Rozdział I


Uchwały, zezwolenia lub zgody na podstawie których zostały lub zostaną utworzone lub wyemitowane nowe papiery wartościowePobieranie 8.94 Mb.
Strona48/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

Uchwały, zezwolenia lub zgody na podstawie których zostały lub zostaną utworzone lub wyemitowane nowe papiery wartościowe

 1. Akcje Serii A


Akcje Serii A zostały wyemitowane w związku z przekształceniem poprzednika prawnego Emitenta – przedsiębiorstwa państwowego działającego pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Hydrobudowa” we Włocławku w Emitenta. Przekształcenie zostało zarejestrowane, a Emitent został wpisany do rejestru handlowego B w dniu 24 lutego 1993 roku.

W Akcie Zawiązania Spółki Akcyjnej z dnia 6 listopada 1992 roku (Akt notarialny Rep. A nr 384/1992) postanowiono, iż kapitał akcyjny Spółki wynosi 5.176.500.000 zł (pięć miliardów sto siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 10.353 akcje imienne o równej wartości nominalnej po 500.000 zł każda.


   1. Akcje Serii B


Akcje Serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 maja 1997 roku (Akt notarialny Rep. A nr 3501/1997) o podwyższeniu kapitału akcyjnego o kwotę 82,350 złotych (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji 1.647 (tysiąca sześciuset czterdziestu siedmiu) nowych akcji imiennych o wartości nominalnej 50 złotych (pięćdziesiąt złotych) każda. Ustalono, że cena emisyjna nowych akcji równa się cenie nominalnej. Uchwalono, że nowe akcje uczestniczyć będą w dywidendzie Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 1997 roku.
   1. Akcje Serii C


Akcje Serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 maja 1998 roku (Akt notarialny Rep. A nr 1666/1988) o podwyższeniu kapitału akcyjnego o kwotę sześćset tysięcy złotych (600.000) w drodze emisji dwunastu tysięcy (12.000) nowych akcji imiennych o wartości nominalnej pięćdziesiąt złotych (50) każda. Ustalono, że cena emisyjna nowych akcji równa się cenie nominalnej. Uchwalono, że nowe akcje uczestniczyć będą w dywidendzie Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 1998 roku.
   1. Akcje Serii D


Akcje Serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 listopada 1998 roku (Akt notarialny Rep. A nr 4363/1998) o podwyższeniu kapitału akcyjnego o kwotę pięćset tysięcy złotych (500.000) w drodze emisji dziesięciu tysięcy (10.000) nowych akcji imiennych o wartości nominalnej pięćdziesiąt złotych (50,-) każda. Uchwalono, że podwyższenie kapitału nastąpi poprzez przeniesienie kwoty pięciuset tysięcy (500.000) złotych z funduszu rezerwowego na kapitał akcyjny z jednoczesnym pokryciem funduszu rezerwowego należnego podatku dochodowego. Dotychczasowym akcjonariuszom postanowiono wydać dziesięć tysięcy (10.000) nowych akcji, bez obowiązku dokonywania wpłat. Ustalono, że cena emisyjna nowych akcji równa się cenie nominalnej. Uchwalono, że nowe akcje uczestniczyć będą w dywidendzie Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 1998 roku.
   1. Akcje Serii E


Akcje Serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 czerwca 1999 roku (Akt notarialny Rep. A nr 4257/1999) o podwyższeniu kapitału akcyjnego o kwotę pięciuset tysięcy (500.000) złotych, w drodze emisji dziesięciu tysięcy (10.000) nowych akcji imiennych, o wartości nominalnej po pięćdziesiąt (50) złotych każda akcja. Uchwalono, że podwyższenie kapitału nastąpi poprzez przeniesienie kwoty pięciuset tysięcy (500.000) złotych z funduszu rezerwowego na kapitał akcyjny z jednoczesnym pokryciem funduszu rezerwowego należnego podatku dochodowego. Dotychczasowym akcjonariuszom postanowiono wydać dziesięć tysięcy (10.000) nowych akcji, bez obowiązku dokonywania wpłat, w terminie do 31 sierpnia 1999 r. Ustalono, że cena emisyjna nowych akcji równa się cenie nominalnej. Uchwalono, że nowe akcje uczestniczyć będą w dywidendzie Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 1999 roku.
   1. Akcje Serii F


Akcje Serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 10 kwietnia 2002 r. (uchwała przywołana w Umowie o objęciu akcji Akt notarialny Rep. A nr 2338/2002 z dnia 10 kwietnia 2002 r.) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty dwóch milionów dwustu tysięcy (2.200.000) złotych, do kwoty trzech milionów ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy (3.850.000) złotych, w drodze emisji nowych trzydziestu trzech tysięcy (33.000) akcji imiennych serii „F” o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) złotych każda, obejmowanych w subskrypcji prywatnej. Cenę emisyjną akcji serii „F” ustalono na pięćdziesiąt (50) złotych za akcję. Uchwalono, że akcjom serii „F” nie będą przysługiwały szczególne uprawnienia oraz że akcje serii „F” będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia 2002 roku i wszystkie akcje serii „F” zostaną objęte przez Spółkę pod firmą” Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie za wkład pieniężny. Termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii „F” ustalono nie później niż do dnia 17 kwietnia 2002 roku.
   1. Akcje Serii G


Akcje Serii G zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 lutego 2003 roku (Akt notarialny Rep. A nr 1090/2003) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty trzech milionów ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy (3.850.000) złotych, do kwoty sześciu milionów (6.000.000) złotych, to jest o kwotę dwóch milionów stu pięćdziesięciu tysięcy (2.150.000) złotych, w drodze emisji czterdziestu trzech tysięcy (43.000) nowych akcji imiennych serii „G”, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) złotych każda.

Cenę emisyjną określono na kwotę równą wartości nominalnej.

Ustalono, iż nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Uchwalono, że objęcie nowych akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie na piśmie oferty Spółce pod firmą: Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Spółka z o.o. z siedzibą w Wysogotowie. Ustalono, że umowa o objęciu akcji zostanie zawarta w terminie dwudziestu jeden (21) dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Uchwalono, że akcje nowej emisji, to jest czterdzieści trzy tysiące (43.000) akcji imiennych serii „G”, zostaną objęte przez Spółkę pod firmą: Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Spółka z o.o. z siedzibą w Wysogotowie i pokryte zostaną wkładem pieniężnym.


   1. Akcje Serii H


Akcje Serii H zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 31 marca 2005 roku (Akt notarialny Rep. A nr 1278/2005) o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki z kwoty 6.000.000 zł (sześciu milionów złotych) do kwoty 13.500.000 zł (trzynastu milionów pięciuset tysięcy złotych) to jest o kwotę 7.500.000 zł (siedmiu milionów pięciuset tysięcy złotych) w drodze emisji 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji imiennych serii „H”, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda.

Określono cenę emisyjną nowych akcji na kwotę równą wartości nominalnej

Ustalono, iż nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Uchwalono, że objęcie nowych akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie na piśmie oferty Spółce pod firmą PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie. Umowa o objęciu akcji zostanie zawarta w terminie do dnia 30 czerwca 2005 roku.

Ustalono, że akcje nowej emisji to jest 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii „H”, zostaną objęte przez Spółkę pod firmą PBG SA w Wysogotowie i pokryte zostaną wkładem pieniężnym.

   1. Akcje Serii I


Akcje Serii I zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 października 2005 roku (Akt notarialny Rep. A nr 8448/2005) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii „I” oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Kapitał zakładowy Spółki podwyższono z kwoty 13.500.000,00 (trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 73.500.000,00 (siedemdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy złotych) to jest o kwotę 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów złotych) w drodze emisji 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii „I” o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każda akcja.

Cenę emisyjną jednej Akcji Serii I ustalono na 50,00 (pięćdziesiąt złotych).

Uchwalono, że Akcje Serii l będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Ustalono, że objęcie nowych akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty Spółce pod firmą PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie. Umowa o objęciu akcji zostanie zawarta w terminie do dnia 31 października 2005 roku.

Ustalono, że akcje nowej emisji to jest 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) Akcji Serii l zostaną objęte przez Spółkę pod firmą PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie i pokryte zostaną wkładem pieniężnym.

Dotychczasowych akcjonariuszy Spółki pozbawiono prawa poboru Akcji Serii I w całości.


   1. Akcje Serii J


Akcje Serii J (Akcje Połączeniowe) są emitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie połączenia z Hydrobudową Śląsk S.A. oraz w sprawie zmiany statutu HYDROBUDOWY Włocławek S.A., która została zaprotokołowana przez notariusza Andrzeja Adamskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu (Akt notarialny Rep. A nr 3316/2007).

Powyższa uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 5 kwietnia 2007 roku ma następującą treść:Uchwała Nr 1

Walnego Zgromadzenia Hydrobudowy Włocławek S.A.

z dnia 05 kwietnia 2007 roku

w sprawie połączenia z Hydrobudową Śląsk S.A.

oraz w sprawie zmiany Statutu Hydrobudowy Włocławek S.A.

Walne Zgromadzenie Hydrobudowy Włocławek S.A. niniejszym uchwala, co następuje:

  1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych uchwala się połączenie Hydrobudowy Włocławek S.A. z siedzibą w Poznaniu („Hydrobudowa Włocławek”) z Hydrobudową Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach („Hydrobudowa Śląsk”), w trybie przejęcia Hydrobudowy Śląsk przez Hydrobudowę Włocławek, poprzez przeniesienie całego majątku Hydrobudowy Śląsk na Hydrobudowę Włocławek, w zamian za akcje, które Hydrobudowa Włocławek wyda akcjonariuszom przejmowanej Hydrobudowy Śląsk.  1. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża się zgodę na Plan Połączenia Hydrobudowy Włocławek z Hydrobudową Śląsk ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 9 (26/06) z dnia 12 stycznia 2007 roku („Plan Połączenia”).  1. W związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy Hydrobudowy Włocławek z kwoty 73.500.000,00 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy) złotych, o kwotę 65.173.200,00 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) złotych, do kwoty 138.673.200,00 (słownie: sto trzydzieści osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) złotych, w drodze emisji 1.303.464 (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii J o nominalnej wartości 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda z przeznaczeniem dla uprawnionych akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk (dalej „Akcje Połączeniowe”).

Akcje Połączeniowe będą zdematerializowane oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  1. Wydanie Akcji Połączeniowych nastąpi w stosunku wymiany (dalej "Parytet Wymiany"): w zamian za każdą 1 (jedną) akcję Hydrobudowy Śląsk zostanie wydanych 0,3873 (słownie: zero i 3873/10000) Akcji Połączeniowej. Wydanie Akcji Połączeniowych nastąpi według stanu posiadania akcji Hydrobudowy Śląsk przez akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk w dniu przypadającym nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Hydrobudowy Włocławek (chyba że konieczność ustalenia innego dnia wynikać będzie z przepisów prawa lub właściwych regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.), który to dzień stanowić będzie dzień referencyjny (dalej „Dzień Referencyjny”). Dzień Referencyjny zostanie określony zgodnie z powyższymi zasadami oraz regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przez Zarząd Hydrobudowy Włocławek jako spółki przejmującej. Jeżeli po zastosowaniu powyższego Parytetu Wymiany w stosunku do wszystkich akcji Hydrobudowy Śląsk posiadanych przez danego akcjonariusza Hydrobudowy Śląsk takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Połączeniowych, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Połączeniowych zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, oraz otrzyma on dopłatę gotówkową w wysokości równej iloczynowi różnicy niecałkowitej liczby Akcji Połączeniowych wynikającej z Parytetu Wymiany (przed zaokrągleniem) i całkowitej liczby Akcji Połączeniowych wynikającej z Parytetu Wymiany (po zaokrągleniu) oraz ceny jednej Akcji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb dopłat („Dopłata Gotówkowa”). Cena jednej Akcji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat Gotówkowych będzie równa 353,90 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy złote i 90/100). Dopłaty Gotówkowe zostaną wypłacone w terminie jednego miesiąca od Dnia Referencyjnego. Wypłata Dopłat Gotówkowych zostanie sfinansowana z kapitału zapasowego Hydrobudowy Włocławek.  1. Akcje Połączeniowe, które nie zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom Hydrobudowy Śląsk w wyniku zastosowania zasad wydawania akcji, określonych w punkcie 4 powyżej, zostaną w Dniu Referencyjnym zapisane na rachunku papierów wartościowych Hydrobudowy Włocławek jako akcje własne.

Upoważnia się Zarząd Hydrobudowy Włocławek do podjęcia wszelkich działań w celu przydzielenia tych Akcji Połączeniowych, które nie zostały przydzielone w wyniku zastosowania zasad wydawania Akcji Połączeniowych, określonych w punkcie 4 powyżej, a w szczególności do zaoferowania tych Akcji Połączeniowych wybranemu przez Zarząd Hydrobudowy Włocławek podmiotowi, w zamian za wpłaty gotówkowe po cenie ustalonej dla potrzeb Dopłat Gotówkowych.

  1. Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w podziale zysku na równi ze wszystkimi innymi akcjami Hydrobudowy Włocławek począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku, tj. za rok obrotowy 2006.  1. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Hydrobudowy Włocławek zawarte w projekcie załączonym do Planu Połączenia, oraz postanawia zmienić Statut Hydrobudowy Włocławek, w ten sposób że: • § 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

1. Spółka działa pod firmą: HYDROBUDOWA POLSKA Spółka Akcyjna.

2. W obrocie Spółka może używać skrótu: HYDROBUDOWA POLSKA S.A.”

 • § 9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 138.673.200,00 (słownie: sto trzydzieści osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) złotych i dzieli się na 2.773.464 (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych, w tym:

- 10.353 (dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) akcje imienne serii A,

- 1.647 (jeden tysiąc sześćset czterdzieści siedem) akcji imiennych serii B,

- 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji imiennych serii C,

- 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii D,

- 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii E,

- 33.000 (trzydzieści trzy tysiące) akcji imiennych serii F,

- 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) akcji imiennych serii G,

- 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii H,

- 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii I,

- 1.303.464 (jeden milion trzysta trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii J.”

 • § 40 Statutu otrzymuje brzmienie:

Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

  1. Zobowiązuje się Zarząd Hydrobudowy Włocławek do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności do:   1. podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,   1. określenia szczegółowego trybu dokonania przydziału Akcji Połączeniowych akcjonariuszom Hydrobudowy Śląsk oraz szczegółowych zasad i trybu wypłat Dopłat Gotówkowych - w terminie i w sposób, o których mowa w niniejszej uchwale,   1. zgłoszenia połączenia Hydrobudowy Włocławek z Hydrobudową Śląsk do właściwego sądu rejestrowego w celu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,   1. wystąpienia niezwłocznie po zarejestrowaniu połączenia Hydrobudowy Włocławek z Hydrobudową Śląsk i wykreśleniu Hydrobudowy Śląsk z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o przepisanie praw Hydrobudowy Śląsk ujawnionych w księgach wieczystych i rejestrach na Hydrobudowę Włocławek - stosownie do art. 494 § 3 Kodeksu spółek handlowych,   1. dokonania niezwłocznie po zarejestrowaniu połączenia Hydrobudowy Włocławek z Hydrobudową Śląsk i wykreśleniu Hydrobudowy Śląsk z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ogłoszenia o połączeniu Hydrobudowy Włocławek z Hydrobudową Śląsk - stosownie do art. 508 Kodeksu spółek handlowych.  1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Hydrobudowy Włocławek do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.  1. Upoważnia się Zarząd Hydrobudowy Włocławek do zawarcia umowy w sprawie dematerializacji Akcji Połączeniowych, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538 ze zm.), z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  1. Pobieranie 8.94 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna