Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2.67 Mb.
Strona10/36
Data24.02.2019
Rozmiar2.67 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   36


Zajęcia techniczne


WzorowoUczeń:

- zawsze podejmuje ogromny wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych • zawsze orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku

 • rozpoznaje rodzaje środków transportu, podstawowe narzędzia i przyrządy

 • rozróżnia rodzaje budowli

 • określa wartość urządzeń technicznych z różnych punktów widzenia

 • samodzielnie planuje kolejne czynności rozwiązań technicznych, dobiera prawidłowe materiały i narzędzia

 • rozpoznaje różne rodzaje maszyn i urządzeń

 • zna ogólne zasady działania urządzeń domowych

 • wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach

 • potrafi sprawnie montować modele korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych

 • zawsze bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów

 • zawsze racjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały

 • utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy

 • pracuje indywidualnie i w zespole

Bardzo ładnie

Uczeń:

- zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych • orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku

 • rozpoznaje rodzaje środków transportu, podstawowe narzędzia i przyrządy

 • rozróżnia rodzaje budowli

 • określa wartość urządzeń technicznych z różnych punktów widzenia

 • planuje kolejne czynności rozwiązań technicznych, dobiera prawidłowe materiały i narzędzia

 • rozpoznaje rodzaje różne rodzaje maszyn i urządzeń

 • zna ogólne zasady działania urządzeń domowych

 • wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach

 • potrafi montować modele korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych

 • bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów

 • racjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały

 • utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy

 • pracuje indywidualnie i w zespole

Ładnie

Uczeń:

- podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych • zazwyczaj orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku

 • rozpoznaje podstawowe rodzaje środków transportu, narzędzia i przyrządy

 • rozróżnia rodzaje budowli

 • zazwyczaj określa wartość urządzeń technicznych z różnych punktów widzenia

 • na ogół planuje kolejne czynności rozwiązań technicznych, dobiera prawidłowe materiały i narzędzia

 • rozpoznaje podstawowe rodzaje maszyn i urządzeń

 • zna ogólne zasady działania większości urządzeń domowych

 • z reguły wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach

 • stara się montować modele korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych

 • bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów

 • racjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały

 • utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy

 • zazwyczaj pracuje indywidualnie i w zespole

Przeciętnie

Uczeń:

- nie zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych • nie zawsze orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku

 • rozpoznaje podstawowe rodzaje środków transportu, podstawowe narzędzia i przyrządy

 • rozróżnia podstawowe rodzaje budowli

 • niekiedy określa wartość urządzeń technicznych z różnych punktów widzenia

 • z pomocą planuje kolejne czynności rozwiązań technicznych, dobiera prawidłowe materiały i narzędzia

 • rozpoznaje podstawowe rodzaje maszyn i urządzeń

 • zna ogólne zasady działania niektórych urządzeń domowych

 • nie zawsze wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach

 • nie potrafi samodzielnie montować modeli korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych

 • nie zawsze bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów

 • niekiedy racjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały

 • nie zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy

 • nie zawsze pracuje indywidualnie i w zespole

Słabo

Uczeń:

- niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych • słabo orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku

 • rozpoznaje tylko nieliczne rodzaje środków transportu, narzędzia i przyrządy

 • słabo rozróżnia rodzaje budowli

 • rzadko określa wartość urządzeń technicznych z różnych punktów widzenia

 • rzadko planuje kolejne czynności rozwiązań technicznych, z trudnością dobiera materiały i narzędzia

 • słabo rozpoznaje podstawowe rodzaje maszyn i urządzeń

 • zna ogólne zasady działania niewielu urządzeń domowych

 • nie zawsze wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach

 • nie potrafi samodzielnie montować modeli korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych

 • nie zawsze bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów

 • rzadko racjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały

 • rzadko utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy

 • rzadko pracuje indywidualnie i w zespole

Niezadowalająco

Uczeń:

- nie podejmuje wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych • nie orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku

 • nie rozpoznaje rodzajów środków transportu, podstawowych narzędzi i przyrządów

 • nie rozróżnia budowli

 • nie określa wartości urządzeń technicznych z różnych punktów widzenia;

 • nie planuje kolejnych czynności rozwiązań technicznych, nie dobiera materiałów i narzędzi

 • nie zna ogólnych zasad działania urządzeń domowych

 • nie zna podstawowych rodzajów maszyn i urządzeń

 • rzadko wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach

 • nie potrafi samodzielnie montować modeli korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych

 • nie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów

 • nieracjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały

 • nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy

 • nie potrafi pracować indywidualnie i w zespoleZajęcia komputerowe


WzorowoUczeń:

 • umie obsługiwać komputer, sprawnie posługuje się myszą i klawiaturą;

 • zawsze poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego i zna ich przeznaczenie

 • przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe

 • sprawnie wyszukuje informacje i potrafi z nich korzystać

 • dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie

 • zawsze wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;

 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów

 • sprawnie i prawidłowo posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi

 • sprawnie tworzy teksty i rysunki

 • odtwarza animacje i prezentacje multimedialne

 • stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • umie obsługiwać komputer, posługuje się myszą i klawiaturą

 • poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego i zna ich przeznaczenie

 • przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe

 • wyszukuje informacje i z reguły potrafi z nich korzystać

 • dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie

 • wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia

 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów

 • sprawnie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi

 • sprawnie tworzy teksty i rysunki

 • odtwarza animacje i prezentacje multimedialne

 • stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej

Ładnie

Uczeń:

 • umie obsługiwać komputer, posługuje się myszą i klawiaturą

 • nazywa główne elementy zestawu komputerowego i z reguły zna ich przeznaczenie

 • dość sprawnie przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe;

 • wyszukuje informacje i na ogół potrafi z nich korzystać

 • zazwyczaj dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, dość sprawnie nawiguje po stronach w określonym zakresie

 • z reguły wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia

 • zna większość zagrożeń wynikających z korzystania z komputera, internetu i multimediów

 • dość sprawnie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi

 • tworzy teksty i rysunki

 • odtwarza animacje i prezentacje multimedialne

 • zazwyczaj stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej

Przeciętnie

Uczeń:

 • umie obsługiwać komputer, posługuje się myszą i klawiaturą

 • nazywa główne elementy zestawu komputerowego, nie zawsze zna ich przeznaczenie

 • z pomocą przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe

 • wyszukuje informacje, ale nie zawsze potrafi z nich korzystać

 • z pomocą dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nie zawsze nawiguje po stronach w określonym zakresie

 • nie zawsze wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia

 • zna niektóre zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów

 • przeciętnie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi

 • z pomocą tworzy teksty i rysunki

 • z reguły odtwarza animacje i prezentacje multimedialne

 • nie zawsze stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej

Słabo

Uczeń:

 • z pomocą umie obsługiwać komputer, napotyka trudności w posługiwaniu się myszą i klawiaturą

 • z pomocą nazywa główne elementy zestawu komputerowego i nie zna ich przeznaczenia

 • z pomocą przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe;

 • słabo wyszukuje informacje i potrafi z nich korzystać

 • z pomocą dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, słabo nawiguje po stronach w określonym zakresie

 • często nie wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia

 • słabo zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów

 • słabo posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi

 • z pomocą tworzy teksty i rysunki

 • z pomocą odtwarza animacje i prezentacje multimedialne

 • rzadko stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie umie obsługiwać komputera, nie posługuje się myszą i klawiaturą;

 • nie nazywa głównych elementów zestawu komputerowego i nie zna ich przeznaczenia

 • nie przegląda wybranych przez nauczyciela stron internetowych

 • nie wyszukuje informacji i nie potrafi z nich korzystać

 • nie dostrzega elementów aktywnych na stronie internetowej, nie nawiguje po stronach w określonym zakresie

 • nie wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia

 • nie zna zagrożeń wynikających z korzystania z komputera, internetu i multimediów

 • nie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi

 • nie tworzy tekstów ani rysunków

 • nie odtwarza animacji i prezentacji multimedialnych

 • nie stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII – KL. I-III

KLASA I „BÓG NASZYM OJCEM”

I JA I MÓJ BÓG

dopuszczająca

 • rozumie, że Bóg jest najważniejszym członkiem naszych rodzin

 • określi, czym jest modlitwa

 • pamięta tekst modlitwy „Ojcze nasz”

 • rozumie, że krzyż jest znakiem obecności Pana Jezusa w klasie, szkole, w domu

 • rozumie, że Pismo św. jest listem Boga do ludzi

 • rozumie pojęcia: stworzyć, Stworzyciel

 • rozumie prawdę, że Bóg stworzył człowieka

 • poda określenie aniołów

 • poda określenie misji

 • wymieni postawy ciała przyjmowane podczas modlitwy

 • rozumie, że Bóg w czasie chrztu św. czyni nas swoimi dziećmi

 • rozumie, że Kościół jest Rodziną Bożą

 • rozumie, że Jezus czyni cuda, aby umocnić wiarę, pomóc ludziom, okazać swą miłość

 • pamięta treść perykop: Łk 18,35-43; Mt 9,18-26

 • poda określenie Kościoła

 • wymieni przedmioty kultu znajdujące się w kościele

 • starannie wykonuje znak krzyża

dostateczna

 • wymieni kilka modlitw

 • potrafi opisać co pomaga w dobrej modlitwie, a co w niej przeszkadza

 • rozumie, że Pan Jezus swoją obecnością uświęca szkołę i czuwa nad nami

 • pamięta dialogi z Mszy św.: „Oto słowo Boże – Bogu niech będą dzięki”, „Oto słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste”

 • wymieni elementy świata stworzonego przez Boga

 • rozumie na czym polega podobieństwo człowieka do Boga

 • poda w jaki sposób Bóg objawia się w przyrodzie

 • pamięta tekst modlitwy do Anioła Stróża

 • wymieni sposoby niesienia pomocy misjom

 • poda, kiedy powinniśmy modlić się

 • poda w jakim celu przychodzimy do kościoła

 • poda moment, w którym stajemy się dziećmi Bożymi

 • rozumie istotę cudu dokonującego się na Mszy św.

dobra

 • potrafi narysować swoją rodzinę

 • potrafi narysować przedmioty przypominające o Bogu

 • potrafi wyjaśnić, kiedy nasze zachowanie podoba się Panu Bogu, kiedy Mu się nie podoba

 • potrafi opisać, jak powinniśmy słuchać słowa Bożego na katechezie i w kościele

 • potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że Bóg nas stworzył na swój obraz

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego aniołów nie możemy zobaczyć

 • potrafi opisać jak powinniśmy się zachowywać w kościele

 • potrafi opisać udzielanie chrztu św.

 • potrafi opisać, na czym polega praca misjonarza

 • potrafi opisać poznane cuda Jezusa

bardzo dobra

 • potrafi uzasadnić, że przez modlitwę w rodzinie przybliżamy się do Boga

 • potrafi wyjaśnić, jak możemy odpowiadać Panu Bogu na Jego słowa skierowane do nas

 • potrafi opisać, jak powinniśmy troszczyć się o świat stworzony przez Boga

 • potrafi zaśpiewać piosenkę „Dzieckiem Bożym jestem Ja”

 • potrafi opisać rolę Anioła Stróża

 • potrafi narysować rzeczy, które chce ofiarować na misje

 • potrafi zaśpiewać z odpowiednimi gestami piosenkę „Kocham Ciebie, Jezu”

 • potrafi zinterpretować tekst 1J 3,1

 • wyra za radość z powodu bycia dzieckiem Bożym

 • potrafi wyjaśnić porównanie Kościoła do rodziny

 • potrafi wyjaśnić sens poznanych cudów

celująca

 • wyraża wdzięczność Bogu i rodzicom za dar życia

 • potrafi sformułować wezwania modlitwy uwielbienia za piękny świat

 • potrafi ułożyć krótkie modlitwy prośby, dziękczynienia i przeproszenia Pana Boga

 • oddaje cześć Jezusowi ukrytemu w Eucharystii

II. JEZUS JEST Z NAMI

dopuszczająca

 • wymieni symbole adwentowe i rozumie ich znaczenie

 • poda określenie adwentu

 • poda okoliczności zwiastowania Maryi

 • pamięta i rozumie słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo”

 • poda gdzie urodził się Pan Jezus

 • wymieni postacie z szopki bożonarodzeniowej

 • rozumie, że Jezus przychodzi do każdego człowieka

 • potrafi zaśpiewać z gestami kolędę „Dzisiaj w Betlejem”

 • wymieni dary Mędrców

 • rozumie, że Jezus jest umiłowanym Synem Boga

 • rozumie treść Pwt 5,16

 • wymieni osoby Świętej Rodziny

 • pamięta słowa aktu pokuty: „Panie zmiłuj się nad nami”

 • pamięta tekst Jezusowego aktu miłości

dostateczna

 • pamięta słowa wersetu biblijnego „Prostujcie drogę Panu”

 • pamięta historię życia Jana Chrzciciela

 • rozumie, że Maryja jest Matką Zbawiciela i wszystkich wierzących w Jezusa

 • pamięta nazwę mszy św. adwentowej

 • poda datę świąt Bożego Narodzenia

 • potrafi opowiedzieć okoliczności narodzenia Jezusa

 • rozumie, że na Mszy św. witamy Pana Jezusa, który narodził się w Betlejem

 • pamięta i rozumie tradycje chrześcijańskiej Wigilii

 • pamięta imiona Mędrców

 • pamięta miejsce swego chrztu i imiona rodziców chrzestnych

 • potrafi odróżniać dobre czyny od złych

 • rozumie, co to znaczy czcić ojca i matkę

 • potrafi opisać, jak Jezus okazywał miłość Rodzicom

 • rozumie, co to znaczy przebaczyć

 • potrafi opowiedzieć przypowieść o Samarytaninie

dobra

 • poda przykłady, jak możemy przygotować się na przyjście Pana Jezusa

 • potrafi scharakteryzować życie człowieka, który przygotowuje się na przyjście Zbawiciela

 • potrafi opisać, w jaki sposób Bóg wybrał Maryję na Matkę Pana Jezusa

 • rozumie sens świąt Bożego Narodzenia

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego narodził się Pan Jezus

 • rozumie, że Jezus przychodzi do nas w znaku chleba i wina

 • rozumie, że kochając Jezusa tworzymy wspólnotę miłości w domu i w szkole

 • potrafi wyjaśnić sens dzielenia się opłatkiem

 • pamięta treść perykopy Mt 2,1-11

 • poda datę i nazwy święta upamiętniającego pokłon Mędrców ze Wschodu

 • poda przykłady okazywania miłości rodzicom

 • potrafi wyjaśnić, na czym polega posłuszeństwo

 • pamięta i rozumie treść perykop: Mt 18,31-35;Łk 7,36-50

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego możemy zwracać się do Jezusa o pomoc

bardzo dobra

 • potrafi scharakteryzować postać Jana Chrzciciela

 • potrafi sformułować postanowienia adwentowe i wyjaśnić dlaczego je czynimy

 • potrafi umotywować konieczne zmiany swojego życia na lepsze

 • potrafi w formie plastycznej przedstawić scenę Zwiastowania

 • potrafi wyjaśnić symbolikę roratki i lampionu adwentowego

 • potrafi złożyć życzenia świąteczne kolegom w klasie i nauczycielom

 • potrafi wyjaśnić znaczenie darów ofiarowanych Jezusowi przez Mędrców

 • potrafi omówić obrzędy związane z uroczystością Objawienia Pańskiego

 • wyraża wdzięczność Bogu za to, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludzi

 • potrafi scharakteryzować życie dziecka Bożego

 • potrafi wyjaśnić zwrot: „był im poddany”

 • potrafi omówić ewangeliczną motywację czci i szacunku do rodziców

 • potrafi sformułować modlitwę za rodziców

 • potrafi wyjaśnić, co to znaczy miłować się wzajemnie

 • potrafi podać intencję modlitwy

celująca

 • wyraża gotowość przebaczania na wzór Chrystusa

 • modli się o Boże przebaczenie

 • potrafi zinterpretować słowa „I w kościele mamy Betlejem”

 • potrafi wskazać, w jakim momencie Mszy św. Jezus nam okazuje miłosierdzie


Pobieranie 2.67 Mb.

Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna