Rozdział I


Czynniki ryzyka związane z oferowanymi lub dopuszczanymi do obrotu papierami wartościowymiPobieranie 8.94 Mb.
Strona5/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Czynniki ryzyka związane z oferowanymi lub dopuszczanymi do obrotu papierami wartościowymi

 1. Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności obrotu akcjami


Ceny akcji notowanych na GPW mogą podlegać znacznym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży do popytu. Istnieje ryzyko, iż inwestor posiadający akcje Emitenta nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie, w ilości przez siebie zakładanej i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje ryzyko poniesienia ewentualnych strat, wynikających ze sprzedaży akcji Emitenta po cenie niższej niż wyniosła cena ich nabycia.
  1. Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami lub ich wykluczenia z obrotu na GPW


Na podstawie §30 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może zawiesić obrót akcjami na okres do trzech miesięcy, jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu albo, jeśli Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW, a także na wniosek Emitenta.

Na podstawie §31 Regulaminu Giełdy, Zarządu GPW może wykluczyć papiery wartościowe z obrotu na GPW m.in. w następujących przypadkach:  • jeżeli przestały spełniać inne, niż warunek nieograniczonej zbywalności, warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego,

  • jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,

  • na wniosek emitenta,

  • wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,

  • jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,

  • wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,

  • jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze wartościowym,

  • wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,

  • wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

Na podstawie §31 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy wyklucza papiery wartościowe z obrotu giełdowego:

  • jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,

  • na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy O Obrocie Instrumentami Finansowymi,

  • w przypadku zniesienia ich dematerializacji,

  • w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ.
  1. Ryzyka związane z możliwością nałożenia na Emitenta sankcji administracyjnych przez KNF za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa


Zgodnie z art. 96 Ustawy O Ofercie Publicznej, w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wymagane przez przepisy prawa, w szczególności obowiązki informacyjne wynikające z Ustawy O Ofercie Publicznej, Komisja może:

  • wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo

  • nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo

  • zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 176 Ustawy O Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 157 i art. 158, lub wynikających z przepisów wydanych na podstawie art.160 ust. 5, Komisja może:

  • wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo

  • nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo

  • wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną powyżej.
  1. Ryzyka wynikające z art. 16, 17 i 18 Ustawy O Ofercie Publicznej,


Zgodnie z art. 16 Ustawy O Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może:

  • nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub

  • zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub

  • opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną.

Zgodnie z art. 17 Ustawy O Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa z związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może:

  • nakazać wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych,

  • zakazać dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym,

  • opublikować na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z art. 18 Ustawy O Ofercie Publicznej, Komisja może zastosować środki, o których mowa w art. 16 lub 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, także w przypadku, gdy z treści prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego dokumentu informacyjnego, składanych do Komisji lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że:

  • oferta publiczna papierów wartościowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów,

  • utworzenie emitenta nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, którego skutki pozostają w mocy,

  • działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, którego skutki pozostają w mocy, lub

  • status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa.
  1. Ryzyko wstrzymania dopuszczenia Akcji do obrotu lub rozpoczęcia notowań, wynikające z art. 20 Ustawy O Obrocie Instrumentami Finansowymi


Zgodnie z art. 20 Ustawy O Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub byłby zagrożony interes inwestorów, GPW na żądanie Komisji wstrzyma dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań akcji Emitenta na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku gdyby obrót akcjami Emitenta był dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, GPW, na żądanie Komisji, zawiesi obrót tymi papierami wartościowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Poza tym, GPW, na żądanie Komisji, wykluczy z obrotu akcje emitenta, w przypadku gdyby obrót nimi zagrażał w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powodował naruszenie interesów inwestorów.


 1. Ryzyka związane z Połączeniem

  1. Ryzyko związane z procesem integracji po Połączeniu


Połączenie Spółek działających do tej pory według odmiennych kultur organizacyjnych niesie ze sobą ryzyko związane z efektywnym przeprowadzeniem integracji zasobów operacyjnych obu Spółek. W związku z powyższym może nie zostać osiągnięta oczekiwana synergia efektywniejszego wykorzystania zasobów ludzkich, sprzętowych i materiałowych.
  1. Ryzyko związane z opóźnieniem lub odmową zarejestrowania Połączenia


Zgodnie z założeniami Emitenta po wpisaniu przez Sąd Rejestrowy Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz rozwiązanie Hydrobudowy Śląsk bez jej likwidacji, zgodnie z art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym, Spółka identyfikuje ryzyko związane z odmową rejestracji Połączenia przez sąd rejestrowy, co w konsekwencji uniemożliwiłoby dojście Połączenia do skutku.
  1. Ryzyko związane z przejęciem zobowiązań Hydrobudowy Śląsk


Z dniem Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Emitent (jako spółka przejmująca) wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Hydrobudowy Śląsk (jako spółki przejmowanej). W wyniku powyższej sukcesji uniwersalnej Emitent przejmie wszelkie zobowiązania Hydrobudowy Śląsk, tym samym obecni wierzyciele Hydrobudowy Śląsk, po Połączeniu będą mogli dochodzić swoich roszczeń od Emitenta. Przejęcie powyższych zobowiązań Hydrobudowy Śląsk może wpłynąć negatywnie na sytuacje finansową Emitenta, z drugiej jednak strony łącznie z przejęciem zobowiązań Emitent wstąpi w prawa Hydrobudowy Śląsk, co powinno mieć pozytywny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Mając na uwadze powyższe należy ocenić ryzyko negatywnego wpływu sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków Hydrobudowy Śląsk przez Emitenta w dniu Połączenia jako minimalne.

Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie
 1. HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie


Osobą odpowiedzialną za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie jest:

 • Tomasz Starzak – Wiceprezes Zarządu.

Oświadczenie

Oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.____________________________

Tomasz Starzak

Wiceprezes Zarządu


 1. Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach


Osobami odpowiedzialnymi za informacje zawarte w Prospekcie, Część III - Dokument Rejestracyjny, pkt. 4.5, 6.1.2, 6.2.2, 9.2.2, 16.4, 17.2, 20.2 są:

 • Edward Kasprzak – Wiceprezes Zarządu,

 • Joanna Zwolak – Członek Zarządu.

Oświadczenie

Oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które jesteśmy odpowiedzialni, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.____________________________

Edward Kasprzak

Wiceprezes Zarządu

_____________________________

Joanna Zwolak

Członek Zarządu


 1. Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu


Osobami odpowiedzialnymi za informacje zawarte w Prospekcie, pkt. 3 Część IV - Dokument Ofertowy, działającymi w imieniu DM BZ WBK są:

 • Jacek Idczak – Członek Zarządu.

 • Barbara Nawrot – Prokurent.

Oświadczenie

Oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których odpowiedzialność ponosi DM BZ WBK, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.____________________________

Jacek Idczak

Członek Zarządu

_____________________________

Barbara Nawrot

Prokurent


 1. Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu


Osobą odpowiedzialną za informacje zawarte w Prospekcie, Część II – Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz typem papieru wartościowego objętego emisją, pkt. 3 oraz Część IV - Dokument Ofertowy, pkt. 7, działająca w imieniu BZ WBK jest:

 • Marcin Pędziński – Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych BZ WBK S.A.

Oświadczenie

Oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których odpowiedzialność ponosi BZ WBK, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.____________________________

Marcin Pędziński

Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych
 1. Gessel. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie


Osobą odpowiedzialną za informacje zawarte w Prospekcie, Część IV – Dokument Ofertowy, pkt 2, działającą w imieniu Kancelarii GESSEL jest:

 • Aldona Pietrzak – Radca Prawny, Prokurent Samoistny.

Oświadczenie

Oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w części Prospektu, za sporządzenie której odpowiedzialność ponosi Kancelaria GESSEL, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.____________________________

Aldona Pietrzak

Radca Prawny, Prokurent Samoistny

Część III – Dokument Rejestracyjny


 1. Pobieranie 8.94 Mb.

  Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna