i 24-godzinnym

 • posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta

 • dokładnie waży przedmioty używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, i wykonuje obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek)

 • prawidłowo odmierza płyny różnymi miarkami używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra

 • prawidłowo mierzy temperaturę, odczytuje wskazania termometru bez posługiwania się liczbami ujemnymi

 • bezbłędnie zapisuje daty (dni i miesiące)

 • dokładnie rysuje z pomocą linijki odcinki o danej długości

 • rysuje figury symetryczne, w powiększeniu i pomniejszeniu

 • bezbłędnie rozpoznaje figury geometryczne

Ładnie

Uczeń:

 • mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości z użyciem różnych jednostek miarowych: mm, cm, m oraz wykonuje obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek)

 • wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 100

 • odczytuje i zapisuje liczby rzymskie I – XII

 • odczytuje i zapisuje czas w systemie 12- i 24-godzinnym

 • posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta

 • waży przedmioty używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, i wykonuje obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek)

 • odmierza płyny różnymi miarkami używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra

 • mierzy temperaturę, odczytuje wskazania termometru bez posługiwania się liczbami ujemnymi

 • zapisuje daty (dni i miesiące)

 • rysuje z pomocą linijki odcinki o danej długości

 • rysuje figury symetryczne, w powiększeniu i pomniejszeniu

 • rozpoznaje figury geometryczne

Przeciętnie

Uczeń:

 • popełnia nieliczne błędy przy pomiarach długości, szerokości, wysokości przedmiotów, odległości z użyciem różnych jednostek miarowych: mm, cm, m oraz w obliczeniach dotyczących tych miar (bez zamiany jednostek)

 • niekiedy popełnia błędy w obliczeniach pieniężnych w zakresie 100,

 • popełnia błędy w odczytywaniu zapisywaniu liczb rzymskich od I do XII

 • z pomocą nauczyciela odczytuje i zapisuje czas w systemie 12- i 24-godzinnym

 • nie zawsze posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta

 • z pomocą mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, objętości, masy i temperatury i z pomocą wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar

 • nie zawsze poprawnie odmierza płyny różnymi miarkami, nie zawsze używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra

 • niekiedy popełnia błędy w mierzeniu temperatury, odczytywaniu wskazań termometru bez posługiwania się liczbami ujemnymi

 • z reguły zapisuje daty (dni i miesiące)

 • zazwyczaj poprawnie rysuje z pomocą linijki odcinki o danej długości

 • na ogół rozpoznaje i nazywa poznane figury geometryczne

Słabo

Uczeń:

 • z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, szerokości, wysokości przedmiotów, odległości z użyciem różnych jednostek miarowych, myli jednostki, z pomocą wykonuje obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek)

 • często popełnia błędy w obliczeniach pieniężnych w zakresie 100

 • często nie odczytuje i nie zapisuje liczb rzymskich od I do XII,

 • wyłącznie z pomocą nauczyciela odczytuje i zapisuje czas w systemie 12- i 24-godzinnym,

 • nie zawsze posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta

 • często z pomocą mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, objętości, masy i temperatury i z pomocą wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar

 • nie dokładnie odmierza płyny różnymi miarkami, nie zawsze używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra

 • niedokładnie odczytuje wskazania termometru

 • myli dni tygodnia i miesięcy oraz ich kolejność

 • niedokładnie kreśli odcinki

 • popełnia błędy w rozpoznawaniu figur geometrycznych

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie dokonuje prostych pomiarów długości, szerokości, wysokości przedmiotów, odległości z użyciem różnych jednostek miarowych, myli jednostki, nie wykonuje obliczeń dotyczących tych miar

 • nie wykonuje obliczeń pieniężnych w zakresie 100

 • nie odczytuje i nie zapisuje poznanych liczb rzymskich od I do XII

 • nie odczytuje i nie zapisuje czasu w systemie 12- i 24-godzinnym

 • nie posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta

 • nie mierzy i nie zapisuje wyniku pomiaru długości, objętości, masy i temperatury i nie wykonuje obliczeń dotyczące tych miar

 • nie odmierza płynów różnymi miarkami, nie używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra

 • nie odczytuje wskazań termometru,

 • nie potrafi zapisać daty (dzień, miesiąc)

 • nie kreśli odcinków z pomocą linijki o danej długości,

 • nie rozpoznaje figur geometrycznych,


Pobieranie 2.67 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna